Порески календар

јун 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе

Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе

штампај

15. 10. 2020.

ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР


Ко је порески обвезник?

Уколико остварујете примања по основу рада у или из друге државе дужни сте да сами обрачунате и уплатите порез и припадајуће доприносе на те приходе. Порески обвезник је физичко лице резидент Републике Србије који остварује приходе по основу рада у или из друге државе.

Резидент Републике Србије јесте физичко лице које:

1. на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса или

 2. на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

У случају када сте остварили приходе по основу рада у или из друге државе од нерезидентних правних или физичких лица који у Републици Србији немају представништво нити огранак, дужни сте да сами обрачунате и платите порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање.

За обрачун доприноса битно је да ли сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу или сте незапослено лице, односно нисте осигурани ни по једном основу.

1. У случају када сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу у Републици Србији, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите само за ПИО, по стопи од 25.5%.

2. У случају када нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији, а исплаћена вам је зарада у или из друге државе, основицу за обрачун пореза на зараде чини исплаћена, односно остварена зарада, умањена за месечни неопорезиви износ  (неопорезиви износ зараде усклађује се годишњим индексом потрошачких цена и објављује се у "Службеном гласнику РС") на коју се обрачунава и плаћа порез на зараду. Пореска стопа износи 10%.

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање је зарада коју сте примили. Доприносе сте дужни да сами обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање -25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање -10,3%,
  • за осигурање за случај незапослености -0,75%.                  

Уколико нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији и остварили сте други приход у или из друге државе, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање -25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање -10,3%.

Напомињемо да уколико сте приход по основу рада (зарада или други приход) уговорили у нето износу тај уговорени приход увек представља бруто приход на који се врши обрачун пореза и доприноса на напред наведене начине.

Подношење пореске пријаве

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од З0 дана од дана остваривања прихода, у електронском облику преко портала еПорези, у ком случају је неопходно да имате електронски сертификат. За подношење пријаве можете користити и интернет киоске који постоје у филијалама Пореске управе. Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном облику, непосредно или путем поште.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите електронским путем, доставља вам се обавештење о успешном подношењу пореске пријаве у ком је уписан број који је додељен пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање који уписујете у налогу за уплату. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите непосредно на шалтеру филијале Пореске управе, унос података из предате пријаве у информациони систем Пореске управе, у вашем присуству врши овлашћени службеник Пореске управе, и даје вам обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите путем поште, обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП- број одобрења за плаћање, Пореска управа ће доставити путем поште на адресу назначену у пореској пријави.

Након успешно поднете пореске пријаве ПП ОПО потребно је да попуните Образац М-УН, у два примерка, који ћете уз закључен уговор и доказ о уплати доприноса за ПИО предати надлежној филијали ПИО Фонда.

С обзиром да према важећим законским прописима пријаву података за матичну евиденцији осигураника може поднети само послодавац резидент Републике Србије, а како остварујете приход од послодавца који није резидент Републике Србије, подношењем обрасца М-УН можете остварити права из радног односа и права по основу обавезног социјалног осигурања Републике Србије.

За све информације у надлежности Пореске управе можете се обратити Контакт центру на бројеве телефона

0700-700-007

и

011-33-10-111

или путем електронске поште попуњавањем обрасца на сајту Пореске управе у делу Контакт центар/Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези са вашим пореским правима и обавезама, посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ у филијалама Пореске управе.

Све обрасце пореских пријава, све пореске прописе и документа, можете пронаћи на интернет адреси Пореске управе www.purs.gov.rs