Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије

Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије

штампај

01. 03. 2021.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба), која је објављена у Службеном гласнику РС, број: 11/2021 од 12.02.2021. године, а ступила на снагу 13.02.2021. године.

Уредбом се утврђује Програм директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), којим се уређује прихватање, начин и поступак исплате, услови коришћења и губитак права на директна давања, као и правне последице губитка права на директна давања привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Право на директна давања у складу са Програмом имају привредни субјекти који нису обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 160/20), на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћује конкретно директно давање, и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица,

– резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана), и

– огранци и представништва страних правних лица.

Резидентна правна лица, резидентни предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, огранци и представништва страних правних лица (у даљем тексту: привредни субјекти) могу да остваре право на директна давања, односно уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

- у априлу 2021. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада до 31. марта 2021. године поднео Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД) за обрачунски период фебруар 2021. године, умањеног за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос почев од дана ступања на снагу Програма (13. фебруар 2021. године) до 31. марта 2021. године и износа једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године;

- у мају 2021. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада до 30. априла 2021. године поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2021. године, умањеног за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос у периоду од 1. до 30. априла 2021. године и износа једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године;

- у јуну 2021. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада до 31. маја 2021. године поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2021. године, умањеног за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос у периоду од 1. до 31. маја 2021. године и износа једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године.

Број запослених код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије.

Број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом, и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из Обрасца ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

Број запослених умањује се за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца, а које исплате имају ознаку врсте прихода (ОВП) од 204 до 211 у Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС”, бр. 74/13, ..., 96/19).

Привредни субјект може да примљена средства по основу директних давања искористи искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима најкасније до 30. јула 2021. године.

Право на директна давања могу остварити привредни субјекти:

– који су закључно са 13. фебруаром 2021. године основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су закључно са 13. фебруаром 2021. године постали обвезници ПДВ;

– којима на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћују директна давања није привремено одузет ПИБ.

Уколико испуњавају услове предвиђене Програмом право на исплату директних давања могу да користе и предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци који су регистровали привремени прекид обављања делатности најраније на дан ступања на снагу Програма (13. фебруар 2021. године).

Право на директна давања немају велика правна лица - банке из члана 2. став 1. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), друштва за осигурање и друштва за реосигурање из члана 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14), друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима из члана 3. тачка 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), даваоци финансијског лизинга из члана 10. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11 – др. закон), као и платне институције и институције електронског новца из члана 2. став 1. тач. 35) и 36) Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18).

Привредни субјект прихвата исплату директних давања тако што даје посебну изјаву на порталу Пореске управе еПорези. Изјава се даје посебно за исплату сваког директног давања у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује директно давање, а најкасније до последњег дана у том месецу у складу са објашњењем које ће бити објављено на сајту Пореске управе. Напомињемо да привредни субјект који у прописаном року не попуни посебну изјаву на порталу Пореске управе неће остварити право на директна давања без обзира на то да ли је поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период фебруар, март и/или април 2021. године.

Према томе, привредни субјекти који желе да користе директна давања прописана Програмом, дужни су да:

- најкасније до 31. марта 2021. године поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период фебруар 2021. године, и у периоду од 1. марта до 31. марта дају посебну изјаву на порталу Пореске управе, за директна давања чија уплата ће бити извршена у априлу 2021. године,

- најкасније до 30. априла 2021. године поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2021. године, и у периоду од 1. априла до 30. априла дају посебну изјаву на порталу Пореске управе, за директна давања чија уплата ће бити извршена у мају 2021. године, и

- најкасније до 31. маја 2021. године поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2021. године, и у периоду од 1. маја до 31. маја дају посебну изјаву на порталу Пореске управе, за директна давања чија уплата ће бити извршена у јуну 2021. године.

Образац ППП-ПД и изјава се подносе у напред наведеном року при чему подношење истих не мора бити истовремено (нпр. привредни субјект може поднети Образац ППП-ПД за фебруар 2021. године дана 05.03.2021. године, а посебну изјаву да прихвата директно давање чија исплата се врши у априлу може дати 31.03.2021. године).

Напомињемо да привредни субјекти имају право на директна давања искључиво за запослене за које је у поднетом Обрасцу ППП-ПД исказана ознака врсте прихода за исплату зараде и накнаде зараде, односно ознака врсте прихода за личну зараду предузетника и личну зараду предузетника пољопривредника. За запослене за које је у поднетом Обрасцу ППП-ПД исказана ознака врсте прихода 109 (уплата доприноса без исплате зараде) привредни субјект нема право на директна давања.

Привредним субјектима који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, директна давања се исплаћују без давања изјаве о прихватању исплате директних давања у роковима и на начин прописан Програмом.

Исплата директних давања привредним субјектима који прихвате директна давања, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор. Ради исплате директних давања, привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 (у даљем тексту: наменски рачун) код банке која у моменту ступања на снагу Програма (13.02.2021. године) води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Програма имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. марта 2021. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен наменски рачун. Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Програма имају отворене текуће рачуне код једне банке, нису дужни да доставе податак о називу банке, односно истима ће бити отворен наменски рачун код те банке.

У случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са наменског рачуна на текуће рачуне запослених у складу са Програмом до 30. јула 2021. године, банка ће пренети средства с тог наменског рачуна на посебан рачун код Управе за трезор са кога су директна давања исплаћена.

У случају да привредни субјект услед неправилног извршења платне трансакције грешком пренесе новчана средства са наменског рачуна на текуће рачуне лица којима нису намењена средства по основу директног давања у складу са Програмом, банке по добијању писменог обавештења и захтева привредног субјекта који је начинио грешку, спроводе анализу сваког конкретног случаја и у ситуацијама када оцене да је у питању ненамерна грешка привредног субјекта и када без одлагања тај субјект жели да надокнади средства на наменском рачуну, банке за потребе враћања конкретних новчаних средстава на наменски рачун уклањају системску интерну контролу и омогућавају свом клијенту да уплати новчана средства која је претходно грешком пренео са наменског рачуна.

Привредни субјект губи право на коришћење директних давања прописаних Програмом уколико у периоду од 13. фебруара 2021. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 13. фебруара 2021. године за период који се завршава у периоду од 13. фебруара 2021. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања.

Привредни субјекти у приватном сектору који исплате дивиденде почев од 13. фебруара 2021. године па до краја 2021. године, немају право на исплату директних давања, а у случају да им се директна давања исплате на њих се сходно примењују правила за губитак права на коришћење директних давања.

Испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања прописаних Програмом проверава Пореска управа сваког последњег дана у месецу почев од месеца марта 2021. године закључно са 30. септембром 2021. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања прописаних Програмом може контролисати и након 30. септембра 2021. године у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописним законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Привредни субјекти који изгубе право на директна давања прописана Програмом дужни су да изврше повраћај директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када су им исплаћена појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење директних давања.