Порески календар

дец 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Утврђивање обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање и достављање решења за пољопривреднике

Утврђивање обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање и достављање решења за пољопривреднике

штампај

13. 07. 2017.

Пореска управа је у току месеца јуна 2017. године, извршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2017. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа, и  у току је масовна штампа и уручење решења.

Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти на достављање, а датум предаје пошти назначен је на решењу.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл.гласник РС», бр. 84/04, 61/05,  62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон и 112/15), и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe за 2017. годину, у износу од 23.229,00 динара (за једног осигураника) објављеног у «Сл.гласник РС», број 7/17, утврђена је месечна основица доприноса у износу од 23.229,00 динара и годишња основица доприноса у износу од 278.748,00.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26%.

Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10.3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2017. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури ЈМБГ.

Разлику између обавезе утврђене решењем за текућу годину и плаћених аконтација  утврђених  решењем за претходну годину, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

Почев од 2018. године, од прве привремене тромесечне аконтације која доспева 15.02.2018. године, доприноси за обавезно социјално осигурање по основу пољопривредне делатности уплаћују се са позивом на број одобрења, у чијој је структури БОП и који је приказан у самом решењу.

Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза, за 2017. годину, односно 2018. годину, поступају у складу са наведеним, како би уплате биле исправно прокњижене.