Poreski kalendar

okt 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Pitanja za poreske obveznike

Pitanja za poreske obveznike

OVDE MOŽETE PREUZETI ANKETU

Poštovani,

Zamolili bismo Vas da odvojite nekoliko minuta i popunite ovu anketu koja ima za cilj unapređenje  funkcionisanja  Poreske uprave. Popunjenu anketu pošaljite na adresu press@purs.gov.rs

 1. Status anketiranih:

Zaposlen

 

Nezaposlen

 

Penzioner

 

Samostalni radnik

 

Knjigovođa koji zastupa poreskog obveznika

 

Ostalo

 

 

 2. Starosna struktura anketiranih:

19 ili manje

 

20-39

 

40-65

 

65 i više

 

 

3. Koji od navedenih izvora informacija koristite da biste se informisali o Vašim pravima i obavezama prema Poreskoj upravi Republike Srbije?

Službenik Poreske uprave

 

Veb sajt Poreske uprave

 

Poreski savetnik, odnosno knjigovođa

 

Stručni seminari

 

Društvene mreže

 

TV, radio, novine

 

Ostalo

 

 

 4. Koji način komunikacije sa Poreskom upravom Vam je najpogodniji?

Telefon

 

E-pošta/ Pismo

 

Društvene mreže

 

Veb sajt Poreske uprave

 

Poseta Poreskoj upravi

 

 

5. Da li ste ikada pozvali telefonom Kontakt centar Poreske uprave?

DA

 

NE

 

 

6. Da li se slažete sa tvrdnjom da je radnik Kontakt centra Poreske uprave sa kojim ste bili u kontaktu bio ljubazan i uslužan prilikom davanja odgovora na Vaše pitanje ?

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

 

7. Da li se slažete sa tvrdnjom da je radnik Kontakt centra Poreske uprave pružio konkretan i potpun odgovor?

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

 

 8. Uopšteno govoreći,  da li ste zadovoljni uslugama koje Vam je pružio Kontakt centar?

Zadovoljan sam

 

Delimično sam zadovoljan

 

Nisam zadovoljan

 

 

 9. Da li ste ikada kontaktirali Poresku upravu putem e-pošte?

DA

 

NE

 

 

10. Da li ste ikada kontaktirali  Poresku upravu popunjavanjem aplikacije „Postavite pitanje“, koja se nalazi na Veb sajtu Poreske uprave?

DA

 

NE

 

 

11. Da li ste ikada kontaktirali Poresku upravu putem redovne pošte?

DA

 

NE

 

 

12. Da li ste ikada kontaktirali Poresku upravu putem društvenih mreža?

DA

 

NE

 

 

13. Da li ste zadovoljni brzinom dobijenog odgovora ?

DA

 

NE

 

                 Komentar: ________________________________________________________


14. Da li se slažete sa tvrdnjom da je odgovor koji ste dobili bio konkretan? 

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

                 Komentar: ________________________________________________________

 

15. Da li koristite Veb sajt Poreske uprave?

DA

NE

 

16. Da li se slažete sa tvrdnjom da su informacije na sajtu Poreske uprave redovno ažurirane?

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

Nemam mišljenje

 

 

17. Koliko ste upoznati sa elektronskim poslovanjem Poreske uprave?

Upoznat sam

 

Delimično sam upoznat

 

Nisam upoznat

 

 

18. Da li ste osposobljeni (informatički i kadrovski) za predaju poreskih prijava elektronskim putem i smatrate li da to predstavlja uštedu Vašeg vremena i novca?

DA

Delimično

NE

 

 

 


19. Da li ste zadovoljni funkcionisanjem portala e-porezi?

DA

Delimično

NE

 

20. Koliko često odlazite u Poresku upravu?

Retko

 

Svakodnevno

 

1-2 nedeljno

 

Par puta mesečno

 

Par puta godišnje

 

 

21. Da li se slažete sa tvrdnjom da je službenik Poreske uprave sa kojim ste bili u kontaktu bio ljubazan i uslužan prilikom davanja odgovora na Vaše pitanje ?

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

Nemam mišljenje

 

 

22. Da li se slažete sa tvrdnjom da je službenik Poreske uprave pružio konkretan i potpun odgovor?

Slažem se

 

Delimično se slažem

 

Delimično se ne slažem

 

Ne slažem se

 

Nemam mišljenje

 

 

23. Uopšteno govoreći, da li ste zadovoljni organizacijom rada u Poreskoj upravi?

Zadovoljan sam

 

Delimično sam zadovoljan

 

Nisam zadovoljan

 

 

 24. Primedbe, sugestije, komentari:

 

 

 

Hvala Vam na saradnji!