Poreski kalendar

apr 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

("Službeni glasnik RS" br. 108/04, 130/04-ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13)

Na osnovu člana 23. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04),

Ministar finansija donosi

 

 

 

 

(„Službeni glasnik RS“, br. 108/04 , 130/04 - ispravka, 140/04 , 65/05 , 63/07 , 29/11 , 95/12 , 113/13 )

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 23. stav 2. tač. 1), 2), 2a), 4) - 11) i 15) - 21) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon) smatra dobrima i uslugama čiji se promet, odnosno uvoz oporezuje po posebnoj stopi PDV.

 

Član 2.

 Hlebom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatraju se sve vrste hleba, nezavisno od naziva, oblika, težine i pakovanja, uključujući i tost hleb.

 Pekarskim proizvodima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatraju se sve vrste peciva, uključujući i punjena peciva, burek - pita, simit, pogačice, krofne i slični proizvodi, mekike i slični proizvodi, perece i đevreci, grisini, penjerlije, kore za pitu i kore za gibanicu.

 Ako se proizvodi iz stava 2. ovog člana, stavljaju u promet u originalnom pakovanju, smatraju se pekarskim proizvodima ako im je rok trajanja do sedam dana.

 Pekarskim proizvodima smatraju se i proizvodi iz st. 2. i 3. ovog člana kada se stavljaju u promet u smrznutom stanju, nezavisno od roka trajanja.

 Mlekom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatra se kravlje, ovčije, kozje i bivolje mleko, koje se u promet stavlja kao termički neobrađeno, termički obrađeno pasterizovano ili sterilizovano, kondenzovano mleko, mleko u prahu i mleko za odojčad.

 Mlečnim proizvodima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatraju se fermentisani proizvodi od mleka koji se u promet stavljaju kao jogurt, kiselo mleko, fermentisani proizvodi od mleka sa probiotskim bakterijama, kefir, ostali fermentisani proizvodi od mleka i fermentisani mlečni napici, kao i mlečni napici, u smislu propisa kojima se uređuje kvalitet proizvoda od mleka i starter kultura.

 Brašnom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatra se brašno od pšenice ili napolice, raži, kukuruza, ječma, ovsa, heljde, prosa, pirinča, kao i bezglutensko brašno.

 Šećerom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatra se šećer od šećerne repe, odnosno šećerne trske koji se stavlja u promet kao kristalni, oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni) i šećer u tečnom obliku.

 Jestivim masnoćama životinjskog i biljnog porekla, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatraju se jestiva svinjska mast, živinska masnoća, masnoća od goveda, ovaca i koza, kao i masti i ulja od riba i morskih sisara i biljne masti.

 Medom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatra se prirodni med.

 

Član 2a

Svežim, rashlađenim i smrznutim mesom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2) Zakona, smatra se sveže, rashlađeno i smrznuto meso od goveda, konja, svinja, ovaca, koza, živine i domaćih zečeva (kunića).

Član 2b

 Žitaricama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2a) Zakona, smatraju se pšenica i napolica, raž, ječam, ovas, kukuruz, pirinač, heljda i proso, u zrnu, nezavisno od toga da li je zrno ovih žitarica neoljušteno, oljušteno ili na drugi način obrađeno.

 Suncokretom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2a) Zakona, smatra se seme (zrno) suncokreta, neoljušteno, oljušteno, lomljeno ili drobljeno.

 Sojom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2a) Zakona, smatra se soja u zrnu, uključujući lomljenu ili drobljenu.

 Šećernom repom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2a) Zakona, smatra se šećerna repa koja je sveža, osušena, mlevena, nemlevena i dr.

 Uljanom repicom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 2a) Zakona, smatra se seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno.

Član 3.

Ortotičkim i protetičkim sredstvima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 4) Zakona, smatraju se:

1) proteze za udove:

(1) proteza nakon delimične amputacije stopala,

(2) proteza nakon amputacije stopala,

(3) potkolena proteza - privremena,

(4) potkolena proteza - plastična,

(5) potkolena proteza - drvena,

(6) potkolena proteza - skeletna,

(7) potkolena proteza za kupanje,

(8) proteza nakon dezartikulacije zgloba kolena,

(9) natkolena proteza - privremena,

(10) natkolena proteza - plastična,

(11) natkolena proteza - drvena,

(12) natkolena proteza - skeletna,

(13) natkolena proteza - nakon dezartikulacije zgloba kuka,

(14) proteza nakon delimične amputacije prstiju,

(15) proteza za parcijalnu amputaciju šake,

(16) podlakatna proteza funkcionalna - mehanička,

(17) podlakatna proteza funkcionalna - mioelektrična,

(18) proteza nakon dezartikulacije zgloba lakta,

(19) nadlaktna proteza - estetska (skeletna),

(20) nadlaktna proteza - funkcionalna mehanička,

(21) nadlaktna proteza - funkcionalna hibridna,

(22) mehanička proteza nakon dezartikulacije zgloba ramena;

2) estetske proteze:

(1) proteza za lice - (epiteza),

(2) proteza za nos - (epiteza),

(3) proteza za uho - (epiteza),

(4) proteza posle amputacije dojke, kao i ortopedski grudnjak za grudnu protezu,

(5) medicinske perike;

3) ortoze:

(1) ortoza za vratnu kičmu,

(2) ortoza za grudnu kičmu i za grudni pojas,

(3) ortoza za vratnu, grudnu, slabinsko-krsnu kičmu (korektivna),

(4) ortoza za grudnu i slabinsko-krsnu kičmu,

(5) ortoza za slabinsko-krsnu kičmu,

(6) ortoza za rame,

(7) ortoza za rame i lakat,

(8) ortoza za lakat, rame i ručni zglob,

(9) ortoza za lakat,

(10) ortoza za ručni zglob, šaku i prste (funkcionalna),

(11) ortoza za šaku,

(12) ortoza za kuk,

(13) ortoza za kuk, koleno, gležanj i stopalo,

(14) ortoza za koleno, gležanj i stopalo,

(15) ortoza za gležanj i stopalo,

(16) ortoza za gležanj,

(17) štitnik za koleno,

(18) orto-proteza za izjednačavanje dužine donjih udova;

4) ortopedska obuća i ulošci:

(1) ortopedske cipele,

(2) cipele za osobe obolele od šećerne bolesti,

(3) ortopedski ulošci;

5) invalidska kolica i ostala pomagala za kretanje, stajanje i sedenje:

(1) sobna kolica,

(2) toaletna kolica,

(3) terenska kolica,

(4) kolica za decu,

(5) kolica za aktivne osobe,

(6) kolica za pogon sa jednom rukom,

(7) kolica sa posebnim dodacima,

(8) kolica na elektromotorni pogon,

(9) kolica na motorni pogon,

(10) delovi za invalidska kolica,

(11) akumulator i punjač akumulatora za elektromotorna kolica,

(12) tricikl za osobe sa hendikepom, decu i odrasle,

(13) prenosno posebno sedište sa kolicima,

(14) običan stalak,

(15) štake,

(16) ortopedski štap,

(17) ortopedski štap sa krivinom,

(18) štap sa tri oslonca,

(19) štap sa četiri oslonca,

(20) gume za štake, štapove, stalak i dubak,

(21) dubak ili stalak za hodanje - običan,

(22) dubak ili stalak za hodanje - sa točkovima,

(23) stolica za motorično oštećenu decu,

(24) terapeutski valjak za motorično oštećeno dete do 15 godina starosti,

(25) terapeutska lopta za motorično oštećeno dete do 15 godina starosti,

(26) terapeutska daska za razgibavanje za motorično oštećeno dete do 15 godina starosti,

(27) terapeutski podmetač za motorično oštećeno dete do 15 godina starosti,

(28) postelja za negovanje sa uloškom,

(29) trapez za okretanje,

(30) bolnički krevet,

(31) bolnički krevet sa trapezom,

(32) sigurnosna ograda za postelju (za jednu stranu),

(33) stočić za bolesničku postelju,

(34) prenosivi nastavljivi naslon za leđa,

(35) sobna dizalica,

(36) hidraulična dizalica za nepokretne;

6) električni stimulatori i ostali aparati:

(1) funkcionalni električni stimulator - jednokanalni,

(2) funkcionalni električni stimulator - dvokanalni,

(3) električni stimulator - kontinentični,

(4) raspršivač vazduha - inhalator (električni),

(5) merač protoka vazduha,

(6) koncentrator kiseonika ili drugi izvori kiseonika,

(7) aparat za održavanje stalnog pritiska u disajnim putevima (CPAP);

7) sanitarna pomagala:

(1) dizalica za kupatilo,

(2) sedište za kupatilo i za tuš kabinu,

(3) nastavak za toaletnu školjku;

8) podloge protiv dekubitisa:

(1) antidekubitus dušek,

(2) podmetač za postelju,

(3) podmetač za sedište,

(4) antidekubitni jastuk,

(5) podmetač za udove;

9) pojasevi za kilu:

(1) pojas za trbušnu kilu,

(2) pojas za trudnice,

(3) suspenzorijum,

(4) utega u slučaju nastajanja umbilikalne, ingvinalne ili femoralne kile;

10) pomagala kod veštački izvedenih creva:

(1) kesa za stomu,

(2) kesa za stomu sa ugrađenom disk podlogom,

(3) pojas za stomu,

(4) presvlaka za sabirnu kesu,

(5) zapušač za stomu,

(6) irigacioni sistem,

(7) disk podloge za stomu,

(8) pasta i prah za negu stome,

(9) rektikon;

11) pomagala kod teškoća sa mokrenjem:

(1) urin kese,

(2) disk podloga za stomu,

(3) skupljač mokraće (urinal),

(4) urinreceptor,

(5) urin kesa sa ugrađenom disk podlogom,

(6) samolepivi urinalni kondom,

(7) stalni urin kateter ili PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu,

(8) papirne pelene i ulošci za odrasle,

(9) vagikon;

12) pomagala za lečenje šećerne i drugih bolesti:

(1) aparati za određivanje šećera u krvi,

(2) mehanički injektor,

(3) automatski špric sa iglama za insulin,

(4) plastični špricevi i igle za jednokratnu upotrebu,

(5) dijagnostičke trake,

(6) opružna (elastična) naprava,

(7) lanceta,

(8) špric za injekcije, kaseta i pinceta,

(9) pulsativna pumpa sa potrošnim materijalom za upotrebu;

13) kanile:

(1) endotrahealna kanila metalna ili plastična za jednokratnu ili višekratnu upotrebu,

(2) transtrahealni kateter nazalni ili bizalni za jednokratnu ili višekratnu upotrebu,

(3) plastični tubusi;

14) ostala tehnička pomagala:

(1) rukavice za vožnju kolica (par),

(2) elastične rukavice,

(3) estetske rukavice,

(4) navlaka za patrljak,

(5) elastični zavoj,

(6) gumene ili elastične čarape;

15) pomagala za slepe i slabovidne:

(1) stakla za korekciju,

(2) mlečna stakla,

(3) lentikularna stakla,

(4) multifokalna - višežarišna stakla,

(5) organska stakla - plastika,

(6) staklo za povećanje - lupa,

(7) sistem sočiva - teleskopske naočare,

(8) prizmatična stakla,

(9) zatamnjena stakla,

(10) okvir za naočare,

(11) kontaktna sočiva - tvrda,

(12) kontaktna sočiva - polutvrda (gaspermeabilna),

(13) kontaktna sočiva - meka,

(14) terapijska kontaktna sočiva,

(15) tamne naočare sa bočnim štitnicima,

(16) Brajeva pisaća mašina,

(17) ultrazvučni štap za slepe,

(18) beli štap za slepe,

(19) puna očna proteza od akrilata,

(20) puna očna proteza od stakla,

(21) ljuspasta očna proteza,

(22) delimična ljuspasta proteza,

(23) orbitalna očna proteza,

(24) mobilna orbitalna očna proteza,

(25) očna proteza sa ugrađenim magnetom,

(26) reproduktor,

(27) Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);

16) slušni aparati:

(1) slušni aparat - iza uha,

(2) slušni aparat - u uhu,

(3) slušni aparat koji provodi zvuk kroz kost,

(4) džepni slušni aparat,

(5) aparat za bolje sporazumevanje,

(6) aparat za omogućavanje glasa i govora,

(7) aparat za dopunu (alternativno) sporazumevanje,

(8) oliva za slušni aparat;

17) stomatološke nadoknade:

(1) ortodonski aparat,

(2) proteze (parcijalne i totalne) pokretne i nepokretne,

(3) stomatološke nadoknade kod uređenih i stečenih anomalija orofacijalnog sistema,

(4) paradentalna šina od metala.

Član 4.

Medicinskim sredstvima - proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam, u smislu člana 23. stav 2. tačka 4) Zakona, smatraju se:

1) implantati:

(1) implantati u ortopediji,

(2) implantati u opštoj i plastičnoj hirurgiji,

(3) implantati u kardiologiji i kardiohirurgiji,

(4) implantati u neurologiji i neurohirurgiji,

(5) implantati u oftalmologiji,

(6) implantati u otorinolaringologiji,

(7) implantati u radiologiji,

(8) implantati u ginekologiji,

(9) implantati u stomatologiji,

(10) implantati u vaskularnoj hirurgiji,

(11) implantati u maksilofacijalnoj hirurgiji;

2) pačevi (zamena za ljudsko tkivo);

3) klipsevi;

4) pudensi (pumpice);

5) aeracione cevčice;

6) hirurški šavni materijal;

7) sonde i tubusi;

8) kateteri i drenovi;

9) kese za krv;

10) oksigenatori.

Član 5.

Materijalom za dijalizu, u smislu člana 23. stav 2. tačka 5) Zakona, smatraju se:

1) aparati za dijalizu;

2) dijalizatori;

3) AV linija za dijalizu;

4) rastvori za dijalizu;

5) igle za dijalizu;

6) sistem za infuziju;

7) sredstva za dezinfekciju aparata, materijala, kože i ruku;

8) filteri za visoko prečišćenu vodu i drugi filteri neophodni za rad dijalizne mašine;

9) formaldehid;

10) tabletirana so (NaCl);

11) kese sa rastvorom za peritoneumsku dijalizu;

12) linije za povezivanje sa praznom kesom;

13) međukateter;

14) kleme (štipaljka);

15) reinfuziona linija i tečnost;

16) sistem za kružno ispiranje dijalizatora,

17) sterilne zaštitne kapice za isključenje sa peritoneumske dijalize.

Član 5a

 Đubrivima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatraju se đubriva životinjskog ili biljnog porekla, nepomešana ili međusobno pomešana ili hemijski obrađena, đubriva dobijena mešanjem ili hemijskom obradom proizvoda životinjskog ili biljnog porekla, mineralna i hemijska đubriva (azotna, fosforna, kalijumova i dr.), kao i mikrobiološka đubriva.

 Sredstvima za zaštitu bilja, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatraju se hemijska i biološka sredstva kojima se sprečava pojava ili suzbijaju biljne bolesti i štetočine i korovi.

 Semenom za reprodukciju, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatra se seme za reprodukciju biljaka i životinja.

 Kompletnom krmnom smešom za ishranu stoke, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatraju se potpune smeše koje služe za podmirenje potreba stoke u hranljivim materijama, u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet i drugi zahtevi za hranu za životinje, kao i uljane pogače dobijene ekstrakcijom ulja od soje i uljane pogače od suncokreta.

 Živom stokom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatraju se goveda, konji, svinje, ovce, koze, živina, domaći zečevi (kunići), riba i pčele.

 Član 6.

 Udžbenicima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 7) Zakona, smatraju se:

1) knjige koje su osnovno nastavno sredstvo za upotrebu u osnovnoj i srednjoj školi, čiji je sadržaj utvrđen nastavnim planom i programom i planom udžbenika, a koje su, u skladu sa zakonom kojim se uređuju udžbenici i druga nastavna sredstva (u daljem tekstu: Zakon o udžbenicima) i u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja, odobrene za upotrebu kao udžbenici;

2) knjige koje su, u skladu sa Zakonom o udžbenicima, odobrene za upotrebu u višoj školi, fakultetu i univerzitetu, kao osnovni ili pomoćni udžbenici.

 Izdavač, odnosno prodavac udžbenika iz stava 1. ovog člana dužan je da obezbedi dokaz na osnovu kojeg je knjiga odobrena kao udžbenik.

Član 7.

 Nastavnim sredstvima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 7) Zakona, smatraju se lektira, zbirke zadataka, priručnici i praktikumi, rečnici, školski globusi i školske zidne karte, geografski i istorijski atlasi, dijapozitivi, grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i sl.), ako su u skladu sa Zakonom o udžbenicima, odobreni za upotrebu u osnovnoj i srednjoj školi.

 Nastavnim sredstvima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 7) Zakona, smatraju se i:

1) dijaprojektori;

2) grafoskopi;

3) plastelini;

4) krede;

5) boje (drvene, voštane, vodene i tempere);

6) šestari, lenjiri, trougaonici i uglomeri;

7) crtaći stolovi za učenike;

8) školske sveske do 60 listova;

9) obične grafitne olovke.

 Izdavač, odnosno prodavac nastavnih sredstava iz stava 1. ovog člana dužan je da obezbedi dokaz na osnovu kojeg je nastavno sredstvo odobreno za upotrebu u osnovnoj i srednjoj školi.

 Član 7a

Dnevnim novinama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 8) Zakona, smatraju se sve vrste dnevne i povremene štampe, kao i agencijski servisi vesti.

 Član 7b

Brisan (Sl. glasnik RS br. 113/13)

 Član 8.

 Monografskim publikacijama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, smatraju se publikacije u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi na štampanom ili elektronskom mediju, u jednom ili više delova, čije je izdavanje unapred utvrđeno i ograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Book Number) kao njegov sastavni deo.

 Serijskim publikacijama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, smatraju se časopisi, bilteni, godišnjaci, zbornici radova i slična građa, koje se objavljuju sukcesivno, u određenim vremenskim intervalima, na štampanom ili elektronskom mediju, sa numeričkim i hronološkim oznakama čije izdavanje može da traje neograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number) kao njegov sastavni deo i koji je odštampan na svakom broju publikacije.

 Član 9.

Ogrevnim drvetom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona, smatra se drvo za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima.

 Član 10.

Posebna stopa od 8% primenjuje se i kod uvoza dobara iz čl. 2 - 9. ovog pravilnika, ako su ta dobra u istovetnom nazivu razvrstana, odnosno obuhvaćena propisom kojim se uređuje carinska tarifa.

 Član 11.

 Uslugom smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 11) Zakona, smatra se usluga prenoćišta u hotelima, motelima i kampovima, koji su razvrstani u kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje turizam, kao i usluga prenoćišta u odmaralištima i domovima.

 Ako se uz uslugu smeštaja iz stava 1. ovog člana pruža i usluga konzumacije jela i pića na licu mesta (noćenje sa doručkom, polupansion, pansion i sl.), posebna stopa primenjuje se samo na uslugu smeštaja (prenoćišta).

 U slučaju iz stava 2. ovog člana pravilnika, obveznik je dužan da u računu posebno iskaže naknadu za uslugu smeštaja, a posebno naknadu za uslugu konzumacije jela i pića na licu mesta.

 Član 12.

Uslugama koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 15) Zakona, smatraju se zahvatanje, prečišćavanje i prerada vode.

 Član 12a

Prečišćavanjem i odvođenjem atmosferskih i otpadnih voda, u smislu člana 23. stav 2. tačka 16) Zakona, smatra se sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih, atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene, odnosno od priključka korisnika na uličnu kanalizacionu mrežu, tretman otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama.

 Član 12b

Upravljanjem komunalnim otpadom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 17) Zakona, smatra se sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman.

 Član 12v

Održavanjem čistoće na površinama javne namene, u smislu člana 23. stav 2. tačka 18) Zakona, smatra se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene, kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta.

 Član 12g

Održavanjem javnih zelenih površina i priobalja, u smislu člana 23. stav 2. tačka 19) Zakona, smatra se tekuće i investiciono održavanje i sanacija zelenih rekreativnih površina i priobalja.

  Član 12d

Prevozom putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, u smislu člana 23. stav 2. tačka 20) Zakona, smatra se obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta tramvajima, metroom, žičarom, železnicom, trolejbusima i autobusima.

 Član 12đ

Upravljanjem grobljima i pogrebnim uslugama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 21) Zakona, smatra se održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu grobalja (mrtvačnica, kapela i krematorijuma), sahranjivanje ili kremiranje, održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja, kao i prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do groblja, odnosno do objekta koji se nalazi u sklopu groblja (mrtvačnice, kapele ili krematorijuma).

 Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.