Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Kontakt    Kontakt centar    Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Odgovori na najčešće postavljena pitanja
58. Izdajem stan na dan, koju poresku prijavu podnosim i u kom roku plaćam porez?

Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana.

Ugostiteljski objekat domaće radinosti je objekat vrste: kuća, apartman i soba. Objekat seoskog turističkog domaćinstva je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa.

Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.  Poreska stopa iznosi 20%.

Obveznik poreza je fizičko lice koje ostvaruje prihode.

Fizičko lice koje ostvaruje prihode pružanjem ugostiteljskih usluga dužno je da Poreskoj upravi podnese poresku prijavu na obrascu PPDG- 4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Poreska prijava PPDG-4R može se podneti u elektronskom obliku ili u pismenom (papirnom) obliku. Poreska prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Poreske uprave ePorezi, i u tom slučaju je neopohodno posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat. U istu svrhu mogu se koristiti i internet kiosci koji postoje u svim filijalama Poreske uprave. Poreska prijava PPDG-4R u pismenom obliku podnosi se neposredno ili putem pošte filijali Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

Po rešenju nadležnog poreskog organa utvrđuje se porez na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga i plaća u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Više informacija možete naći u informatoru pod nazivom „Oporezivanje prihoda fizičkih lica ostvarenih pružanjem ugostiteljskih usluga“ koji se nalazi na sajtu Poreske uprave, www.purs.gov.rs u delu Vaš poreznik / Poreski informatori (link https://www.purs.gov.rs/vas-poreznik/Poreskiinformatori.html).

57. Koji je rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica?

Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica (Obrazac PDP) podnosi se elektronskim putem preko portala ePorezi u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez. Obveznik je dužan da podnese prijavu u kojoj je obračunat porez. Uz poresku prijavu obveznik podnosi poreski bilans i potrebnu dokumentaciju.

Za 2023. godinu poreska prijava PDP podnosi se do 28. juna 2024. godine.

Ukoliko je obveznik u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave. Ako je obveznik u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više plaćeni porez uračunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica objašnjeno je u Korisničkom uputstvu za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica, koje se nalazi na sajtu Poreske uprave u delu Pravana lica / Porez na dobit / Uputstva.

56. Ko je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i u obavezi je da podnese poresku prijavu PP GPDG?

Porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2023. godini, u 2024. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja.

Poreska uprava će na osnovu podataka iz službenih evidencija, na portalu ePorezi postaviti popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu (PP GPDG), fizičkim licima koji su u 2023. godini ostvarila dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, a koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos 4.269.564 dinara, kao radnu verziju prijave (status ''u pripremi'').

U slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu i postavila je na portal Poreske uprave (ako je identifikator fizičkog lica broj pasoša, ili ako poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima), poreski obveznici, koji su u kalendarskoj 2023. godini ostvarili dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana viši od 4.269.564 dinara, u obavezi su da sami popune i podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja 2024. godine.

Dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana iskazuje se na polju 3.12 PP GPDG i utvrđuje se kao razlika između:

- godišnjeg zbira oporezivih prihoda (umanjenih za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode i dodatno umanjen licima mlađim od 40 godina), uvećanih za iznos isplaćen po osnovu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i

- neoporezivog iznosa, koji za 2023. godinu iznosi 4.269.564 dinara.

Rok za proveru podataka iskazanih u postavljenoj prijavi, izmenu istih, podnošenje poreske prijave i uplatu poreza je 15. maj 2024. godine.

55. Ko nema obavezu da podnese poresku prijavu PP GPDG?

Ona fizička lica kojima je dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana 0 dinara (polje 3.12 Obrasca PP GPDG) nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PP GPDG.

Napominjemo da fizička lica koja su 31.12.2023. godine imala manje od navršenih 40 godina života godišnji zbir zarada i oporezivih prihoda od samostalne delatnosti i prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prethodno umanjenih za plaćene poreze i doprinose, dodatno se umanjuju za 4.269.564, a najviše do iznosa zbira zarada i navedenih oporezivih prihoda. I ova fizička lica, kod kojih je nakon posebnog umanjenja za obveznike mlađe od 40 godina,  na polju 3.12 poreske prijave (dohodak za oporezivanje) 0 dinara nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PP GPDG.

54. Da li su u poreskoj prijavi PP GPDG automatski popunjeni iznosi ličnih odbitaka za poreskog obveznika i za izdržavane članove porodice?

U poreskoj prijavi PP GPDG iznos ličnog odbitka za poreskog obveznika u polju 3.13.1  automatski se unosi.

Iznos ličnog odbitka za izdržavane članove porodice u polju 3.13.2 ne unosi se automatski već je obveznik u obavezi da sam unese podatak. Iznos ličnog odbitka za izdržavane članove porodice utvrđuje se kao proizvod broja izdržavanih članova porodice iz dela 2 poreske prijave i iznosa koji predstavlja 15% od prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

U slučaju da obveznik u polje 3.13.2 unese veći iznos od iznosa koji se dobije kao proizvod broja izdržavanih članova porodice iz dela 2 poreske prijave i iznosa koji predstavlja 15% od prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, uneti iznos u ovom polju automatski se ispravlja.

U polje 3.13 Lični odbici automatski se unosi zbir iznosa sa polja 3.13.1 i 3.13.2.

53. Ukoliko obveznik zaboravi da uz poresku prijavu PP GPDG priloži sve neophodne dokaze, da li iste može da preda naknadno nadležnoj filijali Poreske uprave?

Kada poreski obveznik nakon podnošenja poreske prijave PP GPDG utvrdi da uz prijavu nije priložio neophodne dokaze isti je u obavezi da podnese izmenjenu poresku prijavu sa prilozima, u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  kojom će otkloniti propust.

U navedenoj situaciji dokazi se ne dostavljaju u papirnom obliku nadležnoj filijali Poreske uprave.

52. Do kada je rok da se uplati poreska obaveza po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana?

Porez koji se utvrđuje samooporezivanjem plaća se najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave. Dakle, godišnji porez na dohodak građana poreski obveznik je dužan da plati najkasnije do 15. maja godine koja sledi godini za koju je utvrđena poreska obaveza.

Ukoliko to želi poreski obveznik svoju poresku obavezu može izmiriti i pre navedenog datuma.

Kada obveznik podnese poresku prijavu i ista dobije status ''Proknjižena'', podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na ekranu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

Poreskim obveznicima koji svoju poresku obavezu ne izmire u propisanom roku, iznos obaveze se uvećava za pripadajuću kamatu, obračunatu u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

51. Kako da aktiviram nalog na portalu ePorezi u cilju podnošenja PP GPDG prijave?

Fizička lica za koje Poreska uprava podnese unapred popunjenu poresku prijavu PP GPDG, automatski imaju aktiviran nalog na portalu Poreske uprave ePorezi.

Lica kojima nije aktiviran nalog na portalu Poreske uprave ePorezi, a ostvarila su dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos od 4.269.564 dinara, u obavezi su da sami popune i podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu u elektronskom obliku najkasnije do 15. maja 2024. godine. Da bi isti mogli podneti poresku prijavu PP GPDG prethodno je potrebno da se registruju kao poreski obveznici.

Prvi korak u postupku registracije je popunjavanje osnovnih podataka o poreskom obvezniku preko forme za registraciju na portalu ePorezi (deo – Registracija fizičkog lica kao poreskog obveznika) kojem se pristupa pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Nakon 24 sata od izvršene registracije, od strane Poreske uprave, ovim obveznicima biće omogućeno da u delu „Izbor prijave“ odaberu poresku prijavu PP GPDG, i popune izborom opcije „Tekstualni unos“.

Oni poreski obveznici koji ne vide formu za registraciju na portalu, potrebno je da podatke - ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i kontakt telefon - pošalju preko adrese elektronske pošte evidentiranje.stranci@purs.gov.rs. Posle dobijene potvrde o izvršenoj registraciji, koja se obvezniku šalje na adresu njegove elektronske pošte, nalog na portalu ePorezi biće aktivan istog dana posle 17 časova, nakon čega će biti moguće podneti poresku prijavu na napred naveden način.

50. Šta je potrebno od dokumentacije za dodelu PIB nerezidentnom pravnom i fizičkom licu?

Potrebna dokumentacija za dodelu PIB nerezidentnom pravnom licu:

       1. Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica - Obrazac PR-1;

       2. Poresko punomoćje - overen prevod od strane sudskog prevodioca i fotokopija punomoćja na izvornom jeziku (ukoliko je poreski punomoćnik advokat, punomoćje na srpskom jeziku se overava njegovim pečatom);

       3. Original overenog prevoda akta o registraciji kao i fotokopija istog na izvornom jeziku;

       4. Dokaz - izjava zbog čega je neophodan PIB.

Potrebna dokumentacija za dodelu PIB nerezidentnom fizičkom licu:

       1. Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta - Obrazac PR-3;

       2. Poresko punomoćje overeno kod notara (ukoliko je poreski punomoćnik advokat, punomoćje na srpskom jeziku se overava njegovim pečatom). Ukoliko je punomoćje dato na izvornom jeziku prilaže se fotokopija istog i prevod overen od strane sudskog prevodioca.

       3. Overena kopija pasoša ili lične karte;

       4. Dokaz - izjava zbog čega je neophodan PIB.

49. Da li mogu da ostvarim pravo na refundaciju PDV kao kupac prvog stana?

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice - punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana). Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV, pod sledećim uslovima:

      1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

      2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu uodnosu na površinu do 40 m², odnosno do 15 m².

Pravo na refundaciju PDV nema:

     1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;

     2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;

     3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

     4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

Nadležni poreski organ donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava koji moraju da budu ispunjeni na dan overe ugovora o kupoprodaji, osim uslova koji se odnosi na isplaćenu cenu stana sa PDV koji mora da bude ispunjen na dan podnošenja zahteva.

 

48. Koji je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana?

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2023. godini, u 2024. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja. Poreska uprava će najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija unapred popuniti poresku  prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status ''u pripremi'') na portal ePorezi. Poreski obveznik je u obavezi da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave, u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.  Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana. U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom tom mestu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja ne podnese poresku prijavu Poreska uprava će to učiniti umesto njega. Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. U slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu i postavila je na portal Poreske uprave (ako je identifikator fizičkog lica broj pasoša, ili ako poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima), poreski obveznici su u obavezi da sami popune i podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja.

Za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. U slučaju da poreski obveznik ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, može ovlastiti drugo lice, rezidenta Republike Srbije koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, podnošenjem PEP obrasca nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu svog prebivališta/boravišta. Rok za podnošenje poreske prijave je najkasnije 15. maj godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave do 15. maja.

 

46. Preduzetnik paušalac koji se ne registruje kod APR da li je potrebno da podnese PPDG-1R prijavu prilikom osnivanja?

Lice koje u toku godine započne obavljanje delatnosti, a koje se ne registruje kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata (npr. upisuju se kod Advokatske komore u imenik advokata), počev od 2023. godine, nije u obavezi da podnosi poresku prijavu PPDG-1R.

Navedeni obveznici zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala ePorezi, u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, tj. od dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine, nakon čega će Poreska uprava doneti rešenje o utvrđivanju poreskih obaveza.

45. U kojim slučajevima preduzetnik - paušalac ne podnosi poresku prijavu PPDG-1R?

Počev od 2023. godine poreska prijava PPDG-1R ne podnosi se u sledećim situacijama:

- početak obavljanja samostalne delatnosti (oznaka 2);

- prestanak obavljanja samostalne delatnosti (oznaka 3);

- prekid obavljanja samostalne delatnosti (oznaka 4);

- nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti (oznaka 16);

- prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje (oznaka 17).

U navedenim slučajevima, preduzetnik paušalac više nema obavezu da podnosi PPDG-1R prijavu ukoliko se navedena promena odnosi na period posle 01.01.2023. godine.

Rešenje o utvrđivanju poreske obaveze donosi se automatskim putem.

Za promene koje su izvršene pre navedenog datuma i dalje postoji obaveza podnošenja poreskih prijava sa odgovarajućim osnovom za podnošenje prijave.

44. Da li je moguće da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više obveznika?

Moguće je da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više različitih poreskih obveznika. Potrebno je da od svakog obveznika pojedinačno dobije ovlašćenje za elektronsko poslovanje predajom popunjenog PEP obrasca nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko zakonski zastupnik poreskog obveznika poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, on može dodeliti ovlašćenje licu iz knjigovodstvene agencije na samom portalu ePorezi u delu za dodelu ovlašćenja.

43. Pravno lice u sistemu PDV-a pruža građevinske usluge drugom obvezniku PDV-a, ko je u obavezi da obračuna PDV?

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti kao i uvoz dobara u Republiku.

Poreski dužnik je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ima drugo lice.

Izuzetno, poreski dužnik je - primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV,  za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

U skladu sa navedenim, kada pravno lice obveznik PDV-a pruža usluge iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV-a, primalac dobara i usluga je u obavezi da obračuna PDV.

42. Podneo sam zahtev za oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava . Nedavno mi je stiglo i rešenje o iznosu pomenutog poreza i očigledno je da zahtev nije uvažen ili uzet u obzir (oporezovana je ukupna površina nekretnine). Da li mogu da podnesem žalbu?

Poreski obveznik kome je od strane nadležnog Poreskog organa doneto rešenje o utvršenoj poreskoj obavezi, prema pouci o pravnom leku, ima pravo da u zakonskom roku izjavi žalbu na doneto rešenje.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano.
Žalba se podnosi nadležnom drugostepenom organu, a predaje se neposredno ili preporučenom poštom pisarnici prvostepenog organa. U žalbi se navode poreski upravni akt protiv kojeg se podnosi žalba, žalbeni razlozi i dokazi za poništenje, izmenu ili ukidanje tog akta.

Podnosilac žalbe dužan je da žalbu potpiše. U postupku po žalbi teret dokazivanja je na žaliocu.

41. Na koji način se podnosi zahtev za dodelu PIB-a advokatu koji započinje delatnost?

Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija za privredne registre, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave za registraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Centrala Poreske uprave poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta.

Prijava za registraciju se podnosi filijali Poreske uprave prema sedištu u papirnom obliku.

40. Da li se preduzetnik koji tokom bolovanja nastavi da delatnost obavlja preko ovlašćenog poslovođe zadužuje po osnovu poreza i doprinosa od obavljanja samostalne delatnosti?

Preduzetnici koji ostvaruju pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, a delatnost obavljaju preko ovlašćenog poslovođe nisu oslobođeni obaveze utvđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihod od obavljanja samostalne delatnosti, za period u kom ostvaruju pravo na naknadu zarade.

Odredbom čl. 65b st. 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 ... 86/19), koja je u primeni od 1. jula 2018. godine, propisano je da je za preduzetnika koji nastavlja da obavlja preduzetničku delatnost za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, osnovica doprinosa lična zarada, odnosno oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod.

Obveznik plaćanja poreza i doprinosa za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade je preduzetnik.

 

 

39. U kom roku se podnosi PDPO/S prijava?

Isplatilac prihoda, odnosno naknade - rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku u roku od tri dana od dana isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno u roku od tri dana od dana isplate naknade nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu.

38. Planiram da otvorim preduzetničku radnju koja će biti paušalno oporezovana. Kako mogu da znam koliko će iznositi moje mesečne obaveze?

Jedna od novina je kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je na portalu Poreske uprave (www.purs.gov.rs) svima dostupan. Unosom zadatih parametara obveznici mogu sami izračunati iznos mesečnog paušalnog poreza.

37. Kako se preduzetnici opredeljuju za paušalno oporezivanje?

Preduzetnici se opredeljuju za paušalno oporezivanje podnošenjem zahteva za paušalno oprezivanje.

Obveznici koji vode poslovne knjige, a koji žele da od sledeće godine pređu na paušalno oporezivanje, podnose zahtev za paušalnim oporezivanjem isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave do 31. oktobra tekuće godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Lica koja se obrišu iz evidencije obveznika PDV, npr. 20. decembra tekuće godine krajnji rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je 31. decembar tekuće godine.

Novoosnovani preduzetnici koji se registruju u Agenciji za privredne registre (APR) opredeljuju se za paušalno oporezivanje isključivo prilikom registracije.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (advokati), zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, tj. od dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

36. Kako preduzetnici-paušalci dobijaju rešenja o utvrđenim obavezama?

Od 13. januara 2020. godine, dostavljanje rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce je isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi). Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Svaki obveznik paušalnog oporezivanja ima pristup poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, kroz koje će im biti dostavljana rešenja o utvrđenoj obavezi. Za pristup portalu ePorezi neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime obveznika vrši drugo lice,  poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti. Kvalifikovani elektronski seritifikat izdaju ovlašćena Sertifikaciona tela: MUP, Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems. Sve informacije o nabavci i korišćenju sertifikata mogu se naći na njihovim sajtovima.

35. Ko plaća i podnosi poresku prijavu kod prodaje motornog vozila između dva pravna lica ili između pravnog i fizičkog lica?

U slučaju prenosa prava na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između pravnog i fizičkog lica, odnosno između dva pravna lica, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je KUPAC.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava,  osim na nepokretnosti.

Poreska prijava PPI-4 podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi, u kom slučaju je neophodno da podnosilac poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionog tela u Republici Srbiji. U istu svrhu se mogu koristiti i internet kiosci koji postoje u svim filijalama Poreske uprave. Prilikom podnošenja prijave u elektronskom obliku prateća dokumentacija se skenira i dostavlja uz prijavu elektronskim putem. Poreska prijava se podnosi u elektronskom obliku kada je poreski obveznik – kupac pravno lice.

U slučaju prenosa prava na upotrebljavanom motornom vozilu između pravnog i fizičkog lica, kada je poreski obveznik – kupac fizičko lice, poreska prijava se može podneti u elektronskom obliku i u papirnom obliku neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave prema prebivalištu kupca.

34. Kako se preduzetnik opredeljuje za isplatu lične zarade?

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može da se opredeli za isplatu lične zarade. U tom slučaju dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Lice koje započne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, opredelenje da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine (odnosi se na obveznike kojima je PIB dodeljen nakon 26.12.).

Opredeljenje ne može da se menja tokom poreskog perioda. Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje do 15. decembra tekuće godine.

33. Da li teče kamata za vreme odloženog plaćanja dugovnog poreza?

Ako je plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

32. Šta se dešava ako propustim da uplatim ratu za reprogram?

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

31. Da li su potrebna sredstva obezbeđenja naplate prilikom odlaganja plaćanja dugovnog poreza na rate?

Od poreskog obveznika ne zahteva se davanje sredstava obezbeđenja naplate - ako dugovani porez na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi:

1) za pravno lice, preduzetnika i fond - do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice - do 200.000 dinara.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže. Sredstva obezbeđenja naplate su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se

ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima  tač. 1), 2) i 4), sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

 

30. Da li se akciza na alkohol obračunava u odnosu na procenat alkohola koji sadrži ili u odnosu na količinu proizvoda u litrima?

Akciza na alkoholna pića se ne plaća prema procentu alkohola koji sadrži u sebi, već se plaća po litri alkoholnog pića, u zakonom određenim iznosima. Na alkoholna pića koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

29. Ko izdaje kontrolne akcizne markice?

Izdavanje kontrolnih akciznih markica vrši Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, po prethodnom odobrenju Ministarstva finansija. Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica podnosi se na Obrascu ZAM/CA - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, odnosno Obrascu ZAM/K - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu Ministarstvu finansija koje izdaje odobrenje i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

28. Želim da otvorim preduzetničku radnju (sa šifrom delatnosti...), da li sam dužan da izdajem fiskalne račune?

Obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20, 96/21) je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata.
Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), koja je u primeni od 01/01/2022.

Sve informacije u vezi fiskalizacije možete naći na sajtu Poreske uprave https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija.html,  kao i sajtu  http://budiefiskalizovan.gov.rs/.

 

 

 

27. Nasledio sam stan od oca, da li imam obavezu da platim porez na nasleđe?

Porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda (prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug), supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

Poreska prijava se ne podnosi za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave, odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik, i to za:

- nasleđe stvari i prava ostvareno po osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju koje je doneo javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Javni beležnik dužan je da ispravu, u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno pravosnažnu odluku koju je doneo u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko SMO, dostavi organu nadležnom za poslove katastra.

Organ nadležan za poslove katastra dužan je da primljenu ispravu i izjašnjenja, dokaze, izjavu i podatke, odmah po prijemu, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, dostavi poreskom organu.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon (naslednik) dužan je da podnese poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, osim u slučaju kada obavezu podnošenja prijave ima javni beležnik.

U slučaju da obavezu podnošenja prijave ima naslednik obaveštavamo Vas da se poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (PPI-3) podnosi u elektronskom obliku - od 1. januara 2018. godine. S tim da, fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Provera verodostojnosti uverenja
26. Kupio sam motorno vozilo od fizičkog lica, da li poresku prijavu podnosim ja ili prodavac, u kom roku i gde se podnosi?

Od 01.01.2022. godine obveznik poreza na prenos apsolutnih prava  na upotrebljavanom motornom vozilu je kupac, odnosno sticalac apsolutnog prava.

Izmene u vezi poreza na prenos apsolutnih prava, upotrebljavanih motornih vozila koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, primenjuju se od 31. marta 2022. godine.

Porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se samooporezivanjem - na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se utvrđuje samooporezivanjem plaća se u iznosu koji je jednak proizvodu poreske osnovice i poreske stope, na propisani račun za uplatu javnih prihoda, do podnošenja zahteva za promenu saobraćajne dozvole, a dokaz o plaćenom porezu podnosi se uz zahtev za promenu saobraćajne dozvole.

Na portalu „Plati“ od 31. marta 2022. godine  je dostupna elektronska usluga za  građane koji kupuju polovno motorno vozilo da sami obračunavaju i plaćaju porez na prenos apsolutnih prava.   

U četiri jednostavna koraka, nakon unosa ličnih podataka i podataka sa saobraćajne dozvole, dobićete iznos poreza, koji možete odmah da platite na portalu putem kartice, ili možete generisati uplatnicu za plaćanje e-bankingom odnosno skeniranjem QR koda ili odštampati uplatnicu i obavezu izmiriti na šalteru pošte ili banke.

Nakon overe potpisa na ugovoru kod javnih beležnika, kupac može otići pravo na šalter MUP-a, kako bi podneo zahtev za novu saobraćajnu dozvolu.

Za plaćanje poreza nije potrebno registrovati se na Portalu eUprava, već je dovoljno samo uneti podatke kao što JMBG, adresa i tri podatka sa saobraćajne dozvole. Građani koji još nisu počeli da koriste elektronske usluge i portal Plati, popunjene uplatnice mogu da dobiju na šalterima MUP-a, Poreske uprave i Pošte.

Elektronska usluga plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava nalazi se na adresi https://plati.euprava.gov.rs/#/.

Promena saobraćajne dozvole zbog prenosa prava svojine na motornom vozilu vrši se uz dokaz o plaćenom porezu u propisanom iznosu. Organ nadležan za promenu saobraćajne dozvole dužan je da na zahtev poreskog organa, u roku od 30 dana od dana promene saobraćajne dozvole, tom organu dostavi ugovor ili drugi akt koji je osnov prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, kao i dokaz o plaćenom porezu u propisanom iznosu.

Na sajtu Poreske uprave, u delu Fizička lica/ Prenos vlasništva nad polovnim vozilom/ Prenos vlasništva nad polovnim vozilom između dva fizička lica, nalazi se Uputstvo za elektronski obračun i elektronsko plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva nad upotrebljavanim motornim vozilom.

25. Koja su dokumenta potrebna i u kom roku treba da podnesem poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupovine prvog stana?

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, poreskom organu dostavlja overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva na obrascu IKPS-PAP, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana.

Takođe je neophodno dostaviti original ili overenu kopiju ugovora o kupoprodaji stana.

Za dokumentaciju potrebnu za poresko oslobođenje upućujemo Vas na Objašnjenje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na prenos prava svojine na stanu pri kupovini prvog stana, a koje se nalazi na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs u delu Fizička lica/PDV/Objašnjenja.

Kako je Objašnjenje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na prenos prava svojine na stanu pri kupovini prvog stana postavljeno na sajt Poreske uprave pre 08.06.2016. godine, (odnosno pre stupanja na snagu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku koje se odnose na  razmenu podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija) za određene dokaze o kojima se vodi službena evidencija u drugim organima navedeno je da ih dostavlja sam poreski obveznik.

Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a ako službenu evidenciju vodi drugi državni organ (npr. izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dr.) PU će hitno da zatraži podatke, a zamoljeni organ da ustupi podatke u roku od 15 dana.

Stranka ima pravo da i sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke data u pisanoj formi. S tim što, može izjaviti da će pribaviti samo pojedine (ne sve) lične podatke, u kom slučaju i dalje postoji obaveza PU da prikupi podatke koji nedostaju, a nisu obuhvaćeni izručitom izjavom stranke.

24. Vlasnik sam stana koji želim da prodam, u kojim slučajevima sam oslobođen plaćanja poreza na kapitalni dobitak?

Kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cene stana i nabavne cene ostvarene prenosom stvarnih prava na nepokretnostima uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Porez na kapitalni dobitak ne plaća se na razliku nastalu prenosom prava na nepokretnosti kada su one stečene nasleđem u prvom naslednom redu ili kada se se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji, zatim kada se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka ili kada se prodaje nepokretnost koju je vlasnik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobođeni ste poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Takođe, ako u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom uložite u rešavanje svog stambenog pitanja ili članova svoje porodice, domaćinstva, ostvarićete pravo na povraćaj plaćenog poreza. Ukoliko u rešavanje stambenog pitanja uložite samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza se srazmerno umanjuje.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) podnosi se isključivo u elektronskom obliku od 1. januara 2018. godine.

Za podnošenje poreske prijave PPDG-3R u elektronskom obliku potrebno je da podnosilac prijave poseduje digitalni sertifikat na osnovu kojeg se prijavljuje na sajt Poreske uprave, a zatim u delu e-Porezi bira akciju ''Podnesi prijavu''.

Izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPDG-3R da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Poreska prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik – prodavac - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište.

 

 

23. Koje su poreske obaveze fizičkih lica pri prodaji nepokretnosti?

Pri prodaji nepokretnosti bićete u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava. Ukoliko je prodajom ostvaren prihod, kao razlika između prodajne i nabavne cene nepokretnosti, platićete i porez na kapitalni dobitak.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava pri prodaji nepokretnosti je prodavac. Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Od 1. januara 2020. godine poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje  poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik za prenos apsolutnih prava na nepokretnosti.

Javni beležnik dužan je da ispravu u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko SMO, dostavi organu nadležnom za poslove katastra.

Ukoliko je prodajom nepokretnosti ostvarena pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene nepokretnosti, ostvaren je prihod na koji se plaća porez na kapitalni dobitak. Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%. Poreska prijava koju je potrebno podneti kako bi se utvrdio porez na kapitalne dobitke podnosi se na obrascu PPDG-3R nadležnoj organizacionoj jedinici PU na čijoj teritoriji imate prebivalište.

22. Da li pravno lice, koje je obveznik PDV, obračunava i plaća PDV prilikom prodaje polovnog motornog vozila, za koji je pri nabavci plaćen porez na prenos apsolutnih prava?

Pravno lice ne obračunava i ne plaća PDV prilikom prodaje polovnog putničkog vozila za koje je pri nabavci plaćen porez na prenos apsolutnih prava. Za taj promet kupac podnosi poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava PPI-4 i plaća porez.

21. Da li kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV za članove svoje porodice, ako na dan overe ugovora o kupoprodaji stana nisu imali isto prebivalište?

Ako na dan overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg kupac prvog stana stiče stan, članovi njegove porodice nemaju isto prebivalište kao kupac prvog stana, u tom slučaju za članove njegove porodice kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV.
Fizičko lice - punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva, ako su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje predmetnog prava.
Jedan od uslova da kupac prvog stana ostvari pravo na refundaciju PDV za članove svoje porodice jeste da su članovi njegove porodice istovremeno i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, pri čemu je porodično domaćinstvo kupca prvog stana definisano kao zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.
Objašnjenje u vezi prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana možete pročitati na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs , odeljak Fizička lica /PDV/ Objašnjenja.

20. Da li se podnosi poreska prijava PDPO/S kada nerezidentno pravno lice plaća porez po odbitku u državi čiji je rezident?

Rezidentna pravna lica koja isplaćuju prihode na koje se saglasno odredbi člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračunava i plaća porez po odbitku, podnose po tom osnovu poresku prijavu na Obrascu PDPO/S.

Međutim, isplatilac ne podnosi prijavu u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda. Nerezident dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen UIDO potvrdom o rezidentnosti overenom od strane nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident na obrascu (POR-2) ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen UIDO. Upustvo za podnošenje ove poreske prijave možete pročitati na internet stranici Poreske uprave, www. purs.gov.rs, u delu Pravna lica/Porez na dobit-PDP/Uputstva.

19. Da li pravno lice koje je APR podnelo Izjavu o neaktivnosti podnosi poresku prijavu poreza na dobit?

Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica usled neaktivnosti na Obrascu PDP  se podnosi ukoliko je obveznik predao Agenciji za privredne registre Izjavu o neaktivnosti. Poreska prijava se podnosi preko portala E-porezi ulaskom u izbor prijave PDP, i biranjem opcije - Usled neaktivnosti.

18. Da li nedobitne organizacije imaju obavezu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica, ako nisu ostvarile prihode na tržištu?

Nedobitne organizacije koje nisu ostvarile prihode na tržištu u prethodnoj godini, nisu obveznici poreza na dobit pravnih lica i nemaju obavezu podnošenja poreske prijave poreza na dobit za tu godinu.
Nedobitne organizacije ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu,  obveznici su poreza na dobit pravnih lica i u obavezi su da podnesu poresku prijavu poreza na dobit za tu godinu na Obrascu PDP.

17. Kada fizičko lice izdaje nepokretnost pravnom licu, ko je u obavezi da podnese poresku prijavu i plati porez?

U slučaju kada fizičko lice izdaje u zakup nepokretnost pravnom licu ili preduzetniku, poresku prijavu ne podnosi zakupodavac - fizičko lice, već zakupac -pravno lice ili preduzetnik na obrascu PPP PD. U ovom slučaju su pravno lice ili preduzetnik u obavezi da obračunaju i plate porez po odbitku na prihode od nepokretnosti.
Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku možete pročitati na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs, u odeljku Objedinjena naplata poreza i doprinosa/Poreski propisi.

16. Prilikom popunjavanja PP OPO u slučaju izdavanja u zakup nepokretnosti fizičkom licu koja je šifra vrste prihoda, šta je bruto prihod a šta osnovica za porez?

Fizičko lice (zakupodavac) koje ostvaruje prihode od izdavanja u zakup sopstvenih nepokretnosti drugom fizičkom licu, obveznik je poreza na prihode od nepokretnosti i podnosi poresku prijavu na Obrascu PP OPO. Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%. Poresku osnovicu čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, ili za stvarne troškove koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda.

U polje 4.2 - šifra vrste prihoda unosi se šifra 1 11 405 00 0, za prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti uz priznavanje normiranih troškova od 25%.

U polje 4.6 - bruto prihod (ostvareni prihod) unosi se ugovoreni bruto iznos po osnovu zakupnine, odnosno iznos zakupnine koju zakupodavac prima od zakupca koji u sebi sadrži i iznos poreza.

U polje 4.7 - osnovica za porez, unosi se iznos koji se dobija tako što se bruto prihod (iz polja 4.6) umanji za normirane troškove od 25%.

Na sajtu Poreske uprave u delu Fizička lica/Pregled pripisa/Korisnička uputstva/ Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - PP OPO -  na strani 22. i 23. možete pogledati primer popunjavanja prijave PP OPO.

15. Da li fizička lica mogu poresku prijavu PP OPO (izdavanje sopstvenih nepokretnosti drugim fizičkim licima) da predaju u papirnom obliku ili samo elektronski?

Poreska prijava na obrascu PP OPO podnosi se u elektronskom obliku ili u pismenom obliku neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici PU na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Izuzetno, PP OPO možete podneti putem pošte ukoliko ne postoji mogućnost za elektronsko ili neposredno podnošenje prijave.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, i u tom roku se vrši i  plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa.

Nadležna organizaciona jedinica kojoj je neposredno predata poreska prijava u pismenom obliku istog dana vrši unos podataka u informacioni sistem PU, uz prisustvo podnosioca prijave i obaveštava ga o dodeljenom broju prijave, broju odobrenja za plaćanje poreske obaveze i jedinstvenom uplatnom računu za uplatu.

Korisničko uputstvo za podnošenje PP OPO možete pročitati na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs, odeljak Fizička lica/Pregled propisa/ Korisnička uputstva.

14. Da li su preduzetnici-paušalci u obavezi da svake godine podnose PPDG-1R?

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti plaćaju na paušalni prihod i zaključno sa 31. decembrom tekuće godine nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, nemaju obavezu da podnose PPDG-1R, počev od 1. januara sledeće godine.

Preduzetnik  kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

13. Da li su preduzetnici-paušalci u obavezi da svake godine do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi?

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje i nema obavezu da do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu podnese zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom poreskom organu.

Ukoliko su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno ukoliko je došlo do izmenjenih uslova koji bi isključivali pravo na paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

 

12. Kako mogu poresko uverenje da preuzmem elektronskim putem i kako se vrši provera verodostojnosti uverenja?

Od 01. marta 2019. godine, poreski obveznici mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Poresko uverenje o izmirenim obavezama u elektronskom obliku preuzimaju preko portala Poreske uprave (portal ePorezi).

Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Poreska uprava Republike Srbije je omogućila izdavanje elektronskih uverenja o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda, uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku bez potrebe odlaska u filijale Poreske uprave.

Nakon izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama, počev od 14.12.2019. godine, ne plaća se taksa za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.

Provera verodostojnost poreskog uverenja izdatog na ovaj način vrši se pomoću „koda za proveru“, na sajtu Poreske uprave (http://www.purs.gov.rs/). Za proveru verodostojnosti izdatog eUverenja nije potreban Kvalifikovani elektronski sertifikat.

11. Kako možemo prijaviti Poreskoj upravi lice koje ne izdaje fiskalne račune i ne plaća poreze?

Primedbe u vezi sa neizdavanjem fiskalnih računa mogu se prijaviti svakog radnog dana u periodu od 7:30 do 15:30 časova na brojeve telefona: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61.

Možete prijaviti i putem sajta Poreske uprave, https://www.purs.gov.rs/ Kontakt centar / Prijavite nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa ili putem linka https://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/nepravilnosti-fiskalni-racuni.html.

Nepravilnosti u radu poreskih obveznika - obavljanje neregistrovane delatnosti, angažovanje neprijavljenih radnika i dr. možete prijaviti svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 18:00 časova, pozivanjem Kontakt centra na brojeve telefona 0700-700-007 i 011-6969-069 i izborom opcije 3 govornog aparata.

Prijave možete podneti i putem sajta Poreske uprave, / https://www.purs.gov.rs/ Kontakt centar / Prijavite poreske nepravilnosti ili putem linka https://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/prijavite-poreske-nepravilnosti-forma.html.

Građani uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika mogu prijaviti i  putem  besplatne aplikacije za pametne telefone (android i iPhone uređaje) – „poreski alarm“. Aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave - unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta odnosno uočene nepravilnosti. Korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati u zavisnosti od toga za koju se opciju opredeli. Korisnici aplikacije automatski dobijaju elektronsko obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave, koja je odmah po podnošenju vidljiva i u sistemu Poreske uprave.

Sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda možete prijaviti podnošenjem zahteva za kontrolu nadležnoj filijali Poreske uprave prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno prema sedištu pravnog lica. Zahtev za kontrolu se može predati i Centrali Poreske uprave na adresi Cara Dušana 145, Zemun.

9. Kako mogu da dobijem poreske kartice računa javnih prihoda Poreske uprave?

Informacije o stanju na pojedinačnim poreskim računima (upit stanja) poreski obveznik može dobiti na dva načina: preko portala ePorezi (za tekuću godinu) i od Kontakt centra.

Preko portala ePorezi poreski obveznik može preuzeti upit stanja za tekuću godinu ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Bira opciju „Upit stanja“, izabere sintetiku ili analitiku. Unosi mejl adresu i ide na opciju „Pošalji zahtev za proveru stanja“. Nakon toga dobija obaveštenje na unetu mejl adresu, a kartice se preuzimaju isključivo preko portala ePorezi.

Preko Kontakt centra poreski obveznik može dobiti kartice iz tekuće godine kao i kartice iz ranijih godina, odnosno od 2003. godine.

Pozivom Kontakt centra na telefone 0700-700-007 ili 011/6969-069, izborom opcije 2 – upit stanja, dostavljate zahtev za dobijanje pojedinačnih informacija o stanju na poreskim računima koje će biti prosleđene narednog dana na mejl adresu.

Za uslugu dobijanja informacija o stanju na pojedinačnim poreskim računima preko Kontakt centra poreski obveznik prvo mora da se registruje podnošenjem EKPL/EKFL obrasca Poreskoj upravi. EKPL/EKFL obrasci za registraciju se nalaze na veb sajtu Poreske uprave na stranici http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/pojedinacne-informacije.html

Popunjen, potpisan i skeniran obrazac možete dostaviti elektronskim putem na mejl adresu kc-ekpl@purs.gov.rs ili poštom na adresu: Poreska uprava, Poštanski fah 93, Cara Dušana 145, Zemun.

 

10. Da li lice koje je ovlašćeno da podnosi poreske prijave elektronskim putem može samo sebi da oduzme to ovlašćenje ili to može jedino da uradi zakonski zastupnik?

Za povlačenje dobijenog ovlašćenja potrebno je da se obratite licu koje je dalo ovlašćenje, s obzirom da jedino sam poreski obveznik, odnosno zakonski zastupnik poreskog obveznika pravnog lica može da daje i oduzima ovlašćenje za podnošenje poreske prijave elektronskim putem. Davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja se može vršiti na dva načina:
- upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;
- podnošenjem prijave za davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja na Obrascu PEP - Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa nadležnoj organizacionoj jedinici PU.

8. Da li mogu da saznam koliki je moj dug za godišnji porez na imovinu?

Jedinice lokalne samouprave od 01.01.2007. godine u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na imovinu (osim poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na nasleđe i poklon).
S toga, sve informacije u vezi sa porezom na imovinu kao i mogućnost provere stanja na tom računu možete dobiti od Uprave javnih prihoda pri Jedinicama lokalne samouprave (opštine) gde se nepokretnost nalazi.

7. Prilikom podnošenja PDPO/S rezidentno pravno lice nije posedovalo POR2 i plaćen je porez. Naknadno je pribavljena potvrda. Da li je potrebno da se podnese izmenjena PP, da bi se ostvarilo pravo na povraćaj više plaćenog poreza?

Isplatilac prihoda-rezidentno pravno lice nema zakonski osnov za podnošenje izmenjene poreske prijave PDPO/S, ukoliko nerezidentno pravno lice koje je ostvarilo prihode koji se oporezuju po odbitku naknadno dostavi potvrdu o rezidentnosti, s obzirom da prvobitno podneta poreska prijava, na osnovu koje je obračunat i plaćen porez na dobit po odbitku u skladu sa odredbama čl. 40 ZPDPL ne sadrži „grešku ili propust".
Nerezidentno pravno lice ima pravo da, preko isplatioca prihoda, podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza, s obzirom da razlika između iznosa plaćenog poreza i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom o rezidentnosti, smatra se više plaćenim porezom u skladu sa članom 40a ZPDPL.
Isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava ima obavezu da najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ukoliko utvrdi da se u konkretnom slučaju radi o više plaćenom porezu po odbitku, donese rešenje kojim se odobrava povraćaj.

6. Da li postoji mogućnost da se dugovani porez plati na rate i otpiše kamata?

U skladu sa odredbama ZPPPA, počev od 04. marta 2016. godine možete nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave da podnesete zahtev za odlaganje plaćanja ukupnog iznosa dugovanog poreza, nezavisno od dana dospelosti, najduže do 60 meseci i ostvarite pravo na otpis 50% kamate na taj dug.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

5. Koji je rok za podnošenje zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?

Kada podnosite zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja potrebno je da vodite računa o roku zastarelosti, jer ukoliko se u postupku po zahtevu utvrdi da je nastupila zastarelost, Poreska uprava će doneti rešenje kojim se zahtev odbija.
 
Pravo na povraćaj zastareva u roku od pet godina i taj rok počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj. Rok zastarelosti možete prekinuti svakom radnjom preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj i posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.
 
Da li je bilo prekida zastarelosti i da li je, u vezi sa tim, došlo do zastarelosti prava na povraćaj ili ne, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave.
 
Pravo poreskog obveznika na povraćaj nezavisno od toga da li je bilo prekida roka zastarelosti, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je poreski obveznik stekao to pravo (apsolutna zastarelost).
 
Pravo na povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva.

4. Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?

Zahtev poreski obveznik može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Izradom posebne elektronske aplikacije poreskim obveznicima je omogućeno podnošenje zahteva za povraćaj/preknjižavanje više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda u elektronskoj formi preko portala Poreske uprave od 04.01.2021. godine.

Rešenje o povraćaju i preknjižavanju dostavljaće se poreskim obveznicima u elektronskoj formi u poresko sanduče.

Poreskim obveznicima je omogućeno da zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza Poreskoj upravi i dalje mogu podneti u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Poreska uprava će odlučiti po zahtevu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva i po sprovedenom postupku, ukoliko je zahtev osnovan, doneće rešenje kojim se odobrava povraćaj sredstava. Ukoliko se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ne izvrši povraćaj, imate pravo i na kamatu koja se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno, ako je osnov za povraćaj poništeno odnosno izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

3. Šta uraditi ako je dva ili više puta podneta ista poreska prijava?

Greška u evidentiranju poreske obaveze može nastati i u situacijama kada ste dva ili više puta podneli istu poresku prijavu, ili ste poresku obavezu jednog poreskog obveznika evidentirali kao poresku obavezu drugog poreskog obveznika, ili ste prilikom evidentiranja poreske obaveze uneli pogrešan iznos, kada ne podnosite izmenjenu poresku prijavu već Zahtev za ispravku greške na Obrascu ZIG, koji se u papirnom obliku podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.
Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške možete naći na sajtu Poreske uprave u delu Pravna lica/Poreske prijave i obrasci.

2. U kojim slučajevima ne mogu da podnesem izmenjenu prijavu PPP-PD?

Ukoliko ustanovite da poreska prijava koju ste podneli Poreskoj upravi, sadrži grešku koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze, odnosno propust druge vrste (npr. zato što ste izostavili jednog ili više primalaca prihoda, ili uneli pogrešne šifre prihoda, pogrešili osnovicu...), potrebno je da odmah podnesete izmenjenu poresku prijavu u kojoj ćete grešku ili propust otkloniti. Podnošenjem izmenjene poreske prijave izbeći ćete eventualno postojanje krivičnog dela ili prekršaja.

Mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave propisana je članom 40. ZPPPA, kao i situacije u kojima nije moguće podneti izmenjenu poresku prijavu i to:

- ako je nastupila zastarelost obaveze iskazane u poreskoj prijavi koju želite da izmenite;

- ako ste već dva puta podneli izmenjenu poresku prijavu za konkretnu prijavu;

- ako je pokrenut postupak poreske kontrole za kontrolisani poreski period i

- ako je Poreska uprava donela rešenje o utvrđivanju poreza,

- nakon pokretanja radnji poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

U navedenim situacijama obaveze koje su iskazane u poreskoj prijavi u kojoj ste načinili grešku ili propust, dužni ste da platite.

Za podnošenje izmenjene PPP-PD upućujemo Vas da na sajtu Poreske uprave u delu Pravna lica/Objedinjena naplata/Odgovori na pitanja/ pročitate Pitanje broj 35 koje detaljno objašnjava postupak podnošenja izmenjene poreske prijave PPP-PD.

1. Kako se podnosi i popunjava PPDG-1S?

Od 01. januara 2017. godine poreska prijava PPDG-1S podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

Uz prijavu se podnosi poreski bilans na Obrascu PB 2 za poreski period za koji se podnosi i poreska prijava PPDG-1S.

Datum dospelosti za plaćanje razlike iznosa konačno utvrđene obaveze i plaćenih akontacija za poreski period je najkasnije do 15. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno dan podnošenja prijave u slučaju kada se prijava podnosi pre 15. april godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1S možete pronaći na internet strani Poreske uprave https://www.purs.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/korisnicka-uputstva.html

Ukoliko je prijava popunjena u skladu sa Korisničkim uputstvom, a i dalje postoji problem sa podnošenjem ove prijave, možete se obratiti Kontakt centru na telefon 0700-700-007, za pozive sa mobilnog telefona  011/6969-069, kako bi Vam pružili pomoć pri podnošenju i popunjavanju poreske prijave.

37. Kako se preduzetnici opredeljuju za paušalno oporezivanje?

Preduzetnici se opredeljuju za paušalno oporezivanje podnošenjem zahteva za paušalno oprezivanje.

Obveznici koji vode poslovne knjige, a koji žele da od sledeće godine pređu na paušalno oporezivanje, podnose zahtev za paušalnim oporezivanjem isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave do 31. oktobra tekuće godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Lica koja se obrišu iz evidencije obveznika PDV, npr. 20. decembra tekuće godine krajnji rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je 31. decembar tekuće godine.

Novoosnovani preduzetnici koji se registruju u Agenciji za privredne registre (APR) opredeljuju se za paušalno oporezivanje isključivo prilikom registracije.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (advokati), zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, tj. od dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

37. Kako se preduzetnici opredeljuju za paušalno oporezivanje?

Preduzetnici se opredeljuju za paušalno oporezivanje podnošenjem zahteva za paušalno oprezivanje.

Obveznici koji vode poslovne knjige, a koji žele da od sledeće godine pređu na paušalno oporezivanje, podnose zahtev za paušalnim oporezivanjem isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave do 31. oktobra tekuće godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Lica koja se obrišu iz evidencije obveznika PDV, npr. 20. decembra tekuće godine krajnji rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je 31. decembar tekuće godine.

Novoosnovani preduzetnici koji se registruju u Agenciji za privredne registre (APR) opredeljuju se za paušalno oporezivanje isključivo prilikom registracije.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (advokati), zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, tj. od dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

37. Kako se preduzetnici opredeljuju za paušalno oporezivanje?

Preduzetnici se opredeljuju za paušalno oporezivanje podnošenjem zahteva za paušalno oprezivanje.

Obveznici koji vode poslovne knjige, a koji žele da od sledeće godine pređu na paušalno oporezivanje, podnose zahtev za paušalnim oporezivanjem isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave do 31. oktobra tekuće godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Lica koja se obrišu iz evidencije obveznika PDV, npr. 20. decembra tekuće godine krajnji rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je 31. decembar tekuće godine.

Novoosnovani preduzetnici koji se registruju u Agenciji za privredne registre (APR) opredeljuju se za paušalno oporezivanje isključivo prilikom registracije.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (advokati), zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, tj. od dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

41. Na koji način se podnosi zahtev za dodelu PIB-a advokatu koji započinje delatnost?

Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija za privredne registre, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave za registraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Centrala Poreske uprave poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta.

Prijava za registraciju se podnosi filijali Poreske uprave prema sedištu u papirnom obliku.