Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Fizička lica    Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti propisane članom 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ovlašćena je da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poreskih obveznika u postupku:

- utvrđivanja javnih prihoda;

- evidentiranja/knjiženja javnih prihoda u poreskom računovodstvu;

- naplate javnih prihoda;

- kontrole pravilnosti primene poreskih propisa od strane poreskih obveznika;

- registracije poreskih obveznika i vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika;

- otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca i u vezi sa tim preduzimanja propisanih mera u skladu sa zakonom i

- izdavanja prekršajnih naloga, kao i podnošenja nadležnom pekršajnom sudu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv učinilaca poreskih prekršaja.

Poreska uprava u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poreskih obveznika fizičkih lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, poštujući sledeća načela obrade podataka o ličnosti:

- Zakonitosti, poštenja i transparentnosti prilikom obrade podataka o ličnosti.

Zakonitost obrade podataka od strane Poreske uprave podrazumeva da se obrada podataka može vršiti samo ako je to uređeno zakonom.

- Ograničenja u odnosu na svrhu obrade podataka o ličnosti;

- Minimizacije podataka o ličnosti;

- Tačnosti podataka o ličnosti;

- Ograničenja čuvanja podataka o ličnosti;

- Integriteta i poverljivosti čuvanja podataka o ličnosti.

Kada Poreska uprava u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti obrađuje podatke za poreske obveznike, ovlašćena je da prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

- ime i prezime i ime jednog roditelja;

- adresu prebivališta i boravišta;

- datum i mesto rođenja;

- pol i bračno stanje;

- jedinstveni matični broj građana (JMBG);

- broj lične karte i drugog identifikacionog dokumenta;

- državljanstvo;

- podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima i pravima;

- finansijske podatke: broj bankovnog računa, podatke o zaradi i drugim primanjima/prihodima;

- podatke iz baze podataka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Centralnog registra stanovništva;

- podatke o novčanim i nenovčanim potraživanjima, kao i druge podatke neophodne za vođenje konkretnog postupka, uz poštovanje prava i ličnosti lica na koja se odnose podaci koji se prikupljaju, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon).

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je izvršavanje zakonskih obaveza Poreske uprave propisanih članom 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Naime, Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na:

- registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika;

- utvrđivanje poreza;

- poresku kontrolu;

- redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

- otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca;

- primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

- jedinstveni poreski informacioni sistem;

- poresko računovodstvo,

- kao i druge poslove određene zakonom.
 

SVRHA PRIKUPLjANjA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Poreska uprava prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti za svrhu izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti propisane članom 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji, i to:

1) registracija poreskih obveznika dodeljivanjem poreskog identifikacionog broja (PIB);

2) utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,

3) vršenje poreske kontrole u skladu sa zakonom;

4) vršenje redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;

5) otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca i u vezi sa tim preduzimanje propisanih mera u skladu sa zakonom;

6) podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu za poreske prekršaje i prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase i elektronske fiskalne uređaje;

7) staranje o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

8) razvijanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema Poreske uprave, kao i razvoj i održavanje informacione bezbednosti;

9) upravljanje projektima;

10) vođenje poreskog računovodstva u skladu sa propisima;

11) planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih Poreske uprave;

12) vršenje unutrašnje kontrole, pokretanje i vođenje odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti; 

13) obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

IZVOR PODATAKA O LIČNOSTI

Izvor podataka o ličnosti poreskih obveznika koje prikuplja i obrađuje Poreska uprava  su poreske prijave i/ili podaci o ličnosti pribavljeni elektronskim, pismenim ili usmenim putem u poreskom postupku od lica, drugih lica, privrednih subjekata, banaka, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave koje su od značaja za izvršavanje poslova iz nadležnosti Poreske uprave, a koje su pomenuta lica i organi dužni da dostavljaju Poreskoj upravi u skladu sa zakonom.

ROKOVI ČUVANjA PODATAKA O LIČNOSTI

Kada je rok za čuvanje podataka o ličnosti propisan zakonom, Poreska uprava kao rukovalac, prikupljene podatke čuva do isteka zakonskog roka za čuvanje. Posle isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci se trajno brišu o čemu se sastavlja izveštaj/zapisnik.

Podaci o ličnosti se ne koriste za druge svrhe, osim svrhe za koju su prikupljeni.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva pristup, ispravku, brisanje ili dopunu njegovih podataka o ličnosti, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora i pravo na prenosivost podataka, a sve u skladu sa odredbama čl. 26, 29, 30, 31, 36. i 37. Zakona. Ukoliko rukovalac, u skladu sa članom 21. stav 3. Zakona, opravdano posumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev, može od lica zahtevati dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta, u skladu sa članom 5. stav 1. tačka 3) Zakona.

Zahtev za ostvarivanje ovih prava podnosi se u pisanoj formi, a može se dostaviti Licu za zaštitu podataka o ličnosti:

  • slanjem na adresu elektronske pošte: licezazastitu@purs.gov.rs
  • poštom na adresu: Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Lice za zaštitu podataka o ličnosti, ul. Cara Dušana br. 145, 11080 Zemun/Beograd, ili
  • ličnom predajom zahteva na pisarnici Ministarstva finansija, Poreske uprave, ul. Cara Dušana br. 145, 11080 Zemun/Beograd, sa naznakom - Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt telefon Lica za zaštitu podataka o ličnosti je: + 381 11 6969 141.

Ako lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom/stavom rukovaoca na njegov zahtev za ostvarenje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik).

OBAVEZE LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Lica čije podatke o ličnosti obrađuje Poreska uprava dužna su da te podatke dostave Poreskoj upravi na njen zahtev podnet u skladu sa zakonom, a u cilju izvršavanja poslova iz njene nadležnosti propisane zakonom. 

Poreski službenici koji u okviru opisa svog radnog mesta obrađuju podatke o ličnosti  su dužni da štite podatke o ličnosti koje obrađuju u cilju sprovođenja Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i drugih poreskih propisa.

Poreski službenici koji obrađuju podatke o ličnosti, mogu obrađivati samo one podatke o ličnosti kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa poslovima koje obavljaju.

Poreska uprava određuje lice za zaštitu podataka o ličnosti, čiji se podaci javno objavljuju na internet stranici Poreska uprave.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Radi zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava koristi tehničke, organizacione i kadrovske mere bezbednosti. Mere bezbednosti koje se koriste su, npr. pseudonimizacija, kriptozaštita, antivirusni programi i šifre za pristup računarima i mreži.

Poreska uprava kao rukovalac vrši redovno testiranje i ocenjivanje tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade u cilju razvoja i održavanja informacione bezbednosti.

Sve radnje obrade su neophodne, srazmerne, primerene i ograničene na ono što je neophodno. Podaci o ličnosti se moraju obrađivati u namene koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite.

PRAVO LICA DA PODNESE PRITUŽBU POVERENIKU

Ukoliko rukovalac ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužan je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno Zakonu.

Kontakt podaci Povernika su:

  • Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd, Republika Srbija
  • Adresa elektronske pošte: office@poverenik.rs
  • Kontakt telefon: +381 11 34 08 900