Poreski kalendar

sep 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

("Službeni glasnik RS" br.105 i 118/12)

   

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),

            Ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
O UTVRĐIVANjU DOBARA KOJA SE SMATRAJU UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA

(„Službeni glasnik Republike Srbije” br.105/04 i 118/12)

 

Član 1.

            Ovim pravilnikom uređuju se dobra koja se, u smislu člana 36. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 86/04), smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetetima.

Član 1a

            Polovnim dobrima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se pokretne korišćene stvari u stanju u kome su nabavljene, ili nakon popravke, a koje su pogodne za dalju upotrebu, osim umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta

Član 2.

            Umetničkim delima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se:

            1) slike, crteži, kolaži i dekorativne ploče, ako ih autori izrađuju rukom, osim planova i crteža za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične svrhe, ručno dekorisanih izrađenih dela, crteža za pozorišni scenario, studijski slikanih tkanina ili sličnih slikarskih platna;

            2) originalne gravure, štampane slike i litografije, ako ih autor izradi rukom u ograničenom broju u crno-beloj tehnici ili u boji jedne ili više ploča, bez obzira na postupak i materijal koji je upotrebljen, osim ako je bio primenjen mehanički ili fotomehanički postupak;

            3) originalne skulpture i kipovi od bilo kog materijala, ako ih izradi autor, kao i odlivci skulptura čija je izrada ograničena na osam kopija, ako je kontroliše autor ili njegov naslednik;

            4) tapiserije i rukom tkani tekstilni zidni predmeti na osnovu originalnog umetničkog dela, pod uslovom da nema više od osam kopija svakog od njih;

            5) unikatni keramički predmeti izrađeni isključivo od strane autora i sa njegovim potpisom;

            6) slike u bakru izrađene isključivo rukom, ograničene na osam numerisanih kopija sa potpisom autora ili studija;

            7) umetničke fotografije koje snimi, odnosno odštampa autor ili koje su snimljene pod njegovim nadzorom, ako su potpisane i numerisane i ograničene na

30 kopija u svim veličinama.

Član 3.

            Kolekcionarskim dobrima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se:

            1) poštanske i taksene marke, poštanski žigovi, prigodni koverti prvog dana izdavanja, pisaći pribor i odštampane pismonosne pošiljke, frankirane ili ako nisu frankirane da nisu u opticaju ili nisu namenjene za upotrebu;

            2) kolekcije i delovi kolekcija i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja.

 

Član 4.

            Antikvitetima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se predmeti, osim umetničkih dela i kolekcionarskih dobara, koji su stari više od 100 godina.

 

Član 5.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

 

ODREDBE PRAVILNIKA KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

(„Službeni glasnik RS“, broj 118/12)

 

Član 4.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.