Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke 2013 - arhiva

Javne nabavke 2013 - arhiva

  Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda
  11.12.2013

Ministarstvo finansija Poreska uprava Regionalno odeljenje Niš

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, redni broj 27-N/2013, shodno članu 35 stav 1 tačka 1 ZJN za Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na službenim motornom vozilima, po partijama (partija 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; partija 2 - OPEL tip Astra van)

17.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

17.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

18.12.2013. godine 
  29.11.2013 

Ministarstvo finansija Poreska uprava Regionalno odeljenje Kragujevac

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, redni broj 8D/2013, shodno članu 36 stav 1 tačka 1 ZJN za kupovinu dobara - guma za automobile sa uslugom demontaže starih i montaže novih za potrebe Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama

 12.12.2013. Odluka o dodeli ugovora

25.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2013. godine
  11.12.2013.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka - tekuće popravke i održavanje poslovnog objekta Poreske uprave, sa obezbeđuvanjem potrebnih rezervnih delova i potrošnog materijala, u ul. Kralja Milana 5, u Beogradu,

Nabavka broj: JN 06/2013

11.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

11.12.2013. Konkursna dokumentacija

07.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

07.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

13.01.2014. godine do 12,00 časova
  10.12.2013

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge održavanja, popravke i tehničke podrške za opreme i softvere za štampariju, za potrebe Poreske uprave, u ulici ustanička 130.

Nabavka broj: JN 48/2013

10.12.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

23.12.2013. Odluka o dodeli ugovora

18.12.2013. godine do 12.00 časova
  10.12.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Subotica, po partijama.

Nabavka broj: JN 28/2013

10.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

10.12.2013. Konkursna dokumentacija

23.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

09.01.2014. godine do 11,00 časova
  09.12.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-papirna galanterija

Nabavka broj: JN 47/2013

09.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

08.01.2014. godine do 12,00 časova 
  09.12.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Novi Sad, po partijama.

Nabavka broj: JN 29/2013

09.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2014. godine do 11,00 časova
  29.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Sombor, po partijama.

Nabavka broj: JN 27/2013

29.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.11.2013. Konkursna dokumentacija

20.12.2013. Dodatna pojašnjenja 1

05.02.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

05.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2013. godine do 11,00 časova
  26.11.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-kancelarijski materijal

Nabavka broj: JN 46/2013

26.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

26.11.2013. Konkursna dokumentacija

03.12.2013. Dodatna pojašnjenja

08.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

26.12.2013. godine do 12,00 časova
  20.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Zrenjanin, po partijama.

Nabavka broj: JN 26/2013

20.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.11.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

29.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka P3

20.12.2013. godine do 11,00 časova
  19.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga servisiranja i popravke službenih vozila sa obezbeđivanjem rezervnih delova, potrošnog materijala i prateće opreme po partijama.

Nabavka broj: JN 11/2013

19.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

25.11.2013. Dodatna pojašnjenja 1

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3

04.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4

06.12.2013. Dodatna pojašnjenja 2

10.12.2013. Dodatna pojašnjenja 3

31.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

19.12.2013. godine do 12,00 časova
  15.11.2013.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja na objektu Ministarstva finansija - Poreske uprave, ul.Kralja Milana br. 5, Beograd.

Nabavka broj: JN 05/2013

15.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

15.11.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2013. godine do 12,00 časova
  14.11.2013.

Poreska uprava Centrala

14.11.2013. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

 

 
  14.11.2013.

Poreska uprava Centrala

Postupak predaje otpadnog jestivog ulja, generisanog u restoranu Poreske uprave Centrale, Beograd, Save Maškovića 3-5

14.11.2013. Poziv za prikupljanje pismenih ponuda

14.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. godine do 12,00 časova
  13.11.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakupa magacinskog prostora i to zatvorenog prostora u površini od 4200 do 4500 metara kvadratnih i otvorenog prostora u površini od 3500 do 3800 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša

Nabavka broj: JN 26/2013

13.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.11.2013. Konkursna dokumetacija

03.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 13.12.2013. godine do 12,00 časova
   08.11.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge – održavanja stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, protivpanične rasvete, izrada plana evakuacije ljudstva u poslovnim objektima Poreske uprave, Filijale Niš, Leskovac, Aleksinac i Zaječar i obuka zaposlenih radnika,za potrebe Poreske uprave, Regionalnih odeljenja i odseka Niš,  kao i pripadajućih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 28/2013

08.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

08.11.2013. Konkursna dokumetacija

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.12.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

27.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 09.12.2013. godine do 12,00 časova

NOVI ROK: 20.12.2013. godine do 12,00 časova

  07.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - održavanja i popravke  fotokopir aparata sa obezbeđenjem rezervnih delova, za potrebe Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd, sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama.

Nabavka broj: JN 13/2013

07.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2013. Konkursna dokumetacija

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

09.12.2013. godine do 12:00 časova
  06.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse,  Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - energenti - gasno ulje ekstra lako („EVRO EL“) nafta i destilati

Nabavka broj: JN 10/2013

06.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

06.11.2013. Konkursna dokumetacija

30.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2013. godine do 11:00 časova
  31.10.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga održavanja liftova u poslovnoj zgradi Poreske uprave na lokaciji u Beogradu, Save Maškovića 3-5

Nabavka broj: JN 44/2013

31.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

31.10.2013. Konkursna dokumetacija

08.11.2013. Izmene poziva i izmenjen poziv za podnošenje ponuda

31.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 02.12.2013. godine do 12:00 časova
  30.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse,  Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga održavanja i popravke matričnih štampača

sa obezbeđenjem rezervnih delova

Nabavka broj: JN 12/2013

30.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.10.2013. Konkursna dokumentacija

05.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

13.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

29.11.2013. godine do 12:00 časova
  29.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara kancelarijskog materijala – sitan kancelarijski materijal, koverte i slično sa uslugom isporuke «F-co» magacin Naručioca u Nišu

Nabavka broj: JN 23/2013

29.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2013. Konkursna dokumentacija

04.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 28.11.2013. godine do 13:00 časova
  29.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje No/sw4i/download/files/cms/attach?id=957 href=vi Sad

Javna nabavka usluga prevoza robe u rinfuzi i rasutih materijala

Nabavka broj: JN 25/2013

29.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2013. Konkursna dokumentacija

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja 1

06.01.2014.Obaveštenje o obustavi postupka

28.11.2013. godine do 11:00 časova
  23.10.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - nabavka softvera za unapređenje sistema za fiskalizaciju za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 45/2013

23.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2013. Konkursna dokumentacija

31.10.2013. Dodatna pojašnjenja

31.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

04.11.2013. Dodatna pojašnjenja

07.11.2013. Dodatna pojašnjenja

07.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja

14.11.2013. Dodatna pojašnjenja

14.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.11.2013.Obaveštenje o obustavi postupka

 22.11.2013. godine do 12:00 časova
  23.10.2013.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara – gume za automobile sa uslugom demontaže starih i montaže novih guma za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama

 Nabavka broj: JN 7D/2013

23.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2013. Konkursna dokumentacija

23.10.2013. Obrazac strukture cene

13.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

28.11.2013.Obaveštenje o obustavi postupka

22.11.2013. godine do 12:00 časova
   17.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: JN 24/2013

17.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2013. Konkursna dokumentacija

24.10.2013. Izmena konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 18.11.2013. godine do 12:00 časova
  17.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji sistema za dojavu požara za potrebe Poreske uprave, Filijale Kula.

Nabavka broj: JN 24/2013

17.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2013. Konkursna dokumentacija

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

18.11.2013. godine do 11:00 časova
  16.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - pranja putničkih vozila: (1) „standardno, spolja“, (2)„standardno, iznutra“, (3) pranje-hemijsko čišćenje podova, siceva-sedišta, stranica vrata i „neba“ unutar kabine vozila i (4) pranje motora, u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 29/2013

16.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

16.10.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.11.2013. godine do 12:00 časova
  16.10.2013

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – razvoj podsistema Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JN 43/2013

16.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

16.10.2013. Konkursna dokumentacija

21.10.2013. Dodatna pojašnjenja

06.11.2013. Dodatna pojašnjenja

06.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

06.11.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.12.2013.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2013. godine do 12:00 časova
  15.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka radova - uklanjanje fasadne obloge na objektu Poreske uprave Filijala Stara Pazova

Nabavka broj: JN 19/2013

15.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

15.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

14.11.2013. godine do 11:00 časova
  10.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Kula.

Nabavka broj: JN 23/2013

 10.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

 10.10.2013. Konkursna dokumentacija

15.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

25.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

31.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja 5

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

12.11.2013. godine do 11:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-koverte za automatsko kovertiranje, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 42/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

25.10.2013. Dodatna pojašnjenja

09.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.11.2013. godine do 12:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Kikinda.

Nabavka broj: JN 22/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

18.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

05.12.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

06.11.2013. godine do 11:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na službenim motornom vozilima, po partijama (partija 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; partija 2 - OPEL tip Astra van)

Nabavka broj: JN 25/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

06.11.2013. godine do 12:00 časova
  04.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Bačka Topola.

Nabavka broj: JN 21/2013

04.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

04.10.2013. Konkursna dokumentacija

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 6

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 7

05.12.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

04.11.2013. godine do 11:00 časova 
  02.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: JN 20/2013

02.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

02.10.2013. Konkursna dokumentacija

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 6

18.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 7

23.10.2013. Dodatna pojašnjenja  8

24.10.2013. Dodatna pojašnjenja  9

23.10.2013. Dodatna pojašnjenja 10

09.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

01.11.2013. godine do 11:00 časova
  24.09.2013.

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara za rekonstrukciju bezbedonosnog sistema Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 35/2013

24.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

24.09.2013. Konkursna dokumentacija

04.10.2013. Dodatna pojašnjenja

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja

16.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

17.10.2013. Dodatna pojašnjenja

17.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2013. godine do 12:00 časova
  23.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-Serverska i Storage infrastruktura sa pratećim softverima za modernizaciju sistema za fiskalizaciju

Nabavka broj: JN 41/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

04.10.2013. Dodatna pojašnjenja

04.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

07.10.2013. Dodatna pojašnjenja

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

30.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.10.2013. godine do 12:00 časova
  23.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-benzin za motorna vozila za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 40/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

30.09.2013. Dodatna pojašnjenja

30.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2013. godine do 12:00 časova
  16.09.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka: Dobara lož ulja sa uslugom prevoza i pretakanja „F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 22/2013

16.09.2013. Poziv za podnošenje ponude

16.09.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2013. Do 11:00 časova
  13.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara- IPA projekat: nabavka informacione i komunikacione opreme sa pripadajućim licencnim softverima za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 38/2013

13.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.09.2013. Konkursna dokumentacija

19.09.2013. Dodatna pojašnjenja

19.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.09.2013. Dodatna pojašnjenja

27.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

30.09.2013. Dodatna pojašnjenja

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

01.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

02.10.2013. Dodatna pojašnjenja

02.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

02.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

07.10.2013. Dodatna pojašnjenja

05.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

07.10.2013. godine do 12:00 časova 

  13.09.2013

Poreska uprava-Centrala
Javna nabavka dobara-formiranje baze obveznika i prijava imovine za fizička i pravna lica Otvoreni postupak

Javna nabavka broj JN 36/2013

13.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.09.2013. Konkursna dokumentacija

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

01.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.10.2013. do 12:00 časova
  10.09.2013.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Novi Sad   Nabavka dobara - uglja i drva za grejanje za potrebe  Poreske uprave Filijala Odžaci

Nabavka broj: JN 18/2013

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.10.2013. godine  do 11,00 časova
   06.09.2013

Naziv javne nabavke Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka dobara-obnova i nadogradnja licence ''Oracle'' Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  

Nabavka broj: JN 37/2013

06.09.2013. Obaveštenje o pokretanju postupka

06.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

06.09.2013. Konkursna dokumentacija

04.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2013. do 12:00 časova
  04.09.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka usluga -  stručnog nadzora nabavke materijala, usluga projektovanja, ugradnje i dovođenja u ispravno stanje postojeće IT kablovske ifrastrukture, za potrebe Poreske uprave, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 34/2013

04.09.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 19.08.2013. godine do 12:00 časova
  30.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka dobara-sredstva za higijenu, dezinfekciona sredstva i PVC proizvodi

Nabavka broj: JN 25/2013

30.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2013. Konkursna dokumentacija

30.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2013. godine do 12:00 časova
  29.08.2013

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje  Novi Sad -Filijala Zrenjanin i Filijala Bačka Topola u otvorenom postupku
Javna nabavka Dobara - mazuta S i gasnog ulja ekstra lakog EURO L za potrebe  

Nabavka broj: JN 17/2013

29.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.08.2013. Konkursna dokumentacija

17.09.2013. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2013. Do 11:00
  28.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka: Dobara ogrevnog drveta sa prevozom i istovarom„F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 21/2013

28.08.2013 Poziv za podnošenje ponuda

28.08.2013 Konkursna dokumentacija

01.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.09.2013. Do 12:00 časova
  22.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka Dobara mrkog uglja sa prevozom i istovarom „F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 20/2013

22.08.2013 Poziv za podnošenje ponude

22.08.2013 Konkursna dokumentacija

24.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. Do 15:00 časova
  22.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka Usluga fizičkog obezbeđenja objekta Poreske uprave, Filijale Niš, Odeljenja za terensku kontrolu, u otvorenom postupku, na period od 24 meseci

Nabavka broj: JN 19/2013

22.08.2013 Poziv za podnošenje dokumentacije

22.08.2018 Konkursna dokumentacija

22.10.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 

13.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. Do 12:00 časova
   13.08.2013

Poreska uprava-Regionalno odeljenje  Novi Sad
Javna nabavka usluga preuzimanja i zbrinjavanja otpada za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad, po partijama

Nabavka broj: JN 16/2013

Izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori

Poziv

13.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2013. Konkursna dokumentacija

31.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.2013. Do 11 časova
   

Poreska uprava - Centrala

PRETHODNA OBAVEŠTENjA

12.06.2013. Prethodno obaveštenje

12.08.2013. Prethodno obaveštenje

22.08.2013. Prethodno obaveštenje

 
  06.08.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje KIKINDA

Nabavka broj: JN 056/2013

06.08.2013. Konkursna dokumentacija

06.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2013
Do 11:00
  05.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka usluga: stručnog nadzora ugradnje energetske, komunikacione, protivpožarne i opreme za klimatizaciju sa pratećim materijalom i izvođenjem građevinsko-zanatskih radovima sale AOP-a i adaptacije sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata u objektu Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130

Nabavka broj: JN 033/2013

05.08.2013. Konkursna dokumentacija

05.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

12.08.2013. Izmene i dopune

20.09.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.09.2013
Do 12:00
  02.08.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje Zrenjanin

Nabavka broj: JN 055/2013

02.08.2013. Konkursna dokumentacija

02.08.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

05.08.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi postupka

02.09.2013
Do 11:00
  29.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Otvoreni postupak shodno članu 32. - Javna nabavka bar kod nalepnica

Nabavka broj: JN 030/2013

29.07.2013. Konkursna dokumentacija

29.07.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

16.09.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

28.08.2013
Do 12:00
  26.07.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije stabilnog sistema za dojavu požara za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad, Filijale Zrenjanin

Nabavka broj: JN 043/2013

08.08.2013. Izmene i dopune javne nabavke

08.08.2013. Pitanja i odgovori

12.08.2013. Pitanja i odgovori

19.08.2013 Pitanja i odgovori

22.08.2013 pitanja i odgovori

26.07.2013. Konkursna dokumentacija

26.07.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

23.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.08.2013
Do 11:00
  24.07.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje Subotica i Bačka Topola, po partijama

Nabavka broj: JN 042/2013

24.07.2013. Konkursna dokumentacija

24.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

26.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.08.2013
Do 11:00
  17.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Obnova i nadogradnja licenci «Oracle» sa pripadajućim uslugama tehničke podrške u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka broj: JN 028/2013

17.07.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

20.08.2013. Obaveštenje o obustavi

 24.07.2013
Do 12:00
  17.07.2013 

Poreska uprava - Centrala
Toneri za laserske štampače, otvoreni postupak 

Nabavka broj: JN 032/2013

17.07.2013. Konkursna dokumentacija

17.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.07.2013. Pitanja i odgovori

02.08.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

24.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 (08.08.2013
Do 12:00)

NOVI ROK: 04.11.2013 do 12:00 časova

  17.07.2013 

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga skladištenja pšenice i kukuruza za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: JN 052/2013

20.08.2013. Obaveštenje o obustavi

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za donošenje ponuda

 31.07.2013
Do 11:00
  16.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Nabavka energetske, komunikacione, protivpožarne i opreme za klimatizaciju sa pratećim materijalom, ugradnjom i neophodnim građevinsko-zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacije sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata u objektu Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130 

Nabavka broj: JN 031/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

 07.08.2013
Do 12:00
  28.06.2013

Poreska uprava - Centrala
Usluge stručnog nadzora nabavke materijala, usluga projektovanja, ugradnje i dovođenja u ispravno stanje postojeće IT kablovske ifrastrukture, za potrebe Poreske uprave, otvoreni postupak

Nabavka broj: JN 029/2013

28.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2013. Konkursna dokumentacija

03.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.08.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

29.07.2013
Do 12:00
  21.06.2013

Poreska uprava - Centrala
stručna literatura ''Privredni savetnik'' i „Registar propisa“ –pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženjeu roka

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.07.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Stručna literatura ''Računovodstvena praksa'' –pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka broj: JN 023/2013

20.06.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

20.06.2013. Konkursna dokumentacija

28.06.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

02.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.07.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

31.07.2013. Odluka o dodeli ugovora

26.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.06.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Poreske uprave, otvoreni postupak

Nabavka broj: JN 024/2013

19.06.2013. Konkursna dokumentacija

20.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

16.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.07.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška BMM/SYBASE licenci

Nabavka broj: JN 027/2013

20.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.06.2013. Konkursna dokumentacija

27.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacija

24.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.07.2013
Do 12:00
  14.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška Documeentum i Captiva licenci u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 026/2013

14.06.2013. Poziv za dostavljanje ponuda

14.06.2013. Konkursna dokumentacija

30.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.07.2013
Do 12:00
   12.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Prethodno obaveštenje za: IPA projekat, nabavka informacione, komunikacione i energetske opreme sa pripadajućim licencnim softverima, Toneri za laserske štampače Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema Energetska, komunikaciona, protivpožarna i oprema za klimatizaciju i adaptacija sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata

 
   28.05.2013

Poreska uprava - Regionalni centar Novi Sad
Javna nabavka usluga preuzimanja i zbrinjavanja otpada za potrebe Poreske uprave, Regionalnog centra Novi Sad, u otvorenom postupku po partijama

Nabavka broj: JN 036/2013

28.05.2013 Konkursna dokumentacija

28.05.2013 Poziv za podnošenje ponuda

06.06.2013 Pitanja i odgovori

16.07.2013 Obustava postupka

 27.06.2013
Do 11:00
  23.05.2013

Poreska uprava - Centrala
Pregovarački postupak shodno članu 35. stav 1. tačka 1.-Javna nabavka računarske opreme – radne stanice TIP 1

Nabavka broj: JN 021/2013

23.05.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 22.04.2013. godine do 12:00 časova
  14.05.2013

 Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka dobara-namirnice i piće za potrebe restorana društvene ishrane Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 016/2013

14.05.2013. Poziv za podnošenje ponuda

14.05.2013. Konkursna dokumentacija

11.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.06.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 21.06.2013
Do 12:00