Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса са примером

Одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса са примером

штампај

08. 01. 2021.

Одредбама Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19 („Службени гласник РС“ бр. 156/20, у даљем тексту: Уредба о одлагању плаћања) прописан је начин одлагања плаћања пореза и доприноса привредним субјектима који су се определили за одлагање доспелости за плаћање пореских обавеза у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19 ("Службени гласник РС", бр. 54/20, 60/20 и 65/20 - др. Закон, у даљем тексту: Уредба) и Закључком Владе ("Службени гласник РС", бр. 104/20 и 106/20, у даљем тексту: Закључак).

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

На основу наведених аката, обавештавамо да Пореска управа спроводи одговарајуће активности и радње у циљу спровођења одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса привредним субјектима и то:

1. Предузетницима паушалцима за 4 месечне аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности.

2. Привредним субјектима за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, као и за порез и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника а који су се определили за одлагање доспелости подношењем пореске пријаве ППП-ПД са исказаним датумом плаћања 04.01.2021. године и 05.01.2021. године.

3. Поступком одлагања плаћања ће бити обухваћен порески дуг на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике.

4. Уколико је обвезник делимично измирио пореску обавезу, одлагањем плаћања ће бити обухваћен преостали износ пореског дуга.

5. Уколико је обвезник у потпуности измирио пореску обавезу, сходно Уредби и нема исказани порески дуг, у том случају не постоји износ за одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса.

6. Предузетницима паушалцима одлаже се плаћање пореских обавеза на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

7. Укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

8. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, извршиће се одлагање плаћања аконтација пореза на добит правних лица у висини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у коначној пореској пријави за порески период који започиње или се завршава у 2020. години. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске који су коначну пореску пријаву поднели до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 2.000 динара.

9. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, извршиће се одлагање плаћања у висини аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави за 2020. годину. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

10. Привредни субјекти који у прописаном року не поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, не могу остварити право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности.

11. Привредни субјекти могу и пре истека рока за плаћање одложене рате да у целости исплате дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

12. Привредни субјекти који у периоду одлагања плаћања, не измири рату у прописаним роковима, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања и целокупни преостали порески дуг доспева даном губитка права на одлагање плаћања. Надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом, сходно одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

У наредним данима, а најкасније до 15. јануара текуће године, свим привредним субјектима који испуњавају услове у складу са Уредбом, одредбама Уредбе о одлагању плаћања и Закључком, биће постављено обавештење у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Обавештење садржи податке о укупном износу дугованог пореза и доприноса на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике, броју рата, износу рате, датуму доспећа рате, броју одобрења за плаћање (БОП) и рачуну за уплату.  

Пореска управа обавештава привредне субјекте да су у обавези да редовно измирују пореске обавезе, као и да се придржавају прописаних рокова за плаћање рата дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом о одлагању плаћања.