Порески календар

јул 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Одлагање плаћања пореског дуга до 60 месеци уз отпис камате

Одлагање плаћања пореског дуга до 60 месеци уз отпис камате

штампај

01. 04. 2016.

На основу измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа на захтев пореског обвезника може одложити плаћање главног пореског дуга до 2.000.000 динара без камате, са стањем на дан 04.03.2016. године, најдуже до 60 месечних рата уз отпис 100% камате.

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга на рате може да се поднесе надлежној организационој јединици Пореске управе у периоду од 01.04.2016. до 04.07.2016. године. Услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза на рате јесте да порески обвезник измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 04.03.2016. године до дана подношења захтева и достави доказ о томе.

У поступку одлучивања по захтеву, средство обезбеђења наплате не пружа правно лице и предузетник, са дугом до 1.500.000 динара, односно физичко лице, које дугује до 200.000 динара. Средство обезбеђења наплате потребно је за дуг изнад 1.500.000 динара односно изнад 200.000 динара и то у износу главног пореског дуга изнад наведених износа, у који се урачунава и износ припадајуће камате на тај део дуга.

Може се одложити и плаћање пореског дуга изнад 2.000.000 динара, с тим да ће у том случају бити отписано 50 одсто камате, уколико обвезник редовно измирује текуће и обавезе по репрограму. Подношење захтева за одлагање плаћања пореског дуга изнад 2.000.000 динара није орочено.

У поступку одлучивања по захтеву за одлагање плаћања дугованог пореза, одређивање броја рата се врши на основу економске способности пореског обвезника у погледу могућности редовног измиривања текућих обавеза и месечне рате одложеног дугованог пореза, али тако да се број месечних рата одређује у зависности од висине износа главног пореског дуга чије се одлагање тражи.

За правна лица:

до 100.000 динара – највише 30 рата;

од 100.001 до 500.000 динара – највише 40 рата;

од 500.001 до 1.000.000 динара – највише 50 рата;

преко 1.000.001 динара – највише 60 рата.

За предузетнике:

до 100.000 динара – највише 30 рата;

од 100.001 до 200.000 динара – највише 40 рата;

од 200.001 до 300.000 динара – највише 50 рата;

преко 300.001 динара – највише 60 рата.

За физичка лица:

до 50.000 динара – највише 30 рата;

од 50.001 до 100.000 динара – највише 40 рата;

од 100.001 до 200.000 динара – највише 50 рата;

преко 200.001 динара – највише 60 рата.

Порески обвезник је дужан да редовно измирује рате репрограма и текуће обавезе, као и да на неплаћени дуговани порез обрачунава и плаћа камату по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије. У случају редовног измирења обавеза, по истеку сваких 12 месеци, отписује се припадајућа камата на дуг који је плаћен у том периоду.

Међутим, уколико се порески обвезник не буде придржавао прописаних услова и рокова из решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза на рате, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и неплаћени порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг, без одлагања наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате, у складу са Законом. 

Биро за информисање