Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Uputstva    Uputstvo za utvrđivanje vrednosti oduzetih nepokretnosti po zahtevu agencije za restituciju a na osnovu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Uputstvo za utvrđivanje vrednosti oduzetih nepokretnosti po zahtevu agencije za restituciju a na osnovu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

("Sl. glasnik RS", br. 80/2002 ...61/2005, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10. 101/11, 2/12-ispravka, 93/12 i 47/13)

Na osnovu člana 167. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002 ...61/2005, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10. 101/11,  2/12-ispravka, 93/12 i 47/13),

Direktor Poreske uprave izdaje

Uvod

Ovim Uputstvom uređuje se jedinstveno postupanje organizacionih jedinica Poreske uprave po zahtevima za procenu vrednosti nepokretnosti podnetih od strane Agencije za restituciju, odnosno Centralne jedinice, njenih područnih jedinica i jedinice za konfesionalnu restituciju (u daljem tekstu: Agencija).

Nadležnost Poreske uprave za procenu vrednosti nepokretnosti propisana je odredbom člana 32. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju («Sl. glasnik RS», broj 72/2011). Postupak procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa istim odgovara postupku utvrđivanja poreske osnovice poreza na prenos apsolutnih prava. S tim u vezi u postupku procene vrednosti nepokretnosti po zahtevima Agencije za restituciju primenjuje se Uputstvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava broj od 43-00192/2010-18 od 16.02.2010. godine, osim nepokretnosti za koje je propisan poseban način procene vrednosti Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, u kom slučaju se primenjuje ovo Uputstvo.

Uputstvom se uređuje prijem i evidentiranje zahteva dostavljenih od strane  Agencije za restituciju, postupak utvrđivanja vrednosti nepokretnosti, izrada zapisnika o proceni i izveštavanje o sprovedenim postupcima i utvrđenim vrednostima nepokretnosti.

Zakonski osnovza utvrđivanje vrednosti nepokretnosti od strane Poreske uprave uređuje Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju («Sl. glasnik RS», br. 72/2011, u daljem tekstu Zakon).

I Prijem i evidentiranje zahteva

Postupak po zahtevu za vraćanje imovine vodi Agencija u skladu sa propisom koji uređuje opšti upravni postupak.

Zahteve za procenu nepokretnosti podnosi Agencija preko Centralne jedinice, svojih područnih jedinica i jedinice za konfesionalnu restituciju, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave: u daljem tekstu OJ PU,  prema mestu u kome se  nepokretnost nalazi.Prijem zahteva vrši se preko pisarnice ili na šalterima OJ PU i evidentira pod posebnim klasifikacionim brojem, radi lakšeg praćenja i izveštavanja o preduzetim radnjama u postupku.

Ukoliko OJ PU prilikom prijema utvrdi da nije nadležna za procenu vrednosti predmetne nepokretnosti, dužna je da istog dana prosledi zahtev na postupanje nadležnoj OJ PU.

Uz zahtev Agencija dostavlja i dokaze o oduzetoj nepokretnosti – broj katastarske parcele po starom i važećem premeru, izgled i stanje imovine u vreme oduzimanja, deo iz akta o oduzimanju kojim je bliže precizirano stanje u kome se nepokretnost nalazila i dr.

Odmah po prijemu i evidentiranju zahteva, iste je potrebno dostaviti zaposlenima koji rade na poslovima utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava.

II Postupak utvrđivanja vrednosti nepokretnosti

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se u postupku koji odgovara postupku utvrđivanja poreske osnovice poreza na prenos apsolutnih prava.

Saglasno odredbi člana 32. stav 3. Zakona vrednost nepokretnosti utvrđuje se prema stanju na dan oduzimanja a prema vrednosti na dan procene.

Stanje na dan oduzimanja utvrđivaće se na osnovu podataka koje Agencija  dostavi uz zahtev. Naime, zahtev za vraćanje oduzete imovine  odnosno obeštećenje (obrazac ZVOI) u delu II – Podaci o oduzetoj imovini, sadrži podatke u koloniA)  o nepokretnosti i to: vrsti i nazivu oduzete imovine (preduzeća, stambene i poslovne zgrade, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište); lokaciji (opština, mesto, ulica, broj, ZK podaci, broj katastarske parcele po starom i važećem premeru, ZKUL, PL, LN, katastarska opština, površina oduzete imovine); kao i podatke o izgledu i stanju imovine (u vreme oduzimanja i u vreme podnošenja zahteva  ista namena, promenjena namena). Ako stanje nepokretnosti na dan oduzimanja nije moguće utvrditi iz dela II zahteva, potrebno je isto sagledati iz akta o oduzimanju. Ako nije moguće ni tada utvrditi stanje nepokretnosti na dan oduzimanja (površinu objekta, kvalitet gradnje, materijal za gradnju i dr.) potrebno je obratiti se Agenciji zahtevom za dodatno pojašnjenje u vezi stanja nepokretnosti na dan oduzimanja. Dodatni zahtev podneti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema zahteva shodno Protokolu o saradnji broj 021-16/2012-12 od 17.04.2012. godine.

Ukoliko nadležna OJ PU utvrdi da je zahtev Agencije nepotpun potrebno je podneti Agenciji zahtev za dopunu podnetog zahteva uz navođenje dokumentacije koja je neophodna za postupanje, u roku od 5 dana od dana prijema zahteva shodno Protokolu o saradnji broj 021-16/2012-12 od 17.04.2012. godine.

Nadležna OJ PU može, u dogovoru sa Agencijom, dodatno traženu dokumentaciju primati i elektronskim putem, u cilju efikasnijeg postupanja.

II 1. Postupak utvrđivanja vrednosti nepokretnosti koje postoje u vreme procene

Procena tržišne vrednosti zemljišta (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (stambene, poslovne, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.), posebnih delova zgrada (stan, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) i drugih građevinskih objekata vrši se na osnovu:

-          podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog prostora na tržištu, koji je u istom mestu, opštini, zoni, istom ili najbližem naselju, ulici, zgradi a koji je izvršen u periodu od tri meseca koji prethodi postupku utvrđivanja vrednosti u konkretnom slučaju. Ukoliko nije bilo uporedivog prometa u navedenom periodu uzima se promet koji je datumski najbliži momentu utvrđivanja vrednosti nepokretnosti.

Napominjemo da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, saglasno odredbi člana 3. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl. glasnik RS», br. 42/98 i 111/09), pa stoga ne treba posebno iskazivati vrednost objekta a posebno vrednost građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen pod uslovom da isto služi redovnoj upotrebi objekta. Pod zemljištem koje služi redovnoj upotrebi objekta podrazumeva se zemljište ispod objekta i zemljište oko objekta koje ispunjava uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispr, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US).

Procenjena vrednost objekta  može  se umanjiti do 25%, zavisno od sledećih korektivnih faktora i to:

  • do  10%  zavisno od  lokacije  (zona grada, blizina magistralnom putu, i dr.),
  •  do 15%  zavisno od godine gradnje, do 20% za nepokretnost u potkrovlju, ispod ploče ili suterenu,
  • do 10% za spratnost ( vršiti umanjenje za više spratove i to od 10 sprata pa naviše),                                                        
  • do 10% zavisno od kvaliteta (vršiti umanjenje ako poreski obveznik dokumentuje da stan nema grejanje ili je podložan vlagi);

Procena vrednosti objekta kome je posle oduzimanja, na osnovu povećanja površine u kvadratnim metrima uvećana vrednost, izvršiće se tako što će se procenjena vrednost postojećeg objekta smanjiti, srazmerno procenjenoj vrednosti uvećane bruto površine (član 32. stav 6. Zakona);

Napominjemo, da u slučajevima kada se vrši utvrđivanje tržišne vrednosti objekata specijalne namene (škole, bolnice, proizvodni pogoni) objekata u izgradnji sa projektovanom površinom od 2000 m2  i više, kao i drugim složenijim predmetima za koje OJ PU ne raspolaže podacima o prometnim vrednostima nepokretnosti, ukoliko takvi objekti nisu prometovani na teritoriji iste, obaveštava podnosioca zahteva da ne raspolaže podacima o tržišnoj vrednosti istorodnih nepokretnosti.

Procena  vrednosti neizgrađenog građevinskog, šumskog i poljoprivrednog zemljišta  vrši se na osnovu:

-          podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva  pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog zemljišta na tržištu (neizgrađeno građevinsko, šumsko ili poljoprivredno),  koje je u istoj katastarskoj opštini, susednoj ili bližoj katastarskoj parceli, iste ili slične kulture (njiva, voćnjak, livada, šuma i dr.) i klase (prva, druga, treća i dr.)  i koji je datumski najbliži momentu utvrđivanja vrednosti zemljišta.

Procenjena vrednost zemljišta može se izuzetno umanjiti/uvećati najviše do 10%, a primenom korektivnih faktora zavisno od lokacije, blizine saobraćajnica, obezbeđene infrastrukture, blizine naseljenom mestu i dr.

Procenu vrednosti zemljišta koje je na dan oduzimanja bilo poljoprivredno, a na dan procene ima status građevinskog zemljišta, potrebno je proceniti kao vrednost građevinskog zemljišta shodno članu 32. stav 4. Zakona);

II 2. Procena vrednosti nepokretnosti koje ne postoje u vreme procene

Procena vrednosti objekata koji ne postoje u vreme procene, utvrdiće na osnovu:

-          podataka o vrednosti istorodnih ili sličnih objekata, sa istom ili sličnom namenom, na istom mestu ili bližoj okolini (takođe koristiti podatke o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava);

Napominjemo da prilikom procene treba imati u vidu između ostalog i kvalitet gradnje objekata u vreme oduzimanja u odnosu na postojeće objekte koji su uzeti za poređenje, pa ako se utvrdi da je objekat koji je uzet za poređenje znatno boljeg kvaliteta gradnje, procenjena vrednost se po tom osnovu može umanjiti od 25% do 40%.

            Vrednost nepokretnosti utvrđena na način naveden u tačkama II 1. i II 2. ovog Uputstva predstavlja tržišnu vrednost nepokretnosti.

        O utvrđenoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti sačinjava se zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren, koji potpisuje  komisija za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i koji se overava pečatom OJ PU.

              Obrazac zapisnika je sastavni deo ovog Uputstva.

        Stranka u postupku pred Poreskom upravom je Agencija,  po čijem zahtevu se vrši procena konkretne nepokretnosti.

III Rok za postupanje po zahtevu Agencije

             Postupak procene vrednosti nepokretnosti potrebno je sprovesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, shodno propisanom Protokolu o saradnji.

 IV Izveštavanje

             Nadležna OJ PU dužna je da dostavi mesečno izveštaj (kumulativni) do 5. u mesecu za prethodni mesec o svim podnetim zahtevima Agencije  i postupanju po istim, preko Regionalnog centra. Izveštaj sadrži sledeće:

 

-          Broj zahteva;

-          Datum prijema zahteva;

-          Vlasnički broj bivšeg vlasnika i njegovo ime i prezime;

-          Vrstu nepokretnosti;

-          Katastarsku parcelu;

-          Broj zapisnika o proceni;

-          Datum zapisnika o proceni;

-          Utvrđenu vrednost nepokretnosti u dinarima i u evrima.

 

Regionalni Centri dužni su da izvrše objedinjavanje izveštaja za OJ PU iz okvira svoje nadležnosti i isti dostave Centrali PU – Sektoru za kontrolu, do 7. u mesecu za prethodni mesec.

 

 

Broj: 464-273/2012-18

Beograd, 6.11.2013. god.                                                          

                                                                                                       V.D.  D I R E K T O R A

 

                                                                                                              Ivan Simič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac Zapisnika

o proceni vrednosti nepokretnosti

 

Broj:__________________                                                                                                                 PIB:_________________

 

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala / Ekspozitura________________,

na osnovu člana člana 64. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. list SRJ» br. 33/97 i 31/01) i člana 32. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju («Sl. glasnik RS», br.72/2011), u postupku utvrđivanja vrednosti nepokretnosti, sačinjava

 

ZAPISNIK

O UTVRĐIVANjU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

 

 

            Sastavljen dana __.__._2013. godine u postupku utvrđivanja vrednosti nepokretnosti,  na osnovu zahteva za utvrđivanje vrednosti nepokretnosti upućenog od Agencije za restituciju, područna jedinica ______________, broj:___________ od __. __. 2013. godine.

 

            Predmet procene – utvrđivanja vrednosti nepokretnosti je nepokretnost ___________________ , (mesto)_______________ ul._______________ br. ___, ZKUL br. ______ izdatog od Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti______________ i to: 

R.

br.

Vrsta nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

napomena

ha

a

m2

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđivanje tržišne vrednosti vrši Komisija za procenu tržišne vrednosti u sledećem sastavu:

  1. _____________________________,
  2. _____________________________,
  3. ______________________________.

 

Komisija je pre pristupanja proceni vrednosti nepokretnosti, utvrdila da  su uz zahtev za procenu dostavljena sledeća dokumenta:

1.

2.

3.

4.

 

Neposrednim uvidom Komisija je utvrdila ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( navesti bliži opis gde se nepokretnost nalazi,u kojoj urbanističkoj zoni,trenutnu namenu, podatke o stepenu komunalne opremljenosti. Ako objekat ne postoji na dan procene isto treba navesti)

 

Ostala  zapažanja (stanje nepokretnosti na dan oduzimanja, na osnovu čega je isto utvrđeno, ako objekat ne postoji na dan procene navesti šta se uzima kao parifikat)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Komisija je na osnovu podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj pravosnažnim rešenjima Poreske uprave za promet iste ili slične nepokretnosti na tržištu i to: 

broj i datum rešenja

 

 

 

predmet prometa

 

 

 

mesto, KO

 

 

 

ulica i br, KP

 

 

 

Vrsta nepokretnosti

 

 

 

tržišna vrednost u din / po m2

 

 

 

 

utvrdila  prometnu  vrednost nepokretnosti u iznosu od _____________ dinara po m2, odnosno ukupno u iznosu od_______________________ dinara.

 

Vrednost je nakon izvršenog uvida,  umanjena – uvećana za  ____%, za korektivne faktore i to ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Procenjena vrednost umanjuje se za ____________________ dinara, srazmerno uvećanoj površini nepokretnosti od ___________________ m2.

 

 

Na osnovu navedenog Komisija utvrđuje vrednost nepokretnosti i to:

 

R.

br.

Vrsta nepokretnosti

 

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Procenjena vrednost u dinarima i u evrima

ha

a

m2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     Komisija

  1. ___________________________
  2. ___________________________

_____