Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke 2016 - arhiva

Javne nabavke 2016 - arhiva

 

Datum objave

Naziv javne nabavke   Rok za dostavu ponuda  
  29.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Predmet javne nabavke su usluge održavanja gromobrana u objektima Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama).

29.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda 9U

29.12.2016. Konkursna dokumentacija 9U

22.02.2017.god. Odluka o obustavi 9U

09.03.2017.god. Obaveštenje o obustavi postupka

30.01.2017.

do 12:00 časova

   28.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

PRETHODNO OBAVEŠTENjE

28.12.2016. Prethodno obaveštenje radovi

28.12.2016. Prethodno obaveštenje usluge

28.12.2016. Prethodno obaveštenje dobra

 
 

26.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka motornih vozila za potrebe Poreske uprave, za registraciono područje - Sombor, po partijama.

Nabavka broj: 31/2016.

26.12.2016. Konkursna dokumentacija

26.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.02.2017. Odluka o dodeli ugovora

17.02.2017. Odluka o obustavi postupka

17.02.2017. Obaveštenje o obustavi postupka

25.01.2017.

do 11:00 časova

 

22.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - skladištenja za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 32/2016.

22.12.2016. Konkursna dokumentacija

22.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

31.01.2017. Odluka o obustavi postupka

31.01.2017. Obaveštenje o obustavi postupka

23.01.2017.

do 11:00 časova

  21.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara -mašine za koričenje, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 61/2016

21.12.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

21.12.2016. Konkursna dokumentacija

05.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

23.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12.2016.

do 12:00 časova

 
  19.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke dobara - računarskog materijala – tonera,po partijama, broj 4/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

19.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 4

20.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 5

 
   16.12.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - nabavka sredstava za higijenu, dezinfekcionih sredstava i PVC proizvoda, za potrebe Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: 60/2016

16.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

16.12.2016. Konkursna dokumentacija

06.01.2017. Dodatna pojašnjenja

13.01.2017. Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

13.01.2017. Izmena konkursne dokumentacije

14.02.2017. Odluka o dodeli ugovora

17.01.2017.

do 12:00 časova

 
 

14.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - pranja vozila vozila za potrebe Poreske uprave - Srednjebanatski okrug - Zrenjanin

Nabavka broj: 29/2016

14.12.2016.Poziv za podnošenje ponude

14.12.2016.Konkursna dokumentacija

17.01.2017. Odluka o obustavi postupka

17.01.2017. Obaveštenje o obustavi postupka

do 11:00 časova

  09.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog nameštaja Partija broj 2 - pločasti nameštaj sa isporukom van Beograda, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 1/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

09.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
   09.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog nameštaja Partija broj 1 - pločasti nameštaj sa isporukom u Beogradu, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 1/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

 09.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 

06.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - pranja vozila vozila za potrebe Poreske uprave - Južnobački okrug - Novi Sad

Nabavka broj: 30/2016.

06.12.2016. Konkursna dokumentacija

06.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

11.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

27.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2017.

do 11:00 časova

  06.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - rezervni delovi i potrošni materijal za radne stanice, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda  u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 57/16

06.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

/
  05.12.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga-tekuće održavanje i otklanjanje kvarova na putničkim vozilima marke „Zastava /jugo i Z 101/, florida, škoda fabia, ford tranzit i dr., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. u otvorenom postupku javne nabavke, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama,  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 18-N/16

05.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.12.2016. Konkursna dokumentacija

09.12.2016.Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.01.2017. Odluka o dodeli ugovora za P1

30.01.2017. Odluka o obustavi postupka za P2

30.01.2017. Odluka o dodeli ugovora za P3

10.02.2017. Obaveštenje o obustavi postupka za P2

27.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

28.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P3

04.01.2017. godine

do 12:00 časova

  02.12.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Centralizovana javna nabavka usluge - Osiguranje motornih vozila

P1 Obavezno osiguranje vozila

P2 Kasko osiguranje vozila

Nabavka broj: UZZPRO 4/2016

02.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

02.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 
  28.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge – skladištenja naftnih derivata i usluge transporta naftnih derivata sa pretakanjem, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd.

Nabavka broj: 14/2016

28.11.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

28.11.2016. Konkursna dokumentacija

02.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

03.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2016. do 12:00 časova
  25.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja vozila , broj 4/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama

25.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

25.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

  22.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - servisiranje i otklanjanje kvarova na aparatima za fotokopiranje  u vangarantnom roku kako bi isti kontinuirano bili funkcionalno ispravni, sa obezbeđivanjem i zamenom originalnih rezervnih delova, za potrebe Naručioca, Poreske uprave -  Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama, u otvorenom postupku, na period od 12 meseci po partijama: P1-Konika minolta, P2 –Kanon, P3 – ostali aparati

Nabavka broj: 21-N/16

22.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.11.2016. Konkursna dokumentacija

30.12.2016. Odluka o dodeli ugovora za P1

30.12.2016. Odluka o dodeli ugovora za P2

30.12.2016. Odluka o obustavi postupka za P3

11.01.2017. Obaveštnje o obustavi postupka za P3

08.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

08.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

22.12.2016. godine

do 12:00 časova 

  22.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – fiskalne plombe za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 59/2016

22.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.11.2016. Konkursna dokumentacija

02.12.2016. Dodatna pojašnjenja

27.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2016. godine

do 12:00 časova

   17.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge – skladištenja naftnih derivata i usluge transporta naftnih derivata sa pretakanjem, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd.

Nabavka broj: 12/2016

17.11.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

17.11.2016. Konkursna dokumentacija

25.11.2016. Odluka o obustavi postupka

25.11.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

24.11.2016. godine

do 12:00 časova

  16.11.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – klima uređaja sa ugradnjom za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 56/2016

16.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

16.11.2016. Konkursna dokumentacija

30.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

27.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

19.12.2016.godine

do 12:00 časova

  14.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara –prirodnog gasa za potrebe grejanja poslovnog prostora Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac, po partijama, redni broj 7D/2016.

Nabavka broj: 7D/2016

15.11.2016.god.Poziv za podnošenje ponuda 7D

15.11.2016.god.Konkursna dokmentacija 7D

29.12.2016.god. Odluka o obustavi postupka 7D

13.01.2017.god. Obaveštenje o obustavi postupka 7D

15.12.2016.godine

do 12:00 časova

  14.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata, CJN broj 9/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Partija broj 10 - Regionalno odeljenje Novi Sad, za organizacione jedinice Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad i to: Fil. Novi Sad 1, Fil. Novi Sad 2, Fil. Subotica, Fil. Pančevo, Fil. Sombor, Fil. Vršac, Ekspoz. Bela Crkva, Fil. Petrovaradin, Fil. Zrenjanin i Centar za edukaciju Novi Sad.

14.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  10.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - skladištenja za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 27/2016.

10.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

10.11.2016. Konkursna dokumentacija

16.12.2016. Odluka o obustavi postupka

16.12.2016. Obaveštenje  obustavi postupka

12.12.2016. godine do 11:00 časova
  10.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenja o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke kancelarijskog materijala, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama.

10.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 
  09.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija broj  1 za usluge obaveznog osiguranja vozila, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja vozila,po partijama, broj 4/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

09.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  08.11.2016 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – obnavljanje nadogradnja i tehnička podrška EMC licenci za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 58/2016

08.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

08.11.2016. Konkursna dokumentacija

02.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

24.11.2016.godine

do 12:00 časova

   08.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja vozila,po partijama, broj 4/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

08.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

08.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

 
  04.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga -  tekuće održavanje, servisiranje i otklanjanje kvarova na klima uređajima split-sistema, sa obezbeđivanjem potrebnih rezervnih delova i materijala za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama, u otvorenom postupku, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 20-N/16

04.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

04.11.2016. Konkursna dokumentacija

30.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

30.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2016.godine

do 12:00 časova

  03.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija broj  2 za usluge kasko osiguranja vozila, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja vozila,po partijama, broj 4/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

03.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
   03.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – mašine za koričenje za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 55/2016

03.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.11.2016. Konkursna dokumentacija

07.12.2016. Odluka o obustavi postupka

08.12.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

05.12.2016.godine

do 12:00 časova

 
 

03.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja imovine,po partijama, broj 5/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

03.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3

 
 

01.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge osiguranja vozila,po partijama, broj 4/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

01.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1

01.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2

 
 

 01.11.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - objavljivanje tekstova-oglasa, u štampanom mediju-dnevnoj novini koja se distibuira na celoj teritoriji Republike Srbije,  za potrebe Naručioca Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš i organizacionih  jedinica u sastavu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 16-N/16

01.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

01.11.2016. Konkursna dokumentacija

17.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.11.2016. Izmena konkursne dokumentacije

22.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

13.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.12.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

09.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2016.godine

do 12:00 časova

 

01.11.2016.

Poreska uprava - CVPO  CJN Okvirni sporazum iz 2015.godine

Javna nabavka kancelarijskog materijala, Partija 12. Tabuliri i ading rolne

Nabavka broj: 05/2015

01.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 

31.10.2016.

 

 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i otklanjanje kvarova na službenim vozilima marke ,,Opel" i to jednog vozila tipa ,,Vectra Confort 1.8.XE", jednog vozila tipa ,,Omega Z 22 XE Base"i jednog vozila tipa ,,Astra van", teretnog vozila ,,KIA pregio van 3" dizel i putničkih vozila FIAT PUNTO-GRANDE 1.4. i 1.2., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. u otvorenom postupku javne nabavke, a za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 17-N/16

31.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

31.10.2016. Konkursna dokumentacija

10.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.11.2016.godine

do 12:00 časova 

  28.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara – materijala za domaćinstvo (hemijska sredstva, inventar za održavanje higijene), redni broj 8D/2016, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama) po partijama.

Nabavka broj: 8D/2016

28.10.2016.god. Poziv za podnošenje ponuda 8D

28.10.2016.god. Konkursna dokumentacija 8D

01.12.2016.god.Odluka o dodeli Ugovora 8D partija 1

01.12.2016.god.Odluka o dodeli Ugovora 8D partija 2

20.12.2016.Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 8D partija1

23.12.2016.god. Obaveštenje o dodeli Ugovora 8D part2

28.11.2016. godine

do 12:00 časova

 
  28.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za Partiju 3 – kancelarijski papir za posebne namene iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

 28.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

 
  27.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog nameštaja Partija broj 4 - Radne stolice i fotelje sa isporukom u mestima na teritoriji Republike Srbije van Beograda, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 1/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  27.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i otklanjanje kvarova na službenim vozilima marke PEUGEOT sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 19-N/16

27.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

27.10.2016. Konkursna dokumentacija

30.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2016. godine

do 12:00 časova

   26.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje telefonskih centrala u Poreskoj upravi.

Nabavka broj: 54/2016

26.10.2016. Konkursna dokumentacija

26.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

20.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 14.11.2016. godine do 12:00 časova
  26.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - pranja putničkih vozila:>>standardno>> spolja i >>standardno>> pranje unutar kabine vozila, u otvorenom postupku, za potrebe Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i organizacionih jedinica u sastavu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 22-N/16

26.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

26.10.2016. Konkursna dokumentacija

30.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.11.2016. godine

do 12:00 časova

  25.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – popravka i održavanje opreme u štampariji, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 52/2016

25.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.10.2016. Konkursna dokumentacija

18.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

05.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2016. godine do 12:00 časova 
  24.10.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - štampanje publikacija i promotivnog materijala za potrebe  Poreske uprave

Nabavka broj: 53/2016

24.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.10.2016. Konkursna dokumentacija

09.11.2016. Dodatna pojašnjenja

10.11.2016. Dodatna pojašnjenja

18.11.2016. Dodatna pojašnjenja

02.12.2016. Odluka o dodeli ugovora

 25.11.2016. godine do 12:00 časova
 

20.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - oprema za potrebe obrazovanja i edukacije

Nabavka broj: 48/2016

20.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.10.2016. Konkursna dokumentacija

04.11.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 

22.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

06.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2016. godine do 12:00 časova 
 

17.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka motornih vozila za potrebe Poreske uprave, za registraciono područje - Sombor, po partijama.

Nabavka broj: 17/2016.

17.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2016. Konkursna dokumentacija

30.11.2016. Odluka o obustavi postupka

07.12.2016. Oboveštenje o obustavi postupka

 16.11.2016. godine do 11:00 časova
 

17.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - implementacija novih sistema za autentifikaciju kvalifikacionim elektronskim sertifikatom na portalu e-porez, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 51/2016

17.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2016. Konkursna dokumentacija

04.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

18.11.2016. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

02.11.2016. godine do 12:00 časova
 

17.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - uskladištenje naftnih derivata za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, u otvorenom postupku, po partijama.

 Nabavka broj: 23-N/2016

17.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2016. Konkursna dokumentacija

02.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.11.2016. Izmena i dopuna koknursne dokumentacije

15.11.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.11.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

20.12.2016. Odluka o obustavi postupka za P1

20.12.2016. Odluka o obustavi postupka za P2

04.01.2017. Obaveštenje o obustavi postupka za P1

04.01.2017. Obaveštenje o obustavi postupka za P2

16.11.2016. godine do 12:00 časova
  14.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - štambilji, faksimili, natpisne table i ostalo za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 16/2016.

14.10.2016. Konkursna dokumentacija

14.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

30.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2016. godine do 11:00 časova
  11.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga - stručni nadzor za realizaciju projekta ,,Rekonstrukcija kablovske, energetske i telefonske infrastrukture u organizacionim jedinicama Poreske uprave"

Nabavka broj: 46/2016

11.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

11.10.2016. Konkursna dokumentacija

10.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

29.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.10.2016. godine do 12:00 časova
  10.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge ispitivanja elektroinstalacija u objektima Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 8U/2016

10.10.2016.god. Poziv za podnošenje ponuda 8U

10.10.2016.god. Konkursna dokumentacija 8U

27.10.2016.god. Izmena i dopuna KD 8U

18.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

08.12.2016.god. Obaveštenje o zak. Ugovoru 8U

09.11.2016. godine do 12:00 časova
  10.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Srednjebanatski okrug - Zrenjanin

Nabavka broj: 19/2016.

10.10.2016. Konkursna dokumentacija

10.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

30.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.11.2016. godine do 11:00 časova
  10.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka motornih vozila za potrebe Poreske uprave, Južnobački okrug - Novi Sad

Nabavka broj: 18/2016.

10.10.2016. Konkursna dokumentacija

11.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

30.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2016. godine do 11:00 časova
  07.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - profesionalna oprema za restoran i kafe kuhinje, za potrebe Centrale Poreske uprave.

Nabavka broj: 50/2016

07.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2016. Konkursna dokumentacija

17.10.2016. Dodatna pojašnjenja

03.11.2016. Dodatna pojašnjenja

10.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

06.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.11.2016. godine do 12:00 časova
  05.10.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - fiksnih telefona za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 26/2016.

05.10.2016. Konkursna dokumentacija

05.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

09.11.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

09.11.2016. Odluka o obustavi postupka

04.11.2016. godine do 11:00 časova
  03.10.2016.

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge mobilne telefonije na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 3/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

03.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
   30.09.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje telefonskih centrala u Poreskoj upravi.

Nabavka broj: 49/2016

30.09.2016. Poziv za podnošenje ponuda

30.09.2016. Konkursna dokumentacija

20.10.2016. Odluka o obustavi postupka

20.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 17.10.2016. godine do 12:00 časova
  29.09.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partije 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 i 16 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 9

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 10

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 15

29.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 16

 
  22.09.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - ,,Katalog cena i nomenklatura vozila" za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 47/2016

22.09.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

22.09.2016. Konkursna dokumentacija

12.10.2016. Odluka o dodeli ugovora 

02.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 03.10.2016. godine do 12:00 časova
   08.09.2016.

Poreska uprava - sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

CJN - Nabavka DDD 7/2015

08.09.2016. Obaveštenje zaključenom ugovoru 7/2015 UZZPRO

 
  08.09.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za radne stanice

Nabavka broj: 45/2016

08.09.2016. Poziv za podnošenje ponuda 

08.09.2016. Konkursna dokumentacija 

21.10.2016. Odluka o obustavi postupka 

02.11.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

26.09.2016.godine

do 12:00 časova

  06.09.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke papirne konfekcije - toaletni papir broj 1/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama

06.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - papirni ubrusi

06.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - toaletni papir

 
  01.09.2016.

Poreska uprava - CVPO

CJN - Nabavka Kan. mat. 05/2015

01.09.2016.Obavestenje o zak. ugovoru P7

01.09.2016.Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16

 
   01.09.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga  –održavanje ambijentalnih uslova sistem sale za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 42/2016

01.09.2016. Konkursna dokumentacija

01.09.2016. Poziv za podnošenje ponuda

04.10.2016. Odluka o dodeli ugovora

24.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.09.2016.godine

do 12:00 časova

 
  26.08.2016 

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o nabavci - usluge održavanja računarske opreme, na osnovu Okvirnog sporazuma  za partiju 21 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 7/2016, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

26.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 21

 
   23.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge ispitivanje električnih instalacija u objektima Poreske uprave.

Nabavka broj: 44/2016

23.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2016. Konkursna dokumentacija

02.09.2016. Dodatna pojašnjenja

10.10.2016. Odluka o obustavi postupka

24.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

23.09.2016.godine

do 12:00 časova

 
  22.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - prirodnog gasa za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 14/2016.

22.08.2016. Konkursna dokumentacija

22.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2016. Odluka o obustavi postupka

21.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

21.09.2016.godine

do 11:00 časova

   16.08.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka radova - rekonstrukcija kablovske, energetske i telefonske infrastrukture u organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Nabavka broj: 43/2016

16.08.2016. Konkursna dokumentacija

16.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

10.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2016.godine

do 12:00 časova

 
  16.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  usluga - održavanja opreme za javnu bezbednost - stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, protivpanične rasvete, obeležavanje objekata u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, izrada planova evakuacije, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama, u otvorenom postupku na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 13-N/16

16.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

16.08.2016. Konkursna dokumentacija

07.10.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.09.2016.godine

do 12:00 časova

  15.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara -  mrkog uglja mokroseparisanog, granulacije «kocka» /veličina pojedinačnog komada-granule od 30,00 do 60,00 mm./, kalorične - toplotne moći minimalno 19.000 kilodžula, vrste «Soko» ili ekvivalent, u količini od ukupno  150  tona, sa uslugom prevoza, istovara i skladištenja za potrebe Poreske uprave RO Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama.

Nabavka broj: 14-N/16

15.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

15.08.2016. Konkursna dokumentacija

23.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.10.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.09.2016.godine

do 12:00 časova 

  12.08.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijene

Nabavka broj 06/2015

12.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.08.2016. Konkursna dokumentacija

19.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

10.10.2016. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

12.09.2016. do 12 časova

  10.08.2016. Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - ogrevno drvo «metreno» i sečeno, i to tvrdi lišćari I klase (bukva i /ili/ cer) u količini od 217 metara prostornih sa uslugom  prevoza i istovara a za potrebe organizacionih jedinica Poreske uprave i to:Filijala Vranje, Prokuplje, Knjaževac i Negotin kao i Ekspoziture: Bela Palanka, Gadžin Han i Trgovište.

Nabavka broj: 15-N/16

10.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

10.08.2016. Konkursna dokumentacija

23.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

21.10.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.09.2016.godine

do 12:00 časova

   10.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge – izrada projekta za nabavku i ugradnju dizel agregata.

Nabavka broj: 41/2016

10.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

10.08.2016. Konkursna dokumentacija

01.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

25.08.2016.godine

do 12:00 časova

  05.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge – održavanje elektronskih servisa Poreske uprave.

Nabavka broj: 34/2016

05.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.08.2016. Konkursna dokumentacija

28.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

28.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2016.godine

do 12:00 časova

  05.08.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge  – održavanje sistema za praćenje i kontrolu deviznog poslovanja za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 33/2016

05.08.2016. Konkursna dokumentacija

05.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

08.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22.08.2016.godine

do 12:00 časova

  05.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara – nabavka, montaža i ugradnja opreme za javnu bezbednost – instalacija sistema za rano otkrivanje i automatsku dojavu požara i instalacija protivpanične rasvete za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin.

Nabavka broj: 2D/2016

05.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda 2D

05.08.2016. Konkursna dokumentacija 2D

08.08.2016. Konkursna dokumentacija-predmer i predračun

09.08.2016. Dodatna pojašnjenja

29.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.10.2016.god Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2D

05.09.2016.godine

do 12:00 časova

  04.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge - odnošenja smeća iz magacina Poreske uprave u Leštanima

Nabavka broj: 11/2016

04.08.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

04.08.2016. Konkursna dokumentacija

16.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

01.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.08.2016.godine

do 12:00 časova

 
  03.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - razvoj sistema za pregled obrazaca PDV i podnošenje u elektronskom obliku.

Nabavka broj: 39/2016

03.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.08.2016. Konkursna dokumentacija

14.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

19.08.2016.godine

do 12:00 časova

  02.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga održavanja internog portala Poreske uprave

Nabavka broj: 37/2016

02.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

02.08.2016. Konkursna dokumentacija

05.08.2016. Dodatna pojašnjenja

11.08.2016. Dodatna pojašnjenja

13.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

06.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.08.2016.godine

do 12:00 časova

 
 

02.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - nabavka serverske, storidž i mrežne infrastrukture

Nabavka broj: 35/2016

02.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

02.08.2016. Konkursna dokumentacija

30.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

05.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

01.08.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara –  administrativne opreme –fotografskih aparata, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 5D/2016

01.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda 5D/2016

01.08.2016. Konkursna dokumentacija 5D/2016

03.08.2016.god. Pojašnjenje KD 1 5D/2016

12.09.2016.god. Odluka o dodeli Ugovora 5D

14.10.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 5D

31.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

01.08.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka dobara - Fiskalna kasa

Nabavka broj JN 05/2016

01.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

01.08.2016. Konkursna dokumentacija

08.09.2016. Odluka o dodeli Ugovora

23.09.2016. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

31.08.2016, godine do 12:00 časova

 

29.07.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - profesionalna oprema za restoran i kafe kuhinje

Nabavka broj: 40/2016

29.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

29.07.2016. Konkursna dokumentacija

15.08.2016. Dodatna pojašnjenja

19.08.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.09.2016. Odluka o obustavi postupka

03.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

29.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

27.07.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje sistema poslovnih funkcija: Sistema za Administraciju poreskih prijava (APP), Integracionog modula (CIP), Jedinstvenog registra poreskih obveznika (JRPO), Sistem za magacinsko poslovanje - Sistema za podršku poslovanja službe održavanja računarske, komunikacione i prateće opreme (SZPP) i Sistema za automatsko praćenje slučajeva (SAPS).

Nabavka broj: 36/2016

27.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

27.07.2016. Konkursna dokumentacija

08.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

04.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

 27.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara –  administrativne opreme – fiksinih telefona, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 3D/2016

27.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda 3D/2016

27.07.2016. Konkursna dokumentacija 3D/2016

08.09.2016.god. Odluka o dodeli ugovora 3D/2016

30.09.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 3D

26.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

  26.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara –  administrativne opreme – faks aparata, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 4D/2016

26.07.2016. Poziv za podnošrnje ponuda 4D

26.07.2016. Konkursna dokumentacija 4D

08.09.2016.god. Odluka o dodeli ugovora 4D/2016

30.09.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4D

25.08.2016.godine

do 12:00 časova

  26.07.2016.

 Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - ispitivanje električnih instalacija niskog napona, termovizijsko snimanje razvodnih ormana električne instalacije niskog napona i održavanje i ispitivanje spoljašnje gromobranske instalacije za potrebe  Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama, u otvorenom postupku,  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 12-N/16

26.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

26.07.2016. Konkursna dokumentacija

08.09.2016 Odluka o dodeli ugovora

05.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.08.2016.godine

do 12:00 časova

  25.07.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga održavanja sistema poslovnih funkcija Konsolidovani upit stanja (UPSTA) Poreske uprave

Nabavka broj: 38/2016

25.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.07.2016. Konkursna dokumentacija

16.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

30.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

20.07.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – namirnice i piće za potrebe restorana društvene ishrane i kafe kuhinja Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: 32/2016

20.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.07.2016. Konkursna dokumentacija

17.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

21.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

20.07.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka dobara - Piće za kafe kuhinju

Nabavka broj: 04/2016

20.07.2016. Konkursna dokumentacija 

20.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2016.Odluka o dodeli Ugovora

08.09.2016.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

20.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobra – ugalj za ogrev

Nabavka broj: 5/2016

20.07.2016. Konkursna dokumentacija

20.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

31.08.2016. Odluka o dodeli ugovora 

22.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2016.godine

do 12:00 časova

 
 

18.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobra – klima uređaji, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, sa pripadajućim organizacionim jedinicama.

Nabavka broj: 10/16

18.07.2016. Konkursna dokumentacija

18.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

15.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - fiksnih telefona za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 10/2016.

15.07.2016. Konkursna dokumentacija

15.07.2016. Poziv za podnošenje ponude

01.09.2016. Odluka o obustavi postupka

13.09.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

16.08.2016.godine

do 11:00 časova

 
 

15.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara –  nabavka, montaža i ugradnja opreme za javnu bezbednost – hidrantske instalacije, za potrebe Poreske uprave, Filijale Gornji Milanovac.

Nabavka broj: 1D/2016

15.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda 1D/2016

15.07.2016. Konkursna dokumentacija 1D/2016

15.07.2016. Predmer i predračun 1D/2016

25.08.2016.god. Odluka o obustavi postupka 1D/2016

07.09.2016.god.Obaveštenje o obustavi postupka 1D/2016

15.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

15.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - materijal za održavanje higijene - tečni sapun za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 11/2016.

12.07.2016. Konkursna dokumentacija

15.07.2016. Poziv za podnošenje ponude

15.07.2016. Pojašnjenje KD

01.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

21.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2016.godine

do 11:00 časova

 

 12.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene sa uslugom isporuke << F-co>> magacin u Nišu, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku.

Nabavka broj: 07-N/16

12.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.07.2016. Konkursna dokumentacija

17.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.08.2016.godine

do 12:00 časova 

 

12.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara – štambilja, koplja i zastava RS, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 6D/2016

12.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda 6d/2016

12.07.2016. Konkursna dokumentacija 6d/2016

20.07.2016. Pojašnjenje KD 6D/2016

29.07.2016.god. Pojašnjenje KD 2 6D

29.07.2016.god. Pojašnjenje KD 3 6D

03.08.2016.god. Pojašnjenje KD 4 6D/2016

01.09.2016.god. Odluka o dodeli ugovora 6D

14.10.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 6D

11.08.2016.godine

do 12:00 časova

 

08.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - ogrev (drva i ugalj) za potrebe Poreske uprave, Filijala Odžaci

Nabavka broj: 13/2016.

08.07.2016. Konkursna dokumentacija

08.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

23.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2016.godine

do 11:00 časova

 
 

08.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - ogrev (ugalj) za potrebe Poreske uprave, Filijala Kula

Nabavka broj: 12/2016.

08.07.2016. Konkursna dokumentacija

08.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

23.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2016.godine

do 11:00 časova

  05.07.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 4U/2016

05.07.2016. Poziv za podnošonje ponuda 4U/2016

05.07.2016. Konkursna dokumentacija 4U/2016

12.07.2016.  Dodatna pojašnjenja 4U

22.07.2016. Dodatna pojašnjenja 2 4U/2016

29.07.2016.god. Pojašnjenje KD 3 4U

02.08.2016.god.Pojašnjenj KD 4 4U/2016

23.08.2016.god. Odluka o dodeli Ugovora 4U/2016

02.09.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za Partiju-2

22.06.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4U

04.08.2016.godine

do 12:00 časova

  27.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - – tehnički pregled vozila, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. ZJN

Nabavka broj: 6U/2016

27.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda 6U/2016

27.07.2016. Konkursna dokumentacija 6U/2016

27.06.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog 6U/2016

12.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

20.07.2016. Obaveštenje o dodeli ugovora 6U

07.07.2016.godine

do 12:00 časova

  27.06.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - Obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška licenci za IP telefoniju

Nabavka broj: 31/2016

27.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

27.06.2016. Konkursna dokumentacija

05.07.2016. Dodatna pojašnjenja

25.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

11.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.07.2016.godine

do 12:00 časova

 
  27.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - ostale popravke i održavanje administarativne opreme – tekuće održavanje klima uređaja, za potrebe Ministarstva Finansija Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 5U/2016

27.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda 5U/2016

27.06.2016. Konkursna dokumentacija 5U/2016

22.07.2016. Pojašnjenja KD 5U/2016

22.07.2016. Izmena KD 5U/2016

22.07.2016. Obaveštenje produženje roka za podnošenje ponuda KD 5U/2016

01.08.2016.god. Pojašnjenje KD 2 5U

23.08.2016.god.Odluka o dodeli Ugovora 5U

19.09.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 5U

27.07.2016.godine

do 12:00 časova

NOVI ROK:

05.08.2016.godine

do 12:00 časova

  21.06.2016.

Poreska uprava - CVPO

Javna nabavka dobara - Alat i inventar za sklonište, po partijama

Nabavka broj 02/2016

21.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

21.06.2016. Konkursna dokumentacija

03.08.2016. Odluka o dodeli Ugovora

19.08.2016.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2016.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

21.07.2016.godine

do 12:00 časova
  21.06.2016 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška „CA“ licenci.

Nabavka broj: 29/2016

21.06.2016. Konkursna dokumentacija

21.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

06.09.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22.07.2016.godine

do 12:00 časova
 

21.06.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za radne stanice

Nabavka broj: 20/2016

21.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

21.06.2016. Konkursna dokumentacija

22.07.2016. Odluka o obustavi postupka

03.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

07.07.2016.godine

do 12:00 časova   
 

17.06.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – pečati, štambilji i faksimili

Nabavka broj: 30/2016

17.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.06.2016. Konkursna dokumentacija

15.07.2016. Dodatna pojašnjenja

15.07.2016. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst

15.07.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.08.2016. Odluka o dodeli ugovora

25.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2016.godine

do 12:00 časova

NOVI ROK:

26.07.2016.godine

do 12:00 časova

 

 

17.06.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka radova - rekonstrukcija kablovske, energetske i telefonske infrastrukture u organizacionim jedinicama Poreske uprave

Nabavka broj: 23/2016

17.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

17.06.2016. Konkursna dokumentacija

23.06.2016. Dodatna pojašnjenja

23.06.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.06.2016. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst

01.07.2016. Dodatna pojašnjenja

01.07.2016. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst

01.07.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.07.2016. Odluka o obustavi postupka

04.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

04.07.2016.godine

do 12:00 časova 

NOVI ROK:

11.07.2016.godine

do 12:00 časova

 

17.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - auto gume za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 15/2016.

17.06.2016. Poziv za podnošenje ponude

17.06.2016. Konkursna dokumentacija

08.07.2016. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

08.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2016.

do 11,00 časova

  08.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partije 4, 6 i 10 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

08.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

08.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

08.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 10

 
  03.06.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - koverte za automatsko (mašinsko) kovertiranje.

Nabavka broj: 28/2016

03.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.06.2016. Konkursna dokumentacija

04.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

01.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

20.06.2016.godine

do 12:00 časova

  03.06.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka dobara - Državna zastava

Nabavka broj: 03/2016

03.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.06.2016. Konkursna dokumentacija

18.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

04.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016,

do 12 časova

 
  03.06.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga servisiranja fiskalnih uređaja za potrebe Poreske uprave Centrale, u pregovaračkom postupaku sa objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 24/2016

03.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

23.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  01.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - analiza prehrambenih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole ( uzimajući u obzir rashodovane stvari), za potrebe Poreske uprave RO Niš i pripadajućih organizacionih jedinica u otvorenom postupku, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 09-N/16

01.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

01.06.2016. Konkursna dokumentacija

06.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

28.07.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.07.2016. godine

do 13:00 časova 

  01.06.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - split klima uređaja, klasa energetske efikasnosti ,,A" ili viša, rashladnog kapaciteta od 18000Btu/h (2 klima uređaja) i rashladnog kapaciteta od 12000 Btu/h (7 klima uređaja), sa isporukom <<F-co>> službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - RO Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku, na period od 12 meseci. 

Nabavka broj: 05-N/16

01.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

01.06.2016. Konkursna dokumentacija

10.06.2016. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

10.06.2016. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

27.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.07.2016. godine

do 11:00 časova

  31.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke papirne konfekcije, broj 1/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

  31.05.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke kancelarijskog materijala, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16

31.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17

 

  27.05.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga  - izrada projekta za nabavku i ugradnju dizel agregata sa uslugom stručnog nadzora za realizaciju projekta.

Nabavka broj: 19/2016

27.05.2016. Konkursna dokumentacija

27.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

02.06.2016. Izemene i dopune konkursne dokumentacije

24.06.2016. Odluka o obustavi postupka javne nabavke

23.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

13.06.2016.godine

do 12:00 časova
  27.05.2016.

 Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - materijal za posebne namene - štambilji za potrebe Poreske uprave RO Niš i pripadajućih organizacionih jedinica u otvorenom postupku.

Nabavka broj: 08-N/16

27.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda

27.05.2016 Konkursna dokumentacija

01.07.2016 Odluka o dodeli ugovora

05.08.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.06.2016.godine

do 12:00 časova 

  25.05.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška „Oracle“ licenci.

Nabavka broj: 18/2016

25.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.05.2016. Konkursna dokumentacija

13.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.06.2016.godine

do 12:00 časova 
  25.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - tabla sa natpisom Ministarstvo finansija Poreska uprava, Filijala/Ekspozitura za potrebe Poreske uprave RO Niš u otvorenom postupku.

Nabavka broj: 10-N/16

25.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.05.2016. Konkursna dokumentacija

30.05.2016. Dodatna pojašnjenja

01.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

28.07.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2016.godine

do 12:00 časova 

  25.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluge tekućeg održavanja i popravke motornih vozila,registraciono područje Kikinda - po partijama

Nabavka broj: 09/2016.

25.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.05.2016. Konkursna dokumentacija

08.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

12.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2016. godine

do 11,00 časova

 
  24.05.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – toneri za mašine u štampariji Poreske uprave.

Nabavka broj: 27/2016

24.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

06.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  24.05.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partiju 1 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

 24.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

 
  24.05.2016. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluge tekućeg održavanja i popravke motornih vozila,registraciono područje Subotica - po partijama

Nabavka broj: 08/2016.

24.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.05.2016. Konkursna dokumentacija

08.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

10.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23.06.2016. godine

do 11,00 časova

  24.05.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - sistem za finansijsko materijalno poslovanje.

Nabavka broj: 15/2016

24.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.05.2016. Konkursna dokumentacija

20.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

14.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.06.2016.godine

do 12:00 časova

 
  23.05.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – razvoj izveštajnog sistema (Data warehouse), u okviru integrisanog informacionog sistema Poreske uprave.

Nabavka broj: 26/2016

23.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.2016. Konkursna dokumentacija

21.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

05.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.06.2016.godine

do 12:00 časova

 
  23.05.2016.

Poreska uprava - Centrala

23.05.2016. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

 
  18.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - arhivskih polica sa uslugom isporuke i montaže ,,F-co" organizacione jedinice Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš, kao i održavanje istih u garantnom roku, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 04-N/16

18.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda

18.05.2016 Konkursna dokumentacija

10.06.2016. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.07.2016 Odluka o dodeli ugovora

03.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2016.godine

do 11:00 časova 

  18.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - održavanje telekomunikacionih uređaja i aparata: telefonskih aparata, faks-aparata i telefonskih centrala u vangarantnom roku, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i materijala, za potrebe Naručioca, Poreske uprave-RO Niš i njegovih organizacionih jedinica, u otvorenom postupku, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 11-N/16

18.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda

18.05.2016 Konkursna dokumentacija

23.06.2016. Odluka o obustavi postupka

05.07.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

17.06.2016.godine

do 14:00 časova 

  10.05.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška „Sybase“ licence, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 22/2016

10.05.2016. Konkursna dokumentacija

10.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

18.05.2016. Dodatna pojašnjenja

04.07.2016. Odluka o dodeli ugovora

18.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

10.06.2016. godine

do 12:00 časova

  06.05.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge - tretmana opasnog otpada

Nabavka broj: 08/2016

06.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda

06.05.2016. Konkursna dokumentacija

06.05.2016. Prilog Konkursne dokumentacije

11.05.2016. Dodatna pojašnjenja

16.05.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

19.05.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

09.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

13.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2016. godine

do 12:00 časova

  28.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – koverte za automatsko (mašinsko) kovertiranje, za period od dve godine.

Nabavka broj: 25/2016

28.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

28.04.2016. Konkursna dokumentacija

09.05.2016. Dodatna pojašnjenja

18.05.2016. Odluka o obustavi postupka

30.05.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

13.05.2016. godine

do 12:00 časova

 
  28.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - razvoj sistema za automatsko praćenje slučajeva poreske policije.

Nabavka broj: 13/2016

28.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

28.04.2016. Konkursna dokumentacija

23.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

17.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2016. godine

do 12:00 časova

  25.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – toneri za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 17/2016

25.04.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

25.04.2016. Konkursna dokumentacija

28.04.2016. Dodatna pojašnjenja

06.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

16.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

04.05.2016. godine

do 12:00 časova

  22.04.2016. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje elektronske opreme u Poreskoj upravi u otvorenom postupku javne nabavke, za period od dve godine.

Nabavka broj: 21/2016

22.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.04.2016. Konkursna dokumentacija

03.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

21.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23.05.2016. godine

do 12:00 časova

 

22.04.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - kompleti prve pomoći u vozilima, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, sa pripadajućim organizacionim jedinicama

Nabavka broj: 07/16

22.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.04.2016. Konkursna dokumentacija

01.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

21.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2016. godine

do 13:00 časova

  22.04.2016. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobra – klima uređaji, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, sa pripadajućim organizacionim jedinicama.

Nabavka broj: 06/16

22.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.04.2016. Konkursna dokumentacija

04.05.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.06.2016. Odluka o obustavi postupka

16.06.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

 

23.05.2016. godine

do 11:00 časova

 

22.04.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - auto gume za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 07/2016.

22.04.2016 Poziv za podnošenje ponude

22.04.2016. Konkursna dokumentacija

26.05.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

26.05.2016. Odluka o obustavi postupka

23.05.2016. godine

do 11,00 časova

  15.04.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra – zastava Republike Srbije, za potrebe Poreske uprave RO Niš i pripadajućih organizacionih jedinica u otvorenom postupku

Nabavka broj: 6-N/16

15.04.2016 Poziv za podnošenje ponuda

15.04.2016 Konkursna dokumentacija

20.04.2016 Dodatna pojašnjenja

25.05.2016 Odluka o dodeli ugovora

15.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2016. godine

do 12,00 časova

  14.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - stručna literatura ''Računovodstvena praksa“, 50 kompleta (komlet 24 broja), izdavača „RAČUNOVODSTVO“ D.O.O. u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 16/2016

14.04.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

14.04.2016. Konkursna dokumentacija

22.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

11.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.04.2016. godine

do 12,00 časova

  14.04.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - Tekuće održavanje i otklanjanja kvarova na putničkim vozilima marke „Zastava /jugo, Z 101/ i dr., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda shodno članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš i to: filijala Leskovac i Vlasotince sa pripadajućim ekspoziturama,  na period od 12 meseci

Nabavka broj: 03N/16

14.04.2016 Odluka o dodeli ugovora

27.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 

13.04.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - klima uređaja za potrebe Poreske Uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 06/2016.

13.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

13.04.2016. Konkursna dokumentacija

17.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

03.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.05.2016. godine

do 11,00 časova

 
 

12.04.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluge tekućeg održavanja i popravke motornih vozila,registraciono područje Ruma, Inđija i Stara Pazova - po partijama

Nabavka broj: 03/2016.

12.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2016. Konkursna dokumentacija

17.06.2016. Odluka o dodeli ugovora

13.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.05.2016. godine

do 11,00 časova

  12.04.2016 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga  posredovanja pri obezbeđenju avio karata, drugih voznih karata, hotelskog smeštaja i kotizacija za seminare za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 7/2016

12.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2016. Konkursna dokumentacija

24.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

29.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

13.05.2016.

do 12,00 časova

   11.04.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partiju 4 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

11.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

 
 

08.04.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - državnih zastava Republike Srbije za potrebe Poreske Uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 05/2016.

08.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

08.04.2016. Konkursna dokumentacija

23.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.05.2016. godine do 11,00 časova  
 

07.04.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - kompleta prve pomoći za automobile za potrebe Poreske Uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 01/2016.

07.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.04.2016. Konkursna dokumentacija

17.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

03.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2016. godine do 11,00 časova  
 

07.04.2016.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike

Javna nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama

Nabavka broj: 01/2016.

07.04.2016.  Poziv za podnošenje ponuda

07.04.2016.  Konkursna dokumentacija 

19,05,2016,  Odluka o dodeli Ugovora

14.06.2016.  Obavestenje o zak. ugovoru

do 12,00 časova

 

06.04.2016

 

 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Obaveštenja o zaključenim ugovorima o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partije 6 i 10 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

06.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

06.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10 

 
   06.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila marke „Mazda“ u garantnom periodu sa ugradnjom originalnih rezervnih delova sertifikovanih od strane proizvođača vozila, za potrebe Poreske uprave – Centrale.

Nabavka broj: 12/2016

06.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

06.04.2016. Konkursna dokumentacija

09.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2016. godine do 12,00 časova
  06.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – stručne literature - štampano izdanje ''PRIVREDNI SAVETNIK“ sa dodatkom „Registar propisa“ za potrebe Poreske uprave sa ponuđačem ''PRIVREDNI SAVETNIK“ DOO, u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 14/2016

06.04.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

06.04.2016. Konkursna dokumentacija

14.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

11.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.04.2016. godine do 12,00 časova 
  05.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – proširenje funkcionalnosti elektronske pisarnice uvođenjem sistema za upravljanje procesima.

Nabavka broj: 06/2016

05.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.04.2016. Konkursna dokumentacija

26.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

12.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2016. godine do 12,00 časova
  04.04.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanje i popravka motornih vozila za potrebe Poreske uprave, registraciono područje Zrenjanin.

Nabavka broj: JN 04/2016

04.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

04.04.2016. Konkursna dokumentacija

24.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

27.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.05.2016. godine do 11,00 časova 
  01.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge-održavanje programskog paketa ''Protokol/Sirius 2010'' za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 10/2016

01.04.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

01.04.2016. Konkursna dokumentacija

08.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

25.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.04.2016. godine do 12,00 časova. 
  31.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - kutije prve pomoći za potrebe zaposlenih u Poreskoj upravi.

Nabavka broj: 11/2016

31.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

31.03.2016. Konkursna dokumentacija

12.05.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.05.2016.godine do 12,00 časova. 
  31.03.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - tehnički pregled vozila, za potrebe Ministarstva Finansija Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 1U/2016

31.03.2016. Poziv - tehnički pregled vozila

31.03.2016. Konkurdna dokumentacija - tehnički pregled vozila

11.05.2016.god. Odluka o obustavi postupka

26.05.2016.god.Obaveštenje o obustavi postupka tehnički pregled 1U/2016

04.05.2016. godine do 12,00 časova.
  30.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara -  stručne literatura ''Informator'' i ''PDV'' + program ''EKSPERT'' - vezana pretplata, za potrebe Poreske uprave sa ponuđačem ''CEKOS IN'', za potrebe Poreske uprave u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 09/2016

30.03.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

30.03.2016. Konkursna dokumentacija

11.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

27.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016. godine do 12,00 časova.
   17.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – toneri za mašine u štampariji Poreske uprave, za period od dve godine.

Nabavka broj: 5/2016

17.03.2016. Konkursna dokumentacija

17.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

13.04.2016. Dodatna pojašnjenja

20.04.2016. Odluka o obustavi postupka

05.05.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

18.04.2016.godine do 12,00 časova.
   09.03.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge -prevoza, utovara, istovara i skladištenja stvari oduzetih u postupku poreske kontrole i prinudne naplate i drugih stvari za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci

Nabavka broj: 02-N/2016

09.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

09.03.2016 Konkursna dokumentacija

21.04.2016 Odluka o dodeli ugovora

27.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

08.04.2016. godine

do 12,00 časova

  08.03.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - objavljivanja oglasa za prodaju stvari oduzetih u postupcima poreske kontrole (objavljivanje licitacija, oglasa i slično) u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama.

Nabavka broj: 3U/2016

08.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda 3U/2016

08.03.2016. Konkursna dokumentacija 3U/2016

20.04.2016. Odluka o dodeli Ugovora 3U

11.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2016. godine

do 12,00 časova

  07.03.2016.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, broj 7/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

07.03.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  07.03.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje sistema za ventilaciju, elektro uređaja i klima uređaja sa obezbeđenjem rezervnih delova, u objektima Poreske uprave – Centrala na perioda od 2 godine

Nabavka broj: 4/2016

07.03.2016. Konkursna dokumentacija

07.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

13.04.2016. Odluka o dodeli ugovora,

17.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

06.04.2016. godine

do 12,00 časova

  07.03.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga - prevoza, utovara i istovara robe za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac. 

Nabavka broj: 2U/2016

07.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda 2U/2016

07.03.2016. Konkursna dokumentacija 2U/2016

20.04.2016. Odluka o dodeli Ugovora 2U

11.05.2016.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.04.2016. godine

do 12,00 časova

  04.03.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - štambilja, natpisnih tabli i dr. za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: 02/2016

04.03.2016. Konkursna dokumentacija

04.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

10.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.04.2016. godine

do 12,00 časova

  03.03.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - prirodnog gasa, za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 03/2016

03.03.2016. Konkursna dokumentacija

03.03.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

18.03.2016. Odluka o obustavi postupka

29.03.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

14.03.2016. godine

do 11,00 časova

  02.03.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga-pranja vozila za potrebe Centrale Poreske uprave

Nabavka broj: 2/2016

02.03.2016. Konkursna dokumentacija

02.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

11.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

01.04.2016. godine

do 12,00 časova 
  24.02.2016

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge - tehničkog pregleda službnih vozila za potrebe Naručioca, Poreske uprave – RO Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku

Nabavka broj: 01-N/2016

24.02.2016 Poziv za podnošenje ponuda

24.02.2016 Konkursna dokumentacija

17.03.2016 Dodatna pojašnjenja

28.03.2016 Odluka o dodeli ugovora

20.04.2016 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.03.2016. godine

do 12,00 časova  
  23.02.2016.

Poreska uprava - Centrala

 23.02.2016. Prethodno obaveštenje

 
  23.02.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge-održavanje programskog paketa ''Protokol/Sirius 2010'' za potrebe Poreske uprave u pregovaračkom postupaku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 03/2016

23.02.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

23.02.2016. Konkursna dokumentacija

26.02.2016. Dodatna pojašnjenja

08.03.2016. Odluka o obustavi postupka

22.03.2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

29.02.2016. godine

do 12,00 časova 
   23.02.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – osiguranja

Nabavka broj: 1/2016

23.02.2016. Konkursna dokumentacija

23.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda

02.03.2016. Dodatna pojašnjenja

10.03.2016. Dodatna pojašnjenja

16.03.2016. Dodatna pojašnjenja

18.03.2016. Dodatna pojašnjenja

18.03.2016. Dodatna pojašnjenja

18.03.2016. Nova Konkursna dokumentacija

18.03.2016. Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

18.03.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.03.2016. Dodatna pojašnjenja

22.03.2016. Dodatna pojašnjenja

23.03.2016. Dodatna pojašnjenja

23.03.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.03.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.03.2016. Dodatna pojašnjenja

24.03.2016. Dodatna pojašnjenja

25.03.2016. Dodatna pojašnjenja

25.03.2016. Dodatna pojašnjenja

25.03.2016. Dodatna pojašnjenja

28.03.2016. Dodatna pojašnjenja

29.03.2016. Konkursna dokumentacija konačni prečišćen tekst

01.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5

18.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1

18.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2

18.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 3

18.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 4

24.03.2016. godine

do 12,00 časova
  25.01.2016

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke mobilne telefonije, broj 1/2014, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

25.01.2016. Obaveštenje o zak.Ugovoru mobilna telefonija

 
  25.01.2016

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke papirne konfekcije, broj 1/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partije 1 i 2

25.01.2016. Obaveštenje o zak.Ugovoru papirna konfekcija - partije 1,2

 
  25.01.2016

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke kancelarijskog materijala, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partije 4, 5, 7,9,15,16 i 17.

25.01.2016. Obaveštenje o zak.Ugovoru kancelarijski - partije 4,5,7,9,15,16,17

 
   25.01.2016

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke goriva i maziva, broj 3/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partije 2, 3 i 5.

25.01.2016. Obaveštenje o zak.Ugovoru gorivo - partije 2,3,5

 
   20.01.2016

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – servisiranje fiskalnih uređaja za potrebe Poreske uprave Centrale.

Nabavka broj: 69/2015

20.01.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.01.2016. Konkursna dokumentacija

02.03.2016. Odluka o obustavi postupka

15.03.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

 

19.02.2016. godine

do 12,00 časova
  13.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata, broj 9/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partiju 10.

13.01.2016. Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partiju 10

 
  12.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke goriva i maziva, broj 3/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partije 1. 2, 3, 5 i 6.

12.01.2016. Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1, 2, 3, 5 i 6.

 
  12.01.2016. 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke kancelarijskog materijala, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, za partije 5. 7, 9 i 15.

12.01.2016. Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 5, 7, 9 i 15

 
  12.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Krgujevac

Javna nabavka usluga - prevoza stvari oduzetih u postupku kontrole, postupku prinudne naplate, kontrole poreske policije, usluge utovara i istovara stvari koje se prevoze, prepakivanje stvari u magacinu i slično, kao i ostale usluge prevoza, utovara i istovara za potrebe, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od dve godine od momenta potpisivanja ugovora, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.1. Zakona o javnim nabavkama.

12.01.2016.god. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

12.01.2016.god. Konkursna dokumentacija

21.01.2016. Dodatna pojašnjenja

04/01.2016.god. Odluka o obustavi postupka

12.02.2016.god. Obaveštenje o obustavi Postupka

27.01.2016. godine

do 12,00 časova 

  11.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenja o zaključenim ugovorima o isporuci goriva, na osnovu Okvirnog sporazuma za partije 2, 3, 5 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 3/2015,  Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P2

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P3

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P5

 
  11.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenja o zaključenim ugovorima o nabavci kancelarijskog materijala na osnovu Okvirnog sporazuma  za partije 1, 2, 5, 7, 9, 15, 16 iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 5/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16

 
  11.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o pružanju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Beograd, za partiju 7 i 8, na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 9/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P7

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P8

 
  11.01.2016.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o pružanju usluga mobilne telefonije na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke, broj 1/2014, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

11.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  04.01.2016. 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - prirodnog gasa za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj  64/2015

04.01.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

04. 01 2016. Konkursna dokumentacija

25.02.2016. Odluka o obustavi postupka

10.06.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

19.01.2016. godine

do 11,00 časova 

 

31.12.2015.

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova, broj 11/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

31.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 

29.12.2015. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Pregovarački postupak javne nabavke usluga bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  – usluge fizičkog obezbeđenja objekta PC Ambasador u Nišu u kome je smešteno RO Niš održavanje higijene i tekuće održavanje zajedničkih prostorija i instalacija.

Nabavka broj: JN 30/2015

29.12.2015 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

29.12.2015 Konkursna dokumentacija

01.02.2016 Odluka o dodeli ugovora

12.02.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.01.2016. godine do 12:00 časova

 

 28.12.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - fotokopir aparata, sa isporukom «F-co» službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave – RO Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku.

Nabavka broj: JN 20/2015

28.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda

28.12.2015 Konkursna dokumentacija

14.01.2016. Dodatna pojašnjenja

19.01.2016. Dodatna pojašnjenja - 2

21.01.2016 Dodatna pojašnjenja - 3

21.01.2016 Dodatna pojašnjenja - 4

12.02.2016. Odluka o obustavi postupka

24.02.2016 Obaveštenje o obustavi postupka

 27.01.2016. godine do 12:00 časova
 

25.12.2015.

Poreska uprava - CVPO

Centralizovana javna nabavka, 05/2015 - Kancelarijski materijal, Partije 7, 12, 15

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

 
 

22.12.2015 

 

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke električne energije broj 2/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

22.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  16.12.2015

Poreska uprava - Centrala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma iz otvorenog postupka centralizovane javne nabavke dobra- goriva i maziva broj 3/2015, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, po partijama

16.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru