Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе

Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе

штампај

15. 10. 2020.

ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР


Ко је порески обвезник?

Уколико остварујете примања по основу рада у или из друге државе дужни сте да сами обрачунате и уплатите порез и припадајуће доприносе на те приходе. Порески обвезник је физичко лице резидент Републике Србије који остварује приходе по основу рада у или из друге државе.

Резидент Републике Србије јесте физичко лице које:

1. на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса или

 2. на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

У случају када сте остварили приходе по основу рада у или из друге државе од нерезидентних правних или физичких лица који у Републици Србији немају представништво нити огранак, дужни сте да сами обрачунате и платите порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање.

За обрачун доприноса битно је да ли сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу или сте незапослено лице, односно нисте осигурани ни по једном основу.

1. У случају када сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу у Републици Србији, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите само за ПИО, по стопи од 25.5%.

2. У случају када нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији, а исплаћена вам је зарада у или из друге државе, основицу за обрачун пореза на зараде чини исплаћена, односно остварена зарада, умањена за месечни неопорезиви износ  (неопорезиви износ зараде усклађује се годишњим индексом потрошачких цена и објављује се у "Службеном гласнику РС") на коју се обрачунава и плаћа порез на зараду. Пореска стопа износи 10%.

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање је зарада коју сте примили. Доприносе сте дужни да сами обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање -25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање -10,3%,
  • за осигурање за случај незапослености -0,75%.                  

Уколико нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији и остварили сте други приход у или из друге државе, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање -25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање -10,3%.

Напомињемо да уколико сте приход по основу рада (зарада или други приход) уговорили у нето износу тај уговорени приход увек представља бруто приход на који се врши обрачун пореза и доприноса на напред наведене начине.

Подношење пореске пријаве

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од З0 дана од дана остваривања прихода, у електронском облику преко портала еПорези, у ком случају је неопходно да имате електронски сертификат. За подношење пријаве можете користити и интернет киоске који постоје у филијалама Пореске управе. Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном облику, непосредно или путем поште.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите електронским путем, доставља вам се обавештење о успешном подношењу пореске пријаве у ком је уписан број који је додељен пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање који уписујете у налогу за уплату. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите непосредно на шалтеру филијале Пореске управе, унос података из предате пријаве у информациони систем Пореске управе, у вашем присуству врши овлашћени службеник Пореске управе, и даје вам обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите путем поште, обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП- број одобрења за плаћање, Пореска управа ће доставити путем поште на адресу назначену у пореској пријави.

Након успешно поднете пореске пријаве ПП ОПО потребно је да попуните Образац М-УН, у два примерка, који ћете уз закључен уговор и доказ о уплати доприноса за ПИО предати надлежној филијали ПИО Фонда.

С обзиром да према важећим законским прописима пријаву података за матичну евиденцији осигураника може поднети само послодавац резидент Републике Србије, а како остварујете приход од послодавца који није резидент Републике Србије, подношењем обрасца М-УН можете остварити права из радног односа и права по основу обавезног социјалног осигурања Републике Србије.

За све информације у надлежности Пореске управе можете се обратити Контакт центру на бројеве телефона

0700-700-007

и

011-33-10-111

или путем електронске поште попуњавањем обрасца на сајту Пореске управе у делу Контакт центар/Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези са вашим пореским правима и обавезама, посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ у филијалама Пореске управе.

Све обрасце пореских пријава, све пореске прописе и документа, можете пронаћи на интернет адреси Пореске управе www.purs.gov.rs