Порески календар

авг 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Борба против сиве економије

Борба против сиве економије

штампај

19. 08. 2019.

Сива економија је заступљена у свим гранама привреде највише у угоститељству, трговини, пољопривреди, грађевини и малопродаји. Смањивање сиве економије стратешки је приоритет Србије, а једну од кључних улога у тој борби има Пореска управа.

Видео-прилог - погледајте овде

Бројне су активности које спроводи Пореска управа како би се смањио обим сиве економије, а неке од њих обухватају контролу јавних прихода код високоризичних субјеката, као и контролу евидентирања промета преко фискалне касе. У овој заједничкој борби Пореска управа је интензивирала сарадњу са другим инспекцијским службама пре свега инспекцијом рада, тржишном инспекцијом, пољопривредном инспекцијом, туристичком, као и са другим државним органима у првом реду са царином и МУП-ом. Најчешћи примери сиве економије са којима се Пореска управа у свом раду сусреће односе се на неиздавање фискалних рачуна, непријављивање радника, обављање делатности без регистровања фирме као и исплате зараде на руке.

Што се фискалних рачуна тиче, сви они који су по закону дужни да имају фискалне касе улазе у сиву зону сваки пут када купцу не издају рачун. Контроле се спроводе и у циљу провере равноправног статуса ангажованих радника, јер „један број несавесних послодаваца да би избегао плаћање пореза и доприноса не пријављује своје раднике. То у пракси значи да на 1.000 динара исплаћење зараде несавесни послодавац узима 640 динара за себе. Иако радницима не иде радни стаж мали је број оних који се одлучује да пријави несавесне послодавце из страха од губитка посла“, каже начелница у Сектору за контролу Пореске управе Снежана Лојаничић.

У сивој зони су и они који обављају било какву врсту делатности која подразумева производњу, трговину и пружање услуга, а немају регистровану фирму. Такви привредни субјекти послују нелегално - ван закона, ван контроле, не плаћају никакве порезе, чиме штете како држави, грађанима тако и свим оним привредним субјектима односно компанијама које послују легално и плаћају порез.

Пореска управа са борбом не стаје, контроле се настављају, а све то са једним истим циљем да се стане на пут сивој економији.