Порески календар

дец 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Порез плати да ти се добрим врати - одговори пореских саветника

Порез плати да ти се добрим врати - одговори пореских саветника

штампај

14. 11. 2019.

Постоји ли могућност плаћања у ратама, реч је о заосталом порезу?

Видео-прилог - погледајте овде

Милана Бојчић, порески саветник: „Порески обвезник може да поднесе захтев Пореској управи за одлагање плаћања пореза на рате. Поступајући по том захтеву Пореска управа може одложити плаћање дугованог пореза најдуже до 60 месеци уз могућност одложеног плаћања до 12 месеци ако порески обвезник испуњава прописане услове уз установљавање средства обезбеђења из ког ће Пореска управа најефикасније наплатити дуговани порез. Од пореског обвезника се неће захтевати давање средства обезбеђења ако на дан подношења захтева за предузетнике и за правна лица дуговани порез износи милион и 500 хиљада динара, а за физичка лица до 200 хиљада динара. Пореском обвезнику који редовно измирује рате доспелих обавеза отписује се 50% камате која се односи на тај дуг у том периоду по истеку свих 12 месеци до отплате тог дуга у потпуности. Отпис на 50% камате се не односи на одлагање плаћања дугованог пореза када је обавеза утврђена решењем у поступку пореске контроле“.

Планирам да отворим предузетничку радњу и желим да будем паушалац. Које услове морам да испуним?

Видео-прилог - погледајте овде

Ивана Михајловић, порески саветник: „Предузетник који због одређених околности није у стању да води пословне књиге, осим књиге о оствареном промету или њихово вођење отежава обављање делатности има право да поднесе захтев да порез на приход од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход. Законом су прописане делатности које не могу бити паушално опорезоване као што су рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, послови пореског саветовања, рекламирања, трговине на велико и трговине на мало, делатности хотела и ресторана, делатности у које улажу друга лица као и чији је укупан приход у години која претходи години у којој се порез утврђује односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности већи од 6 милиона динара. Предузетници који су у ПДВ-у такође не могу бити паушално опорезовани. Предузетнику који трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или у неком другом монтажном или покретном објекту може се на његов захтев одобрити да паушално плаћа порез на приход. Такође, право на паушално опорезивање имају и предузетници који врше производњу и продају искључиво сопствених производа“.

 Фирма јесте у ПДВ-у, али за другог обвезника ПДВ-а поставља електричне инсталације. У таквом случају, ко је у обавези да обрачуна и плати ПДВ?

Видео-прилог - погледајте овде

Ивана Михајловић, порески саветник: „Законом о порезу на додату вредност прописано је да је порески дужник, прималац добара или услуга из области грађевинарства обвезник ПДВ-а за промет који је извршен од стране другог обвезника ПДВ-а. Фирма која врши постављање електричних инсталација издаје рачун у коме исказује накнаду за извршене услуге са напоменом да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10 Закона о ПДВ-у, а прималац услуга, који је порески дужник, сачињава интерни обрачун, односно обрачунава ПДВ по прописаној пореској стопи на износ који је исказан на рачуну“.

 Да ли се има право на пореско ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права код куповине првог стана за ванбрачног партнера, купца првог стана?

Видео-прилог - погледајте овде

Милана Бојчић, порески саветник: „Порез на пренос апсолутних права не плаћа се на пренос права својине на стану физичком лицу које купује први стан за површину која је за купце првог стана износи до 40 квадратних метара и за чланове његовог породичног домаћинства до 15 квадратних метара и то по сваком члану, уколико су испуњени законом прописани услови. Породичним домаћинством купца првог стана сматра се заједница живота, привређивања и трошење прихода купца првог стана, његовог супружника, купчевих родитеља и купчеве деце, који имају исто пребивалиште као купац првог стана. С обзиром да се чланом породичног домаћинства не сматра ванбрачни партнер купца првог стана, у том смислу он не остварује право на пореско ослобођење од пореза на пренос апсолутних права код куповине првог стана“.

 Да ли је недобитна организација дужна да поднесе пореску пријаву пореза на добит?

Видео-прилог - погледајте овде

Љиљана Базић, порески саветник: „Недобитна организација као што је стамбена заједница, удружење, фондација или задужбина, уколико у претходној години није остварила приходе на тржишту, није обвезник пореза на добит правних лица и нема обавезу да за ту годину подноси пореску пријаву за утврђивањење пореза на добит правних лица. Уколико у одређеном пореском периоду недобитна организација оствари приходе на тржишту од продаје производа или вршења услуга уз накнаду, обвезник је пореза на добит правних лица и обавезна је да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза на добит правних лица, као и порески биланс. Ова пореска пријава подноси се у електронском облику и у року од 180 дана од дана истека године за коју се утврђује порез“.