Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara - prestao da važi 01. jula 2021. godine

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara - prestao da važi 01. jula 2021. godine

("Službeni glasnik RS", broj 122/12)

 

Na osnovu člana 4. stav 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),

    Ministar finansija i privrede donosi

 

P R A V I L N I K
o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara

(Službeni glasnik RS“, broj 122/12)


Član 1.

    Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra prometom dobara.

 

Član 2.

    Predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu ili zakupu (u daljem tekstu: ugovor o lizingu), zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, kada nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano raskinuti ugovor ili odustati od daljeg izvršenja ugovora ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza, smatra se prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona ako se predaja dobara vrši na osnovu ugovora koji se, u smislu ovog pravilnika, smatra ugovorom o lizingu.

    Nepokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se objekti i ekonomski deljive celine u okviru objekata.

 

Član 3.

    Ugovor o lizingu, u smislu člana 2. ovog pravilnika, je:

    1) ugovor o lizingu pokretnih, odnosno nepokretnih stvari kojim je ugovorena potpuna isplata;

    2) ugovor o lizingu pokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata, ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

                (1) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a osnovni period traja          nja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

                (2) da je osnovni period trajanja ugovora jednak ili manji od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga, a primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga po ceni nižoj od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga,

                (3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

    3) ugovor o lizingu nepokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

                (1) da primalac lizinga ima mogućnost da otkupi predmet lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

                (2) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a cena po kojoj bi se otkupio predmet lizinga je niža od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga;

                (3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

                (4) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga ili pravo da produži trajanje ugovora, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

                            – da se rizik od propasti predmeta lizinga prenosi na primaoca lizinga i da će, u slučaju propasti predmeta lizinga, primalac lizinga nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;

                            – da u slučaju kvara, odnosno oštećenja predmeta lizinga za koji, u smislu ovog pravilnika, nije odgovoran primalac lizinga, primalac lizinga ima obavezu dovođenja predmeta lizinga u pređašnje stanje o sopstvenom trošku, kao i da će nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;

                            – da primalac lizinga nastavlja sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu iako predmet ugovora ne može da se koristi, bez obzira da li je za to odgovoran.

    Primalac lizinga iz stava 1. tačka 3) podtačka (4) alineja druga ovog člana odgovoran je za kvar, odnosno oštećenje predmeta lizinga ako je do kvara, odnosno oštećenja predmeta lizinga došlo upotrebom predmeta lizinga protivno ugovoru ili njegovoj nameni, bez obzira na to da li je predmet lizinga upotrebljavao primalac lizinga ili drugo lice kome je primalac lizinga omogućio upotrebu predmeta lizinga.

 

Član 4.

    Ugovor o lizingu kojim je ugovorena potpuna isplata iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika je ugovor kod kojeg je na početku lizinga sadašnja vrednost minimalnih plaćanja za lizing veća ili jednaka ukupnoj fer vrednosti predmeta lizinga.

    Ugovor o lizingu kojim je ugovorena delimična isplata iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 3) ovog pravilnika je ugovor kod kojeg je na početku lizinga sadašnja vrednost minimalnih plaćanja za lizing manja od ukupne fer vrednosti predmeta lizinga.

    Ukupnom fer vrednošću predmeta lizinga iz st. 1. i 2. ovog člana smatra se vrednost koja bi se postigla u transakciji između lica koja se ne smatraju povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

    Ako su u vrednost minimalnih plaćanja za lizing uračunati i dodatni troškovi (npr. po osnovu osiguranja, servisa, registracije i dr), iznos tih troškova ne uzima se u obzir pri određivanju da li je reč o ugovoru o lizingu kojim je ugovorena potpuna isplata ili o ugovoru o lizingu kojim je ugovorena delimična isplata.

 

Član 5.

    Pravo otkupa predmeta lizinga, u smislu ovog pravilnika, je pravo primaoca lizinga da nakon isteka osnovnog perioda trajanja ugovora stekne pravo raspolaganja na predmetu lizinga.

    Osnovni period trajanja ugovora, u smislu ovog pravilnika, je period u kojem nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano raskinuti ugovor ili odustati od daljeg izvršenja ugovora ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza.

    Pravo na produženje ugovora, u smislu ovog pravilnika, je pravo primaoca lizinga da nakon isteka osnovnog perioda trajanja ugovora produži trajanje ugovora na određeno ili neodređeno vreme.

 

Član 6.

    Neotpisani deo vrednosti predmeta lizinga, u smislu ovog pravilnika, je deo vrednosti predmeta lizinga utvrđen primenom linearnog metoda amortizacije na vrednost predmeta lizinga.

    Vrednost predmeta lizinga, u smislu ovog pravilnika, je iznos troškova koje ima davalac lizinga po osnovu nabavke predmeta lizinga (nabavna cena predmeta lizinga, uključujući i sve sporedne troškove nabavke predmeta lizinga).

 

Član 7.

    Uobičajeni vek trajanja predmeta lizinga, u smislu ovog pravilnika, je:

    1) 50 godina – za poslovne zgrade;

    2) 50 godina – za stambene zgrade;

    3) 40 godina – za zgrade hotela;

    4) 25 godina – za druge objekte (npr. fabrike, garaže);

    5) 25 godina – za lokal, stan i garažu u objektu;

    6) 6 godina – za kamione, autobuse, traktore, kombajne, žetelice, vršalice, proizvodne i građevinske mašine i drugu opremu, osim za elektronsku opremu;

    7) 5 godina – za putničke automobile i druga putnička vozila;

    8) 4 godine – za televizore, kompjutere i drugu elektronsku opremu.

 

Član 8.

    Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na ugovore iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, odnosno člana 2. stav 1. ovog pravilnika zaključene od 1. januara 2013. godine.

 

Član 9.

    Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.