Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Preduzetnici    Poreske prijave i obrasci

Poreske prijave i obrasci

Obrazac PPI-4/1

Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost

Obrazac EP IPP

Prijava za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa

Obrazac RIP

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Obrazac OZU

Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase
Obrazac ZIB

Zahtev za fiskalizaciju

Obrazac IPU - 1

Servisna knjižica

Obrazac SK

Fiskalni račun

Obrazac FR

Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu                                                                             

Obrazac EFRU

Nalog za ispravku

Obrazac NI

Evidencija dnevnih izveštaja                                                                                                                                

Obrazac EDI

Potvrda o obavezi                                                                                                                               

Obrazac POO

Potvrda o dugu

Obrazac PDU

Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja

Obrazac IOK

Poslovna knjiga prihoda i rashoda

Obrazac PK-1

Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara                                                                                              

Obrazac PK-2

Kalkulacija prodajne cene                                                                                                                        

Obrazac KL

List dnevnog prometa ugostitelja

Obrazac DPU

Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja

Obrazac - PM

Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

Obrazac PM-1

Evidencija o gotovim proizvodima

Obrazac GP

Prijemni - evidencioni list komisione robe                

Obrazac KR

Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe                                                                           

Obrazac KR-1

Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika                                                                   

Obrazac KPO

Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)   

Obrazac PI

Bilans uspeha                                                                                                                                                     

Obrazac BU

Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica
Obrazac PPD

Podaci o obračunatoj amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 01. januara 2019. godine za period od ___. do 20___.

Obrazac POA

Obračun amortizacije stalnih sredstava

Obrazac OA

Obračun amortizacije nepokretnosti

Obrazac OA/I

Obračun amortizacije nematerijalnih sredstava

Obrazac OA/N

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__  godine do __.__.20__. godine

Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), i 7) Zakona o akcizama za period od __.__.20__. godine do __.__.20__. godine

Obrazac REF-T

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
REF-ETE

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima
REF-ETEa

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-ETEb

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe
REF-I

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima
REF-Ia

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata
REF-Ib

Samoinicijativno prijavljivanje

Samoinicijativno prijavljivanje

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih prijava

Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti

Obrazac POR - 1

Potvrda o rezidentnosti

Obrazac POR - 2

Poreska prijava o obračunu akcize

Obrazac PP OA

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Obrazac ZOK

Prijava za evidentiranje poslodavaca

Obrazac ERP

Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca

Obrazac PERP

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost - prestao da važi 01. jula 2021. godine

Obrazac PP PDV

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Obrazac PPP PO

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom

Obrazac ONSZ - I

Poreski bilans poslovne jedinice

Obrazac PBPJ

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava,  osim na nepokretnosti

Obrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Obrazac PPI-4/1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG-1S

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Obrazac PPDG-3R

Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike
Obrazac PPD-SU

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika

Obrazac PPR-2

Prijava za registraciju preduzetnika

Obrazac PR-2

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika

Obrazac PO

Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostlne delatnosti

Obrazac PB 2

Dobit od predmeta koncesije

Obrazac DK

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu

Obrazac OK

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva

Obrazac PK 2

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti

Obrazac PK 3

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Obrazac SU 1

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Obrazac SU 3

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi
Obrazac IPD1

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine

Obrazac SZ

Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz dobara, bez akciza

Obrazac SNA

Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

Obrazac LNA

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG-1R

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga sa prilogom
Obrazac PPDG-4R
Prilog 1 uz PPDG-4R

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Obrazac IOSI

Poreska prijava za porez na dobit po odbitku

Obrazac PDPO/S

Obrasci u primeni od 01.07. 2021. godine 

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Obrazac ZOPPPDV

Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Obrazac OOPPPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Obrazac EPPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Obrazac PEPDV

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

Obrazac EZPPPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od __do__20__. godine

Obrazac POPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Obrazac PPPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV

Obrazac PBPDV

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

Obrazac REF 3

Zahtev diplomatskog konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju

Obrazac REF 4

Zahtev kupca stana za refundaciju PDV

Obrazac RFN

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za godinu

Obrazac PPDG-2R