Poreski kalendar

okt 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Korisnička uputstva    Korisničko uputstvo o načinu ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku za novozaposlene radnike

Korisničko uputstvo o načinu ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku za novozaposlene radnike

Ovo Uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima – poslodavcima kao objašnjenje postupka ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica.

1. PRAVNI OKVIR

  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003- ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005,85/2005 – dr. zakon, 62/2006- dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009- dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012- ispravka, 936/2012, 47/2013 i 108/2013 - u daljem tekstu: ZPPPA);
  • Zakon o porezu na dohodak građana (''Sl. glasnik RS'', br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006- ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 4/2011, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013- ispravka i 108/13, 57/14 - u daljem tekstu: Zakon);
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (''Sl. glasnik RS'', br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/201, 108/2013, 57/14 - u daljem tekstu: Zakon o doprinosima);
  • Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (''Sl. glasnik RS'' br.74/13 i 118/13- u daljem tekstu Pravilnik);

Članom 21v Zakona i članom 45. Zakona o doprinosima propisano je da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade (u daljem tekstu: pravo na povraćaj) za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine. Ovo pravo primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) poslodavac je pravno lice koje se ne finansira iz budžeta, predstavništvo, odnosno ogranak stranog pravnog lica ili preduzetnik;

2) poslodavac je zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećao broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine, ili je povećao broj zaposlenih u odnosu na dan osnivanja, ako je osnovan posle 31. marta 2014. godine;

3) novozaposleno lice:

(1) ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa poslodavcem u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, a koji je zaključen u periodu od 1. jula 2014. godine i kasnije;

(2) je poslodavac prijavio za obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

(3) je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarilo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja;

(4) nije pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi da nije prestao da postoji bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa, pri čemu se pod povezanim licem smatra lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica

4) poslodavac je u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku podneo poresku prijavu PPP-PD u kojoj je iskazao zaradu, odnosno naknadu zarade novozaposlenog lica i platio sve pripadajuće obaveze za porez po odbitku.

Ako su kumulativno ispunjeni gore navedeni uslovi, poslodavac ima pravo na povraćaj i to:

- 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

- 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje deset, a najviše sa devedeset devet novozaposlenih lica;

- 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje sto novozaposlenih lica.

Zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Povraćaj plaćenih doprinosa vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

2. PODNOŠENjE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU ZA KOJU SE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA POVRAĆAJ

Pre podnošenja zahteva za povraćaj poslodavac treba da podnese prijavu PPP-PD u kojoj će iskazati podatke samo za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj i da plati obračunati porez po odbitku u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku.

U obrazcu PPP-PD u kojoj iskazuje podatke za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj, prihode iskazuje pod ŠVP koja na poziciji olakšice ima oznaku 08, 09 ili 10, i to

1) za zaradu:

OVP OL B

OVP OL B

OVP OL B

OVP OL B

OVP OL B

Pravo na povraćaj

101 08 0

101 08 1

101 08 2

101 08 3

101 08 4

65%

101 09 0

101 09 1

101 09 2

101 09 3

101 09 4

70%

101 10 0

101 10 1

101 10 2

101 10 3

101 10 4

75%

102 08 0

102 08 1

102 08 2

102 08 3

102 08 4

65%

102 09 0

102 09 1

102 09 2

102 09 3

102 09 4

70%

102 10 0

102 10 1

102 10 2

102 10 3

102 10 4

75%

2) za naknadu zarade na teret poslodavca

OVP OL B

Pravo na povraćaj

201 08 0

65%

201 09 0

70%

201 10 0

75%

202 08 0

65%

202 09 0

70%

202 10 0

75%

203 08 0

65%

203 09 0

70%

203 10 0

75%

3. SADRŽAJ ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ

Zahtev za povraćaj se podnosi pojedinačno za svaku podnetu prijavu.

U zahtevu za povraćaj poslodavac navodi:

- identifikacioni broj prijave PPP-PD po kojoj traži povraćaj (u daljem tekstu: PPP-PD za povraćaj);

- PIB, naziv, sedište i elektronsku adresu;

- JMBG, ime i prezime podnosioca zahteva,

- ukupan broj zaposlenih lica na dan 31.03.2014. godine, za isplatioce prihoda osnovane posle 31.03.2014. godine ovaj broj je 0 (nula);

- ukupan broj novozaposlenih lica od 1. 7. 2014. godine - za koje isplatilac traži povraćaj;

- ukupan iznos poreza i doprinosa po odbitku – za koje traži povraćaj;

- račun za povraćaj i naziv banke kod koje je otvoren poslovni račun;

- podatke o novozaposlenim licima koji ispunjavaju uslove za olakšicu i

- datum podnošenja zahteva.

Podatke o novozaposlenim licima poslodavac prikazuje na sledeći tabelarni način:

Red. broj

JMBG/EBS

Prezime

Ime

Datum zasnivanja radnog odnosa

Datum prestanka radnog odnosa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

         

 

         

 

* EBS – evidencioni broj za strance

Ako poslodavac prvi put podnosi zahtev za povraćaj u tabeli popunjava sve podatke za svako novozaposleno lice, pod određenim rednim brojem, izuzev datuma prestanka radnog odnosa.

Primer: upisani podaci za dva novozaposlena lica u prvom zahtevu

Red. broj

JMBG/EBS

Prezime

Ime

Datum zasnivanja radnog odnosa

Datum prestanka radnog odnosa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

1111111111111

Ilić

Vera

05.07.2014.

 

2

222222222222

Marić

Mira

10.07.2014.

 

U narednim zahtevima za povraćaj poslodavac ne upisuje podatke o novozaposlenim licima za koje je podatke dostavio u nekom od prethodnih zahteva.

Kada zaključi ugovor o radu sa novim licima koja imaju status novozaposlenog, u prvom zahtevu za povraćaj po osnovu zapošljavanja tih lica, dostavlja njihove podatke tako što ih u tabelu unosi pod prvim sledećim rednim brojevima u odnosu na prethodno dostavljene.

Primer: kod zahteva za povraćaj za nova dva novozaposlena lica poslodavac upisuje podatke o tim licima u tabelu, ali pod sledećim rednim brojem u odnosu na ranije upisane novozaposlene – u konkretnom primeru pod red. brojem 3 i 4.

Red. broj

JMBG/EBS

Prezime

Ime

Datum zasnivanja radnog odnosa

Datum prestanka radnog odnosa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

3333333333333

Petrović

Petar

01.08.2014.

 

4

4444444444444

Jovanović

Jovan

10.08.2014.

 

Novozaposleno lice za koje su jednom dostavljeni podaci potrebno je ponovo navesti u slučaju prestanka radnog odnosa tog lica.

U tom slučaju, isplatilac prihoda u zahtevu za povraćaj upisuje, pod istim rednim brojem pod kojim je to lice prvi put navedeno u zahtevu za povraćaj.

Primer: upisivanje podataka u zahtev u slučaju prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica koje je isplatilac prihoda naveo u nekom od ranijih zahteva za povraćaj:

Red. broj

JMBG/EBS

Prezime

Ime

Datum zasnivanja radnog odnosa

Datum prestanka radnog odnosa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

1111111111111

Ilić

Vera

05.07.2014.

31.08.2014.

Jednom dodeljeni redni broj novozaposlenog lica u zahtevu za povraćaj ne može se dodeljivati ni jednom drugom novozaposlenom licu (u konkretnom slučaju ne može se više koristiti redni broj 1).

Ako lice kome je prestao radni odnos, a za koje je poslodavac koristio pravo na povraćaj, ponovo zasnuje radni odnos kod istog poslodavca, a ispunjeni su svi uslovi za pravo na povraćaj, poslodavac ga upisuje u prvi naredni zahtev za povraćaj, pod prvim sledećim rednim brojem, a ne pod rednim brojem pod kojim je to lice bilo evidentirano u prethodnim zahtevima za povraćaj.

Primer: poslodavac je ponovo zaključio ugovor o radu sa zaposlenom za koju je prethodno koristio olakšicu. U prvom zahtevu zaposlena je bila navedena pod rednim brojem 1. U novom zahtevu navodi je pod prvim sledećim, slobodnim, rednim brojem - 5.

Red. broj

JMBG/EBS

Prezime

Ime

Datum zasnivanja radnog odnosa

Datum prestanka radnog odnosa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5

1111111111111

Ilić

Vera

01.05.2015.

 

Popunjavanje podataka o novozaposlenim na gore opisani način, neophodno je radi pravilnog utvrđivanja prava na povraćaj i blagovremenog ostvarivanja ovog prava.

 4. DOKAZI KOJE JE POTREBNO PODNETI UZ ZAHTEV ZA POVRAĆAJ

Uz zahtev je potrebno dostaviti i sledeće dokaze:

1) uverenje CROSO o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj;

2) uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da su lica za koje se podnosi zahtev za povraćaj pre zasnivanja radnog odnosa bilo bez prekida prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena najmanje šest meseci, odnosno za lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca - ovaj dokaz se podnosi samo kada se za konkretno novozaposleno lice prvi put podnosi zahtev za povraćaj;

3) uverenje CROSO o broju zaposlenih na dan 31. 3. 2014. ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj.

Ostale uslove koje je potrebno ispuniti za sticanje prava na povraćaj proverava Poreska uprava na osnovu svojih i drugih raspoloživih evidencija.