Poreski kalendar

okt 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Objedinjena naplata    Tehnički preduslovi

Tehnički preduslovi

Core podsistem (verzija 1.0.5)

1. Uključena logička validacija L018 ( ako je primalac 2 isplatilac mora biti 1, ako je primalac 8 isplatilac mora biti 6);
2. Ispravljena matematička validacija OB011 - (MFP.3 i PP.3.8/PP.3.8a). Bojevi se zaokružuju na 4.-oj  decimali;
3. Uključena Validacija za Neispravnost I019 - provera da li je Datum plaćanja PP.1.4 neradni dan;
4. Uključena validacija za sintaksnu validaciju s010 - Obračunski period ne može biti u budućnosti više od mesec dana;

Portal (verzija 1.0.1)

1. Uvedena konfirmacija za brisanje;
2. Prekid rada porala svakodnevno od 01h do 04h;
3. Napravljeno obaveštenje o nedostupnosti portala, zbog trenutnih tehničkih problema;
4. Podrazumevana vrednost Opštine sedišta i prebivališta, polja su popunjena sa sa oznakama "---"
5. Obaveštenje o podnetoj PID prijavi i BOP - u xml i pdf fomratu. Svi xml-ovi se od sada dobijaju na download. Ne prikazuju se više u pregledaču.
6. Pretraga primaoca prihoda po rednom broju i JMBG
7. Statusi prijava „Predata“ i “Podneta“ - boje se značajnije razlikuju

„Core“ podsistem (verzija 1.0.1)

1. Uključen modul za knjiženje PPPPD
2. Predavanje prijave kod koje je obračunski period najviše 31 dana u budućnosti, L066 i S010
3. Kod bonusa i regresa osnovica poreza mora biti jednaka deklarisanom bruto iznosu a osnovica doprinosa mora biti jednaka ili veća od deklarisanog bruto iznosa, L067 i L068
4. ŠVP koja nije aktivna više (penzionisana) može biti korišćena samo ako je datum dospeća obaveze na prijavi unutar perioda važenja ŠVP, L069
5. Ispravljeno poređenje MFP.3 i odnosa 3.8 i 3.8a (odnos računat kao broj manji od jedan)
6. Dozvoljen unos karaktera "_" u mail adresu
7. PPPPD „XSD“ za procesiranje prijava podignut na poslednju verziju 1.4.2
8. Rešen problem #2387:
9. Ispravljena osnovica poreza kada je MFP.7 = 1 i za ŠVP 101000 i 102000 promenjena validacija da PP.3.9 = 0 bude PP.3.10 = 0
10. Uvedena validacije za Obračunski period PP.1.2 za OVP 204;
11. Urađen Novi obračun v.75
12. Inicijalizovan registar lokacija, sistem sada konsultuje registar za lokacije
13. Uključena provera JMBG broja u registru MUP fizikih lica
14. Implementirana šema v1.1.1 za podnošenje prijava, status prijave i naloga za plaćanje
15. Postavljena operacija za upit za Nalog za plaćanje
16. Uključeno vraćanje naloga za plaćanje u odgovoru servisa za Status PPPPD

                Napomena: nalozi će biti dostupni za proknjižene prijave od 02.12.2014 12:00

Portal (verzija 1.0.0):

1. Dozvoljen unos karaktera "_" u mail adresu;
2. Uvedene boje: Svetlo zelena - predata, Tamno zelena - podneta, Plava - proknjižena, Crvena -   Odbijena;
3. Onemogućeno greškom duplo podnošenje identične prijave (duplim klikom);
4. Ukinute vrednosti 9 :ostalo i -1 :nije definisan za polje vrsta identifikacije primaoca prihoda;
5. Uvedeno ograničenje „XML“ na 210 Mb;
6. Postavljen novi datum kreiranja prilikom kopiranja, tako da je sada kopirana prijava prva na spisku;
7. Prikaz podataka o nalogu za plaćanje za proknjiženu prijavu;
8. Prikaz „HTTP error“   stranice 403, 404, 500 sa komentarima;

OSB podsistem (verzija 0.9)

- pušten test web servis za banke i kompletan tehnička dokumentacija poslata u Udruženje banaka.

Lista verzija programa

Algoritmi i matrice

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe Report - 28.03.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Algoritam - 08.01.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.FP - 10.04.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obračun.Katalozi - 21.02.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.RO - 10.04.2014. godine

PID.DSGN.APP3.Obracun.VanRO - 10.04.2014.godine

PID.DSGN.APP3.Obračun.VanRO.604 - 21.02.2014. godine

PID.BA.BP. Šifarnik vrste prihoda zarada - 18.02.2014. godine

PID.BA.BP.Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa 18.02.2014. godine

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe.HTML.Izveštaj.zip - 16.02.2014. godine

PID.BA.BP.Procesi.Administracije.Validacija.PPPPD.Horizontalna.AutomatskaInaZahtev.V2 - 05. mart 2014 [XLSX | 66,6 KB]

Tehničko uputstvo i primeri - Opis strukture XML sloga i XSD šema prijave

PPP PD prijava - XSD šema 26.02.2014. godine

Opis strukture XML sloga 26.02.2014. godine

Tehničko uputstvo i primeri – učitavanje preko portala

Poruke pri podnošenju prijave 21.02.2014. godine

Opis učitavanja preko portala 09.12.2013. godine

Tehničko uputstvo i primeri –učitavanje korišćenjem računarskog servisa „WEB Service“

WSDL servisa - POB 21.02.2014. godine

Tehničko uputstvo i primeri - specifikacija validacije i obračuna

Opis algoritma 06.03.2014. godine - izmene su označene žutom pozadinom

Tehničko uputstvo i primeri – PPP PD primer

Akontaciona konačna 03.01.2014. godine

Autorski ugovor 03.01.2014. godine

Bolovanje preko 30 dana 03.01.2014. godine

Osnovni primer 03.01.2014. godine