Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

("Službeni glasnik RS" br.100/04)

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, postupak i način povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinos) i prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini.

II  POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA

Član 2.

Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu, utvrđene u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004 - u daljem tekstu: Zakon), pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Povraćaj više plaćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na osnovu unetih podataka u matičnu evidenciju nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i na osnovu potvrda isplatilaca prihoda o visini osnovice doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenju.

Član 4.

Obveznik doprinosa iz člana 2 ovog pravilnika može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za izdavanje uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za prethodnu godinu, počev od 1. februara naredne godine.

Zahtev iz stava 1 ovog člana obveznik doprinosa podnosi organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenciji preko nadležne organizacione jedinice, i to:

1) prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice u kojoj radi - ako ima status osiguranika zaposlenog;

2) prema mestu u kome je registrovano obavljanje samostalne delatnosti, odnosno prema prebivalištu - ako ima status osiguranika samostalnih delatnosti;

3) prema sedištu organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za utvrđivanje poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti - ako ima status osiguranika poljoprivrednika.

Uverenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu raspoloživih podataka, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako prijave podataka za matičnu evidenciju, na osnovu kojih se utvrđuje podatak o visini osnovice na koju je plaćen doprinos, nisu dostavljene do isteka roka za izdavanje uverenja, nadležna organizacija za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je dužna da osiguranika obavesti da, prema raspoloživim podacima, nema osnova za izdavanje uverenja.

Član 5.

Na osnovu uverenja nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz člana 4 ovog pravilnika, osiguranik podnosi zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Uverenje nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz člana 4 ovog pravilnika, potvrde isplatilaca prihoda o visini osnovice i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podaci nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po rešenju, smatraju se relevantnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Potvrde isplatilaca prihoda iz stava 1 ovog člana izdaju se na obrascu koji je propisan u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

 

III PRESTANAK PLAĆANjA DOPRINOSA NA UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

Član 7.

Osiguranik za koga je u toku godine plaćen doprinos na osnovicu koju čini ugovorena naknada, koja zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje za donošenje rešenja o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toku tekuće godine.

Zahtev iz stava 1 ovog člana podnosi se na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Zahtev iz člana 7 ovog pravilnika podnosi se nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje - organizacionoj jedinici čija se nadležnost utvrđuje shodno članu 4 stav 2 ovog pravilnika.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana, obveznik doprinosa podnosi potvrdu poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu po odbitku na Obrascu 4, i uverenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini plaćenog doprinosa po rešenju.

Obrazac 4 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Rešenje iz člana 7 stav 1 ovog pravilnika donosi se na osnovu podataka iz potvrde poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda, uverenja nadležne organizacione jedinice Poreske uprave i posebne evidencije o plaćenim doprinosima na ugovorene naknade, koju vodi nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Rešenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na Obrascu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Rešenje iz stava 1 ovog člana, obveznik doprinosa dostavlja isplatiocu ugovorene naknade, radi prestanka obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na buduće ugovorene naknade u tekućoj godini, saglasno članu 67 stav 1 Zakona.

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike - zaposlene koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 79/2003 i 118/2003),

2) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike - samostalnih delatnosti koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 79/2003 i 118/2003),

3) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike poljoprivrednike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 96/2003 i 118/2003).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANjE

JMBG obveznika doprinosa
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

FILIJALA ____________________

Broj: _________________________

 

Datum ____________ 200 __ godine

do-obr 1

 

Na osnovu člana 142 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 i 84/2004), na zahtev _____________________, iz __________, za izdavanje uverenja o visini osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za _____________ 200 __ godinu, izdaje se

 

UVERENjE

Na osnovu podataka unetih u matičnu evidenciju utvrđeno je da je za obveznika doprinosa ___________________________ iz ____________________, ulica i broj ______________, za ______ godinu uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na ukupnu osnovicu od ______________________ dinara.

Ovo uverenje izdaje se radi ostvarivanja prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 66 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004).

Referent

 

Odgovorno lice

matične evidencije

MP

____________________

 

Obrazac 2

JMBG podnosioca zahtev
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Ime i prezime
______________________________
Adresa
______________________________
Datum: _________ 200___. godine

 

PORESKA UPRAVA
ORGANIZACIONA JEDINICA _________________

 

PREDMET: ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA 200__. GODINU

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004), podnosim zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 200___. godinu, s obzirom da je doprinos plaćen na osnovicu koja je viša od najviše godišnje osnovice doprinosa, i to za:

1. Penzijsko

2. Zdravstveno

3. Za slučaj

i invalidsko

 

nezaposlenosti

 

(zaokružiti vrstu doprinosa)

 

Do podnošenja ovog zahteva doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćeni su po sledećim osnovima (zaokružiti osnov po kome su plaćeni doprinosi):

1. Po osnovu zaposlenja, odnosno svojstva osiguranika zaposlenog

3. Po osnovu ugovorenih naknada (autorski ugovor, ugovor o delu i dr.)

2. Po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (preduzetnik, osnivač, odnosno vlasnik preduzeća)

4. Po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti

5. Po drugom osnovu:

 

 


(navesti osnov)

 

Povraćaj doprinosa izvršiti na tekući račun broj:

_________________________ kod __________________________________________________.
                                                                                                   (naziv banke)

U prilogu dostavljam sledeće dokaze:

1. Uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje __________, Filijala ____________, broj ________ od _______ 200__. godine;

2. Potvrdu o isplaćenoj zaradi kod poslodavca ____________________________________________________ (naziv), _______________________ (PIB), sedište i adresa ___________ _________________, broj ____ od ________ 200__. godine;

3. Potvrde isplatilaca drugih prihoda:

 

Podnosilac zahteva
________________

 

Obrazac 3

  JMBG podnosioca zahteva
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

 

Ime i prezime

 

____________________________

Adresa

 

____________________________

Datum: _____________________ 200__ . godine

_____________________________________________________

     (Naziv organizacije za obavezno socijalno osiguranje)

 

ORGANIZACIONA JEDINICA
______________________

PREDMET:

ZAHTEV ZA DONOŠENjE REŠENjA
O PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANjA
DOPRINOSA PO OSNOVU BUDUĆE
UGOVORENE NAKNADE
U 200__. GODINI*

___________
* Zahtev se podnosi odvojeno za svaku vrstu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 67 st. 1 i 4 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004), podnosim zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu budućih ugovorenih naknada u 200__. godini, s obzirom da je doprinos plaćen na osnovicu koja je viša od procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Do podnošenja ovog zahteva, doprinos za  ______________________________________ plaćen je po sledećim                                                                                   (vrsta doprinosa)
osnovima (zaokružiti osnov po kome su plaćeni doprinosi):

1. Po osnovu zaposlenja, odnosno svojstva osiguranika zaposlenog

3. Po osnovu ugovorenih naknada (autorski ugovor, ugovor o delu i dr.)

2. Po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (preduzetnik, osnivač, odnosno vlasnik preduzeća)

4. Po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti

5. Po drugom osnovu:

 

 


(navesti osnov)

 

 

U prilogu dostavljam sledeće dokaze:

1. Potvrdu o isplaćenoj zaradi kod poslodavca ___________________________________________ (naziv), _____________ (PIB), sedište i adresa _________________________, broj ___________ od ________ 200__. godine;

2. Uverenje Poreske uprave, filijala/ekspozitura _________________________, broj _______ od _________ 200__. godine;

3. Potvrde isplatilaca drugih prihoda:

                                          

  Podnosilac zahteva
                                           ________________

 

Obrazac 4

NAZIV POSLODAVCA/ISPLATIOCA
PRIHODA ______________________

JMBG obveznika doprinosa
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Sedište i adresa __________________

PIB: ___________________________

 

Broj ___________________________

 

Datum _______________ 200__ godine

 

do-obr 2

 

 

 

 

 

Na zahtev _____________________________ iz ____________,

izdaje se

 

 

 

POTVRDA

Da je obvezniku doprinosa _______________________ iz ___________________, ulica i broj ________________,
isplaćen iznos po osnovu _________________________________od _______ dinara, za period od ___________                                                    (zarada/vrsta oporezivog prihoda)
do _________ 200__ godine, i da je na isti obračunat i plaćen doprinos za obavezno socijalno osiguranje, i to za:

1. Penzijsko
i invalidsko

2. Zdravstveno

3. Za slučaj
nezaposlenosti

 

(zaokružiti vrstu doprinosa)

 

Ova potvrda izdaje se radi regulisanja prestanka obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu buduće ugovorene naknade koju obveznik doprinosa ostvari u 200 _. godini.

Za isplatnu službu

 

Odgovorno lice

poslodavca/isplatioca

MP

poslodavca/isplatioca

_____________________

 

_____________________

 

Obrazac 5

____________________________ JMBG obveznika doprinosa
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
____________________________
(naziv organizacije za obavezno
socijalno osiguranje)
(organizaciona jedinica)
Broj: _____________________
Datum: ___________________
do-obr 3

 

Na osnovu člana 67 stav 4 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004), na zahtev obveznika doprinosa ___________________, iz ___________, radi prestanka plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu buduće ugovorene naknade do 31. decembra 200 __ godine, donosi se

 

REŠENjE

 

Utvrđuje se da je za obveznika doprinosa  ______________________________________iz _______________, ulica i broj _______                            (ime i prezime)
, do dana podnošenja zahteva uplaćen doprinos za ____________________ na ukupnu osnovicu od                                                                                          (vrsta doprinosa) 
__________ dinara,

čime su ispunjeni uslovi za prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade koje obveznik doprinosa ostvari od dana donošenja ovog rešenja do 31. decembra 200 ___. godine.

 

Obrazloženje

Na osnovu:

- potvrde ______________________________ br. _________ od ____________ 200 ___ godine;

- uverenje Poreske uprave br. __________________________ od ____________ 200 ___ godine;

- posebne evidencije o uplaćenim doprinosima na ugovorene naknade koja se vodi kod
_____________________________________________________
          (naziv organizacije za obavezno socijalno osiguranje)

 

utvrđeno je da je za obaveznika doprinosa doprinos za _____________________ plaćen na osnovicu koja je dostigla                                                       (vrsta doprinosa)
iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004) za 200 __. godinu.

 Time su ispunjeni zakonski uslovi za  prestanak obaveze plaćanja doprinosa za ______________________ na buduće ugovorene naknade
    (vrsta doprinosa)
koje obveznik doprinosa ostvari od dana donošenja ovog rešenja do 31. decembra 200 __. godine.

 

Pouka o pravnom leku:

Referent
matične evidencije

MP

Odgovorno lice

_______________________

 

_______________________