Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Опорезивање прихода од непокретности и рефундација ПДВ купцу првог стана

Опорезивање прихода од непокретности и рефундација ПДВ купцу првог стана

штампај

22. 10. 2019.

Земљиште, кућа, стан, пословни простор, гаража. Све то спада у непокретности који грађани могу да издају у закуп. Свако ко на тај начин остварује приходе постаје обвезник пореза на приходе од издавања поменутих непокрености и самим тим је у обавези да самостално попуни, поднесе пореску пријаву и плати утврђени порез. 

Видео-прилог - погледајте овде

Пореска пријава се подноси на образцу ППОПО који се може преузети са сајта Пореске управе. Физичко лице подноси пореску пријаву у папирној форми или у електронском облику преко портала Пореске управе употребом електронских сервиса. Опорезиви приход чини износ закупнине умањен за нормиране трошкове у износу од 25 одсто. Стопа пореза на приход код издавања у закуп непокретности износи 20 одсто.  

Они пак који се баве пружањем услуга смештаја у објектима домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства у временском трајању до 30 дана обвезници су пореза на приходе од пружања угоститељских услуга. 

Драган Агатуновић, начелник у Сектору за контролу Пореске управе објашњава да физичко лице подноси пријаву у папирном облику или у електронском облику преко портала Пореске управе. Опорезив приход чини износ од пет процената просечне месечне зараде по запосленом у општинама у којима се налазе смештајни капацитети помножен са бројем лежаја и коефицијентом категоризације туристичког места.

Неки међутим нису власници никакве непокретности. Управо они могу да поднесу захтев за повраћај ПДВ-а када реше да купе свој први стан. Услови су врло једноставни, да је подносилац пунолетни држављанин Србије са пребавилиштем на њеној територији. Да нема у својини или сусвојини стан у Србији, као и да је уговорену цену стана са ПДВ у потпуности исплатио продавцу на његов текући рачун.  

Драган Агатуновић начелник у Сектору за контролу Пореске управе каже да купац првог стана остварује право на повраћај ПДВ-а за стан површине до 40 квадрата за себе односно додатних 15 квадрата за сваког члана породичног домаћинства. Купац првог стана подноси захтев на обрасцу РФН који може преузети са сајта Пореске управе и подоси га надлежном пореском органу, а то је организациона јединица Пореске управе према седишту продавца стана.  

Уз захтев се подноси и одговорајућа документација: уговор о купо-продаји непокретности, рачун или други документ који може послужити као рачун, доказ да су уплаћена средства на текући рачун продавца, оверена изјава купца првог стан за себе и чланове породичног домаћинства да купује први стан и надлежни порески орган проверава условљеност услова за остваривања права на повраћај ПДВа.

Када се обави сва процедура врши се повраћај финансијских средства на текући рачун подносиоца захтева.

Извор: Прва ТВ