Poreski kalendar

maj 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja

(„Službeni glasnik RS“ broj 140/04, 44/18 - dr. zakon)

 

 Na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),

Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK
O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANjA PROMETA IZDAVANjEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANjANjA GREŠKE U EVIDENTIRANjU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENjU KNjIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA

 

(„Službeni glasnik RS“ broj 140/04, 44/18 - dr. zakon)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina fiskalnog računa i način evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa iz člana 12. stav 8. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon), način otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase iz člana 19. Zakona i sadržina i vođenje knjige dnevnih izveštaja iz člana 20. stav 1. Zakona.

 

1. Sadržina fiskalnog računa i način evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa

 

Član 2.

Fiskalni račun iz člana 12. stav 8. Zakona sadrži sledeće podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) datum izdavanja i broj fiskalnog računa;

4) vrstu i naziv dobra, odnosno usluge;

5) jedinicu mere;

6) količinu;

7) osnovicu za obračun PDV po jedinici mere;

8) oznaku poreske stope;

9) iznos PDV;

10) vrednost evidentiranog prometa po vrsti dobra, odnosno usluge;

11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa;

12) sredstvo plaćanja;

13) potpis i pečat obveznika.

Fiskalni račun iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu FR - Fiskalni račun, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Fiskalni računi iz stava 1. ovog člana štampaju se u blokovima fiskalnih računa (u daljem tekstu: blok).

Fiskalni računi u svakom bloku su numerisani.

Na unutrašnjem delu zadnje strane bloka odštampan je tekst sledeće sadržine: "Ovaj blok sadrži fiskalne račune u dva primerka, od broja _________ do broja _________ . Overava: (M.P.) __________________ (potpis)".

 

Član 3.

Obveznik najpre popunjava fiskalni račun u dva primerka, i po izvršenoj naplati ukupne vrednosti na koju glasi fiskalni račun, original fiskalnog računa daje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, a kopija ostaje u bloku.

Svi podaci iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika moraju biti čitko uneti u fiskalni račun.

Ako obveznik prilikom popunjavanja fiskalnog računa pogrešno unese neki od podataka, takav fiskalni račun se ne izdaje kupcu, već se isti poništava precrtavanjem sa dve paralelne dijagonalne linije i oba primerka ostaju u bloku.

Ako obveznik nije registrovan kao obveznik PDV, u fiskalnom računu, u koloni 6, unosi oznaku poreske stope "A", a u koloni 7. ne iskazuje iznos PDV.

 

Član 4.

Obveznik je dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu. Evidencija o blokovima izdatim u upotrebu vodi se na Obrascu EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

2. Otklanjanje greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase

 

Član 5.

Otklanjanje grešaka u evidentiranju prometa dobara preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa.

Ispravka iz stava 1. ovog člana vrši se nalogom za ispravku, na Obrascu NI - Nalog za ispravku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. [*]

 

Član 6.

Ispravka na Obrascu NI vrši se samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, na kojem je evidentiran promet konkretnog dobra koje se vraća ili se na drugi način vrši reklamacija tog dobra.

Za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, na osnovu kojeg se vrši ispravka evidentiranog prometa, popunjava se poseban Obrazac NI, istog dana kada je dobro vraćeno ili na drugi način reklamirano.

Obveznik popunjava Obrazac NI u jednom primerku i ulaže u knjigu dnevnih izveštaja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Obrazac NI se ne popunjava ako se vrši zamena dobra za dobro iste vrste i vrednosti.

Obrazac NI sa originalnim fiskalnim isečkom, odnosno fiskalnim računom čuva se tri godine.

Rok iz stava 4. ovog člana, računa se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je Obrazac NI sastavljen.

 

Član 7.

Ako se za vraćeno dobro kupcu isplaćuje gotovina ili se vraća više naplaćeni iznos gotovine na ime kupljenih dobara, obveznik na osnovu podataka iz Obrasca NI umanjuje evidentirani dnevni promet za iznos vraćene gotovine.

Ako se kupcu za vraćeno dobro daje dobro druge vrste, ispravka evidentiranog prometa vrši se na Obrascu NI na način iz stava 1. ovog člana, a obveznik je dužan da promet dobra koje je dato u zamenu evidentira preko fiskalne kase, odnosno preko fiskalnog računa.

Umanjivanje prometa iz stava 1. i 2. ovog člana vrši se u knjizi dnevnih izveštaja propisanoj ovim pravilnikom, kao i u evidencijama koje obveznik vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje evidentiranje prometa dobara.

 

Član 8.

Ako je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost kupljenih dobara koja se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u Obrazac NI se obavezno upisuje štampanim slovima ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se svojeručno potpiše.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako u Obrazac NI nije upisano ime i prezime kupca, njegov JMBG i svojeručni potpis kupca, takav Obrazac NI je nevažeći.

Za dobra koja se vraćaju ili na drugi način reklamiraju, a čija je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost manja od 500 dinara, podaci o kupcu i njegov svojeručni potpis nisu potrebni.

 

3. Sadržina i vođenje knjige dnevnih izveštaja

 

Član 9.

Knjiga dnevnih izveštaja iz člana 20. stav 1. Zakona, sastoji se od najmanje 12 listova Obrasca EDI - Evidencija dnevnih izveštaja za mesec ________ 20___. godine, uz koje se ulažu:

1) odštampani dnevni izveštaji za svaki radni dan u mesecu;

2) kopije popunjenih naloga za ispravku u toku meseca;

3) kopije računa za bezgotovinsko plaćanje izdatih u toku meseca.

Obrazac EDI odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 10.

Knjiga dnevnih izveštaja se vodi tako što se svakog radnog dana u Obrascu EDI upisuje dan u mesecu, datum formiranja dnevnog izveštaja, redni broj dnevnog izveštaja, broj sastavljenih Obrazaca NI, broj izdatih fiskalnih računa i broj izdatih računa za bezgotovinsko plaćanje, koji se uz ovaj obrazac hronološkim redom ulažu.

U obrazac EDI podaci se unose na kraju radnog vremena obveznika.

 

Član 11.

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o načinu evidentiranja prometa u slučaju neispravnosti ili servisiranja fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", broj 78/03), Pravilnik o načinu vršenja ispravke evidentiranog prometa preko fiskalne kase po izdavanju fiskalnog isečka ("Službeni glasnik RS", broj 78/03) i Pravilnik o sadržini knjige dnevnih izveštaja ("Službeni glasnik RS", broj 78/03).

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.