Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Poreske prijave i obrasci

Poreske prijave i obrasci

Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica
Obrazac CbC

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi
Obrazac IPD1

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PB 1
Aneks Obrasca PB 1
Aneks 1 Obrazac PB 1

Obračun poreskog kredita banke
Obrazac OPBK 1

Prijava za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Obrazac RIP

Obaveštenje o zhaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Obrazac OZU

Prijava za registraciju pravnog lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
Obrazac PPL

Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase                                                                            Obrazac ZIB

Zahtev za fiskalizaciju                                                                                                                                          
Obrazac IPU - 1

Servisna knjižica                                                                                                                                         
Obrazac SK

Fiskalni račun   
Obrazac FR

Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu                                                                             Obrazac EFRU

Nalog za ispravku                                                                                                                                     
Obrazac NI

Evidencija dnevnih izveštaja
Obrazac EDI

Potvrda o obavezi
Obrazac POO

Potvrda o dugu
Obrazac PDU

Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja
Obrazac IOK

Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava
Obrazac SL

Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica
Obrazac PPD 

Podaci o obračunatoj amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 01. januara 2019. godine za period od ___. do 20___.
Obrazac POA

Obračun amortizacije stalnih sredstava
Obrazac OA

Obračun amortizacije nepokretnosti
Obrazac OA/I

Obračun amortizacije nematerijalnih sredstava
Obrazac OA/N

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__  godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__. godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-T

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Obrazac ZOPDP

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica
Obrazac PPDSO

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od ___ do___201_. godine
Obrazac PBN

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od___do___201__. godine
Obrazac PBN 1

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke
Obrazac PBN 2

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za NBS
Obrazac PBN 3

Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji
Obrazac DPDL

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
REF-ETE

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima
REF-ETEa

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-ETEb

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o
Obrazac REF-BP

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
REF-I

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima
REF-Ia

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-Ib

Samoinicijativno prijavljivanje
Obrazac za samoinicijativno prijavljivanje

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih prijava
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR - 2

Poreska prijava o obračunu akcize
Obrazac PP OA

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac ERP

Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca
Obrazac PERP

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
Obrazac PPP PO

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ONSZ

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
Obrazac ONSZ-I

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
Obrazac ONSZ-M

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
Obrazac ONSZ-P

Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac PBPJ

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, osim na nepokretnosti
Obrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Obrazac PPI-4/1

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PDP

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
Obrazac PPP 

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica
Obrazac OPR-1

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PPR-1

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PR-1

Potvrda o izvršenoj registraciji
Obrazac REG

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika
Obrazac PO

Dobit od predmeta koncesije
Obrazac DK

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
Obrazac OK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac PK 1

Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU

Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU 2

Srazmerno stečena imovina statusnom promenom
Obrazac SI

Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti
Obrazac IPD

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi
Obrazac IPD 1

Konsolidovani poreski bilans
Obrazac KPB

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine
Obrazac SZ

Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz dobara, bez akciza
Obrazac SNA

Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
Obrazac LNA

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije
Obrazac IPONO

Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
PP OAEL

Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
Obrazac PP OD-O

Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
Obrazac PP-PPNO

Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Obrazac IOSI

Poreska prijava za porez na dobit po rešenju
 
Obrasci u primeni od 01.07. 2021. godine
 

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZOPPPDV

Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac OOPPPDV

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac ZPPPDV-ZPPPDV Form

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
Obrazac EZPPPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od __do__20__. godine
Obrazac POPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 3

Zahtev diplomatskog konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF 4

Zahtev kupca stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3R