Poreski kalendar

maj 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Objedinjena naplata    Tehnički preduslovi

Tehnički preduslovi

Core podsistem (verzija 1.0.5)

1. Uključena logička validacija L018 ( ako je primalac 2 isplatilac mora biti 1, ako je primalac 8 isplatilac mora biti 6);
2. Ispravljena matematička validacija OB011 - (MFP.3 i PP.3.8/PP.3.8a). Bojevi se zaokružuju na 4.-oj  decimali;
3. Uključena Validacija za Neispravnost I019 - provera da li je Datum plaćanja PP.1.4 neradni dan;
4. Uključena validacija za sintaksnu validaciju s010 - Obračunski period ne može biti u budućnosti više od mesec dana;

Portal (verzija 1.0.1)

1. Uvedena konfirmacija za brisanje;
2. Prekid rada porala svakodnevno od 01h do 04h;
3. Napravljeno obaveštenje o nedostupnosti portala, zbog trenutnih tehničkih problema;
4. Podrazumevana vrednost Opštine sedišta i prebivališta, polja su popunjena sa sa oznakama "---"
5. Obaveštenje o podnetoj PID prijavi i BOP - u xml i pdf fomratu. Svi xml-ovi se od sada dobijaju na download. Ne prikazuju se više u pregledaču.
6. Pretraga primaoca prihoda po rednom broju i JMBG
7. Statusi prijava „Predata“ i “Podneta“ - boje se značajnije razlikuju

„Core“ podsistem (verzija 1.0.1)

1. Uključen modul za knjiženje PPPPD
2. Predavanje prijave kod koje je obračunski period najviše 31 dana u budućnosti, L066 i S010
3. Kod bonusa i regresa osnovica poreza mora biti jednaka deklarisanom bruto iznosu a osnovica doprinosa mora biti jednaka ili veća od deklarisanog bruto iznosa, L067 i L068
4. ŠVP koja nije aktivna više (penzionisana) može biti korišćena samo ako je datum dospeća obaveze na prijavi unutar perioda važenja ŠVP, L069
5. Ispravljeno poređenje MFP.3 i odnosa 3.8 i 3.8a (odnos računat kao broj manji od jedan)
6. Dozvoljen unos karaktera "_" u mail adresu
7. PPPPD „XSD“ za procesiranje prijava podignut na poslednju verziju 1.4.2
8. Rešen problem #2387:
9. Ispravljena osnovica poreza kada je MFP.7 = 1 i za ŠVP 101000 i 102000 promenjena validacija da PP.3.9 = 0 bude PP.3.10 = 0
10. Uvedena validacije za Obračunski period PP.1.2 za OVP 204;
11. Urađen Novi obračun v.75
12. Inicijalizovan registar lokacija, sistem sada konsultuje registar za lokacije
13. Uključena provera JMBG broja u registru MUP fizikih lica
14. Implementirana šema v1.1.1 za podnošenje prijava, status prijave i naloga za plaćanje
15. Postavljena operacija za upit za Nalog za plaćanje
16. Uključeno vraćanje naloga za plaćanje u odgovoru servisa za Status PPPPD

                Napomena: nalozi će biti dostupni za proknjižene prijave od 02.12.2014 12:00

Portal (verzija 1.0.0):

1. Dozvoljen unos karaktera "_" u mail adresu;
2. Uvedene boje: Svetlo zelena - predata, Tamno zelena - podneta, Plava - proknjižena, Crvena -   Odbijena;
3. Onemogućeno greškom duplo podnošenje identične prijave (duplim klikom);
4. Ukinute vrednosti 9 :ostalo i -1 :nije definisan za polje vrsta identifikacije primaoca prihoda;
5. Uvedeno ograničenje „XML“ na 210 Mb;
6. Postavljen novi datum kreiranja prilikom kopiranja, tako da je sada kopirana prijava prva na spisku;
7. Prikaz podataka o nalogu za plaćanje za proknjiženu prijavu;
8. Prikaz „HTTP error“   stranice 403, 404, 500 sa komentarima;

OSB podsistem (verzija 0.9)

- pušten test web servis za banke i kompletan tehnička dokumentacija poslata u Udruženje banaka.

Lista verzija programa

Algoritmi i matrice

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe Report - 28.03.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Algoritam - 08.01.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.FP - 10.04.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obračun.Katalozi - 21.02.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.RO - 10.04.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.VanRO - 10.04.2014.godine

PID.DSGN.APP3.Obračun.VanRO.604 - 21.02.2014. godine

PID.BA.BP. Šifarnik vrste prihoda zarada - 18.02.2014. godine

PID.BA.BP.Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa 18.02.2014. godine

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe.HTML.Izveštaj.zip - 16.02.2014. godine

PID.BA.BP.Procesi.Administracije.Validacija.PPPPD.Horizontalna.AutomatskaInaZahtev.V2 - 05. mart 2014 [XLSX | 66,6 KB]

Tehničko uputstvo i primeri - Opis strukture XML sloga i XSD šema prijave

PPP PD prijava - XSD šema 26.02.2014. godine

Opis strukture XML sloga 26.02.2014. godine

Tehničko uputstvo i primeri – učitavanje preko portala

Poruke pri podnošenju prijave 21.02.2014. godine

Opis učitavanja preko portala 09.12.2013. godine

Tehničko uputstvo i primeri –učitavanje korišćenjem računarskog servisa „WEB Service“

WSDL servisa - POB 21.02.2014. godine

Tehničko uputstvo i primeri - specifikacija validacije i obračuna

Opis algoritma 06.03.2014. godine - izmene su označene žutom pozadinom

Tehničko uputstvo i primeri – PPP PD primer

Akontaciona konačna 03.01.2014. godine

Autorski ugovor 03.01.2014. godine

Bolovanje preko 30 dana 03.01.2014. godine

Osnovni primer 03.01.2014. godine