Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Poreske prijave i obrasci

Poreske prijave i obrasci

Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost
Obrazac EP IPP

Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica
Obrazac CbC

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividende i usluge iz Člana 53a Zakona
Obrazac IPD 1

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PB 1

Aneks Obrasca PB 1

Aneks 1 Obrazac PB 1 

Obračun poreskog kredita banke
Obrazac OPBK 1

Prijava za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Obrazac RIP

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Obrazac OZU

Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase                                                                           Obrazac ZIB

Zahtev za fiskalizaciju                                                                                                                                          
Obrazac IPU - 1

Servisna knjižica                                                                                                                                                  

Obrazac SK

Fiskalni račun   
Obrazac FR

Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu                                                                           
Obrazac EFRU

Nalog za ispravku                                                                                                                                                                                                                 Obrazac NI

Evidencija dnevnih izveštaja
Obrazac EDI

Potvrda o obavezi
Obrazac POO

Potvrda o dugu
Obrazac PDU

Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja
Obrazac IOK

Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica
Obrazac PPD 

Podaci o obračunatoj amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 01. januara 2019. godine za period od ___. do 20___.
Obrazac POA

Obračun amortizacije stalnih sredstava
Obrazac OA

Obračun amortizacije nepokretnosti
Obrazac OA/I

Obračun amortizacije nematerijalnih sredstava
Obrazac OA/H

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__  godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__. godine do __.__.20__. godine
Obrazac REF-T

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od ___ do___201_. godine
Obrazac PBN

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od___do___201__. godine

Obrazac PBN 1

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke
Obrazac PBN 2

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za NBS
Obrazac PBN 3

Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji
Obrazac DPDL

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
REF-ETE

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima
REF-ETEa

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-ETEb

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
REF-I

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima
REF-Ia

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-Ib

Samoinicijativno prijavljivanje
Obrazac za samoinicijativno prijavljivanje

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih prijava
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-2

Poreska prijava o obračunu akcize
Obrazac PP OA

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac ERP

Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca

Obrazac PERP

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
Obrazac PPP PO

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
Obrazac ONSZ-I

Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac PBPJ

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, osim na nepokretnosti
Obrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Obrazac PPI-4/1

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PDP

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica
Obrazac OPR-1

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PPR-1

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PR-1

Potvrda o izvršenoj registraciji
Obrazac REG

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika
Obrazac PO

Dobit od predmeta koncesije
Obrazac DK

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
Obrazac OK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac PK 1

Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU

Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU 2

Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti
Obrazac IPD

Konsolidovani poreski bilans
Obrazac KPB

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine
Obrazac SZ

Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz dobara, bez akciza
Obrazac SNA

Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
Obrazac LNA

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije
Obrazac IPONO

Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
PP OAEL

Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
Obrazac PP OD-O

Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
Obrazac PP-PPNO

Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Obrazac IOSI

Poreska prijava za porez na dobit po rešenju
Obrazac PP KDZN
 
Poreska prijava za porez na dobit po odbitku
 
Obrasci u primeni od 01.07. 2021. godine
 

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZOPPPDV

Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac OOPPPDV

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac ZPPPDV-ZPPPDV Form

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

Obrazac EZPPPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od __do__20__. godine
Obrazac POPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 3

Zahtev diplomatskog konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF 4

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3R