Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Linkovi    Međunarodni projekti

Međunarodni projekti

PROJEKAT MODERNIZACIJE PORESKE UPRAVE - TAMP PROJEKAT

Projekat modernizacije Poreske uprave je petogodišnji projekat koji se finansira iz zajma Svetske banke Vladi Srbije i osmišljen je kao projekat institucionalne reforme usmeren na osnovne funkcije Poreske uprave i obuhvata četiri komponente: pravno okruženje; organizaciju i poslovanje PURS; modernizaciju upravljanja sistemom informaciono-komunikacionih tehnologija i evidencijama; i upravljanje projektom i upravljanje promenama.

TAMP opis projekta

ŽALBE I PRIMEDBE U VEZI SA PROJEKTOM

Svaki pojedinac koji se oseća ugroženim ili oštećenim zbog neke od konkretnih aktivnosti projekta TAMP može podneti žalbu. Potrebno je popuniti formular za žalbu, sačuvati ga i podneti ga na jedan od sledećih načina:

1)      Imejlom tamp.grm@purs.gov.rs

2)      Lično (adresa: Save Maškovića 3-5, 11000 Beograd)

3)      Pozivom na broj telefona: 066 8905356; radnim danima u periodu: 07:30-15:30h

Svi lični podaci koje dostavite koristiće se u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka i neće biti javno objavljivani. Kontakt podatke ćemo koristiti isključivo za buduću komunikaciju u vezi sa Vašom žalbom.

Žalbu možete dostaviti i bez navođenja svojih podataka i kontakta tj. anonimno, podnošenjem žalbe na adresu: Poreska uprava Centrala, Ministarstvo finansija, Save Maškovića 3-5, 11000 Beograd, sa naznakom za Pisarnicu, Žalba u vezi sa projektom TAMP. U tom slučaju odgovor na žalbu će biti objavljen na veb-sajtu Poreske uprave.

U roku od 3 dana podnosilac žalbe će dobiti dobiti potvrdu o prijemu žalbe; razgovor sa podnosiocem žalbe će se obaviti u roku od 10 dana; dok će formalne informacije o konačnoj odluci biti dostupne u roku od 20 dana od podnošenja žalbe. U slučaju da žalba ili primedba ne može da se reši sporazumno, podnosilac žalbe može da pribegne formalnim sudskim postupcima, koji su dostupni u skladu sa pravnim okvirom Republike Srbije. Svaka žalba može se podneti nadležnosti pravosudnih organa u bilo kom trenutku.

Žalbe i primedbe u vezi sa Projektom modernizacije Poreske uprave (TAMP)

 

Redni broj

Datum podnošenja žalbe

Podnosilac

Status

Datum odgovora na žalbu

Odgovor na žalbu (PDF)