Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke 2013 - arhiva

Javne nabavke 2013 - arhiva

  Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda
  11.12.2013

Ministarstvo finansija Poreska uprava Regionalno odeljenje Niš

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, redni broj 27-N/2013, shodno članu 35 stav 1 tačka 1 ZJN za Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na službenim motornom vozilima, po partijama (partija 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; partija 2 - OPEL tip Astra van)

17.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

17.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

18.12.2013. godine 
  29.11.2013 

Ministarstvo finansija Poreska uprava Regionalno odeljenje Kragujevac

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, redni broj 8D/2013, shodno članu 36 stav 1 tačka 1 ZJN za kupovinu dobara - guma za automobile sa uslugom demontaže starih i montaže novih za potrebe Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama

 12.12.2013. Odluka o dodeli ugovora

25.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2013. godine
  11.12.2013.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka - tekuće popravke i održavanje poslovnog objekta Poreske uprave, sa obezbeđuvanjem potrebnih rezervnih delova i potrošnog materijala, u ul. Kralja Milana 5, u Beogradu,

Nabavka broj: JN 06/2013

11.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

11.12.2013. Konkursna dokumentacija

07.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

07.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

13.01.2014. godine do 12,00 časova
  10.12.2013

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge održavanja, popravke i tehničke podrške za opreme i softvere za štampariju, za potrebe Poreske uprave, u ulici ustanička 130.

Nabavka broj: JN 48/2013

10.12.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

23.12.2013. Odluka o dodeli ugovora

18.12.2013. godine do 12.00 časova
  10.12.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Subotica, po partijama.

Nabavka broj: JN 28/2013

10.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

10.12.2013. Konkursna dokumentacija

23.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

09.01.2014. godine do 11,00 časova
  09.12.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-papirna galanterija

Nabavka broj: JN 47/2013

09.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

08.01.2014. godine do 12,00 časova 
  09.12.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Novi Sad, po partijama.

Nabavka broj: JN 29/2013

09.12.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2014. godine do 11,00 časova
  29.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Sombor, po partijama.

Nabavka broj: JN 27/2013

29.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.11.2013. Konkursna dokumentacija

20.12.2013. Dodatna pojašnjenja 1

05.02.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

05.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2013. godine do 11,00 časova
  26.11.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-kancelarijski materijal

Nabavka broj: JN 46/2013

26.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

26.11.2013. Konkursna dokumentacija

03.12.2013. Dodatna pojašnjenja

08.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

26.12.2013. godine do 12,00 časova
  20.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka - usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Zrenjanin, po partijama.

Nabavka broj: JN 26/2013

20.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.11.2013. Konkursna dokumentacija

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

29.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

29.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka P3

20.12.2013. godine do 11,00 časova
  19.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga servisiranja i popravke službenih vozila sa obezbeđivanjem rezervnih delova, potrošnog materijala i prateće opreme po partijama.

Nabavka broj: JN 11/2013

19.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

25.11.2013. Dodatna pojašnjenja 1

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3

04.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4

06.12.2013. Dodatna pojašnjenja 2

10.12.2013. Dodatna pojašnjenja 3

31.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

19.12.2013. godine do 12,00 časova
  15.11.2013.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja na objektu Ministarstva finansija - Poreske uprave, ul.Kralja Milana br. 5, Beograd.

Nabavka broj: JN 05/2013

15.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

15.11.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2013. godine do 12,00 časova
  14.11.2013.

Poreska uprava Centrala

14.11.2013. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

 

 
  14.11.2013.

Poreska uprava Centrala

Postupak predaje otpadnog jestivog ulja, generisanog u restoranu Poreske uprave Centrale, Beograd, Save Maškovića 3-5

14.11.2013. Poziv za prikupljanje pismenih ponuda

14.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. godine do 12,00 časova
  13.11.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakupa magacinskog prostora i to zatvorenog prostora u površini od 4200 do 4500 metara kvadratnih i otvorenog prostora u površini od 3500 do 3800 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša

Nabavka broj: JN 26/2013

13.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.11.2013. Konkursna dokumetacija

03.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 13.12.2013. godine do 12,00 časova
   08.11.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge – održavanja stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, protivpanične rasvete, izrada plana evakuacije ljudstva u poslovnim objektima Poreske uprave, Filijale Niš, Leskovac, Aleksinac i Zaječar i obuka zaposlenih radnika,za potrebe Poreske uprave, Regionalnih odeljenja i odseka Niš,  kao i pripadajućih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 28/2013

08.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

08.11.2013. Konkursna dokumetacija

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.12.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.12.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

27.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 09.12.2013. godine do 12,00 časova

NOVI ROK: 20.12.2013. godine do 12,00 časova

  07.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - održavanja i popravke  fotokopir aparata sa obezbeđenjem rezervnih delova, za potrebe Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd, sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama.

Nabavka broj: JN 13/2013

07.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2013. Konkursna dokumetacija

29.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

09.12.2013. godine do 12:00 časova
  06.11.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse,  Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - energenti - gasno ulje ekstra lako („EVRO EL“) nafta i destilati

Nabavka broj: JN 10/2013

06.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

06.11.2013. Konkursna dokumetacija

30.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2013. godine do 11:00 časova
  31.10.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga održavanja liftova u poslovnoj zgradi Poreske uprave na lokaciji u Beogradu, Save Maškovića 3-5

Nabavka broj: JN 44/2013

31.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

31.10.2013. Konkursna dokumetacija

08.11.2013. Izmene poziva i izmenjen poziv za podnošenje ponuda

31.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 02.12.2013. godine do 12:00 časova
  30.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse,  Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga održavanja i popravke matričnih štampača

sa obezbeđenjem rezervnih delova

Nabavka broj: JN 12/2013

30.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.10.2013. Konkursna dokumentacija

05.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

13.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

29.11.2013. godine do 12:00 časova
  29.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara kancelarijskog materijala – sitan kancelarijski materijal, koverte i slično sa uslugom isporuke «F-co» magacin Naručioca u Nišu

Nabavka broj: JN 23/2013

29.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2013. Konkursna dokumentacija

04.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 28.11.2013. godine do 13:00 časova
  29.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje No/sw4i/download/files/cms/attach?id=957 href=vi Sad

Javna nabavka usluga prevoza robe u rinfuzi i rasutih materijala

Nabavka broj: JN 25/2013

29.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2013. Konkursna dokumentacija

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja 1

06.01.2014.Obaveštenje o obustavi postupka

28.11.2013. godine do 11:00 časova
  23.10.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - nabavka softvera za unapređenje sistema za fiskalizaciju za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 45/2013

23.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2013. Konkursna dokumentacija

31.10.2013. Dodatna pojašnjenja

31.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

04.11.2013. Dodatna pojašnjenja

07.11.2013. Dodatna pojašnjenja

07.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja

14.11.2013. Dodatna pojašnjenja

14.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.11.2013.Obaveštenje o obustavi postupka

 22.11.2013. godine do 12:00 časova
  23.10.2013.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara – gume za automobile sa uslugom demontaže starih i montaže novih guma za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama

 Nabavka broj: JN 7D/2013

23.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2013. Konkursna dokumentacija

23.10.2013. Obrazac strukture cene

13.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

28.11.2013.Obaveštenje o obustavi postupka

22.11.2013. godine do 12:00 časova
   17.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: JN 24/2013

17.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2013. Konkursna dokumentacija

24.10.2013. Izmena konkursne dokumentacije

27.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 18.11.2013. godine do 12:00 časova
  17.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji sistema za dojavu požara za potrebe Poreske uprave, Filijale Kula.

Nabavka broj: JN 24/2013

17.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2013. Konkursna dokumentacija

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

18.11.2013. godine do 11:00 časova
  16.10.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - pranja putničkih vozila: (1) „standardno, spolja“, (2)„standardno, iznutra“, (3) pranje-hemijsko čišćenje podova, siceva-sedišta, stranica vrata i „neba“ unutar kabine vozila i (4) pranje motora, u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 29/2013

16.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

16.10.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.11.2013. godine do 12:00 časova
  16.10.2013

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – razvoj podsistema Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JN 43/2013

16.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

16.10.2013. Konkursna dokumentacija

21.10.2013. Dodatna pojašnjenja

06.11.2013. Dodatna pojašnjenja

06.11.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

06.11.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.12.2013.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2013. godine do 12:00 časova
  15.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka radova - uklanjanje fasadne obloge na objektu Poreske uprave Filijala Stara Pazova

Nabavka broj: JN 19/2013

15.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

15.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

14.11.2013. godine do 11:00 časova
  10.10.2013

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Kula.

Nabavka broj: JN 23/2013

 10.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

 10.10.2013. Konkursna dokumentacija

15.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

25.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

31.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Dodatna pojašnjenja 5

29.11.2013. Odluka o obustavi postupka

12.11.2013. godine do 11:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-koverte za automatsko kovertiranje, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 42/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

25.10.2013. Dodatna pojašnjenja

09.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.11.2013. godine do 12:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Kikinda.

Nabavka broj: JN 22/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

18.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

05.12.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

06.11.2013. godine do 11:00 časova
  07.10.2013.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na službenim motornom vozilima, po partijama (partija 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; partija 2 - OPEL tip Astra van)

Nabavka broj: JN 25/2013

07.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2013. Konkursna dokumentacija

06.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

06.11.2013. godine do 12:00 časova
  04.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Bačka Topola.

Nabavka broj: JN 21/2013

04.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

04.10.2013. Konkursna dokumentacija

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 6

30.10.2013. Dodatna pojašnjenja 7

05.12.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

04.11.2013. godine do 11:00 časova 
  02.10.2013.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: JN 20/2013

02.10.2013. Poziv za podnošenje ponude

02.10.2013. Konkursna dokumentacija

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja 1

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja 2

14.10.2013. Dodatna pojašnjenja 3

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 4

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja 5

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 6

18.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.10.2013. Dodatna pojašnjenja 7

23.10.2013. Dodatna pojašnjenja  8

24.10.2013. Dodatna pojašnjenja  9

23.10.2013. Dodatna pojašnjenja 10

09.12.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

01.11.2013. godine do 11:00 časova
  24.09.2013.

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara za rekonstrukciju bezbedonosnog sistema Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 35/2013

24.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

24.09.2013. Konkursna dokumentacija

04.10.2013. Dodatna pojašnjenja

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.10.2013. Dodatna pojašnjenja

16.10.2013. Dodatna pojašnjenja

16.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

17.10.2013. Dodatna pojašnjenja

17.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2013. godine do 12:00 časova
  23.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-Serverska i Storage infrastruktura sa pratećim softverima za modernizaciju sistema za fiskalizaciju

Nabavka broj: JN 41/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

04.10.2013. Dodatna pojašnjenja

04.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

07.10.2013. Dodatna pojašnjenja

07.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

30.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.10.2013. godine do 12:00 časova
  23.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara-benzin za motorna vozila za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 40/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

30.09.2013. Dodatna pojašnjenja

30.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2013. godine do 12:00 časova
  16.09.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka: Dobara lož ulja sa uslugom prevoza i pretakanja „F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 22/2013

16.09.2013. Poziv za podnošenje ponude

16.09.2013. Konkursna dokumentacija

25.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2013. Do 11:00 časova
  13.09.2013

Poreska uprava Centrala
Javna nabavka dobara- IPA projekat: nabavka informacione i komunikacione opreme sa pripadajućim licencnim softverima za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 38/2013

13.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.09.2013. Konkursna dokumentacija

19.09.2013. Dodatna pojašnjenja

19.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.09.2013. Dodatna pojašnjenja

27.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

30.09.2013. Dodatna pojašnjenja

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

01.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

02.10.2013. Dodatna pojašnjenja

02.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

02.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

07.10.2013. Dodatna pojašnjenja

05.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

07.10.2013. godine do 12:00 časova 

  13.09.2013

Poreska uprava-Centrala
Javna nabavka dobara-formiranje baze obveznika i prijava imovine za fizička i pravna lica Otvoreni postupak

Javna nabavka broj JN 36/2013

13.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.09.2013. Konkursna dokumentacija

01.10.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

01.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.10.2013. do 12:00 časova
  10.09.2013.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Novi Sad   Nabavka dobara - uglja i drva za grejanje za potrebe  Poreske uprave Filijala Odžaci

Nabavka broj: JN 18/2013

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.10.2013. godine  do 11,00 časova
   06.09.2013

Naziv javne nabavke Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka dobara-obnova i nadogradnja licence ''Oracle'' Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  

Nabavka broj: JN 37/2013

06.09.2013. Obaveštenje o pokretanju postupka

06.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

06.09.2013. Konkursna dokumentacija

04.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2013. do 12:00 časova
  04.09.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka usluga -  stručnog nadzora nabavke materijala, usluga projektovanja, ugradnje i dovođenja u ispravno stanje postojeće IT kablovske ifrastrukture, za potrebe Poreske uprave, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 34/2013

04.09.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 19.08.2013. godine do 12:00 časova
  30.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka dobara-sredstva za higijenu, dezinfekciona sredstva i PVC proizvodi

Nabavka broj: JN 25/2013

30.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2013. Konkursna dokumentacija

30.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2013. godine do 12:00 časova
  29.08.2013

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje  Novi Sad -Filijala Zrenjanin i Filijala Bačka Topola u otvorenom postupku
Javna nabavka Dobara - mazuta S i gasnog ulja ekstra lakog EURO L za potrebe  

Nabavka broj: JN 17/2013

29.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

29.08.2013. Konkursna dokumentacija

17.09.2013. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2013. Do 11:00
  28.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka: Dobara ogrevnog drveta sa prevozom i istovarom„F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 21/2013

28.08.2013 Poziv za podnošenje ponuda

28.08.2013 Konkursna dokumentacija

01.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.09.2013. Do 12:00 časova
  22.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka Dobara mrkog uglja sa prevozom i istovarom „F-co“ organizacione jedinice naručioca

Nabavka broj: JN 20/2013

22.08.2013 Poziv za podnošenje ponude

22.08.2013 Konkursna dokumentacija

24.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. Do 15:00 časova
  22.08.2013

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka Usluga fizičkog obezbeđenja objekta Poreske uprave, Filijale Niš, Odeljenja za terensku kontrolu, u otvorenom postupku, na period od 24 meseci

Nabavka broj: JN 19/2013

22.08.2013 Poziv za podnošenje dokumentacije

22.08.2018 Konkursna dokumentacija

22.10.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 

13.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. Do 12:00 časova
   13.08.2013

Poreska uprava-Regionalno odeljenje  Novi Sad
Javna nabavka usluga preuzimanja i zbrinjavanja otpada za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad, po partijama

Nabavka broj: JN 16/2013

Izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori

Poziv

13.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2013. Konkursna dokumentacija

31.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.2013. Do 11 časova
   

Poreska uprava - Centrala

PRETHODNA OBAVEŠTENjA

12.06.2013. Prethodno obaveštenje

12.08.2013. Prethodno obaveštenje

22.08.2013. Prethodno obaveštenje

 
  06.08.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje KIKINDA

Nabavka broj: JN 056/2013

06.08.2013. Konkursna dokumentacija

06.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2013
Do 11:00
  05.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka usluga: stručnog nadzora ugradnje energetske, komunikacione, protivpožarne i opreme za klimatizaciju sa pratećim materijalom i izvođenjem građevinsko-zanatskih radovima sale AOP-a i adaptacije sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata u objektu Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130

Nabavka broj: JN 033/2013

05.08.2013. Konkursna dokumentacija

05.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

12.08.2013. Izmene i dopune

20.09.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.09.2013
Do 12:00
  02.08.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje Zrenjanin

Nabavka broj: JN 055/2013

02.08.2013. Konkursna dokumentacija

02.08.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

05.08.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi postupka

02.09.2013
Do 11:00
  29.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Otvoreni postupak shodno članu 32. - Javna nabavka bar kod nalepnica

Nabavka broj: JN 030/2013

29.07.2013. Konkursna dokumentacija

29.07.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

16.09.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

28.08.2013
Do 12:00
  26.07.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije stabilnog sistema za dojavu požara za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad, Filijale Zrenjanin

Nabavka broj: JN 043/2013

08.08.2013. Izmene i dopune javne nabavke

08.08.2013. Pitanja i odgovori

12.08.2013. Pitanja i odgovori

19.08.2013 Pitanja i odgovori

22.08.2013 pitanja i odgovori

26.07.2013. Konkursna dokumentacija

26.07.2013. Poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

23.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.08.2013
Do 11:00
  24.07.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, registraciono područje Subotica i Bačka Topola, po partijama

Nabavka broj: JN 042/2013

24.07.2013. Konkursna dokumentacija

24.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

26.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.08.2013
Do 11:00
  17.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Obnova i nadogradnja licenci «Oracle» sa pripadajućim uslugama tehničke podrške u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka broj: JN 028/2013

17.07.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

20.08.2013. Obaveštenje o obustavi

 24.07.2013
Do 12:00
  17.07.2013 

Poreska uprava - Centrala
Toneri za laserske štampače, otvoreni postupak 

Nabavka broj: JN 032/2013

17.07.2013. Konkursna dokumentacija

17.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.07.2013. Pitanja i odgovori

02.08.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

24.10.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 (08.08.2013
Do 12:00)

NOVI ROK: 04.11.2013 do 12:00 časova

  17.07.2013 

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Novi Sad
Javna nabavka usluga skladištenja pšenice i kukuruza za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: JN 052/2013

20.08.2013. Obaveštenje o obustavi

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za donošenje ponuda

 31.07.2013
Do 11:00
  16.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Nabavka energetske, komunikacione, protivpožarne i opreme za klimatizaciju sa pratećim materijalom, ugradnjom i neophodnim građevinsko-zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacije sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata u objektu Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130 

Nabavka broj: JN 031/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

 07.08.2013
Do 12:00
  28.06.2013

Poreska uprava - Centrala
Usluge stručnog nadzora nabavke materijala, usluga projektovanja, ugradnje i dovođenja u ispravno stanje postojeće IT kablovske ifrastrukture, za potrebe Poreske uprave, otvoreni postupak

Nabavka broj: JN 029/2013

28.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2013. Konkursna dokumentacija

03.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.08.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

29.07.2013
Do 12:00
  21.06.2013

Poreska uprava - Centrala
stručna literatura ''Privredni savetnik'' i „Registar propisa“ –pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženjeu roka

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.07.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Stručna literatura ''Računovodstvena praksa'' –pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka broj: JN 023/2013

20.06.2013. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

20.06.2013. Konkursna dokumentacija

28.06.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

02.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.07.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

31.07.2013. Odluka o dodeli ugovora

26.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.06.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Poreske uprave, otvoreni postupak

Nabavka broj: JN 024/2013

19.06.2013. Konkursna dokumentacija

20.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

09.07.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

16.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.07.2013
Do 12:00
  20.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška BMM/SYBASE licenci

Nabavka broj: JN 027/2013

20.06.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.06.2013. Konkursna dokumentacija

27.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumetacija

24.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.07.2013
Do 12:00
  14.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška Documeentum i Captiva licenci u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 026/2013

14.06.2013. Poziv za dostavljanje ponuda

14.06.2013. Konkursna dokumentacija

30.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.07.2013
Do 12:00
   12.06.2013

 Poreska uprava - Centrala
Prethodno obaveštenje za: IPA projekat, nabavka informacione, komunikacione i energetske opreme sa pripadajućim licencnim softverima, Toneri za laserske štampače Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema Energetska, komunikaciona, protivpožarna i oprema za klimatizaciju i adaptacija sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata

 
   28.05.2013

Poreska uprava - Regionalni centar Novi Sad
Javna nabavka usluga preuzimanja i zbrinjavanja otpada za potrebe Poreske uprave, Regionalnog centra Novi Sad, u otvorenom postupku po partijama

Nabavka broj: JN 036/2013

28.05.2013 Konkursna dokumentacija

28.05.2013 Poziv za podnošenje ponuda

06.06.2013 Pitanja i odgovori

16.07.2013 Obustava postupka

 27.06.2013
Do 11:00
  23.05.2013

Poreska uprava - Centrala
Pregovarački postupak shodno članu 35. stav 1. tačka 1.-Javna nabavka računarske opreme – radne stanice TIP 1

Nabavka broj: JN 021/2013

23.05.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 22.04.2013. godine do 12:00 časova
  14.05.2013

 Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka dobara-namirnice i piće za potrebe restorana društvene ishrane Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 016/2013

14.05.2013. Poziv za podnošenje ponuda

14.05.2013. Konkursna dokumentacija

11.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.06.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.06.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 21.06.2013
Do 12:00