Порески календар

авг 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Сезонски радници

штампај

23. 08. 2019.

Закон о поједностављеном радном ангажовању, који је на снази од почетка ове године, донео је многе промене за послодавце, али и за сезонске раднике. За ове прве је донео више обавеза, а за ове друге најзад права и заштиту.

Видео-прилог - погледајте овде

Сезонски радници у Србији одувек су били у сивој зони. На основу тога почетком године, донет је Закон који поједностављује поступак пријаве и одјаве сезонаца, као и обрачун плаћања пореских обавеза. Драган Агатуновић, начелник у Сектору за контролу Пореске управе појашњава да је послодавац у обавези да искључиво електронским путем преко портала: sezonskiradnici.gov.rs  пријави сезонског радника за преподневну смену најкасније до 10 часова пре подне, односно за послеподневну смену у периоду између 13 и 15 часова. Обрачун је врло једноставан и лак. Послодавац уноси ЈМБГ радника, временски период и врсту посла који тај радник обавља.

Послодавац може да буде предузетник из сектора пољопривреде, рибарства и шумарства, али и физичко лице које се бави пољопривредном производњом у оквиру свог газдинства. Према новом Закону, рок за плаћање пореских обавеза је сваког 15-ог за претходни месец. Драган Агатуновић додаје да у овом тренутку обрачун пореских обавеза за 2019. годину износи 303 динара по дану ангажовања радника. Износ пореза и доприноса је фиксан без обзира на висину исплаћене накнаде за рад и не зависи од часова проведених на раду. На овај начин, како нам је истакао наш саговорник, сезонски радници остварују право на пензијско и инвалидско осигурање, али и на здравствену заштиту.

Драган Агатуновић додаје да уплатом одговарајућих доприноса радницима тече радни стаж и остварују право на исплату пензије након проведених 15 година на раду на овим пословима сходно одредбама Закона о раду. Такође, остварују одговарајућа права из области здравствене заштите за случај евентуалне повреде на раду и професионалне болести. Уколико се та лица налазе на евиденцији службе за запошљавање неће им бити ускраћено право на исплату новчане накнаде за време привремене незапослености за рад, а уколико су корисници социјалне помоћи и даље ће остваривати право на исплату сходно овој врсти помоћи, каже Драган Агатуновић.

Увидом у електронски систем Пореске управе послодавци могу да провере које су раднике запослили, у ком периоду и на којим пословима. А портал је веома једноставан за коришћење, тако да лако могу доћи до корисничког упутства за примену новог Закона.

Извор: Прва ТВ