Poreski kalendar

mar 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Pregled propisa koje primenjuje Poreska uprava

Pregled propisa koje primenjuje Poreska uprava

Redni broj

PREGLED PROPISA KOJE PRIMENjUJE PORESKA UPRAVA

ažurirano na dan 22.06.2022. godine

 

Zakon

1.

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU

(„Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,149/20, 118/21, 118/21 -dr. zakon)

 

Uredbe

1.1.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja

 („Službeni glasnik RS“, br. 65/14)

 

Pravilnici

1.2.

Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (Službeni glasnik RS“, br. 36/11)

1.3.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS" , br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19,68/19, 151/20, 19/21, 10/22)

 

Zakon

2.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispr., 23/03 - ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispr., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19,144/20, 96/21)

 

Uredbe

2.1.

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza
("Službeni glasnik RS" br. 63/03, 51/10)

2.2.

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
("Službeni glasnik RS" br. 53/03, 61/04 i 71/05)

2.3.

Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini
("Službeni glasnik RS" br. 98/10 i 51/11)

2.4.

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

(''Službeni  glasnik RS'', br. 38/20)

2.5.

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

 ("Službeni glasnik RS", broj  41/20, 43/20)

2.6.

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“ , br. 54/20 i 60/20)

2.7.

Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ( „Službeni glasnik RS“, broj 57/20)

2.8.

Zaključak ( Vlade 05 broj 401-6052/2020, o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19)    („Službeni glasnik RS“ , br. 104/20, 106/20)

 

2.9.

Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19  („Službeni glasnik RS“ , br. 156/20)

2.10.

Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ( „Služebeni glasnik RS“, br. 11/21)

2.11.

Uredba o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“ , br. 51/21)

 

Pravilnici

2.11.

Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

(„Službeni glasnik RS“, broj 56/20)

2.12.

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti ("Službeni glasnik RS" br. 80/10, 44/18-dr.zakon)

2.13.

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
("Službeni glasnik RS" br. 6/10)

2.14.

Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne
("Službeni glasnik RS" br. 61/03)

2.15.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
("Službeni glasnik RS" br. 63/03, 44/18-dr.zakon)

2.16.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 104/18)

2.17.

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre  ("Službeni glasnik RS" br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16, 44/18-dr.zakon, 119/20)

2.18.

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju
("Službeni glasnik RS" br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10, 44/18-dr.zakon)

2.19.

Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole
("Službeni glasnik RS" br. 123/03)

2.20.

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike ("Službeni glasnik RS" br. 18/12, 113/13,44/18-dr.zakon)

2.21.

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS" br. 113/13, 104/18, 99/21)

2.22.

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda  ("Službeni glasnik RS" br. 128/03, 6/19)

2.23.

Pravilnik o načinu utvrđivanja početne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika  ("Službeni glasnik RS" br. 17/04)

2.24.

Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike
("Službeni glasnik RS" br. 43/10)

2.25.

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku(„Službeni glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13 i 118/13) – Prestao da važi u delu koji se odnosi na poresku prijavu PP OD-O,  osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl. 7 Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Službeni glasnik RS“, broj. 14/16)

2.26.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja poreske osnovice poreza na dohodak građana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom ("Službeni glasnik RS" br. 61/06)

2.27.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS" br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - ispravka, 8/11, 74/13, 24/14, 27/14-ispravka) Prestao da važi, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2.  Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti(„Sl.glasnik RS“, br.101/16, 7/17).

2.28.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
("Službeni glasnik RS" br. 30/15, 101/16, 44/18- dr. zakon, 8/19, 94/19, 159/20)

2.29.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
("Službeni glasnik RS" broj 97/15, 111/15, 14/16, 15/16-ispravka, 20/18, 27/21)

2.30.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu prodaje dobara ("Službeni glasnik RS" br. 118/13)

2.31.

Pravilnik o poreskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 103/11)

2.32.

Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 74/14)

2.33.

Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku  ("Službeni glasnik RS" br. 55/04 i 59/13)

2.34.

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi
(„Službeni glasnik RS”, br. 117/12, 118/12 - ispravka, 16/13, 28/13 i 52/13)

2.35.

Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi
("Službeni glasnik RS" br. 107/12)

2.36.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16, 21/17, 20/18,104/18, 96/19, 132/21)

2.37.

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 77/13)-Prestao da važi, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.7. Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, broj 15/16)

2.38.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Službeni glasnik RS" br. 137/04, 82/06, 61/13)

2.39.

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 122/12)-  Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

2.40.

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja ("Službeni glasnik RS" br. 77/14)

2.41.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS" br.90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21, 33/22)

2.42.

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, broj 15/16, 20/18, 27/19,67/22)

2.43.

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Službeni glasnik RS“, broj. 14/16)

2.44.

Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Službeni glasnik RS“, broj 28/16)

2.45.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)

2.46.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju,odnosno okončanju poreske kontrole („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)

2.47.

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti(„Službeni glasnik RS“, br.101/16, 7/17 i 53/20)

2.48.

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika („Službeni glasnik RS“, broj 50/18)

2.49.

Pravilnik o izgledu  službenog odela inspektora poreske policije („Službeni glasnik“ RS broj 81/16, 3/21)

 

Zakon

3.

ZAKON O FISKALNIM KASAMA

("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12, prestao da važi: 01.05.2022.)

 

Uredbe

3.1.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
(("Službeni glasnik RS" br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14, prestao da važi: ("Službeni glasnik RS" br.  32/21))

3.2.

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama
("Službeni glasnik RS" br.15/05)

 

Pravilnici

3.3.

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS" br.140/04 i 19/05)

3.4.

Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase  ("Službeni glasnik RS" br. 140/04,44/18-dr.zakon)

3.5.

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja
("Službeni glasnik RS" br.140/04, 44/18-dr.zakon)

3.6.

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima
("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

 

Zakon

4.

ZAKON O FISKALIZACIJI („Službeni glasnik RS“, broj 153/20, 96/21) (u primeni: od 01.11.2021. godine)

 

Uredbe

4.1.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalanog uređaja ("Službeni glasnik RS" broj 32/21, 117/21, 51/22)

4.2.

Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektonskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“ , broj 32/21)

4.3.

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za  usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“ , broj 32/22)

 

Pravilnici

4.4.

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja  („Službeni glasnik RS“ , broj 31/21, 99/21)

4.5.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“ , broj 31/21, 99/21)

 

4.6.

Pravilnik  o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa („Službeni glasnik RS“ , broj 31//21, 99/21)

4.7.

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa („Službeni glasnik RS“ , broj 31/21, 96/21)

4.8.

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ , broj 31/21, 99/21,10/22, 49/22, 50/22, 57/22) 

4.9.

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ , broj 31/21, 93/21)

 

Zakon

5.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(„Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr zakon, 135/04, 62/06, 65/06 –ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – odluka US, 93/12, 114/12 – odluka US, 47/13, 48/13-ispr., 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20, 44/21, 118/21)

 

Uredbe

5.1.

Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog  lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/20)

5.2.

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS" br. 94/19, 96/19- ispravka,156/20)

5.3.

Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS" br. 67/22)

 

Pravilnici

5.3.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (("Službeni glasnik RS" br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10-ispravka, 8/11, 74/13 i 24/14, 27/14-ispravka),

-prestao da važi ("Službeni glasnik RS" br. 90/17)

5.4.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti  ("Službeni glasnik RS" br. 31/01 i 5/05)

5.5.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 74/13)

5.6.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS" br. 8/11, 13/12 i 12/13) )-Prestao da važi, osim odredaba čl.6. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. god, i čl.8. koje prestaju da važe 31. decembra 2016. god. („Službeni glasnik RS“, br. 23/14)

5.7.

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva  ("Službeni glasnik RS" br. 140/04,44/18-dr.zakon)

5.8.

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
("Službeni glasnik RS" br. 139/04,44/18-dr.zakon)

5.9.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice ("Službeni glasnik RS" br. 115/13)

5.10.

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
("Službeni glasnik RS" br. 102/06, 44/18-dr. zakon)

5.11.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.12.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.13.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom  ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.14.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržaju zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
("Službeni glasnik RS" br.137/04,  82/06 i 61/13)

5.15.

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak („Službeni glasnik RS“, br. 38/01)

5.16.

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS“, br. 20/14)

5.17.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/14, 7/17, 52/20)

5.18.

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 77/13),

 -prestao da važi,  osim pojedinih odredbi  („Službeni glasnik RS“, br.  15/16)

5.19.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

 

5.20.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

5.21.

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, br. 3/20)

5.22.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 137/20)

5.23.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 48/22)

5.24.

Pravilnik o načinu evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima („Službeni glasnik RS“, br. 67/22)

 

Zakon

6.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(„Službeni glsnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19,153/20)

 

Uredbe

6.1.

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
("Službeni glasnik RS" br.124/04, 27/05, 4/13 i 21/15)  

6.2.

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost  ("Službeni glasnik RS" br.124/04)

6.3.

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244 ("Službeni glasnik RS" br.111/13, 31/18)

 

Pravilnici

6.4.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
(„Službeni glasnik RS”, br. 96/19,159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.5.

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
("Službeni glasnik RS" br.118/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.6.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr.zakon, 104/18, 87/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.7.

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV  ("Službeni glasnik RS" br. 108/04, 130/04 – ispr.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16, 48/18) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)http://10.1.6.157/spoljasnji/index.jsp?page=pdv/PravilnikDobraPStopa.html

6.8.

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti  ("Službeni glasnik RS" br.118/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.9.

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

 ("Službeni glasnik RS" br.105/04) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.10.

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
("Službeni glasnik RS" broj 123/12, 86/15, 52/18, 94/19) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.11.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", broj 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 i 50/19, 94/19, 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.12.

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
("Službeni glasnik RS", broj 122/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.13.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
("Službeni glasnik RS", broj 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19, 80/19, 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.14.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS“, broj 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19, 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.15.

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
("Službeni glasnik RS", broj 120/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.16.

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 120/12, 86/15) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.17.

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da predmet dobara nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.18.

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 114/12) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.19.

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 107/12 i 74/13)(prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.20.

Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaocausluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem („ Službeni glasnik RS“ broj 75/19) ) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.21.

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 107/12, 86/15)

6.22.

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 84/15) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.23.

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu („Službeni glasnik RS“, broj 86/15, 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.24.

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dadotu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)(prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.25.

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Službeni glasnik RS“, broj 86/15) ) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.26.

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15, 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.27.

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17, 41/17) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.28.

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.29.

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.30.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu („Službeni glasnik RS“, broj 23/18, 48/18-dr.propis) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.31.

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Službeni glasnik RS“, broj 159/20) (prestao da važi: 01.07.2021. godine)

6.32.

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22)

 

Zakon

7.

ZAKON O AKCIZAMA

("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02-dr.zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18,153/20, 53/21)

 

Uredbe

7.1.

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
("Službeni glasnik RS" br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

7.2.

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
("Službeni glasnik RS" br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

7.3.

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
("Službeni glasnik RS" br.55/12, 88/17)

7.4

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS" br. 111/13, 6/14)

 

Pravilnici

7.5.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti  koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora   ("Službeni glasnik RS" br.41/09, 56/13, 90/17, 3/19, 75/19)

7.6.

Pravilnik o Listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva („Službeni glasnik RS”, br. 95/12)

7.7.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
(„Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18, 130/21)

7.8.

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
("Službeni glasnik RS" br.41/09,  99/12, 64/13 i 67/15, 44/18-dr.zakon)

7.9.

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe ("Službeni glasnik RS" br. 3/05, 86/17)

7.10.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
("Službeni glasnik RS" br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispr. , 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

7.11.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti  iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Službeni glasnik RS”, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19, 130/21)

 

7.12.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS“, broj 76/15, 101/17, 86/17, 75/19)

 

Zakon

8.

ZAKON

O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

("Službeni glasnik RS", br.25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20, 118/21)

 

Pravilnici

8.1.

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
("Službeni glasnik RS" br. 78/18)

8.2.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji  („Službeni glasnik RS”, br. 122/12) - Prestao da važi („Službeni glasnik RS”, br. 14/16) osim odredaba čl.3 i 4. koje se primenjuju:

1)      u slučaju kada je zaključno sa 29.februarom 2016. godine poreska obaveza za porez na dobit po odbitku na dividendu plaćena, ali poreska prijava nije podneta;

2)      u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016. godine, kada je razlog izmene greška ili propust u utvrđivanju dividende.

8.3.

Pravilnik o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

(„Službeni glasnik RS“, br.122/12, 104/18, 161/20)

8.4.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

(„Službeni glasnik RS“, br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13)-Prestao da važi, osim odredaba čl.4. koje prestaju da važe 31. decembra 2017. god, odredaba čl.8. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. god i čl.10. koje prestaju da važe 31. decembra 2016. god. („Službeni glasnik RS“, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20)

8.5.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije-obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 60/14, 41/15, 53/15)

8.6.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 41/15)

8.7.

Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

(„Službeni glasnik RS“, br. 116/04, 99/10, 104/18, 8/19)

8.8.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik („Službeni glasnik RS“, br. 56/13)- Prestao da važi osim u slučaju podnošenja  poreske prijave u skladu sa čl.12 Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.9.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 61/13)- Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.10.

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13, 8/14, 94/19,95/21)

8.11.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„(„Službeni glasnik RS“, br. 17/14)

8.12.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 12/16)

8.13.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21/17)

8.14.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 18/18)

8.15.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21/20)

8.16.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20, 97/21)

8.17.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS" br. 30/15,101/16, 44/18 – dr. zakon, 8/19, 94/19, 159/20,97/21)

8.18.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice
(„Službeni glasnik RS” br. 100/15, 111/15, 14/16, 27/21)

8.19.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.20.

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Službeni glasnik RS“, broj 18/18)

8.21.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

8.22.

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

8.23.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

8.24.

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 93/19)

8.25.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 24/21)

 

Zakon

9.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

("Službeni glasnik RS" br. 26/01, " Službeni list SRJ" br. 42/02 – odluka SUS i  Službeni glasnik RS 80/02, 80/02 – drugi zakoni,  135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,  57/12 – odluka US, 47/13, 68/14-dr.zakon, 95/18, 99/18-US,86/19, 144/20,118/21 )

 

Pravilnici

9.1.

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
("Službeni glasnik RS" br. 63/07)

9.2.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Službeni glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18)

9.3.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, broj 93/13)

9.4.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu("Službeni glasnik RS" br. 93/19, 151/20)

 

Zakon

10.

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI  („Službeni glasnik RS“, br. 153/20)

 

Zakon

11.

ZAKON O UTVRĐIVANjU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU

(„Službeni glasnik RS“, br. 18/20,18/21)

 

Uredbe

11.1.

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

("Službeni glasnik RS" br. 23/21)

 

Zakon

12.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

(„Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20,44/21, 118/21)

 

Uredbe

12.1.

Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog  lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/20)

12.2.

Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike ("Službeni glasnik RS" br. 46/12)

 

Pravilnici

12.3.

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini ("Službeni glasnik RS" br.100/04)

12.4.

Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

(„Službeni glasnik RS“, br. 65/05 i 116/06)

12.5.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

(„Službeni glasnik RS“, br. 99/04, 33/05 i 72/06)

12.6.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

12.7.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

12.8.

Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno

osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 24/06, 33/07)

12.9.

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, br. 3/20)

 

Zakon

13.

 ZAKON

O MIROVANjU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

("Službeni glasnik RS", br. 102/08 i 31/09)

 

Pravilnici

13.1.

Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje mirovanja obaveze plaćanja i za otpis duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

(„Službeni glasnik RS“, br. 9/09)

 

Zakon

14.

 Z A K O N

O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANjA

("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 68/14-dr.zakon)

 

Pravilnici

14.1.

Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja
("Službeni glasnik RS" br.140/04)- Prestao da važi osim u slučajevima iz čl.7 Pravilnika o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

14.2

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

 

Zakon

15.

 

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

(„Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr.zakon, 140/14, 112/15, 86/19)

 

Napomena: Nema podzakonskih akata

 

 

Zakon

16.

 ZAKON

O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14-dr.zakon, 116/14, 95/18,91/19)

 

Uredbe

16.1.

Uredba o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvene baze podataka centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  ("Službeni glasnik RS" br. 78/11)

16.2.

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS" broj 132/21)

 

Zakon

17.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANjU

("Službeni glasnik RS", br.62/06, 31/11, 119/12, 139/14, 30/18)

 

Zakon

18.

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

(„Službeni glasnik RS“, broj 36/15, 44/18 – dr. zakon, 95/18)

 

Uredbe

18.1

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

18.2

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 81/15)

 

Pravilnici

18.3

Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

18.4

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektore („Službeni glasnik RS", broj 81/15, 37/16, prestao da važi:88/16)

18.5

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

19.

ZAKON O POJEDNOSTAVLjENOM RADNOM ANGAŽOVANjU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

(„Službeni glasnik RS“, broj 50/18)

19.1

Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika („Službeni glasnik RS“, broj 3/19)

 

Zakon

20.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA („Službeni glasnik RS“,   broj 43/03, 51/03- ispravka, 53/04- dr. propis, 42/05-dr. propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08- dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10- dr.propis, 50/11, 70/11-dr. propis, 55/12- dr. propis, 93/12, 47/13- dr. propis, 65/13- dr. propis, 57/14- dr. propis, 45/15- dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16- dr. propis, 61/17- dr. propis, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 144/20)

 

21.

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU  („Službeni glasnik RS“, broj 44/21, 129/21)

 

Uredbe

21.1.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Službeni glasnik RS“, broj 69/21,132/21, 46/22) (u primeni: od 01.05.2022. godine)

21.2.

Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Službeni glasnik RS“, broj 69/21, 132/21, 46/22)(u primeni: od 01.05.2022. godine)

21.3.

Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 69/21, 132/21)

 

Pravilnici

21.4.

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, broj 69/21, 132/21, 46/22)

21.5.

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS“, broj 69/21, 132/21, 46/22)(u primeni: od 01.05.2022. godine)

21.6.

Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 69/21,132/21)  

22.

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA („Službeni glasnik RS“, broj 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-dr. zakon, 130/21)

23.

ZAKON O OBAVLjANjU PLAĆANjA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLjAJU DELATNOST („Službeni glasnik RS“, broj 68/15)