Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Oд Нове године све пореске пријаве у електронском облику

Oд Нове године све пореске пријаве у електронском облику

штампај

26. 12. 2017.

Од 1. јануара 2018. године, електронски ће моћи да се поднесе још шест пореских пријава чиме ће се заправо заокружити циклус превођења "папирних форми" пореских пријава у електронски облик. Порески обвезници ће, дакле, за све приходе које администрира Пореска управа моћи посредством портала еПорези да поднесу електронске пореске пријаве. Пореска управа Републике Србије је током ове године знатно унапредила електронско пословање и увела нове електронске сервисе за подношење пореских пријава. Израђена је и нова корисничка апликација за приступ порталу еПорези, а проширени су и технички капацитети информационог система Пореске управе.

Према извештају  Светске банке "Paying taxes", Србија је оцењена као најбоља у региону источне Европе и централне Азије. Критеријуми који су вредновани у извештају односе се на процесе администрирања пореза, који су значајно унапређени увођењем нових технологија и развојем електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза у Србији.

Од јануара до краја новембра ове године, поднето је око 5,5 милиона електронских пореских пријава и 1,9 милиона захтева за упит стања на пореским рачунима. Месечно се, у просеку поднесе око 490.000 електронских пореских пријава односно  171.781 захтев за упит стања. Почетком наредне године, биће омогућено електронско подношење следећих пореских пријава:

  • Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање – (ППДГ-1Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) – (ППДГ-3Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – (ППИ-3)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – (ППИ-4)
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу – (ПП ОАЕЛ),
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе – (ПП ОА).

Пореска управа ће и у наредном периоду радити на унапређењу електронске комуникације са пореским обвезницима, како би лакше, брже и што једноставније испунили своје пореске обавезе. Предвиђено је и издавање четири врсте пореских уверења у електронском облику, чиме ће се значајно смањити трошкови, као и време за добијање пореског уверења.