Poreski kalendar

apr 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Potrebno vam je poresko uverenje?

Potrebno vam je poresko uverenje?

štampaj

27. 04. 2023.

Potrebno vam je poresko uverenje?

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja može se Poreskoj upravi Republike Srbije (PURS) podneti  elektronskim ili pisanim putem.

I Izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem

Elektronskim putem se zahtev za izdavanje uverenja podnosi preko portala PURS ePorezi i za izdavanje uverenja na ovaj način ne plaća se republička administrativna taksa. Preko portala ePorezi mogu se podneti zahtevi za četiri vrste poreskih uverenja i to:

1. Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda

2. Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje

3. Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost

4. Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u.

Za svaku vrstu poreskog uverenja iz padajućeg menija potrebno je odabrati odgovarajuću svrhu.

Za pristup portalu ePorezi neophodno je da podnosilac zahteva poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih Sertifikacionih tela u Republici Srbiji. U korisničkom uputstvu, koje se može preuzeti sa sajta Poreske uprave detaljno je opisan postupak podnošenja zahteva za izdavanje poreskog uverenja u elektronskom obliku.

Ukoliko poreski obveznik ima neizmirene poreske obaveze, nije moguće izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama elektronskim putem. Poreski obveznik u cilju provere stanja na računima javnih prihoda može podneti zahtev za usaglašavanje stanje poreskog duga, organizacionoj jedinici PURS nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi sedište/prebivalište obveznika. 

Verodostojnost poreskih uverenja izdatih u elektronskom obliku može se proveriti na sajtu PURS na adresi.

II Izdavanje poreskih uverenja u pisanom obliku

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja u pisanom obliku podnosi se na pisarnici, kao i putem pošte organizacionoj jedinici PURS nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi sedište/prebivalište obveznika, odnosno nadležnom Odeljenju/Odseku za poresko računovodstvo. Zahtev se takođe može poslati putem elektronske pošte. Adrese elektronskih pošta objavljene su na sajtu PURS na adresi.

Zahtev za izdavanje uverenja treba da bude podnet od strane poreskog obveznika, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ukoliko zahtev umesto poreskog obveznika podnosi ovlašćeno lice neophodno je uz zahtev priložiti i punomoćje. Obavezni elementi zahteva su podaci o podnosiocu zahteva (ime i prezime, adresa prebivališta, naziv i PIB pravnog lica/preduzetnika, adresa sedišta) i svrha podnošenja zahteva.

Uz zahtev za izdavanje poreskog uverenja obavezno se podnosi i dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi kada se uverenje izdaje u sledeće svrhe:

Svrha izdavanja poreskih uverenja

Administrativna taksa/iznos takse

 u RSD

učestvovanje na tenderu, javne nabavke

760

dobijanje vize

760

dobijanje kredita

760

odobravanje lizinga

760

rešavanje sudskih sporova

760

subvencije

760

zakup tezge

760

ostvarivanje podsticajnih sredstava u poljoprivredi

760

mirovanje radnog staža PIO

760

brisanje obveznika iz evidencije nadležnog registracionog organa

760

Uplata administrativne takse se vrši na račun 840-742221843-57, sa modelom odobrenja 97. Poziv na broj odobrenja računa za uplatu javnih prihoda može se izračunati na sajtu Poreske uprave, na sledećim adresama: pravna lica, fizička lica i preduzetnici.

U slučaju da poreski obveznik u zahtevu traži izdavanje više primeraka uverenja, dužan je da taksu plati za svaki izdati primerak.

Plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje poreskog uverenja oslobođeni su obveznici iz člana 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama (organi, organizacije i institucije Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, Crveni krst Srbije, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i dr.).

Obrazac za izdavanje uverenja objavljen je na sajtu PURS u delu ''Pravna lica/Preduzetnici/Fizička lica/Poreske prijave i obrasci'' i isti možete preuzeti ovde.

Napominjemo da se zahtev za izdavanje uverenja u svrhu brisanja iz evidencije APR i u svrhu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (upis staža) podnosi isključivo u pisanom obliku, odnosno za navedena uverenja zahtev se ne može podneti elektronskim putem.

Za sve dodatne informacije obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave telefonom na brojeve 011/6969-069 i 0700-700-007 i neposredno zaposlenima na šalteru „Vaš poreznik“ u 37 filijala Poreske uprave.