Порески календар

дец 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Упутство о подношењу ППП-ПД за ОВП 112, 152, 210 и 627

Упутство о подношењу ППП-ПД за ОВП 112, 152, 210 и 627

штампај

03. 10. 2014.

У “Службеном гласнику РС”, број 66/14 објављен је „Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез и доприносе по одбитку“ (у даљем тексту: Правилник) који је ступио на снагу 1. јула 2014. године.  

Правилником је прописан и нови Каталог врсте прихода (у даљем тексту: Каталог). У Каталогу су, поред прецизирања појединих врста прихода, уведене нове ознаке врсте прихода (у даљем тексту ОВП) и то:

  • ОВП 112;
  • ОВП 152;
  • ОВП 210;
  • ОВП 627.

Пореска управа Републике Србије омогућила је подношење пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку ППП-ПД, са новим ОВП, при чему је неопходно поштовати следећа правила:

ОВП 112

Шифра се користи за уплату додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године, а за које се ППП ПД подноси од 01.03.2014. године.

Након уноса 112 00 1 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 11200 1- Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године, 12/14;

Након уноса 112 00 2 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 11200 2- Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године; 12/15;

Након уноса 112 00 3 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 11200 3- Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године, 12/16;

Након уноса 112 00 4 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 11200 4- Уплата додатног доприноса доспелог закључно са 28.02.2014. године, 12/18.

Тип исплатиоца:

1 - Правно лице које се не финасира из буџета;

2 - Правно лице које се финансира из буџета;

 3 - Представништво, односно огранак правног лица;

4 - Предузетник

6 - Војска Републике Србије

Тип примаоца:

01 - Запослени

02 - Оснивач/члан привредног друштва запослен у том привредном друштву

03 - Лице осигурано по основу самосталне делатности, укључујући и самосталне уметнике

08 - Војни осигураник

09 - Пензионер по основу запослености

10 - Пензионер по основу самосталне делатности

12 - Војни пензионер

13 - Пољопривредни пензионер

Не врши се обрачун и плаћање пореза, па се у  Обрасцу ППП-ПД у пољу 3.9 – Бруто приход, 3.10 – Основица пореза и 3.11 – Порез  уписује износ 0.

Допринос за ПИО, здравство и незапосленост на терет запосленог и на терет послодавца се не обрачунавају и не плаћају,  па се у  Обрасцу ППП-ПД у пољу 3.13 – Допринос за ПИО, 3.14 – Допринос за здравство и 3.15 – Допринос за случај незапослености  уписује износ 0.

Плаћа се додатни допринос  за ПИО  тако што се на основицу доприноса  примењују прописане стопе из  члана 46. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и то по следећим стопама:

а) када се ефектифних 12 месеци рада рачуна као 14 месеци стажа осигурања – 3,70%;

б) када се ефектифних 12 месеци рада рачуна као 15 месеци стажа осигурања – 5,50%;

в) када се ефектифних 12 месеци рада рачуна као 16 месеци стажа осигурања – 7,30%;

г) када се ефектифних 12 месеци рада рачуна као 18 месеци стажа осигурања – 11,00%;

ОВП 152

Шифра се користи за исплату уговорене накнаде за привремене и повремене послове закључене преко омладинске задруге, а месечни приход је испод цензуса за стицање својства осигураника.

Након уноса 152000 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 152000 - Уговорена накнада за привремене или повремене послове на основу уговора закљученог преко омладинске задруге са лицем старијим од 26 година, а најдуже до 30 година, који остварују приход испод цензуса за стицање својства осигураника.

Тип исплатиоца:

1 - Правно лице које се не финасира из буџета;

Тип примаоца:

01- Запослени

НАПОМЕНА: Уколико је прималац прихода војни осигураник, у Обрасцу ППП-ПД користите цифру ПП 01 као ознаку врсте примаоца прихода

Основица за порез је бруто накнада која се не умањује за неопорезиви износ из члана 15а. став 2. Закона о порезу на доходак грађана. Пореска стопа 10%

Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити нижа од најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за ПИО 14% и допринос за НЗС 0,75% из накнаде, и допринос за ПИО 12%, и допринос за НЗС 0,75% на накнаду.

Допринос за ЗДРАВСТВО на терет запосленог и на терет послодавца се не плаћа, па се у Обрасцу ППП-ПД у пољу 3.14 - допринос за здравство уписује износ 0,00

ОВП 210

Шифра се користи за исплату накнаде зараде инвалиду треће категорије на терет Фонда ПИО.

Након уноса 210000 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 210000 – Накнада зараде инвалиду III категорије на терет Фонда ПИО.

Тип исплатиоца:

1 - Правно лице које се не финасира из буџета;

2 - Правно лице које се финансира из буџета;

3 - Представништво, односно огранак правног лица;

4 – Предузетник;

6 - Војска Републике Србије.

Тип примаоца:

07- Инвалидно лице

Основица пореза је бруто накнада која се не умањује за неопорезиви износ из члана 15.а Закона о порезу на доходак грађана. Плаћа се порез по стопи од 10%

Основица доприноса је нето накнада (износ који у себи не садржи порезе и доприносе), сходно одредби члана 20. Закона о доприносима, на коју се обрачунава и плаћа само допринос за здравство по стопи од 10,3%. Код обрачуна и плаћања доприноса (на терет примаоца прихода) не примењује се најнижа месечна  основица доприноса, а нето накнада не може бити виша од највише месечне основице доприноса.

Дакле, Образац ППП-ПД попуњавате на следећи начин: у поље 3.9 и 3.10 се уписује бруто  износ накнаде, јер се овај део накнаде не умањује за неопорезиви износ, који се у целини користи код исплаћене зараде. У поље 3.12 – Основица доприноса уписује се нето накнада, и не примењује се најнижа месечна основица доприноса. У поље 3.13 уписујете 0,00. У пољу 3.14 исказујете допринос за здравство по стопи 10.3%. У поља 3.15 и 3.16 уписујете 0.00.

ОВП 627

Шифра се користи за исплату накнаде за време незапослености.

Након уноса 627000 у предвиђено поље на порталу, појављује се скраћени назив који гласи: 627000 – Накнада за време незапослености.

Тип исплатиоца:

2 - Правно лице које се финансира из буџета

Тип примаоца:

05 - Лице које није осигурано по другом основу

06 – Нерезидент

Дакле, Образац ППП-ПД попуњавате на следећи начин: у поље 3.9 се уписује бруто  износ накнаде.

Порез се не плаћа и неопходно је да се у Обрасцу ППП-ПД у пољу 3.10 – основица пореза и пољу 3.11 – порез, упише износ 0,00.

Основица доприноса је бруто накнада па се у пољу 3.12 - У поље 3.12 – Основица доприноса уписује се износ бруто накнаде. Не примењује се најнижа месечна основица доприноса. Плаћа се допринос за ПИО по стопи од 26% и допринос за ЗДР по стопи од 10,3%.