Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Uputstva    Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

(''Sl. glasnik RS'' br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 85/05, 62/06, 61/07 i 20/09)

 

 

Ovim Uputstvom, za potrebe jednoobraznog postupanja u organizacionim jedinicama Poreske uprave, reguliše se postupak prijema i evidentiranja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i postupak i način utvrđivanja poreske osnovice za obračun poreza na prenos apsolutnih prava.

I. PRIJEM I EVIDENTIRANjE PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

1. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, dužan je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, popunjenu tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze (ugovor o kupoprodaji ili drugu ispravu u zavisnosti od načina sticanja, overenu kod nadležnog suda, dokaz o vlasništvu, izvod iz katastra nepokretnosti, fotokopiju ličnih karata prodavca i kupca i drugu dokumentaciju po nalogu nadležnog poreskog organa).
Prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze, nadležnom poreskom organu.

2. Nadležnost poreskog organa za prijem poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava regulisana je članom 36. stav 4. – 8. Zakona o porezima na imovinu (''Sl. glasnik RS'' br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 i 5/09 – u daljem tekstu: Zakon).

3. Poreska prijava kao i akti državnih organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava (pravosnažne sudske odluke, rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti, overeni kupoprodajni ugovori prosleđeni od suda i dr.) se primaju i evidentiraju u pisarnici nadležne organizacione jedinice Poreske uprave na način propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju i dostavljaju u rad odgovornom rukovodiocu kancelarijske kontrole.

4. Odgovorni rukovodilac kancelarijske kontrole koji vrši raspoređivanje predmeta u rad, organizuje dodatno evidentiranje primljenih poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kao i akata državnih organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava.

Dodatna evidencija treba da doprinese izbegavanju mogućnosti dupliranja predmeta ( usled eventualnog podnošenja duple prijave za isti promet od strane prodavca i kupca, dostavljanje ugovora o kupoprodaji od strane suda pored podnete prijave za isti promet i sl), zatim određivanju prioriteta u radu predmeta na osnovu prijavljene vrednosti i vrste apsolutnih prava, poređenju vrednosti koja je iskazana u prijavi sa tržišnom vrednosti istorodnih apsolutnih prava utvrđenih pravosnažnim rešenjima nadležnog poreskog organa.

Dodatna evidencija koja se vodi u kancelarijskoj kontroli sadrži sledeće podatke:

1 redni broj,
2 broj i datum predmeta pod kojim je zaveden u pisarnici,
3 način formiranja predmeta ( da li je podneta poreska prijava ili je predmet formiran po službenoj dužnosti),
4 ime, prezime, adresa i jedinstveni matični broj, odnosno naziv, adresa i poreski identifikacioni broj prodavca,
5 ime, prezime,adresa i jedinstveni matični broj, odnosno naziv, adresa i poreski identifikacioni broj kupca,
6 dokumenat na osnovu kojeg je izvršen prenos apsolutnog prava – broj i datum overe ugovora kod nadležnog suda, broj i datum pravosnažnosti presude ili drugog akta državnog organa kojim se vrši prenos apsolutnog prava uz naknadu i dr,
7 datum nastanka poreske obaveze,
8 predmet prometa ( za nepokretnosti: vrsta nepokretnosti - stan, kuća, garaža, mesto, katastarska opština, naziv naselja, ulica i broj, lamela, ulaz, broj stana, sprat, površina, za zemljište – katastarska opština, broj katastarske parcele, bliži opis mesta gde se zemljište nalazi, površina, klasa zemljišta, kultura i dr),
9 ugovorena vrednost predmeta prometa,
10 ime i prezime službenog lica kome je predmet dat u rad,
11 utvrđena tržišna vrednost (osnovica),
12 datum donošenja rešenja o utvrđivanju poreske obaveze,
13 datum uručenja rešenja strankama u postupku,
14 podatak da li je izjavljena žalba, postupak po žalbi - odbačena, odbijena, poništeno prvostepeno rešenje,
15 datum pravosnažnosti rešenja o utvrđenom porezu na prenos apsolutnog prava,
16 datum uplate utvrđenog poreza.

5. Po prijemu predmeta nadležni poreski organ proverava da li je uz poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava podneta sva potrebna dokumentacija.
Ako utvrdi da nedostaje potrebna dokumentacija, zaključkom, u skladu sa članom 121. stav 1. ZPPPA, nalaže poreskom obvezniku da dostavi traženu dokumentaciju, odnosno dopuni poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

Ako nadležni poreski organ pokreće postupak za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po službenoj dužnosti ( npr. na osnovu ugovora o kupoprodajin, pravosnažne sudske odluke dostavljene od suda, ili dostavljenog akta drugog državnog organa ) poziva se poreski obveznik da dostavi poresku prijavu i podatke od značaja za oporezivanje, u roku od pet dana od dana prijema poziva.

II POSTUPAK I NAČIN UTVRĐIVANjA PORESKE OSNOVICE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

6. Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti, shodno članu 27. stav 1. Zakona
Utvrđivanje poreske osnovice u visini ugovorene cene

7. Nadležni poreski organ utvrđuje osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava u visini ugovorene cene u slučaju kada ugovorena cena nije niža od tržišne vrednosti.
Utvrđivanje poreske osnovice u visini tržišne vrednosti

8. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 6o dana od dana prijema poreske prijave, podnete u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. Zakona, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos u smislu člana 29. stav 8. Zakona, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti.

Rok od 6o dana iz člana 27. stav 2. i 3. Zakona računa se od dana kada je nadležni poreski organ primio poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze.
Ako se postupak vodi po službenoj dužnosti na osnovu dobijenih akata od strane suda ili drugog državnog organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava, rok od 6o dana se računa od dana kada je obveznik, po pozivu nadležnog organa dostavio poresku prijavu sa svom odgovarajućom dokumentacijom za utvrđivanje poreske obaveze.

Ocenu visine ugovorene cene nadležni poreski organ vrši poređenjem sa podacima o tržišnim vrednostima istorodnih vrsta nepokretnosti iz pravosnažno okončanih predmeta prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima koji su vršeni uz naknadu, a u kojima je, u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava procenjena osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u visini tržišne vrednosti, kao i poređenjem sa prometnim tržišnim vrednostima istorodnih prava u vreme nastanka poreske obaveze.

9. Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti vrši se na jedan od sledećih načina:
- Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren,
- Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren

10. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren vrši se kod prometa uz naknadu sledećih prava:
- prenosa prava svojine na stanu, poslovnom prostoru, garaži, kad se nalaze u okviru stambenih zgrada,
- prenosa prava svojine na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu.

11. Procena tržišne vrednosti stana, poslovnog prostora, garaže bez izlaska na teren, vrši se na osnovu:
- podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog prostora na tržištu, koji je u istom mestu, opštini, zoni, istom ili najbližem naselju, ulici, zgradi, i koji je datumski najbliži momentu nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje.

12. Procenjena vrednost na način iz tačke 11. ovog Uputstva može se izuzetno umanjiti najviše do 25%, ili uvećati bez ograničenja, zavisno od sledećih korektivnih faktora i to:
- od minus 10% do plus 10% zavisno od lokacije (zona grada, blizina magistralnom putu, i dr.),
- od minus 15% do plus 15% zavisno od godine gradnje,
- do minus 20% za nepokretnost u potkrovlju, ispod ploče ili suterenu,
- do minus 10% za spratnost ( vršiti umanjenje za više spratove i to od 10 sprata pa naviše
- do minus 10% zavisno od kvaliteta ( vršiti umanjenje ako poreski obveznik dokumentuje da stan nema grejanje ili je podložan vlagi ),
- luksuzno izgrađeni i opremljeni objekti,
- objekti u ekstra zoni ili elitnim delovima grada.

13. Procena vrednosti zemljišta iz tačke 10. stav 1. alineja 2. ovog Uputstva vrši se na osnovu:
- podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog zemljišta na tržištu, (građevinsko ili poljoprivredno), koje je u istoj katastarskoj opštini, susednoj ili bližoj katastarskoj parceli, iste ili slične kulture (njiva, voćnjak, livada, šuma i dr.) i klase (prva, druga, treća i dr.) i koji je datumski najbliži momentu nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje.
Procenjena vrednost zemljišta može se izuzetno umanjiti najviše do 10% ili uvećati, primenom korektivnih faktora zavisno od lokacije, blizine saobraćajnica, obezbeđene infrastrukture, blizine naseljenom mestu i dr.

14. Vrednost nepokretnosti utvrđena na način iz tačke 11, 12. i 13. ovog Uputstva predstavlja tržišnu vrednost nepokretnosti koja je u prometu.

15. Ako nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave ne raspolaže podacima o procenjenim tržišnim vrednostima utvrđenim pravosnažnim rešenjima nadležnog poreskog organa može koristiti podatke kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi nepokretnost za čiji promet se utvrđuje porez na prenos apsolutnih prava.

16. O utvrđenoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti koja je u prometu sačinjava se zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti, koji potpisuju službeno lice nadležne organizacione jedinice Poreske uprave koje vodi postupak za utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava i stranke u postupku ( kod kupoprodaje i prodavac i kupac) kojima se mora omogućiti učešće u postupku.
Ako su stranke (prodavac i kupac) uredno pozvane za učešće u postupku utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti koja je u prometu, a jedna ili obe stranke se ne odazovu pozivu i ne opravdaju svoj izostanak, zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjava se bez prisustva stranaka, uz konstatovanje navedenog i obavezno dostavljanje strankama (i prodavcu i kupcu).

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren

17. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši se u sledećim slučajevima:

- kada nisu dovoljni uporedivi podaci na osnovu prethodnog prometa na osnovu koga
su doneta i postala pravosnažna rešenja kod utvrđivanja poreza na prenos
apsolutnih prava ( kuće, pomoćni objekti, katastarske parcele za koje se prema raspoloživoj dokumentaciji sa sigurnošću ne može utvrditi mesto i položaj na kome se nalaze ili da li na njima postoji objekat),
- kada stranka (prodavac i kupac ) u prvostepenom postupku nije zadovoljna procenom koju je utvrdio nadležni poreski organ upoređivanjem podataka iz prethodnih prometa,
- u svim slučajevima u kojima stranka zahteva uvid u stanje nepokretnosti na terenu,
- kada je u samoj poreskoj prijavi stavljena napomena da je nepokretnost oštećena, pa je neophodno vršenjem uvida utvrditi stepen oštećenja ( npr. oštećenje usled poplava, požara, odrona terena).
- kada je predmet prometa objekat u izgradnji.

18. Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši Komisija imenovana odlukom direktora organizacione jedinice Poreske uprave, sastavljena od predsednika i dva člana.
Predsednik komisije je službeno lice koje vodi postupak kancelarijske kontrole za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.
Za procenu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta neophodno je da Komisija od Direkcije za građevinsko zemljište pri lokalnoj samoupravi obezbedi zone građevinskog zemljišta.

19. Pre izlaska na teren Komisija preduzima sledeće radnje:

- obaveštava stranke o datumu izlaska na teren radi obezbeđenja prisustva stranke u postupku,
- na pribavljenom planu utvrđuje lokaciju nepokretnosti prikuplja sve raspoložive podatke o predmetnoj nepokretnosti,
- obezbeđuje podatke o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, na način propisan u tački 11. i 13.ovog Uputstva.
Nakon uvida u nepokretnost Komisija sačinjava zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti, koji potpisuju svi članovi Komisije i stranke u postupku, kojima se mora omogućiti učešće u postupku.
Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši se na način propisan u II delu, tačka 11, 12. i 13. ovog Uputstva.

20. U slučajevima prometa objekata specijalne namene (škole, bolnice, proizvodni pogoni) objekata u izgradnji sa projektovanom površinom od 2000m2 i više, kao i drugim složenijim predmetima gde je potrebno utvrđivati tržišnu vrednost nepokretnosti, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave može angažovati veštaka odgovarajuće struke da izvrši procenu tržišne vrednosti, samo uz pismenu saglasnost direktora Poreske uprave ili lica koje on ovlasti.

21. U slučajevima prometa većih vojnih objekata koje pored zgrada i zemljišta poseduju i specijalizovane delove – bunkere, podzemna skladišta i slično, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave može zatražiti pomoć i angažovanje stručnih lica na službi u Vojsci RS i procenu tržišne vrednosti vršiti na osnovu odgovarajuće dokumentacije i mišljenja datog od strane angažovanog lica.

22. Na sve ono što nije regulisano ovim Uputstvom primenjivaće se važeći pozitivni propisi.

23. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom potpisivanja a primenjivaće se od 01.marta 2010.godine.

Sastavni deo ovog Uputstva je:

- primerak zapisnika o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren i
- primerak zapisnika o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren.

Broj 43-00192/2010-18
Beograd, 16.02.2010. godina
DIREKTOR
Dr. Dragutin Radosavljević

Na osnovu člana 122. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'' br.80/02...20/09) Komisija Poreske uprave Filijale/Ekspoziture________________u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, sačinjava

ZAPISNIK
O PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI IZLASKOM NA TEREN

Komisija za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u postupku utvrđivanja poreske osnovice za porez na prenos apsolutnih prava u predmetu broj________________________ izašla je dana_______________godine, i na licu mesta, u prisustvu stranaka ______________________________________________________________________________________________
( navesti ime i prezime stranke, broj identifikacionog dokumenta i JMB i svojstvo stranke – prodavac, kupac)
utvrdila sledeće:
Predmet prometa je:
Vrsta objekta__________________________________________________________________ mesto_____________KO_________________naselje________________ulica_______________________br________lamela_____ sprat_______________ površina_________zona__________upisan u ZKUL / List nepokretnosti br.____________a sastoji se od ___________________________________________________________________________________________________________
Nepokretnost je izgrađena_______________godine
vrsta zemljišta_______________________________________________________________ mesto__________________KO__________________________KP br.______ naselje____________________ulica_______________________________________br___zona_______________ kultura ________klasa_________upisano u ZKUL/ List nepokretnosti br. _____________ a sastoji se od _________________________________________________________________________________________________________
Prenos nepokretnosti je izvršen po ___________________________Ov.broj__________od _____________, po ugovorenoj ceni od __________________din.
Neposrednim uvidom Komisija je utvrdila da se radi o nepokretnosti __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
( navesti bliži opis gde se nepokretnost nalazi, elemente koji utiču na smanjenje ili povećanje vrednosti,)
Ostala zapažanja
__________________________________________________________________________________________________________
Komisija je na osnovu podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj pravosnažnim rešenjima Poreske uprave za promet istih ili sličnih nepokretnosti na tržištu i to:
Broj i datum pravosnažnog rešenja
Predmet prometa
mesto, KO
ulica i br, KP
Površina
sprat
godina gradnje
Kultura, klasa zemljišta
Utvrđena tržišna vrednost u din / po m2
procenila vrednosti nepokretnosti u iznosu od _____________ dinara po m2, odnosno ukupno u iznosu od_______________________ dinara.
Procenjena vrednost je, nakon izvršenog uvida, umanjena u procentu od ____%, odnosno uvećana u procentu od ______% za korektivne faktore i to__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na osnovu navedenog Komisija
Utvrđuje tržišnu vrednost nepokretnosti u iznosu od ______din/po m2
Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava utvrđuje se u visini :
- tržišne vrednosti u iznosu od _______________ din/ po m2, odnosno u ukupnom iznosu od ______________dinara, jer je ugovorena cena u iznosu od _________________din/ po m2, odnosno u ukupnom iznosu od _______________ dinara niža od tržišne vrednosti.
- u visini ugovorene cene u iznosu od _______________ din/po m2, odnosno u ukupnom iznosu od _____________ dinara, jer ugovorena cena nije niža od tržišne vrednosti.
(označiti način na koji je utvrđena osnovica)
Na utvrđene činjenice o stanju nepokretnosti i na utvrđenu tržišnu vrednost nepokretnosti stranka ____________________________________JMBG___________________IMA/NEMA PRIMEDBE _____________________________________________________________________________________________________
( Ime i prezime stranke i potpis)
Na utvrđene činjenice o stanju nepokretnosti i na utvrđenu tržišnu vrednost nepokretnosti stranka
_____________________________JMBG___________________ IMA/NEMA PRIMEDBE ______________________________________________________________________________________________
( Ime i prezime stranke i potpis)
K O M I S I J A
__________________
__________________
___________________
Na osnovu člana 122. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'' br.80/02...20/09) službeno lice Poreske uprave Filijale/Ekspoziture________________u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, sačinjava
ZAPISNIK
O PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI BEZ IZLASKA NA TEREN
Službeno lice Poreske uprave Filijale/Ekspoziture ______________________________________________________________________________u postupku utvrđivanja poreske osnovice za porez na prenos apsolutnih prava u predmetu broj________________________ je dana__________________________godine, u prisustvu stranaka _____________________________________________________________________________________________________
( navesti ime i prezime stranke, broj identifikacionog dokumenta i JMBG i svojstvo stranke – prodavac, kupac)
utvrdilo sledeće:
Predmet prometa je:
Vrsta objekta__________________________________________________________________ mesto________________KO______________naselje______________ulica________________________br_____lamela_____ sprat______površina_________zona_________ upisan u ZKUL / List nepokretnosti br. _________ a sastoji se od __________________________________________________________________________________________________
Nepokretnost je izgrađena_______________godine
vrsta zemljišta_______________________________________________________________ mesto__________________KO________________KP br.__________ naselje____________________ulica_______________________________________br______zona__________ kultura __________klasa______upisano u ZKUL/ List nepokretnosti br. ________a sastoji se od _______________________________________________________________________________________________________
Prenos nepokretnosti je izvršen po _____________________Ov.broj________________od _______________ po ugovorenoj ceni od _______________________________
Na osnovu podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj pravosnažnim rešenjima Poreske uprave za promet istih ili sličnih nepokretnosti na tržištu i to:
Broj i datum pravosnažnog rešenja
Predmet prometa
mesto, KO
ulica i br, KP
Površina
sprat
godina gradnje
Kultura, klasa zemljišta
Utvrđena tržišna vrednost u din / po m2
procenjuje se vrednost nepokretnosti u iznosu od _____________ din/ po m2, odnosno ukupno u iznosu od_______________________ dinara.
Procenjena vrednost je umanjena u procentu od ____%, odnosno uvećana u procentu od ______% za korektivne faktore i to____________________________________________________________________________________________________________
Na osnovu navedenog
Utvrđuje se tržišna vrednost nepokretnosti u iznosu od ______din/po m2
Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava utvrđuje se u visini :
- tržišne vrednosti u iznosu od _______________ din/ po m2, odnosno u ukupnom iznosu od ______________dinara, jer je ugovorena cena u iznosu od _________________din/ po m2, odnosno u ukupnom iznosu od _______________ dinara niža od tržišne vrednosti.
- u visini ugovorene cene u iznosu od _______________ din/po m2, odnosno u ukupnom iznosu od _____________ dinara, jer ugovorena cena nije niža od tržišne vrednosti.
___________________________________________________________________________ (označiti način na koji je utvrđena osnovica)
Na utvrđene činjenice o nepokretnosti i na utvrđenu tržišnu vrednost nepokretnosti stranka ____________________________________JMBG___________________IMA/NEMA PRIMEDBE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
( Ime i prezime stranke i potpis)
Na utvrđene činjenice o stanju nepokretnosti i na utvrđenu tržišnu vrednost nepokretnosti stranka
_____________________________JMBG___________________ IMA/NEMA PRIMEDBE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
( Ime i prezime stranke i potpis)
SLUŽBENO LICE
__________________