Порески календар

мар 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Обавештење

штампај

31. 12. 2019.

Омогућавање подношења пријаве за евидентирање обвезника ПДВ и захтева за брисање из евиденције обвезника ПДВ у електронском облику преко портала Пореске управе од 1. јануара 2020. године

Обавештавамо да је изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) прописано подношење пријава и захтева у електронском облику преко портала Пореске управе, од 1. јануара 2020. године:

  • ЕППДВ - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност,
  • ЗБПДВ - Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ и достава одговарајуће потврде обвезнику путем портала Пореске управе:
    • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ (Образац ПЕПДВ) и
    • Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ (Образац ПБПДВ).

Одредбама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 - у даљем тексту: Правилник) прописан је, између осталог, облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, као и поступак евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ.   

       

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕППДВ  - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност. Надлежни порески орган издаје потврду о извршеном евидентирању за ПДВ на Обрасцу ПЕПДВ  - Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ.

Ако се након подношења евиденционе пријаве промене подаци исказани у евиденционој пријави, а који су од значаја за опорезивање, обвезник обавештава надлежни порески орган о насталим променама. Подацима од значаја за опорезивање сматрају се подаци о идентификацији подносиоца евиденционе пријаве, износу укупног промета, без ПДВ, као и подаци о пореском пуномоћнику.  

Обвезник ПДВ подноси надлежном пореском органу захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ у календарском месецу у којем је престао да обавља ПДВ активност, на Обрасцу ЗБПДВ  - Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ. Потврда се издаје на Обрасцу ПБПДВ  - Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ.

Имајући у виду измене, обавештавамо да ће се наведени обрасци подносити искључиво у електронском облику, преко портала Пореске управе, од  1. јануара 2020. године. Потврда о упису у регистар обвезника ПДВ или о брисању из регистра обвезника ПДВ, достављаће се обвезницима преко портала Пореске управе.          

Циљ измена јесте даљи развој процеса дигитализације, оптимизације пословних процеса и смањење трошкова пореским обвезницима и пореској администрацији.

 ПОРЕСКА УПРАВА