Poreski kalendar

maj 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Zakoni    Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

('„Službeni glasnik RS”, broj119/12)

Predmet zakona

Član1.

Ovim  zakonom  uređuju  se  uslovni  otpis  kamata  i  mirovanje  obaveze  plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno  sa31. oktobrom2012. godine  po  osnovu  određenih  javnih  prihoda,  otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa31. oktobrom2012. godine,  kao  i  otpis  kamate  u  drugim  slučajevima  propisanim  ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine.

Definicije

Član2.


Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra2012. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;
2) Porezi su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:
– porez na dohodak građana;
– porez na dobit pravnih lica;
– porez na prenos apsolutnih prava;
– porez na nasleđe i poklon;
– porez na registrovano oružje;
– porez na premije neživotnog osiguranja;
– doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
– doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;
– doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
– porez na dodatu vrednost;
– akcize;
– porez na promet;
– porez na fond zarada;
– porez na finansijske transakcije;
3) Lokalni porezi su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu zakona, odnosno odluka njihovih skupština;
4) Glavni poreski dug je dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno  sa31. oktobrom2012. godine,  osim  po  osnovu  doprinosa  za  obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan31. oktobra2012.
godine;
5) Glavni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dospelog za plaćanje zaključno sa31. oktobrom2012. godine, koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave na dan31. oktobra2012. godine;
6) Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;
7) Tekuće  obaveze  su  obaveze  po  osnovu  svih  javnih  prihoda  koje  periodično dospevaju za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata,  počev od1. januara2013. godine;
8) Veliki poreski obveznik je pravno lice koje je, prema propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice;
9) Mali poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice koje nije veliki poreski obveznik u skladu sa tačkom8) ovog člana;
10) Nadležni organ je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

Mirovanje glavnog poreskog duga i kamate

Član3.

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje od1. januara2013. godine, na način i po postupku propisanim ovim zakonom.

Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do31. decembra2014. godine. Velikom  poreskom  obvezniku  glavni  poreski  dug  miruje  do31. decembra2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, ostvaruje pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu st. 1. do3. ovog člana.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga u slučaju iz st. 1. do3. ovog člana, kao i u slučaju kada je, radi prinudne naplate poreskog duga, ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu.

Izuzetno, pravo  na mirovanje glavnog poreskog duga za čiju naplatu je pokrenut
postupak prinudne naplate, osim u slučaju kada je radi prinudne naplate poreskog duga ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu, odnosno za koji je odobreno odlaganje plaćanja duga, ostvaruje se na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu.

Član4.

Za  vreme  mirovanja  glavnog  poreskog  duga  do  njegove  otplate  u  celosti,  ne  teče kamata.

Za vreme mirovanja, glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od1. novembra2012. godine do otplate duga u celosti.

Član5.

Poreski  obveznik  stiče  pravo  na  mirovanje  glavnog  poreskog  duga  ako  obaveze dospele za plaćanje, počev od1. novembra2012. godine do31. decembra2012. godine, plati najkasnije do31. januara2013. godine.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje

Član6.

Poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. 

Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član7.

Malom  poreskom  obvezniku  koji  redovno  plaća  tekuće  obaveze  otpisaće  se50%  kamate po isteku2013. godine, a preostala kamata po isteku2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se50% kamate po isteku prvog polugodišta2013. godine, a preostala kamata po isteku drugogpolugodišta2013. godine.

Poreskom obvezniku iz st. 1. i2. ovog člana, po isteku perioda mirovanja glavnog poreskog duga, otpisaće se i celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Otpis  kamate,  kao  i  obaveze  iz  stava3. ovog  člana,  vrši  nadležni  organ  po službenoj dužnosti.

Poreskom obvezniku koji je na dan31. oktobra2012. godine kao neizmirenu obavezu imao samo kamatu, a koji do31. januara2013. godine izmiri poreske obaveze za novembar i decembar2012. godine, nadležni organ po službenoj dužnosti otpisuje kamatu.

Plaćanje glavnog poreskog duga na rate

Član8.

Poreski obveznici iz člana7. ovog zakona stiču pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, i to: 

– mali poreski obveznik, počev od1. januara2015. godine;
– veliki poreski obveznik, počev od1. januara2014. godine. 

Za  vreme  plaćanja  glavnog  poreskog  duga  na  rate  poreski  obveznik  je  dužan  da redovno plaća tekuće obaveze.

Posledice neizmirivanja obaveza

Član9.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poreski dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu  u  skladu  sa  propisom  koji  uređuje  poreski  postupak  i  poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Otpis kamate u posebnim slučajevima

Član10.

Ako se glavni poreski dug izmiri do31. decembra2014. godine, nadležni organ otpisaće kamatu i:

– poreskom  obvezniku  čiji  je  glavni  poreski  dug  nastao  po  osnovu  jednokratne poreske obaveze;

– preduzetniku koji je brisan iz propisanog registra koji se vodi kod nadležnog organa.

Poreski obveznik koji u periodu mirovanja duga, uplati pripadajuću obavezu po osnovu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje dospelog do31. oktobra 2012. godine za zaposlenog, odnosno za zaposlene, koji nakon te uplate stiču pravo na penziju, po izvršenoj uplati stiče pravo na otpis pripadajuće kamate po tom osnovu,
koji vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga po osnovu lokalnih poreza

Član11.

Pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga za lokalne poreze može utvrditi skupština jedinice lokalne samouprave, pod istim uslovima propisanim ovim zakonom.

Pravo iz stava1. ovog člana ostvaruje se kod nadležnog organa jedinice lokalne
samouprave.

Prekid zastarelosti

Član12.

U periodu od1. novembra2012. godine do kraja perioda mirovanja glavnog poreskog duga, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti. 

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.

Prekid postupka prinudne naplate

Član13.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, odnosno odluke skupštine jedinice lokalne samouprave, nadležni organ prekida postupke prinudne naplate.

Stupanje na snagu

Član14.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u„Službenom glasniku Republike Srbije”.