Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Preduzetnici    PDV    Podzakonska akta    Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

("Službeni glasnik RS" br.124 od 19.11.2004.g.)

 

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

(Objavljeno u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 124 od 19.11.2004.godine)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom - u daljem tekstu: rashod), na koji se, u smislu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), ne plaća porez na dodatu vrednost.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima, kao posledica prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili kao posledica preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara.

Član 3.

Obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: obveznik) utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu.

Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Porez na dodatu vrednost ne plaća se na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Za dobra koja nisu obuhvaćena Normativom rashoda, količina rashoda se utvrđuje prema normativu obveznika, ako nadležni poreski organ ne utvrdi drugu količinu.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine robe koja je u određenom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, na rashod nastao usled dejstva više sile ne plaća se porez na dodatu vrednost u količini utvrđenoj aktom organizacije nadležne za osiguranje, odnosno aktom nadležnog državnog organa za procenu štete.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, na rashod nastao zbog proteka roka trajanja proizvoda ne plaća se porez na dodatu vrednost, pod uslovom da je rok trajanja utisnut odštampavanjem na proizvodu ili je na drugi način određen od strane proizvođača i ako je pri utvrđivanju rashoda bio prisutan predstavnik Poreske uprave. Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva ne odazove pozivu obveznika, priznaju se utvrđene količine iskazane u zapisniku obveznika.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

05 broj 110-7751/2004-001

U Beogradu, 19. novembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

POTPREDSEDNIK ,
Miroljub Labus , s.r.

NORMATIV
ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA
POREZ NA DODATU VREDNOST

Red.

br.

N A Z I V

Stopa

%

1

2

3

 

PROIZVODNjA

 
 

Proizvodnja etil - alkohola

 

1.

etil - alkohol

0,30

 

Proizvodnja alkoholnih pića

 

1.

etil - alkohol

0,30

2.

viski i drugi destilati

0,50

3.

vino u rinfuzi

3,00

4.

rakija u rinfuzi

3,00

5.

ambalaža (staklene boce)

1,00

6.

ostala ambalaža

0,50

7.

gotovi proizvodi

1,00

 

Proizvodnja osvežavajućih bezalkoholnih pića

 

1.

sirovine i reprodukcioni materijal

0,50

2.

ambalaža

0,30

3.

gotovi proizvodi

0,30

 

Proizvodnja i promet derivata nafte

 

1.

specijalni benzini

0,15

2.

motorni, avionski i ostali benzini

0,425

3.

dizel - goriva

0,325

4.

lož - ulje

0,325

5.

ostali derivati, osim motornih i mineralnih ulja

0,06

6.

motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja

0

 

Proizvodnja cigareta

 

1.

Cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

 

Proizvodnja luksuznih proizvoda

 

1.

luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra

0

2.

prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera

0

3.

kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%

0

 

TRGOVINA NA MALO

 

1.

Voće

 
 

- južno voće (pomorandže, limun, banane, mandarine, ananas i sl.)

3,00

 

- orah, badem, lešnik, kesten, rogač

1,70

 

- jagodasto voće, sveže smokve

4,00

 

- jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice

3,00

 

- koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje

4,00

 

- sušeno voće - šljive

1,00

 

- sušeno voće - smokve i ostalo

1,00

 

- egzotično voće

3,00

 

- ostalo voće

1,80

     

2 .

Povrće

 
 

- kupus kiseli u rinfuzi

4,00

 

- kupus, kelj, blitva, zelena salata sveža

4,00

 

- boranija, grašak, paprika, paradajz i tikvice

3,20

 

- krompir i šargarepa rana, celer i peršun

3,50

 

- zamrznuto voće i povrće - pakovano

0,50

 

- krompir, šargarepa, luk

1,50

 

- pasulj

0,80

 

- pečurke, šampinjoni - sveži

4,00

 

- ostalo povrće

0,80

3.

Cveće

 
 

- cveće sveže (rezano)

4,00

 

- cveće ostalo

2,50

     

4.

Žitarice

 
 

- pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice

0,20

     

5.

Ostali prehrambeni proizvodi

 
 

- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač u rinfuzi

1,00

 

- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač upakovano

0,50

 

- mak i pšenične mekinje

0,80

 

- pecivo svih vrsta

0,50

 

- kolači industrijski

1,00

 

- prizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keks)

0,50

 

- sladoled, krem

1,00

 

- jaja sveža

1,00

 

- med

0,20

 

- sirće alkoholno, vinsko i voćno

1,00

 

- šećer (kristal, u prahu, u kocki)

1,00

 

- so za jelo (morska, kamena i vakumirana)

1,00

 

- povrće konzervirano (svih vrsta pakovanja)

1,00

 

- jela gotova i polugotova

0,30

 

- bombone i drugi prizvodi od šećera

0,30

 

- čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa

1,00

 

- kafa svih vrsta - u pakovanju

0,80

 

- začini u originalu i čajevi

0,80

 

- mast jestiva

0,80

 

- ulje jestivo flaširano

1,00

 

- ostalo

0,50

     

6 .

Pi ć a-alkoholna i bezalkoholna

 
 

- u flašama i drugom pakovanju

0,70

     

7.

Meso, suhomesnati proizvodi i riba

 
 

- meso sveže

1,80

 

- riba sveža

2,30

 

- riba smrznuta

1,00

 

- riba sušena

0,50

 

- slanina sveža, loj, svinjsko salo, mast (topljena)

0,80

 

- suhomesnati proizvodi i vakumirano meso

1,00

 

- ostalo

0,80

     

8.

Stočna hrana

2,0 0

     

9.

Hemij ski proizvodi

 
 

- firnajz, boje i lakovi, git

1,00

 

- deterdženti za pranje rublja

1,30

 

- sredstva za čišćenje

1,00

 

- kozmetički i higijenski proizvodi

1,00

 

- ostali hemijski proizvodi

1,00

     

10.

Građev i n ski materijal

 
 

- cement, gips

1,80

 

- mermerne ploče

1,00

 

- salonit ploče i cevi

2,00

 

- pesak, šljunak

3,00

 

- izolacione mase

1,00

 

- izolacioni materijal (staklena i kamena vuna)

2,00

 

- ter papir krovni

1,50

 

- crep, opeka, mont blokovi i gredice

2,00

 

- betonski proizvodi (cevi, ploče, kocke)

1,00

 

- rezana građa i ploče od drva

1,50

 

- ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije

1,50

 

- građevinska stolarija

0

     

11.

O grev

 
 

- ugalj drveni u rinfuzi

3,00

 

- ugalj u vrećama

0,50

 

- ugalj lignit u rinfuzi

2,00

 

- ostali ugalj

1,00

 

- ogrevno drvo

1,00

     

12.

Ostalo

 
 

- staklo ravno i šuplje, osim optičkog

1,50

 

- keramika i porcelan

1,00

 

- užarija

0,20

 

- posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano)

0,50

 

- posuđe od stakla, porcelana i keramike

1,50

 

- sanitarni uređaji od keramike

1,00

 

- dečje igračke razne

0,50

 

- gramofinske ploče, kasete i nosači zvuka

1,00

 

- videokasete, fotografski filmovi

1,00

 

- tkanine metražne

1,50

 

- čarape ženske

1,00

 

- ostala tekstilna roba

1,50

 

- sijalice

2,00

 

- baterijski ulošci

2,00

 

- kancelarijski materijal

1,00

 

- cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

 

- motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja

0

 

- luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra

0

 

- prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera

0

 

- kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%

0

 

- ostalo nespomenuto

0,50

 

TRGOVINA NA VELIKO

 
 

- svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo

50% od procenta za trgovinu na malo