Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе физичких лица остварене из иностранства

Обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе физичких лица остварене из иностранства

штампај

09. 11. 2020.

Порески обвезници - физичка лица која остварују приход из иностранства од нерезидентних физичких лица или правних лица која у Републици Србији немају представништво или огранак, дужна су да Пореској управи подносе ПП ОПО - пореску пријаву о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника.

Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од дана остваривања прихода, а плаћање исказаног пореза и припадајућих доприноса се врши најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве.

Пореска пријава ПП ОПО подноси се у електронском облику као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, као и у писменом облику.

У Образац ПП ОПО, део 1. Подаци о пореској пријави, уноси се:

У поље 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава:

- општа пријава (ознака 1) – подноси се у року доспелости за подношење и плаћање пореза и припадајућих доприноса самоопорезивањем;

- пријава по члану 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) (ознака 3) - подноси се након истека рока доспелости.

У поље 1.2 Обрачунски период – месец и година за који је остварен приход.

У поље 1.3 Датум остваривања прихода – датум, месец и година остваривања прихода.

У поље 1.4 Датум доспелости пореске обавезе – 30 дана од датума остваривања прихода. Ако је датум доспелости нерадни дан, рок доспелости се помера на први наредни радни дан у односу на дан доспелости пореске обавезе.

У поље 1.4а Датум до којег је обрачуната камата код подношења:

- опште пријаве – не уписује се,

- пријаве по члану 182б ЗПППА – уписује се датум до којег је порески обвезник обрачунао камату.

Пример обрачуна пореза и доприноса када се пореска пријава подноси у законском року

Пореском обвезнику исплаћен је приход из иностранства по основу рада 22.10.2020. године. Пореска пријава ПП ОПО се може поднети благовремено у периоду до 23.11.2020. године (с обзиром да последњи дан за подношење пријаве пада у суботу, рок се помера на први радни дан). Рок за подношење пријаве се рачуна почев од првог наредног дана од дана остваривања (исплате) прихода, односно од 23.10.2020. до 23.11.2020. године.

У конкретном случају у пореску пријаву ПП ОПО се уписује:

1.1 Врста пријаве

1

 

1.2 Обрачунски период

10.2020.

 

1.3 Датум остваривања прихода

22.10.2020.

 

1.4 Датум доспелости пореске обавезе

23.11.2020.

 

1.4а Датум до којег је обрачуната камата

Не уписује се

 

1. Физичком лицу исплаћен је приход у износу од 100.000,00 динара по основу рекламирања производа на свом блогу. Обрачун пореза и доприноса врши се уз признавање нормираних трошкова 20% од бруто прихода (нормирани трошкови за друге приходе) у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана:

 

 

Прималац прихода који је пријављен на обавезно социјално осигурање у РС

Прималац прихода који није пријављен на обавезно социјалноосигурање у РС  

4.2

Шифра прихода

1 01 618 00 0

1 05 619 00 0

4.6

Бруто приход

100.000,00

100.000,00

4.7

Основица за порез (4.6 – 20%)

80.000,00

80.000,00

4.8

Порез (4.7 x 20%)

16.000,00

16.000,00

4.9

Порез плаћен у другој држави

0,00

0,00

4.10

Порез за уплату (4.8 – 4.9)

16.000,00

16.000,00

4.11

Основица доприноса (4.6 – 20%)

80.000,00

80.000,00

4.12

Допринос за ПИО (25,5%)

20.400,00

20.400,00

4.13

Допринос за здравство (10,3%)

0,00

8.240,00

4.14

Допринос за случај незапослености

0,00

0,00

 2. Физичком лицу исплаћена је уговорена накнада у износу од 55.000,00 динара за пружене услуге превођења. Обрачун пореза и доприноса врши се уз признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода (нормирани трошкови за приходе од ауторских права и права сродних ауторском праву – за наведену врсту ауторског дела) у складу са чл. 56. став 1. тачка 2. Закона о порезу на доходак грађана. Наведени нормирани трошкови признају се ако је порески обвезник закључио ауторски уговор у писаној форми у складу са чл. 69. Закона о ауторским правима. У супротном, остварени приход има третман другог прихода у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана, за који се признају нормирани трошкови 20% од бруто прихода као у примеру број 1:

 

 

Прималац прихода који је пријављен на обавезно социјално осигурање у РС

Прималац прихода који није пријављен на обавезно социјално осигурање у РС  

4.2

Шифра прихода

1 01 303 00 0

1 05 304 00 0

4.6

Бруто приход

55.000,00

55.000,00

4.7

Основица за порез (4.6 – 43%)

31.350,00

31.350,00

4.8

Порез (4.7 x 20%)

6.270,00

6.270,00

4.9

Порез плаћен у другој држави

0,00

0,00

4.10

Порез за уплату (4.8 – 4.9)

6.270,00

6.270,00

4.11

Основица доприноса (4.6 – 43%)

31.350,00

31.350,00

4.12

Допринос за ПИО (25,5%)

7.994,25

7.994,25

4.13

Допринос за здравство (10,3%)

0,00

3.229,05

4.14

Допринос за случај незапослености

0,00

0,00

3. Физичком лицу исплаћена је уговорена накнада у износу од 155.000,00 динара за израду рачунарског програма.  Обрачун пореза и доприноса врши сеуз признавање нормираних трошкова 34% од бруто прихода (нормирани трошкови за приходе од ауторских права и права сродних ауторском праву – за наведену врсту ауторског дела) у складу са чл. 56. став 1. тачка 3. Закона о порезу на доходак грађана. Наведени нормирани трошкови признају се ако је порески обвезник закључио ауторски уговор у писаној форми у складу са чл. 69. Закона о ауторским правима. У супротном, остварени приход има третман другог прихода у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана, за који се признају нормирани трошкови 20% од бруто прихода као у примеру број 1:

 

 

Прималац прихода који је пријављен на обавезно социјално осигурање у РС

Прималац прихода који није пријављен на обавезно социјално осигурање у РС  

4.2

Шифра прихода

1 01 305 00 0

1 05 306 00 0

4.6

Бруто приход

155.000,00

155.000,00

4.7

Основица за порез (4.6 – 34%)

102.300,00

102.300,00

4.8

Порез (4.7 x 20%)

20.460,00

20.460,00

4.9

Порез плаћен у другој држави

0,00

0,00

4.10

Порез за уплату (4.8 – 4.9)

20.460,00

20.460,00

4.11

Основица доприноса (4.6 – 34%)

102.300,00

102.300,00

4.12

Допринос за ПИО (25,5%)

26.086,50

26.086,50

4.13

Допринос за здравство (10,3%)

0,00

10.536,90

4.14

Допринос за случај незапослености

0,00

0,00

Пример обрачуна пореза и доприноса када се пореска пријава подноси по истеку законског рока

Пореском обвезнику исплаћен је приход из иностранства по основу рада 20.02.2020. године. Обвезник намерава да поднесе пореску пријаву 23.11.2020. године.

Како је обавеза по овом основу доспела 23.03.2020. године (с обзиром да последњи дан за подношење пријаве пада у недељу, рок се помера на први радни дан), обвезник је дужан да обрачуна и у пријави упише и износ камате на исказану пореску обавезу, почев од наредног дана од датума доспелости пореске обавезе до дана подношења пореске пријаве.

Сходно чл. 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији камата се обрачунава и плаћа по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

У конкретном случају у пореску пријаву ПП ОПО се уписује:

1.1 Врста пријаве

3

 

1.2 Обрачунски период

02.2020.

 

1.3 Датум остваривања прихода

20.02.2020.

 

1.4 Датум доспелости пореске обавезе

23.03.2020.

 

1.4а Датум до којег је обрачуната камата

23.11.2020.

 

Физичком лицу исплаћена је уговорена накнада у износу од 55.000,00 динара за пружене услуге превођења. Обрачун пореза и доприноса врши се уз признавање нормираних трошкова 43% од бруто прихода (нормирани трошкови за приходе од ауторских права и права сродних ауторском праву – за наведену врсту ауторског дела) у складу са чл. 56. став 1. тачка 2. Закона о порезу на доходак грађана. Наведени нормирани трошкови признају се ако порески обвезник има ауторски уговор у писаној форми сачињен у складу са чл. 69. Закона о ауторским правима. У супротном, трошкови се признају 20% од бруто прихода у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана као у примеру број 1.

 

 

Прималац прихода који је пријављен на обавезно социјално осигурање у РС

Прималац прихода који није пријављен на обавезно социјално осигурање у РС  

Камата

за период

24.03-23.11.2020.

4.2

Шифра прихода

1 01 303 00 0

1 05 304 00 0

 

4.6

Бруто приход

55.000,00

55.000,00

 

4.7

Основица за порез (4.6 – 43%)

31.350,00

31.350,00

 

4.8

Порез (4.7 x 20%)

6.270,00

6.270,00

402,58

4.9

Порез плаћен у другој држави

0,00

0,00

 

4.10

Порез за уплату (4.8 – 4.9)

6.270,00

6.270,00

 

4.11

Основица доприноса (4.6 – 43%)

31.350,00

31.350,00

 

4.12

Допринос за ПИО (25,5%)

7.994,25

7.994,25

513,30

4.13

Допринос за здравство (10,3%)

0,00

3.229,05

207,33

4.14

Допринос за случај незапослености

0,00

0,00

 

НАПОМЕНА:

1. Закључно са 31.12.2019. године, допринос за ПИО обрачунавао се по стопи од 26%, а почев од 01.01.2020. године по стопи од 25,5%.

2. Уколико је на остварен приход плаћен порез у другој држави (садржан у бруто приходу исказаном у пољу 4.6 (бруто приход је износ прихода који је обвезник примио, односно из кога је дужан да плати припадајуће обавезе пореза и доприноса)), износ плаћеног пореза уноси се у поље 4.9 и за тај износ се умањује износ обрачунатог пореза за плаћање по поднетој пореској пријави ПП ОПО, искључиво уколико је документован одговарајућом потврдом коју издаје огран друге државе. У случају када је износ пореза плаћеног у другој држави (поље 4.9) већи од износа обрачунатог пореза (поље 4.8), у поље 4.10 – порез за уплату, уписује се 0.

Списку Уговора о избегавању двоструког опорезивања може се приступити путем линка:

https://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/ugovori-dvostrukooporezivanje/1356/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja.html

Списку споразума о социјалном осигурању може се приступити путем линка:

http://www.zso.gov.rs/medjunarodni-ugovori.htm

3. Каталогу врсте прихода са шифрама прихода, који је саставни део Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, може се приступити путем линка:

https://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/6107/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html4.

Корисничком упутству за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО, може се приступити путем линка:

https://www.purs.gov.rs/fizicka-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/3441/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-poreske-prijave-o-obracunatom-porezu-samooporezivanjem-i-pripadajucim-doprinosima-na-zaradu-odnosno-drugu-vrstu-prihoda-od-strane-fizickog-lica-kao-poreskog-obveznika--pp-opo--.html

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза самоопорезивањем и припадајућих доприноса на јединствени уплатни рачун обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности 840 – 4848 - 37, и о томе достави обавештење подносиоцу пореске пријаве.

Када је пријава поднета електронским путем и предметно обавештење се електронским путем доставља подносиоцу пријаве. У случају када се пријава подноси у папирном облику непосредно или путем поште, обавештење о поднетој пријави се штампа и подносиоцу уручује на лицу места, односно доставља на адресу пребивалишта наведену у пореској пријави.

ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ  НАЛОГА ЗА УПЛАТУ

Пример попуњеног налога за плаћање односи се на обрачунату обавезу за приход остварен у октобру 2020. године (сврха уплате).

У поље позив на број одобрења уписује се број одобрења за плаћање из обавештења о поднетој пореској пријави.

Самоиницијативно пријављивање прихода оствареног из иностранства

Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе