Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Nerezidenti    PDV    Povraćaj PDV stranom kupcu - putniku

Povraćaj PDV stranom kupcu - putniku

Uslovi i način ostvarivanja prava na refundaciju PDV putniku, koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište (u daljem tekstu: putnik), za dobra kupljena u Republici Srbiji koja otprema u inostranstvo, propisani su Zakonom o PDV i čl. 83 – 86. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (''Sl. glasnik RS'' br. 37/21, 64/21, u daljem tekstu: Pravilnik).

Putnik koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Ličnim prtljagom smatra se prtljag u kojem putnik otprema u inostranstvo kupljena dobra. Vrsta i količina dobara ne smeju biti takvi da ukazuju da je reč o dobrima za komercijalne svrhe.

Ukupna vrednost isporučenih dobara je vrednost dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu počev od dana izdavanja prvog računa zaključno sa istekom tri kalendarska meseca koji slede kalendarskom mesecu u kojem je izdat prvi račun.

Putnik ima pravo na povraćaj PDV ako je dobra kupio u objektu prodavca u kojem prodavac obavlja delatnost prodaje dobara.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo smatraju se:

1) zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku izdat u skladu sa Pravilnikom, koji je overio carinski organ;

2) račun za isporučena dobra.

Računom se smatra dokument izdat u skladu sa Zakonom o PDV, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje evidentiranje prometa.

Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV.

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV

Na zahtev putnika koji kupuje dobra prodavac dobara u Republici popunjava i izdaje, odnosno izrađuje (u daljem tekstu: izdaje) zahtev za povraćaj PDV, u papirnom obliku na obrascu ZPPPDV ili u elektronskom obliku, na dokumentu operatora kojeg je prodavac pre prodaje dobara ovlastio za povraćaj PDV putniku.

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u papirnom obliku

Zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom obliku (ZPPPDV) izdaje se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. U tom slučaju, račun i zahtev putnika za povraćaj PDV moraju biti potpisani od strane prodavca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, putnik daje na uvid carinskom organu kupljena dobra, kao i račun, odnosno račune i original i kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV koji je izdat u papirnom obliku.

Pre potvrđivanja ispunjenosti uslova za povraćaj PDV putniku, carinski organ vrši proveru podataka propisanih Pravilnikom i ukoliko su uslovi ispunjeni carinski organ overava original zahteva putnika za povraćaj PDV i priložene račune potpisom i pečatom. Original, odnosno originale računa i zahteva putnika za povraćaj PDV carinski organ vraća putniku, a kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV zadržava za svoje potrebe.

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u elektronskom obliku

Prodavac može i u elektronskom obliku da izda zahtev putnika za povraćaj PDV, na dokumentu operatora kojeg je prodavac pre prodaje dobara ovlastio za povraćaj PDV putniku. Primerak zahteva koji je izdat u elektronskom obliku prodavac štampa i predaje kupcu, u kom slučaju zahtev i račun ne moraju da sadrže potpis prodavca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, carinski organ vrši uvid u zahtev u svom informacionom sistemu, odnosno uvid u odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV ako je u tom momentu došlo do prekida u funkcionisanju informacionog sistema i proverava podatke u cilju potvrđivanja ispunjenosti uslova za povraćaj PDV.

Ukoliko su uslovi za povrćaj PDV ispunjeni, carinski organ overava zahtev putnika za povraćaj PDV elektronskim pečatom u informacionom sistemu, odnosno overava odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom i pečatom, ako postoji prekid u funkcionisanju informacionog sistema. Nakon toga carinski organ vraća putniku račun, odnosno račune, a ako je u momentu provere ispunjenosti uslova, usled prekida funkcionisanja informacionog sistema, overio potpisom i pečatom odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV, carinski organ pored računa vraća putniku i overeni primerak odštampanog zahteva putnika za povraćaj PDV.

U slučaju da carinski organ utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom, u zahtev putnika za povraćaj PDV unosi datum i razloge za odbijanje zahteva i isti potpisuje.

            Podnošenje zahteva za povraćaj PDV

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet prodavcu, prodavac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kupljena dobra u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ukupan iznos PDV), umanjen ili bez umanjenja za naknadu (proviziju) prodavca.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet operatoru, operator ima pravo da po tom osnovu od putnika naplati naknadu (proviziju), tako da putniku vraća ukupan iznos PDV umanjen za iznos naknade (proviziju) operatora.

Povraćaj PDV putniku vrši se u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom.

Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV.

Putnik, odnosno drugo lice preko kojeg je putnik podneo prodavcu ili operatoru zahtev putnika za povraćaj PDV, na originalu zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom potvrđuje da mu je vraćen PDV u gotovini, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku odgovarajućom potvrdom u informacionom sistemu.

Primeri:

Primer1: Ako  je putnik kupio određenu robu dana 17. maja 2021. godine,  imaće pravo na povraćaj PDV-a ukoliko:

1) robu otpremi u inostranstvo najkasnije 31. avgusta 2021. godine,

2) je vrednost robe jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući i PDV

3) poseduje dokaze da je robu otpremio u inostranstvo (dokazima se smatraju: zahtev putnika za povraćaj PDV-a u papirnom ili elektronskom obliku, kao i  račun)

Ukoliko putnik otpremi robu u inostranstvo npr. dana 15. avgusta 2021. godine, pravo na povraćaj će ostvariti ukoliko podnese dokumentaciju za povraćaj najkasnije do 14. avgusta 2022. godine. Dokumentaciju u papirnom obliku podnosi prodavcu (direktno, putem pošte ili preko drugog lica), a u elektronskom obliku podnosi operateru.

Primer 2: Ako  je putnik kupovao više puta određenu robu od istog prodavca i ukoliko je prvi račun dobio dana 17. maja 2021. godine, a poslednji dana 25. avgusta,  imaće pravo na povraćaj PDV-a ukoliko:

1) celokupnu robu kupljenu od istog prodavca otpremi u inostranstvo najkasnije 31. avgusta 2021. godine,

2) je ukupna vrednost robe kupljene kod istog prodavca jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući i PDV

3) poseduje dokaze da je svu robu kupljenu u periodu od 17. maja do 25. avgusta 2021. godine otpremio u inostranstvo (dokazima se smatraju: zahtev putnika za povraćaj PDV-a u papirnom ili elektronskom obliku, kao i  račun)

Ukoliko putnik otpremi celokupnu robu u inostranstvo npr. dana 15. avgusta 2021. godine, pravo na povraćaj će ostvariti ukoliko podnese dokumentaciju za povraćaj najkasnije do 14. avgusta 2022. godine. Dokumentaciju u papirnom obliku podnosi prodavcu (direktno, putem pošte ili preko drugog lica), a u elektronskom obliku podnosi operateru.

Zahtev putnika za povraćaj PDV - Obrazac ZPPPDV-ZPPPDV Form

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost