Poreski kalendar

okt 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Korisnička uputstva    Korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku

Korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji Poreskoj upravi podnose prijavu za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Poreski obveznici su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Prema članu 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana  (''Sl. glasnik RS'', br. 24/01,...,44/21, u daljem tekstu: Zakon) dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 15b ovog zakona;

2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. ovog zakona;

3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;

4) oporezivi prihod od nepokretnosti iz člana 65v ovog zakona;

5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;

7) oporezivi prihod od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b ovog zakona;

8) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. ovog zakona;

9) prihodi po osnovima iz tač. 1) do 6) i tačke 7), ostvareni i oporezovani u drugoj državi za obveznike iz člana 87. stav 1. tačka 1) Zakona.

Za porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici Srbiji na teret lica koje je ostvarilo prihod umanjuju se:

- zarada, odnosno lična zarada preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika,

- oporezivi prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce,

- oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine,

- oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, i

- oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

Za porez na dohodak građana koji je plaćen u Republici Srbiji umanjuju se sledeći prihodi:

- oporezivi prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige,

- oporezivi prihod od nepokretnosti,

- oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari,

- oporezivi prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, i

- oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

Dohodak iz člana 87. stav 2. Zakona se uvećava za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Prihodi fizičkog lica - rezidenta Republike Srbije koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi, umanjuju se za porez plaćen u toj drugoj državi (član 87. stav 5. Zakona).

Dohodak za oporezivanje čini razlika između ukupnog dohotka utvrđenog u skladu sa odredbama člana 87. st. 2. do 5. Zakona i neoporezivog iznosa iz člana 87. stav 1.  Zakona. Neoporezivi iznos dohotka za 2020. godinu iznosi 2.987.424 dinara.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, odnosno za 2020. godinu - 398.323 dinara;

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike po članu, odnosno za 2020. godinu 149.371 dinar.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje, a ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po sledećim stopama:

- 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade koja za 2020. godinu iznosi 5.974.848 dinara (995.808 x 6);

- 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.         

PODNOŠENjE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, broj 90/17, 38/18, 20/19 i 19/21) propisano je da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku  - neposredno ili putem pošte.

Kod elektronskog podnošenja PPDG-2R prijave, podnosilac prijave može biti poreski obveznik, poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, zakonski zastupnik (u daljem tekstu: podnosilac prijave), koji poseduje važeći digitalni sertifikat. Ukoliko se fizičko lice prvi put pojavljuje kao obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, potrebno je prethodno da izvrši registraciju popunjavanjem podataka u delu portala e-POREZI - Registracija fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Podnosilac prijave se loguje na portal Poreske uprave, koristeći smart karticu sa važećim digitalnim sertifikatom, u delu e-POREZI. Ako prijavu podnosi sam poreski obveznik – na ekranu se posle logovanja pojavljuje ime, prezime i JMBG/EBS/PIB poreskog obveznika. Kada prijavu podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave nakon logovanja na ekranu se pojavljuje lista poreskih obveznika za koje je to lice ovlašćeno da podnosi poreske prijave, i podnosilac prijave bira poreskog obveznika za koga trenutno podnosi prijavu.

Na ekranu u delu ''Izbor prijave'', potrebno je odabrati prijavu PPDG-2R, a nakon akcije ''Izaberi'' na ekranu su omogućene sledeće aktivnosti:

- unos podataka u prijavu PPDG-2R sa dve opcije unosa i to: ''Tekstualni unos'' i ''XML unos'';

- pretraga postojećih prijava po ID broju prijave, JMBG podnosioca prijave, statusu (u pripremi, čeka na obradu, podneta, proknjižena, odbačena, stornirana, predata), periodu za koji se podnosi prijava i periodu u kojem je prijava podneta;

- lista postojećih prijava PPDG-2R koje su podnete za konkretnog poreskog obveznika, u kojoj se prikazuju sledeći podaci: ID broj prijave, JMBG podnosioca prijave, poreski period za koji se podnosi prijava, datum podnošenja,  datum izmene, status prijave i štampa. U listi postojećih prijava omogućena je akcija ''Otvori'' i ''Status'' za prijave koje su u statusu ''Ispravna'', ''Proknjižena'' i ''Odbačena''. Za prijave koje su u statusu ''U pripremi'' u listi postojećih prijava omogućena je akcija ''Otvori'' i ''Izmeni''.

Izborom akcije ''Otvori'' na ekranu se daje prikaz izabrane prijave, a na izabranoj prijavi  omogućene su akcije ''Osveži status'' i ''Izađi''. Izborom akcije ''Izađi'' vraća se na početni ekran.

Izborom akcije ''Izmeni'' na ekranu se otvara prijava u kojoj je moguće vršiti izmenu unetih podataka.

PODACI O PRIJAVI

Omogućen je izbor vrste prijave odabirom jedne od oznaka iz padajućeg menija. Ako se podnosi prvobitna PPDG-2R u polje Vrsta prijave upisuje se oznaka 1, dok se polje ''Identifikator izmenjene prijave'' ne popunjava. Ako se podnosi izmenjena poreska prijava po članu 40. ZPPPA u polje Vrsta prijave upisuje se oznaka 2 i obavezno se u polje ''Identifikator izmenjene prijave'' upisuje ID broj prijave koja se menja. 

DEO 1  - PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

Nakon prijavljivanja poreskog obveznika putem digitalnog sertifikata na portal Poreske uprave automatski se upisuju podaci o poreskom obvezniku i to: Poreski identifikacioni broj - JMBG/EBS/PIB,  ime, ime jednog roditelja i prezime, podaci o prebivalištu – opština, mesto, naziv ulice, kućni broj i slovo, sprat, stan broj i slovo.

Obavezan je unos numeričkih podataka i to: telefon pozivni broj, telefon broj, kao i tekstualnih/numeričkih podataka: elektronska pošta i zanimanje poreskog obveznika. Nakon unosa svih obaveznih podataka, potrebno je pokrenuti akciju ''Sačuvaj''.  Ako se bilo koji od ovih podataka ne unese, kod pokušaja da se sačuvaju uneti podaci, na ekranu se pojavljuje poruka o grešci (npr. Polje 1.3.7 – Elektronska pošta je obavezno, polje 1.4 – Zanimanje je obavezno).

DEO 2  - PODACI O IZDRŽAVANIM ČLANOVIMA PORODICE

Omogućen je unos do 20 izdržavanih članova porodice. Unos izdržavanih članova porodice omogućen je izborom akcije ''Dodaj'', nakon čega se na ekranu pojavljuje prozor u koji se upisuju podaci o srodstvu (iz padajućeg menija bira se jedna od ponuđenih opcija srodstva: deca, odnosno usvojenici, bračni drug, roditelji, odnosno usvojenici, unuci koje ne izdržavaju roditelji, a žive u domaćinstvu s obveznikom) i JMBG/EBS. Nakon upisa JMBG/EBS automatski se pojavljuju podaci: ime, ime jednog roditelja, prezime člana porodice kome je dodeljen upisani JMBG/EBS. Ukoliko se nakon unosa JMBG/EBS automatski ne pojave podaci: ime, ime jednog roditelja i prezime člana porodice omogućen je ručni unos ovih podataka.

Onemogućeno je:

- Da se isti član porodice (JMBG/EBS) unese dva puta. U slučaju ponovnog unosa istog člana porodice izborom akcije ''Dodaj'' na ekranu se javlja upozorenje da ''JMBG izdržavanih članova moraju biti jedinstveni''.

- Da se u prijavi unesu dva bračna druga kao izdržavani članovi porodice. U slučaju takvog unosa, izborom akcije ''Dodaj'' na ekranu se javlja obaveštenje ''Lista izdržavanih članova može sadržati samo jednog člana tipa – bračni drug''.

- Da se u prijavi unesu više od dva roditelja. Uslučaju takvog unosa, izborom akcije ''Dodaj'' na ekranu se javlja obaveštenje ''Lista izdržavanih članova može sadržati  najviše dva člana tipa – roditelji, odnosno usvojenici''.

- Da se kao izdržavani član porodice unese poreski obveznik. 

DEO 3  - PODACI O PRIHODIMA KOJI SE OPOREZUJU

U Obrazac PPDG-2R iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala, bez tačke, zapete ili praznog polja između brojeva. Ako na nekom polju nisu uneti podaci o iznosu, u tim poljima će biti upisana 0 (nula). Kod unosa podataka u polju ne može da bude negativan broj (npr: ako se unese da je iznos zarade 50.000 dinara, a porezi i doprinosi na teret zaposlenog 80.000 dinara u poziciji ''Svega'' automatski se upisuje  iznos 0 (nula)).

Onemogućeno je podnošenje prijave PPDG-2R u kojoj su u svim pozicijama (izuzev polja 3.13 – u kojem je automatski upisan neoporezivi iznos i polja 3.15.1 – u kojem je automatski upisan lični odbitak za poreskog obveznika) upisani iznosi 0 (nula) dinara. Izborom akcije ''Sačuvaj'' dobija se poruka da ''Prijava ne može biti sačuvana ukoliko su sva polja za unos unutar dela 3 jednaka 0''.

3.1. - Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa):

3.1.1. – Zarada iz čl. 13. do 14b i člana 15b Zakona. Ukoliko nije ostvaren prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula). 

3.1.2.- Porez i doprinosi na teret zaposlenog (za 3.1.1.) – ukoliko je pod rednim brojem 3.1.1. upisano 0, i u ovo polje se, takođe upisuje 0 (nula).

3.1.3. - Oporezivi prihodi ostvareni van radnog odnosa (prihodi iz čl. 55, 60, 65v, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) - ukoliko nije ostvaren prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula). 

3.1.4. - Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.1.3.) – ukoliko pod rednim brojem 3.1.3. nije iskazan oporezivi prihod, u ovo polje se, takođe, upisuje 0 (nula).

3.2. - Svega (3.1.1. + 3.1.3. – 3.1.2. – .3.1.4.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. i 3.1.4 sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.2.

3.3. – Oporezivi prihod od samostalne delatnosti

3.3.1. - Oporezivi prihod od samostalne delatnosti (iz čl. 33. i 40. Zakona) - Ukoliko nije ostvaren oporezivi prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula). 

3.3.2. - Porez (za 3.3.1. po članu 33. Zakona) - ukoliko nije iskazan  prihod u polju 3.3.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.3.3. - Porez i doprinosi na teret preduzetnika paušalca (za 3.3.1. po članu 40. Zakona) - ukoliko nije iskazan  prihod u polju 3.3.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.3.4. - Lična zarada preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika (iz člana 33a Zakona) – ukoliko nema iznosa, unosi se 0 (nula).

3.3.5. - Porez i doprinosi na teret preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika (za 3.3.4.) - ukoliko nije iskazan  prihod u polju 3.3.4. upisuje se iznos 0 (nula).

3.4. – Svega (3.3.1 – 3.3.2. – 3.3.3. + 3.3.4. – 3.3.5.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. i 3.3.5. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.4.

3.5. – Ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave

3.5.1. Oporezivi prihodi (iz čl. 60. i 84b Zakona) - ukoliko nije ostvaren oporezivi prihod upisuje se iznos 0 (nula).

3.5.2. Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.5.1.) – ako je u polju 3.5.1. uneto 0, onda se i u ovo polje upisuje 0 (nula).

3.6. – Svega (3.5.1. – 3.5.2.) - na osnovu unetih podataka u polja 3.5.1. i 3.5.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.6.

3.7.  – Oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan da obračuna i plati porez i doprinose samooporezivanjem (član 100a Zakona)

3.7.1. - Oporezivi prihodi (iz čl. 13. do 14b, 55, 65v, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) –kada nije ostvaren oporezivi prihod upisuje se 0 (nula).

3.7.2. – Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.7.1.) – Ukoliko nije iskazan prihod na rednom broju 3.7.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.8. – Svega (3.7.1. – 3.7.2.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.7.1. i 3.7.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.8.

3.9. - Oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi (prema potvrdi nadležnog državnog organa te države)

3.9.1. - Oporezivi prihodi (iz čl. 13. do 14b, 33, 40, 55, 65v, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) - ukoliko nema iznosa, treba uneti 0 (nula).

3.9.2. - Porez na teret primaoca prihoda (za 3.9.1.) – ukoliko nije iskazan prihod na rednom broju 3.9.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.10. - Svega (3.9.1. – 3.9.2.) - na osnovu unetih podataka u polja 3.9.1. i 3.9.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.10.

3.11. - Iznos po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (iz člana 87. stav 4. Zakona) -  ukoliko nema iznosa, potrebno je uneti iznos 0 (nula).

3.12. - UKUPNO  (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. + 3.11.) – sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.12.

Ako je u polju 3.12. iskazani iznos manji od neoporezivog iznosa  koji je automatski upisan u polju 3.13. – u poljima  3.14. - Dohodak za oporezivanje,  3.16. - Oporezivi dohodak i 3.19. - Godišnji porez automatski se upisuje iznos 0 (nula) dinara.

3.13. - Neoporezivi iznos (član 87. stav 1. Zakona) – automatski je upisan neoporezivi iznos.

3.14. - Dohodak za oporezivanje (3.12. – 3.13.) – sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.14.

3.15. - Lični odbici (3.15.1.+3.15.2, a najviše 50% od 3.14.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.15.

3.15.1. - Za poreskog obveznika (član 88. stav 1. tačka 1) Zakona) – automatski je upisan iznos koji se priznaje na ime ličnog odbitka za poreskog obveznika

3.15.2. - Za izdržavane članove porodice(član 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. tog člana Zakona) - upisuje se iznos koji se priznaje na ime odbitka za izdržavane članove porodice.

Ako u delu 2 - Izdržavani članovi porodice nema podataka, u polju 3.15.2. automatski se upisuje 0 (nula).

Ako su u delu 2 – Izdržavani članovi porodice uneti izdržavani članovi, u polju 3.15.2. – se najviše može upisati iznos jednak iznosu odbitka po članu pomnožen brojem izdržavanih članova porodice unetih u deo 2. Iznos odbitka može biti i niži od najviše propisanog iz razloga što se u toku godine može steći ili izgubiti status izdržavanog člana porodice, pa se u tom slučaju koristi srazmeran iznos na ime ličnog odbitka za izdržavanog člana porodice.

3.16. - Oporezivi dohodak (3.14. – 3.15.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.

3.16.1. - Oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.1. Upisani iznos ne može biti preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade.

3.16.2. – Oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade (3.16. - 3.16.1.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.2.

Dakle, ako  iznos u polju 3.16. – oporezivi dohodak prelazi iznos šestostruke prosečne godišnje zarade, sistem automatski u polje 3.16.1. upisuje iznos šestostruke prosečne godišnje zarade, a u polje 3.16.2. – upisuje razliku iznosa u polju 3.16. i iznosa u polju 3.16.1.

3.17. – Porez po stopi od 10% (10% na 3.16.1.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.17.

3.18. - Porez po stopi od 15% (15% na 3.16.2.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.18.

3.19. – Godišnji porez (3.17. + 3.18.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.19.

3.20. – Poreski kredit iz člana 89a Zakona – obveznik će ostvariti pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda izvršenog u 2021. godini podnošenjem Poreske prijave za 2021. godinu.

3.21. – Godišnji porez posle umanjenja za iznos poreskog kredita (3.19. – 3.20.) – sistem automatski preuzima iznos sa polja 3.19.

Nakon popunjavanja dela 3. Potrebno je izabrati akciju ''Sačuvaj'' na dnu ekrana.

DEO 4 – POPIS PRILOŽENIH DOKAZA

Prilozi se mogu dodavati nakon što je prijava prethodno sačuvana. Zatim se u delu 4- Popis priloženih dokaza bira dugme ''Dodaj'', nakon čega se otvara prozor u kome se u padajućem meniju bira jedan od ponuđenih priloga:

1) Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (Obrazac PPP-PO);

2) Izvod iz matične knjige rođenih za izdržavane članove porodice;

3) Ostalo (druge potvrde zavisno od iskazanih podataka u prijavi, npr: ukoliko je obveznik ostvario oporezive prihode na koje su obračunati i plaćeni porezi i doprinosi u drugoj državi, dužan je da podnese potvrdu nadležnog državnog organa te države o ostvarenim oporezivim prihodima i obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima ne teret primaoca prihoda; ili potvrda škole ili fakulteta da je izdržavano dete odnosno usvojilac redovan učenik, odnosno student i dr.).

Prilozi se unose u formatu .pdf, .jpg ili .jpeg, pri čemu broj priloga nije ograničen. Omogućeno je dodavanje novog priloga ponovnim izborom opcije ''Dodaj'' i ponavljanjem prethodno navedenih aktivnosti.

Ukoliko je poreska prijava podneta, pa se u postupku poreske kontrole utvrdi da uz prijavu nisu dostavljeni svi neophodni dokazi, poreski obveznik dokaze koji se naknadno traže ne može dostaviti elektronski, već samo u papirnom obliku i to nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave koja vodi postupak poreske kontrole i donošenja rešenja po podnetoj prijavi.

DEO 5 - NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA/PUNOMOĆNIKA/ZASTUPNIKA

 Omogućen je unos slobodnog teksta do 500 karaktera.

Nakon završenog unosa podataka u prijavu PPDG-2R omogućen je izbor akcije ''Sačuvaj'', nakon čega prijava dobija status ''U pripremi''.

Akcijom ''Proveri ispravnost'' omogućena je provera ispravnosti unetih podataka u prijavu. Ukoliko je prijava formalno i matematički ispravna na samoj prijavi se prikazuje obaveštenje: ''Prijava je bez grešaka i može biti potpisana i podneta''. Ukoliko je prijava neispravna prikazuje se obaveštenje o nevalidnosti prijave sa listom neispravnosti u kojoj su navedeni: polje u kome  je sistem utvrdio propust zbog koga validacija prijave nije moguća, kao i vrstu greške. Nakon otklanjanja nepravilnosti, odnosno unošenja izmena, prijavu je potrebno ponovo sačuvati i proveriti njenu ispravnost.

Ukoliko je prijava bez grešaka bira se akcija ''Potpiši i podnesi''. Na ekranu se pojavljuje potvrda izabrane akcije, odnosno pitanje ''Da li ste sigurni da želite da potpišete i podnesete prijavu?'' Potvrdom se dobija obaveštenje ''Potpisivanje u toku'' i posle toga prijava dobija status ''Čeka na obradu''. Odabirom opcije ''Status'' menja se status prijave iz ''Čeka na obradu'' u status ''Podneta''.

Tokom unosa podataka u prijavu ili izmene podataka koja se vrši nakon akcije ''Sačuvaj'' omogućeno je brisanje prijave akcijom ''Obriši''. Napomena: brisanje prijave je moguće samo dok je prijava u statusu ''U pripremi'', odnosno pre izbora akcije ''Potpiši i podnesi''.

Potpisivanje prijave se vrši korišćenjem digitalnog sertifikata, posle   podnošenja   priloga, a podnosilac prijave potom dobija sledeće informacije:

- ID  broj prijave koji je sistem dodelio podnetoj prijavi PPDG-2R;

- Obaveštenje o uspešno podnetoj PPDG-2R prijavi koje je moguće odštampati. Obaveštenje sadrži podatke o poreskom obvezniku, vrsti prijave i datumu podnošenja.

Prijava PPDG-2R može imati sledeće statuse:

- ''Ispravna'' - prijava koja je podneta. Ovakvu prijavu podnosilac prijave ne može da obriše ili izmeni pokretanjem akcije ''Izmeni''. 

- ''Odbačena'' - prijava koja u postupku validacije nije prošla neku od zadatih provera;

- ''Proknjižena'' - status koji prijava dobija kada se obvezniku uruči rešenje o utvrđenoj obavezi.

Nakon prijema poreske prijave PPDG-2R Poreska uprava vodi postupak poreske kontrole u kojem utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.

Nakon otpočinjanja poreske kontrole, obveznik nema pravo podnošenja izmenjene poreske prijave PPDG-2R.                      

              PORESKA UPRAVA