Poreski kalendar

jul 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

(„Službeni glasnik RS“ broj 57/03 , 68/03 , 32/09 , 48/10 , 44/18 - dr. zakon)

 

Na osnovu člana 26. stav 5, člana 27. stav 3. i člana 29. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003),

Ministar finansija i ekonomije donosi

 

PRAVILNIK
O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU

 

(Službeni glasnik RS broj 57/03 , 68/03 , 32/09 , 48/10 , 44/18 - dr. zakon)

 

 

Član 1.

 Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika i dokaza o izvršenoj registraciji poreskog obveznika, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika kojima je određen i dodeljen PIB i određuju drugi akti od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.

 Ovim pravilnikom uređuju se i postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja Poreskoj upravi iz člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon (u daljem tekstu: Zakon).

 

Postupak, način i rokovi određivanja i dodeljivanja PIB-a

 

Član 2.

 PIB se određuje i dodeljuje u Centrali Poreske uprave za sve poreske obveznike u Republici.

 Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na pravna lica, preduzetnike i druge subjekte za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), ako Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", broj 32/09) nije drukčije određeno.

 Poreskim obveznicima, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, PIB se određuje i dodeljuje na osnovu prijave za registraciju, koja se podnosi Poreskoj upravi, odnosno po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim zakonom.

 PIB se jedinstveno označava u numeričkom obliku.

 PIB za poreske obveznike - pravna lica, preduzetnike, stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica i nerezidentna fizička lica, sastoji se od devet cifara, koji čine:

1) redni broj registracije poreskog obveznika (osam numeričkih cifara);

2) kontrolni broj (jedna numerička cifra).

 Redni brojevi registracije poreskih obveznika počinju od broja 10000001 i završavaju se brojem 99999999.

 PIB se određuje tako da prvih osam cifara čine redni broj registracije poreskog obveznika, a poslednja cifra je kontrolni broj.

 Kontrolni broj računa se za niz od osam numeričkih cifara po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL (11,10).

 PIB za rezidentna fizička lica koja nisu preduzetnici i za obveznike poreza i doprinosa na prihode od poljoprivrede i šumarstva, sastoji se od 13 cifara i predstavlja jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) dodeljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

 Za lica iz stava 9. ovog člana kojima nije određen JMBG, na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, nadležan organ određuje JMBG i o tome obaveštava organizacionu jedinicu Poreske uprave, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva.

 Uz zahtev iz stava 10. ovog člana, dostavljaju se podaci o licu za koje se traži određivanje JMBG (ime i prezime, ime jednog od roditelja, dan, mesec i godina rođenja i adresa prebivališta).

 

Član 3.

Poreskom obvezniku određuje se i dodeljuje jedinstven i jedini PIB koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu.

 

Član 4.

 Ako su jednom poreskom obvezniku dodeljena dva ili više PIB-a i izdate potvrde o izvršenoj registraciji ili je jedan isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, Centrala Poreske uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, u poreskom postupku, rešenjem poništava više određene PIB-ove ili isti PIB koji je dodeljen različitim poreskim obveznicima, odnosno poništava potvrde o izvršenoj registraciji, u skladu sa ovim pravilnikom.

 Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

 PIB koji je poništen iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana ne može se dodeliti drugom poreskom obvezniku.

 Centrala Poreske uprave vodi evidenciju o poništenim PIB-ovima, odnosno potvrdama o izvršenoj registraciji iz stava 1. ovog člana.

 Ako je isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, poništava se potvrda o izvršenoj registraciji onog poreskog obveznika kome je PIB dodeljen kasnije.

 U slučaju iz stava 5. ovog člana, poreskom obvezniku čiji je PIB poništen, određuje se i dodeljuje novi PIB i o tome izdaje potvrda o izvršenoj registraciji.

 

Prijava za registraciju poreskih obveznika

 

Član 5.

 Centrala Poreske uprave poreskim obveznicima za čiju registraciju nije nadležna Agencija određuje i dodeljuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 Prijavu za registraciju na Obrascu PR-1 podnose: rezidentno pravno lice; državni organ i organizacija; organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica; stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika za čiju registraciju nije nadležna Agencija.

 Prijavu za registraciju na Obrascu PR-2 podnosi rezidentni preduzetnik za čiju registraciju nije nadležna Agencija.

 Prijavu za registraciju na Obrascu PR-3 podnosi nerezidentno fizičko lice.

 Ako poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik, prilikom podnošenja prijave za registraciju, posle prvog upisa u odgovarajući registar, ne raspolaže svim podacima koji se unose u prijavu (matični broj radnje ili brojevi računa kod banaka), podnosi prijavu za registraciju sa raspoloživim podacima.

 Po pribavljanju podataka kojima poreski obveznik ne raspolaže prilikom podnošenja prijave za registraciju, u skladu sa Zakonom, dužan je da u roku od pet radnih dana od dana njihovog pribavljanja podnese Poreskoj upravi odgovarajuću prijavu o izmenama i dopunama podataka, u skladu sa ovim pravilnikom.

 Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave za registraciju iz stava 1. ovog člana koju podnosi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

 

Član 6.

 Podatke o promenama registrovanim nakon registracije osnivanja privrednih subjekata u registar Agencije, u smislu propisa o registraciji privrednih subjekata, kao i podatke o brisanju privrednih subjekata iz registra Agencije, Agencija dostavlja Poreskoj upravi u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije u roku od 48 časova od registracije.

 Promene podataka koje nisu predmet registracije u Agenciji poreski obveznik je dužan da prijavi Poreskoj upravi u roku od pet radnih dana od dana nastanka promene.

 Poreski obveznici, za čiju registraciju nije nadležna Agencija, imaju obavezu da, o pokretanju postupka brisanja, odnosno o registraciji brisanja iz nadležnog registra, podnesu prijavu Poreskoj upravi.

 Prijavu brisanja poreskog obveznika iz stava 3. ovog člana Poreskoj upravi podnosi i nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, kao i stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica.

 Nastale promene obveznik podnosi na Obrascu PPR-1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PPR-2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika i Obrascu PPR-3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta. [*]

 U slučajevima iz st. 3, 4. i 5. ovog člana, Centrala Poreske uprave dužna je da, u roku od pet radnih dana od dana prijema podataka ili prijave, izda potvrdu o odjavi registracije na Obrascu PO - Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika i istu evidentira u jedinstvenom registru poreskih obveznika. [*]

 Prijavu iz stava 5. ovog člana podnosi i:

1) poreski obveznik nad kojim je otvoren postupak stečaja/likvidacije za čiju registraciju nije nadležna Agencija;

2) nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave u slučaju brisanja pravnog lica i radnje preduzetnika, kao i stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica iz odgovarajućeg registra od strane organa nadležnog za vođenje registra.

 Potvrda iz stava 6. ovog člana dostavlja se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u roku od dva radna dana od dana izdavanja, koja je dužna da kopiju potvrde dostavi nosiocu platnog prometa kod kojeg obveznik ima otvorene račune.

 

Dokaz o izvršenoj registraciji

 

Član 7.

 Po izvršenoj registraciji Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku potvrdu o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji na Obrascu REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. [*]

 Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju na osnovu prijave poreskog obveznika, dužna je da izda potvrdu iz stava 1. ovog člana odmah.

 Potvrda iz stava 1. ovog člana dostavlja se poreskom obvezniku, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, o čemu se vodi posebna evidencija.

 Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju po službenoj dužnosti, obaveštava poreskog obveznika, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, o dodeli PIB-a, a potvrdu o izvršenoj registraciji izdaje posle podnošenja prijave iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika od strane poreskog obveznika.

 Poreskom obvezniku izdaje se duplikat potvrde iz stava 1. ovog člana, na njegov pismeni i obrazloženi zahtev, u roku iz stava 2. ovog člana.

 Centrala Poreske uprave vodi evidenciju o izdatim duplikatima potvrda iz stava 1. ovog člana.

 

Sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika

 

Član 8.

 Centrala Poreske uprave vodi u elektronskoj formi jedinstveni registar poreskih obveznika kojima je dodeljen i određen PIB i izdata potvrda o izvršenoj registraciji (u daljem tekstu: Registar).

 Registar sadrži naročito: naziv, odnosno ime i prezime poreskog obveznika; podatke o sedištu, odnosno prebivalištu poreskog obveznika; PIB; matični broj i pretežnu šifru delatnosti poreskog obveznika.

 Registar vode ovlašćena lica u Centrali Poreske uprave, koja određuje direktor Poreske uprave.

 

Član 9.

 Registar mora biti ažuran.

 Ažuriranje Registra vrše ovlašćena lica iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, na osnovu podataka iz prijava iz člana 6. ovog pravilnika, kao i podataka iz službenih evidencija.

 Ažuriranje Registra vrši se odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave iz člana 6. ovog pravilnika ili od dana pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, odnosno u poreskom postupku.

 

Član 10.

Pravo pristupa Registru imaju službena lica Poreske uprave koja učestvuju u poreskom postupku.

 

Drugi akti u koje se unosi PIB

 

Član 11.

 Pored akata i dokumenata propisanih u članu 26. stav 12. Zakona, PIB se obavezno unosi u:

1) jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) i Evidencionu jedinstvenu carinsku ispravu;

2) propisanu poresku prijavu;

3) brisana ("Sl. glasnik RS", br. 32/09) ;

4) fakturu;

5) fiskalni isečak;

6) svaki instrument platnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu;

7) evidenciju prodavca o prodatoj robi kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija i evidenciju kupaca o kupljenim proizvodima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, propisane Uputstvom o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", broj 54/2001).

 U akte iz stava 1. tačka 4) ovog člana unose se PIB kupca i PIB prodavca.

 

Član 12.

Poreska uprava, po službenoj dužnosti, podatke o dodeljenim PIB-ovima dostavlja u elektronskoj formi organu nadležnom za upis u odgovarajući javni registar.

 

Postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja od značaja za utvrđivanje poreza

 

Član 13.

Organ nadležan za upis u odgovarajući javni registar, izuzev Agencije, dužan je da Centrali Poreske uprave, po izvršenom upisu u registar subjekta upisa, promena upisa ili brisanja subjekta upisa iz registra, dostavi obaveštenje na Obrascu OPR-1 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica, Obrascu OPR-2 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika i Obrascu OPR-3 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. [*]

 

Član 14.

Organ nadležan za upis u odgovarajući javni registar, izuzev Agencije, u smislu ovog pravilnika, jeste nadležni sud, državni organ, nadležna jedinica lokalne samouprave, profesionalna komora, udruženje i savez, kao i svaki drugi organ i organizacija kojima su zakonom povereni poslovi vođenja javnog registra.

 

Član 15.

Podaci koji se, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, dostavljaju Poreskoj upravi mogu se dostaviti i u elektronskoj formi.

 

 

 

 

 

 

Prelazne i završne odredbe

 

Član 16.

Organi iz člana 14. ovog pravilnika dužni su da, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika, dostave Poreskoj upravi podatke sa stanjem na dan početka primene ovog pravilnika.

 

Član 17.

Poreskim obveznicima kojima je, do dana početka primene ovog pravilnika, Republička uprava javnih prihoda, odnosno Poreska uprava odredila PIB i izdala potvrdu o izvršenoj registraciji na osnovu akata direktora Republičke uprave javnih prihoda donetih na osnovu ovlašćenja iz člana 7. Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda ("Službeni glasnik RS", br. 76/91, 20/93, 37/93, 39/93, 53/93, 67/93, 45/94, 52/96, 42/98, 33/99, 52/2000 i 34/2001), odnosno akata direktora Poreske uprave donetih u skladu sa Zakonom, ne određuje se novi PIB i ne izdaje se nova potvrda o izvršenoj registraciji.

 

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2003. godine.

 

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

 

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o poreskom identifikacionom broju
("Službeni glasnik RS", broj 68/03)

 

Član 2.

Odredba člana 11. stav 1. tačka 6) Pravilnika o poreskom identifikacionom broju ("Službeni glasnik RS", broj 57/2003) primenjuje se od 1. januara 2004. godine.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju
("Službeni glasnik RS", broj 32/09)

 

Član 9.

Obrasci PR-1, PR-2, PR-3, PPR-1, PPR-2, PPR-3, OPR-1 OPR-2, OPR-3, REG i PO zamenjuju se novim obrascima PR-1 , PR-2 , PR-3 , PPR-1 , PPR-2 , PPR-3 , OPR-1 , OPR-2 , OPR-3 , REG i PO , koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 

Član 10.

 Postupci registracije poreskih obveznika započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po propisima po kojima su i započeti.

 Poreska uprava će na osnovu preuzetih podataka od organa nadležnih za upis u odgovarajući javni registar odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, uskladiti jedinstveni registar poreskih obveznika.