Порески календар

дец 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

штампај

04. 01. 2021.

У циљу унапређења и оптимизације пословних процеса од 01.01.2021. године омогућено је подношење у електронском облику преко портала Пореске управе следећих образаца:

  • Захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза
  • Обавештења предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде
  • Обавештења о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга.

Захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза

Израдом посебне електронске апликације пореским обвезницима је омогућено подношење захтева за повраћај/прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода у електронској форми преко портала Пореске управе. Напред наведено, сходно измени и допуни члана 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.144/20) примењује се почев од 01.01.2021. године, при чему су адекватне функционалности на порталу еПорези доступне од 04.01.2021. године, као првог радног дана у текућој години. Корисничким упутством, које ће наредних дана бити објављено на порталу Пореске управе, дефинисаће се приступ и коришћење наведене апликације.

Решење о повраћају и прекњижавању достављаће се пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче.

Наведеном законском одредбом пореским обвезницима је омогућено да захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза Пореској управи и даље могу поднети у писменом облику - непосредно или путем поште.

Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде

Предузетник и предузетник пољопривредник који се определи за исплату личне зараде, дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе (сходно измени члана 33а Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 153/20)), достави обавештење о свом опредељењу да врши исплату личне зараде, најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године.

Предузетник који се определи за исплату личне зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског периода. Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику преко портала Пореске управе достави обавештење пореском органу до 15. децембра текуће године.

Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи.

Изузетно, лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала Пореске управе.

Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде подноси се искључиво у електронском облику.

Обавештење о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга

Физичка лица која као власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта и физичка лица која као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства уписана у регистру пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, изврше промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима ПДВ, имају право на надокнаду по основу ПДВ. Обвезник ПДВ је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 8% на вредност примљених добара и услуга о чему издаје документ за обрачун, као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати пољопривреднику у новцу.

Уз пореску пријаву за ПДВ за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период, обвезник ПДВ доставља Пореској управи обавештење о:

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета;

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Имајући у виду да се пореска пријава ПП ПДВ као и преглед обрачуна (образац ПОПДВ) подносе искључиво у електронском облику, обвезницима је омогућено да уз поменуту пријаву и наведено обавештење поднесу у електронском облику, преко портала Пореске управе.

Порески обвезници обавештење о промету секундарних сировина, пољопривредних и шумских производа, као и пољопривредних услуга могу поднети и у писменом облику - непосредно или путем поште.