Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda
 05.01.2017.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - balona sa vodom sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju.

Nabavka broj: JNMV 9/2016

05.01.2017. Poziv za podnošenje ponuda

05.01.2017. Konkursna dokumentacija

24.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

30.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2017. godine do 12:00 časova 
22.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - komplet prve pomoći za vozila Poreske uprave -Centrale.

Nabavka broj: JNMV 5/2016

22.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.12.2016. Konkursna dokumentacija

13.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

02.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.01.2017. godine do 12:00 časova
 09.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara- radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinjama u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2016

09.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

09.11.2016. Konkursna dokumentacija

16.11.2016. Dodatna pojašnjenja

25.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.12.2106. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 21.11.2016. godine do 12:00 časova
 23.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 8/2016

23.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2016. Konkursna dokumentacija

05.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

26.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.09.2016. godine do 12:00 časova 
03.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 3/2016

03.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.08.2016. Konkursna dokumentacija

19.08.2016. Odluka o obustavi postupka

22.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

18.08.2016. godine do 12:00 časova
20.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara dnevne štampe i časopisa

Nabavka broj: JNMV 2/2016

20.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.04.2016. Konkursna dokumentacija

25.04.2016. Dodatna pojašnjenja

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.04.2016. godine do 12:00 časova
12.04.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti dobara - akumulatorske baterije.

Nabavka broj: JNMV 09/2016

12.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2016. Konkursna dokumentacija

20.04.2016. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

20.04.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016. godine do 12:00 časova
24.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga.

Nabavka broj: JNMV 1/2016

24.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2016. Konkursna dokumentacija

04.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016. godine do 12:00 časova
29.02.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac

Javna nabavka male vrednosti  dobara - gasa u bocama za rad viljuškara tipa: Yale GLP-16 koji kao pogonsko gorivo koristi gas, a za obavljanje poslova u Magacinu RO Kragujevac .  

Nabavka broj: JNMV 1/2016

29.02.2016.god Poziv za podnošenje ponuda JNMB 1/2016

29.02.2016.god Konkursna dokumentacija JNMB 1/2016

23.03.2016. Odluka o dodeli JNMV1

04.04.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 1/2016

15.03.2016. godine do 12:00 časova 
31.12.2015.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti usluge - ispitivanja i karakterizacije otpada.

Nabavka broj: JNMV 32/2015

 31.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

31.12.2015. Konkursna dokumentacija

08.01.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.02.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.01.2016. godine do 12:00 časova
 22.12.2015

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti  dobara - nabavku vode za piće (u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 7/2015

22.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2015. Dodatna pojašnjenja

13.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

22.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2015. godine do 12:00 časova  
 09.12.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 6/2015

09.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Odluka o dodeli ugovora Partija 1

22.12.2015. Odluka o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 2

30.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2015. godine do 12:00 časova 
15.09.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 5/2015

15.09.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2015. Konkursna dokumentacija

06.10.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 25.09.2015. godine do 12:00 časova 
 24.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2015

24.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2015. Konkursna dokumentacija

10.09.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2015. godine do 12:00 časova  
12.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara-službenih legitimacija za ovlašćena lica Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 3/2015

12.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Prvi deo

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Drugi deo

14.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.06.2015. godine do 12:00 časova 
03.04.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara -  dnevne  štampe i časopisa za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 2/2015

03.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2015. Konkursna dokumentacija

05.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2015. godine do 12:00 časova

13.03.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2015. Konkursna dokumentacija

16.03.2015. Dodatna pojašnjenja

17.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

17.03.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2015. godine do 12:00 časova 

NOVI ROK:

23.03.2015. godine do 12:00 časova

25.12.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  izrada i isporuka fiskalnih plombi, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 08/2014

25.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2014. Konkursna dokumentacija

29.12.2014. Dodatna pojašnjenja 1

31.12.2014. Dodatna pojašnjenja 2

22.01.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2015. godine do 12:00 časova
 07.11.2014

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  nabavka inventara za potrebe restorana i kafe kuhinje Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: JNMV 07/2014

07.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2014. Konkursna dokumentacija

10.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2014. godine do 12:00 časova 
 03.09.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Poreskoj upravi

Nabavka broj: JNMV 05/2014

03.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.09.2014. Konkursna dokumentacija

05.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2014. godine do 12:00 časova  
 22.08.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge skupljanja rublja i dostave na pranje

Nabavka broj: JNMV 06/2014

22.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

22.08.2014. Konkursna dokumentacija

17.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2014. godine do 12:00 časova 
23.05.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja usluga restorana i autobuskog prevoza, za učesnike Skupštine IOTA, a za potrebe Poreske uprave, po partijama:

Partija 1: Organizacija usluga restorana za učesnike Skupštine IOTA

Partija 2:Organizacijausluga restorana i autobuskog prevoza za učesnike Skupštine IOTA

23.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.2014. Konkursna dokumentacija

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-2

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-1

02.06.2014. godine do 12:00 časova
31.03.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga posredovanja pri obezbeđenju učešća na seminarima za potrebe zaposlenih Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 04/2014

31.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.03.2014. Konkursna dokumentacija

14.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2014. godine do 15:00 časova
21.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara - izrada i isporuka pečata

Nabavka broj: JNMV 03/2014

21.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

21.02.2014. Konkursna dokumentacija

19.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2014. godine do 12:00 časova
13.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostranstvo

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2014. Konkursna dokumentacija

06.03.2014. Odluka o dodeli ugovora

14.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2014. godine do 12:00 časova
20.12.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara vode za piće ( u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu

Nabavka broj: JNMV 14/2013

20.12.2013.Poziv za podnošenje ponuda

20.12.2013. Konkursna dokumentacija

23.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2013. godine do 12:00 časova
21.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluge-formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“ - nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JNMV 12/2013

21.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

21.11.2013. Konkursna dokumentacija

11.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova
20.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobra-radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinji u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 11/2013

20.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova 
22.10.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti nabavka dobara - ugradnih ormara

Nabavka broj: JNMV 5/2013

22.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2013. Konkursna dokumentacija

25.10.2013. Izmena konkursne dokumentacije

06.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.11.2013 Do 12,00 časova 
03.10.2013.

 Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – Radne uniforme za restoran društvene ishrane i kafe kuhinje u Centrali Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 7/2013

03.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

03.10.2013. Konkursna dokumentacija

09.10.2013. Dodatna pojašnjenja

05.11.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

14.10.2013. godine do 12.00 časova
23.09.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – izrada i isporuka pečata za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 10/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

22.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2013. godine do 12.00 časova
19.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova na rekostrukciji i adaptaciji poslovnog objekta Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130 u Beogradu.

Nabavka broj: JNMV 9/2013

19.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

19.09.2013. Konkursna dokumentacija

23.09.2013. Dodatna pojašnjenja

23.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.09.2013. godine do 12:00 časova
12.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga ispitivanja i karakterizacije otpada

Nabavka broj: JNMV 8/2013

12.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

12.09.2013. Konkursna dokumentacija

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. godine do 12:00 časova
10.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostarnstvo

Nabavka broj: JNMV 6/2013

10.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2013. Konkursna dokumentacija

12.09.2013. Dodatna pojašnjenja

08.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.09.2013. godine do 12:00 časova
02.09.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 4/2013

11.10.2013. OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

02.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

02.09.2013. Konkursna dokumentacija

16.09.2013 Do 12,00 časova 
13.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 5/2013

13.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2013. Konkursna dokumentacija

22.08.2013 Pitanja i odgovori

27.08.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

23.08.2013. godine do 12:00 časova
31.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga pranja i peglanja veša za potrebe restorana Poreske uprave u Beogradu

Nabavka broj: JN 004/2013

31.07.2013. Konkursna dokumentacija

31.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.08.2013. godine
do 12:00 časova
29.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“- nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JN 003/2013

29.07.2013. Konkursna dokumentacija

29.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

27.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.08.2013. godine
do 12:00 časova
30.05.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti - Tehnička kontrola glavnog projekta adaptacije klimatizacije, energetskih i komunikacionih instalacija sa potrebnim građevinsko zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacija sistema neprekidnog napajanja dizel agregata u objektu Poreske uprave u Beogradu u Ustaničkoj ulici broj 130.

Nabavka broj: JN 002/2013


30.05.2013. Konkursna dokumentacija

30.05.2013. Poziv za podnošenje ponuda

04.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.06.2013. godine
do 12:00 časova