Poreski kalendar

apr 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Zakoni    Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

('„Službeni glasnik RS”, broj119/12)

Predmet zakona

Član1.

Ovim  zakonom  uređuju  se  uslovni  otpis  kamata  i  mirovanje  obaveze  plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno  sa31. oktobrom2012. godine  po  osnovu  određenih  javnih  prihoda,  otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa31. oktobrom2012. godine,  kao  i  otpis  kamate  u  drugim  slučajevima  propisanim  ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine.

Definicije

Član2.


Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra2012. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;
2) Porezi su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:
– porez na dohodak građana;
– porez na dobit pravnih lica;
– porez na prenos apsolutnih prava;
– porez na nasleđe i poklon;
– porez na registrovano oružje;
– porez na premije neživotnog osiguranja;
– doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
– doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;
– doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
– porez na dodatu vrednost;
– akcize;
– porez na promet;
– porez na fond zarada;
– porez na finansijske transakcije;
3) Lokalni porezi su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu zakona, odnosno odluka njihovih skupština;
4) Glavni poreski dug je dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno  sa31. oktobrom2012. godine,  osim  po  osnovu  doprinosa  za  obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan31. oktobra2012.
godine;
5) Glavni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dospelog za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine, koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave na dan31. oktobra2012. godine;
6) Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;
7) Tekuće  obaveze  su  obaveze  po  osnovu  svih  javnih  prihoda  koje  periodično dospevaju za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata,  počev od1. januara2013. godine;
8) Veliki poreski obveznik je pravno lice koje je, prema propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice;
9) Mali poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice koje nije veliki poreski obveznik u skladu sa tačkom8) ovog člana;
10) Nadležni organ je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

Mirovanje glavnog poreskog duga i kamate

Član3.

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje od1. januara2013. godine, na način i po postupku propisanim ovim zakonom.

Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do31. decembra2014. godine. Velikom  poreskom  obvezniku  glavni  poreski  dug  miruje  do31. decembra2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, ostvaruje pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu st. 1. do3. ovog člana.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga u slučaju iz st. 1. do3. ovog člana, kao i u slučaju kada je, radi prinudne naplate poreskog duga, ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu.

Izuzetno, pravo  na mirovanje glavnog poreskog duga za čiju naplatu je pokrenut
postupak prinudne naplate, osim u slučaju kada je radi prinudne naplate poreskog duga ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu, odnosno za koji je odobreno odlaganje plaćanja duga, ostvaruje se na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu.

Član4.

Za  vreme  mirovanja  glavnog  poreskog  duga  do  njegove  otplate  u  celosti,  ne  teče kamata.

Za vreme mirovanja, glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od1. novembra2012. godine do otplate duga u celosti.

Član5.

Poreski  obveznik  stiče  pravo  na  mirovanje  glavnog  poreskog  duga  ako  obaveze dospele za plaćanje, počev od1. novembra2012. godine do31. decembra2012. godine, plati najkasnije do31. januara2013. godine.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje

Član6.

Poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. 

Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član7.

Malom  poreskom  obvezniku  koji  redovno  plaća  tekuće  obaveze  otpisaće  se50%  kamate po isteku2013. godine, a preostala kamata po isteku2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se50% kamate po isteku prvog polugodišta2013. godine, a preostala kamata po isteku drugogpolugodišta2013. godine.

Poreskom obvezniku iz st. 1. i2. ovog člana, po isteku perioda mirovanja glavnog poreskog duga, otpisaće se i celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Otpis  kamate,  kao  i  obaveze  iz  stava3. ovog  člana,  vrši  nadležni  organ  po službenoj dužnosti.

Poreskom obvezniku koji je na dan31. oktobra2012. godine kao neizmirenu obavezu imao samo kamatu, a koji do31. januara2013. godine izmiri poreske obaveze za novembar i decembar2012. godine, nadležni organ po službenoj dužnosti otpisuje kamatu.

Plaćanje glavnog poreskog duga na rate

Član8.

Poreski obveznici iz člana7. ovog zakona stiču pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, i to: 

– mali poreski obveznik, počev od1. januara2015. godine;
– veliki poreski obveznik, počev od1. januara2014. godine. 

Za  vreme  plaćanja  glavnog  poreskog  duga  na  rate  poreski  obveznik  je  dužan  da redovno plaća tekuće obaveze.

Posledice neizmirivanja obaveza

Član9.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poreski dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu  u  skladu  sa  propisom  koji  uređuje  poreski  postupak  i  poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Otpis kamate u posebnim slučajevima

Član10.

Ako se glavni poreski dug izmiri do31. decembra2014. godine, nadležni organ otpisaće kamatu i:

– poreskom  obvezniku  čiji  je  glavni  poreski  dug  nastao  po  osnovu  jednokratne poreske obaveze;

– preduzetniku koji je brisan iz propisanog registra koji se vodi kod nadležnog organa.

Poreski obveznik koji u periodu mirovanja duga, uplati pripadajuću obavezu po osnovu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje dospelog do31. oktobra 2012. godine za zaposlenog, odnosno za zaposlene, koji nakon te uplate stiču pravo na penziju, po izvršenoj uplati stiče pravo na otpis pripadajuće kamate po tom osnovu,
koji vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga po osnovu lokalnih poreza

Član11.

Pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga za lokalne poreze može utvrditi skupština jedinice lokalne samouprave, pod istim uslovima propisanim ovim zakonom.

Pravo iz stava1. ovog člana ostvaruje se kod nadležnog organa jedinice lokalne
samouprave.

Prekid zastarelosti

Član12.

U periodu od1. novembra2012. godine do kraja perioda mirovanja glavnog poreskog duga, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti. 

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.

Prekid postupka prinudne naplate

Član13.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, odnosno odluke skupštine jedinice lokalne samouprave, nadležni organ prekida postupke prinudne naplate.

Stupanje na snagu

Član14.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u„Službenom glasniku Republike Srbije”.