Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење о размени података

Обавештење о размени података

07. 06. 2016.

Применa одредби чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

У циљу примене чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, у даљем тексту: ЗОУП), у поступцима који се воде пред пореским органом, по службеној дужности или на захтев странке, а у којима је потребно вршити увид, односно прибављати и обрађивати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за поступање по истом, обавештавамо следеће:

Одредбама члана 9. ст. 1. и 2. ЗОУП, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања. Ставом 3. истог члана предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.   

Одредбама члана 103. ЗОУП прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (став 1); да ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано, а ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (став 2); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, сагласно одредби члана 59. став (2) истог закона (став (3) члана 103.).          

Запослени радници Пореске управе у поступцима који воде прибављају  податке из службених евиденција електронским или непосредним увидом у евиденцију у случајевима у којимa је то могуће или на упит, у складу са наведеним одредбама ЗОУП.

У поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, порески орган може вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

Уколико се ради о поступку покренутом по захтеву странке, странка има право да сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. Ово право странке је установљено као изузетак од правила да је орган дужан да податке прибави по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке.

Имајући у виду да је као услов да странка сама прибавља податке предвиђена и њена изричита изјава, и с обзиром да се ради о изузетку од принципа делотворности и економичности поступка, потребно  је да оваква изјава странке буде у писаној форми (Образац 1), који можете преузети овде.      

Обавештавамо да странка може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају ће и даље постојати обавеза органа да прикупи податке који недостају, а које нису обухваћени изричитом изјавом странке.

Контакт податке надлежних организационих јединица можете наћи овде

Увид у службене евиденције Пореске управе (Регистар ПИБ обвезника, Регистар ПДВ обвезника, Регистар пореских пуномоћника страних лица обвезника ПДВ у складу са чланом 10а Закона о порезу на додату вредност, Регистар активних овлашћених мењача и Регистар лица која поседују цертификат за обављање мењачких послова), може се остварити посредством јавно доступних регистара на интернет страници Пореске управе, и то:

1) Регистар ПИБ обвезника

2) Регистар ПДВ обвезника

3) Регистар пореских пуномоћника страних лица обвезника ПДВ у складу са чланом 10а Закона о порезу на додату вредност

4) Регистар активних овлашћених мењача

5) Регистар лица која поседују цертификат за обављање мењачких послова

Увид у следеће службене евиденције Пореске управе, може се остварити упитом, односно подношењем захтева пореском органу:

1) Регистар о произвођачима/продавцима акцизних производа;

2) Регистар о акцизним складиштима;

3) Регистар о депонованим потписима за потписивање СНПДВ (службени налог за набавку односно увоз производа без ПДВ), ЛНПДВ (лични налог за набавку односно увоз производа без ПДВ);

4) Регистар о евидентираним фискализацијама;

5) Регистар о произвођачима фискалних каса;

6) Регистар о врстама фискалних каса;

7) Регистар о овлашћеним сервисима фискалних каса;

8) Регистар о овлашћеним сервисерима фискалних каса.

У случају да се други државни орган обрати надлежној организационој јединици Пореске управе захтевом за доставу уверења о измиреним пореским обавезама за пореског обвезника или захтевом да се достави податак да ли је конкретно физичко лице порески обвезник, надлежни порески орган, након спроведених одговарајућих активности и радњи, врши достављање података у одговарајућем делу у Обрасцу 2 - „Порески обвезник/Физичко лице _______________ нема/има неизмирених пореских обавеза на дан __________. године.“

Уколико порески обвезник/физичко лице има неизмирених пореских обавеза, у делу обрасца - Остале чињенице – порески орган ће навести следеће: „У циљу усаглашавања стања, потребно је упутити пореског обвезника/физичко лице да се обрати надлежној организационој јединици Пореске управе Филијала/Експозитура ________________________, након чега ће бити издато уверење пореском обвезнику.“

Достављање попуњеног обрасца, односно уверења се врши слањем путем поште, лично или путем мејла скенирани документ на адресу овлашћеног лица другог државног органа или адресу електронске поште другог државног органа. Напомињемо да се претходно мора извршити размена података о адреси мејла путем званичног дописа између два државна органа на нивоу општине, односно града којим ће бити прецизиране адресе и овлашћена лица која имају приступ наведеном мејлу, сходно начелу чувања службене тајне у пореском поступку (члан 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).

У циљу достављања података који су неопходни за одлучивање, надлежна организациона јединица Пореске управе може се обратити захтевом за достављање података другом државном органу попуњавањем одговарајућег дела Обрасца 2. Прослеђивање захтева другом државном органу се врши на исти начин, као и приликом достављања података на основу захтева за прибављање података из службених евиденција који су доставили други државни органи.