Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas za zbrinjavanje - otkup otpada, kao sekundarne sirovine, namenjenog za reciklažu, putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda - otpadna vozila

Oglas za zbrinjavanje - otkup otpada, kao sekundarne sirovine, namenjenog za reciklažu, putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda - otpadna vozila

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. Zakon i 35/2023) i Odluke koordinatora za upravljanje robom broj: 000-404-01-00127/20234-3000-10 od 30.04.2024. godine, o otkupu otpadnih vozila, komisija za sprovođenje postupka objavljuje:

Oglas za zbrinjavanje - otkup otpada, kao sekundarne sirovine, namenjenog za reciklažu,

putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda - otpadna vozila

I Podaci o predmetu oglasa:

Predmet oglasa je: zbrinjavanje - otkup otpadnih vozila, po partijama.

Partija 1

Naziv otpada: Otpadna vozila

Klasifikacija otpada:

- Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q16;

- Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada 16 01 04*;

- Karakter otpada: opasan 

- Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): Y8.

- S oznaka prema Listi komponenti otpada, koje ga čine opasnim (S lista): S51

- N oznaka prema Listi  karakteristika otpada koje ga čine opasnim (N lista): N 15.

Količina otpada: stvarna količina utvrdiće se na osnovu izmerene mase otpada.

Lokacija na kojoj se nalazi otpad:

- Poreska uprava, Region Kragujevac, magacin Sobovica, Cerovac bb, kontakt osoba Aleksandar Blagojević, tel. 064/842-3723.

Partija 2

Naziv otpada: Otpadni automobili bez tečnosti

Klasifikacija otpada:

- Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q16;

- Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada 16 01 06;

- Karakter otpada: neopasan  

Lokacija na kojoj se nalazi otpad:

- Poreska uprava, Region Kragujevac, Filijala Kruševac, na adresi MUP Republike Srbije – Policijska uprava Kruševac, Stevana Sinđelića 1, Kruševac.

Kontakt osoba Biljana Petković, tel. 066/884-5713.

Predmetni otpad može se prethodno razgledati uz obaveznu najavu, dan ranije, osobi za kontakt, svakog radnog dana u vremenu od 10 - 14 časova.

Minimalna početna cena za otkup: 10,00 din/kg bez PDV-a (partija 1 i partija 2)

- Pisane ponude, pojedinačno po partijama, moraju da se odnose na celokupnu količinu otpada, koja će se utvrditi na osnovu izmerene mase, konstatovana Zapisnikom prilikom preuzimanja otpada.

II Način i vreme (rok) za dostavljanje pisane ponude:

Preuzimanje dokumentacije i Obrasca za podnošenje ponuda zainteresovani ponuđači - operateri mogu izvršiti na Internet stranici: www.purs.gov.rs - aktuelnosti

Ponuda mora biti ispisana na srpskom jeziku, čitko, bez precrtavanja i ispravljanja napisanog teksta, uz obavezno  dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova iz ovog oglasa.

Pisana ponuda podnosi se neposredno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu:

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, 11080 Beograd - Zemun, Cara Dušana 145, najkasnije do 21.05.2024. godine, sa naznakom: „Ponuda za otkup otpadnih vozila, kao sekundarne sirovine“ (označiti broj partije, partija 1 ili pratija 2) – NE OTVARATI - Na  poleđini koverte upisuje se naziv, sedište i adresa sa telefonom Operatera.

Rok za podnošenje ponuda je 21.05.2024. godine do 11,00 časova.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna blagovremena ponuda.

Ponude koje pristignu posle naznačenog vremena smatraće se neblagovremenim bez obzira kada su poslate. Sve neblagovremene ponude, biće neotvorene vraćene Operateru.

Javno otvaranje ponuda obaviće komisija, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 21.05.2024. godine u 12,00 časova, u prisustvu Operatera, u prostorijama Poreske uprave – Cara Dušana 145, Beograd - Zemun.

Ovlašćeni predstavnik Operatera je dužan da, pre početka otvaranja ponuda, komisiji preda overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

III Uslovi za učešće u postupku otkupa sekundarnih sirovina - neopasnog otpada:

-  Pravo učešća u predmetnom postupku imaju operateri – pravna lica ili fizička lica, čija je delatnost sakupljanje i transport predmetnog otpada, koji poseduju potrebnu/e dozvolu/e za postupanje sa datom vrstom otpada - sakupljanje, transport, skladištenje i tretman na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i ispunjavaju sve navedene uslove za podnošenje ponude:

- Fotokopije sledećih dozvola: dozvola za sakupljanje otpada, transport, skladištenje i tretman otpada na teritoriji Republike Srbije  ili fotokopiju  jedne integralne dozvole.

-  Izvod o registraciji izdat od Agencije za privredne registre (osim u slučaju kada je za registraciju nadležan drugi organ)

 -  Ovlašćenje, punomoćje za lice koje zastupa ponuđača - operatera u postupku.

Ukoliko ponuđač ne poseduje neku od pojedinačnih dozvola prema Zakonu o upravljanju otpadom dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa pravnim ili fizičkim licima koji poseduje navedenu dozvolu, kao i fotokopiju te dozvole.

IV Kriterijum za ocenu ponude je:

- Najviša ponuđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg).

Ponuđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg) ne može biti manja od početne cene za otkup iz tačke I oglasa, din/kg.

Ukoliko više ponuđača - operatera ponude istu cenu, postupak će se nastaviti putem javnog nadmetanja, sve dok se ne postigne najviša cena.

Sa ponuđačem - operaterom, koji ponudi najvišu cenu po kilogramu Klijent - Poreska uprava zaključiće ugovor koji će se primenjivati 1 (jednu) godinu od dana zaključenja.

V Način preuzimanja otpada i praćenje realizacije ugovora:

- Poreska uprava - klijent je u obavezi da  Operateru prilikom preuzimanja otpada izda otpremnicu i Dokument o kretanju otpada u 3 (tri) primerka, prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon i 35/2023) i prema Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstva za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS, br. 114/2013).

- Obaveza Operatera je da Dokument o kretanju otpada overen vrati Klijentu - Poreskoj upravi u roku od 15 dana nakon preuzimanja.

- Nakon dobijanja Dokumenta o kretanju otpada, Klijent - Poreska uprava će u roku od  7 dana izraditi fakturu i dostaviti Operateru na realizaciju.

- Preuzimanje  otpada  će  se obavljati  u unapred utvrđenom terminu i dogovoru sa klijentom.

- Stvarna količina otpada utvrdiće se na osnovu merenja i biće uneta u obrazac –Dokument o kretanju otpada koji operater - kupac popunjava, a overava lice kod Poreske uprave - klijenta.

VI Uslovi za učešće u postupku:

- Pravo učešća u postupku  prodaje  imaju operateri – pravna lica ili fizička lica, čija je delatnost sakupljanje i transport predmetnog otpada, koji poseduju potrebnu/e dozvolu/e za postupanje sa datom vrstom otpada - sakupljanje, transport, skladištenje i tretman na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i ispunjavaju sve navedene uslove za podnošenje ponude:

- Fotokopije sledećih dozvola: dozvola za sakupljanje  otpada, transport, skladištenje i tretman otpada na teritoriji Republike Srbije ili fotokopiju jedne integralne dozvole.

- Izvod o registraciji izdat od Agencije za privredne registre (osim u slučaju kada je za registarciju nadležan drugi organ.)

- Ovlašćenje, punomoćje za lice koje zastupa ponuđača - operatera u postupku.

Ukoliko ponuđač ne poseduje neku od pojedinačnih dozvola prema Zakonu o upravljanju otpadom dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa pravnim ili fizičkim licima koji poseduje navedenu dozvolu, kao i fotokopiju te dozvole.