Poreski kalendar

sep 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike

("Službeni glasnik RS" br. 18/12, 113/13)

Na osnovu člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11 i 2/12 - ispravka),

Ministar finansija donosi

 Član 1.

            Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem za poreske obveznike koji su svrstani u velike poreske obveznike u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, i to: pojam i sadržaj poreske prijave u elektronskom obliku i potvrde o njenom prijemu; određivanje učesnika u podnošenju poreske prijave elektronskim putem; sadržaj elektronske poruke; postupak registracije poreskog obveznika i podnošenja poreske prijave.

 Član 2.

            Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeće značenje:

            1) elektronska poruka jeste skup podataka u elektronskom obliku koji se odnose na poreskog obveznika i poresku prijavu, koji je poreski obveznik putem elektronske komunikacije poslao Poreskoj upravi;

            2) elektronski dokument jeste dokument u elektronskom obliku, izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument i elektronski potpis;

            3) brisana ("Službeni glasnik RS", br. 113/13)

            4) brisana ("Službeni glasnik RS", br. 113/13)

            5) korisničko ime jeste kombinacija znakova koje Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;

            6) lozinka jeste kombinacija znakova koju Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku ili je poreski obveznik sam odredi;

            7) poreska prijava jeste elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

            8) potvrda o prijemu poreske prijave jeste elektronski dokument koji sadrži poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika, vrstu poreske prijave koja je podneta, broj pod kojim je poreska prijava primljena, kao i datum i vreme prijema.

 Član 3.

             Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem obavlja se razmenom elektronskih poruka preko sredstava za elektronsku komunikaciju.

             Učesnici u podnošenju poreske prijave elektronskim putem jesu poreski obveznik i Poreska uprava.

 Član 4.

            Elektronska poruka u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem može da sadrži:

            1) poresku prijavu u elektronskom obliku (u daljem tekstu: poreska prijava);

            2) potvrdu o prijemu poreske prijave (u daljem tekstu: potvrda o prijemu);

            3) razloge odbijanja prijema poreske prijave.

 Član 5.

            U postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem, Poreska uprava obezbeđuje registraciju poreskih obveznika za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, prihvat, kontrolu i obradu elektronskih poruka.

 Član 6.

            Brisan (″Službeni glasnik RS″, br. 113/13)

 Član 7.

             Poreski obveznik, radi podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, dostavlja prijavu Poreskoj upravi na Obrascu PPL - Prijava za registraciju pravnog lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

             Po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku potvrdu o izvršenoj registraciji, u kojoj mu dodeljuje korisničko ime, lozinku i korisničko uputstvo za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, čime ovaj poreski obveznik stiče status poreskog obveznika registrovanog za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem.

             Poreski obveznik iz stava 1. ovog člana se, u postupku podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, identifikuje putem korisničkog imena i lozinke.

 Član 8.

            Poreska prijava smatra se podnetom kada poreski obveznik primi potvrdu o prijemu poreske prijave iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika.

 Član 9.

            Poreski obveznik iz člana 6. ovog pravilnika, koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo poresku prijavu za porez na dodatu vrednost elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), nije u obavezi da ponovo podnese tu poresku prijavu za isti poreski period, a takva poreska prijava smatra se podnetom u skladu sa ovim pravilnikom.

 Član 10.

            Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 127/03).

 Član 11.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

 

Pravilnik

o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem


("Sl
užbeni glasnik RS", br. 113/13)

 

Član 7.

            Obrazac PEP - Prijava za registraciju za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, Obrazac PREP - Potvrda o izvršenoj registraciji za podnošenje poreske prijave elektronskim putem i Obrazac PEK - Poreska kartica, koji su odštampani uz Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 18/12) i čine njegov sastavni deo, brišu se.

 

Član 8.

            Izuzetno od odredaba ovog pravilnika, počev od 1. januara 2014. godine poreski obveznici dužni su da za porez na dodatu vrednost i porez po odbitku, osim za porez na dobit pravnih lica, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa odredbama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 113/13).

 

Član 9.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u u "Službenom glasniku Republike Srbije".