Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Legalnost softvera    Korisničko uputstvo za izlistavanje softvera

Korisničko uputstvo za izlistavanje softvera

  

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

PORESKA UPRAVA - Centrala

Sektor za informacione i komunikacione tehnologije

Odeljenje za kontrolu legalnosti softvera

 

KORISNIČKO UPUTSTVO

za korišćenje programa za izlistavanje softvera na računarima

 1.Uvod

Osnovni cilj Poreske uprave je da poreske obveznike i građane uvede u legalne tokove poštovanja  prava intelektualne svojine na računarske programe i baze podataka, da pomogne razvoju i uređenju tržišta prodaje i negovanju zdravog preduzetničkog duha na poštovanju ovih prava, a što će povoljno uticati na razvoj IT industrije, domaće i nove ekonomije, otvaranju novih radnih mesta i stvoriti preduslove za ulazak Srbije u Evropsku uniju i pristup Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Poreska uprava radeći na podizanju javne svesti u ovoj problematici, kao vid preventive za unapređenje suzbijanja kršenja ovih prava intelektualne svojine, pored ostalog, omogućila je poreskim obveznicima i građanima da mogu sami  izvršiti  kontrolu instaliranog softvera na računarima putem softvera za izlistavanje kojeg preporučujemo, budući da u današnje vreme je skoro nemoguće izbeći kontakt sa ovom problematikom u praktičnom životu. 

Korisničko uputstvo predstavlja neophodan priručnik svim korisnicima u cilju samokontrole i kontrole instaliranog softvera na računarima.

2.Rad sa programom za kontrolu instaliranog softvera

Program za kontrolu je portabilan i ne vrši nikakvu instalaciju, niti upisuje bilo kakve podatke na kontrolisani računar. Pokreće se startovanjem aplikacije „SMA“ (izvršnog fajla SMA.exe - slika br.1).

 

                   

 slika br.1

Prilikom pokratanja programa na ekranu  pojavljuje se prozor sa tri opcije

(slika br.2) :

  1. „Accept“-prihvatanje uslova korišćenja i pokretanje programa
  2. „View“   -prokaz ugovora o licenciranju
  3. „Cancel“-izlazak iz programa

 

  Slika br. 2

Odabirom opcije „Accept“ otvara se program u čijem desnom delu se već nalazi spisak instaliranog softvera sa kontrolisanog računara dok su u levom delu prazna polja koja je potrebno popuniti sa nazivom poreskog obveznika, Sektorom kao i mestom odnosno sedištem obveznika (slika br.3).

 

Slika br. 3

Popunjavanjem svih neophodnih podataka pristupa se kreiranju izveštaja klikom miša na „Kreiraj Report“,  nakon čega se dobija obaveštenje da je izveštaj kreiran i on se može otvoriti potvrđivanjem na taster „OK“ (slika br.4).

                                                                                                                                                   Slika br. 4

Kreiran izveštaj izgleda kao na sledećoj slici br.5 i automatski se snima u folderu „Reports“ koji program sam pravi pri prvom startovanju (slika br. 6).

                            Slika br. 5

Izveštaj se formira u “PDF” formatu, a ime mu se sastoji od oznake “SMR”, datuma i vremena kreiranja i imena kontrolisanog računara.

 Slika br. 6

Kreiranjem izveštaja je izvršena kontrola odnosno utvrđena lista instaliranih programa na odabranom računaru nakon čega se može pristupiti kontroli sledećeg računara. Softver za izlistavanje će sve napravljene izveštaje arhivirati u folder „Reports“.

www.purs.gov.rs                                                                                 Beograd 02.08. 2013.god.