Порески календар

јун 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова

Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова

штампај

28. 05. 2021.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту: Уредба), која је објављена у “Службеном гласнику РС”, број: број 51/2021 од 21.05.2021. године, а ступила на снагу 22.05.2021. године.

Уредбом се утврђује Програм подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту: Програм), којим се уређује начин коришћења средстава: право на коришћење средстава, услови за доделу средстава, захтев за утврђивање права на помоћ и начин исплате средстава.

Висину средстава којa могу да остваре привредни субјекти по основу ове уредбе утврдиће Влада, посебним актом, и додељиваће се  бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Одобрена средства уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија – Управe за трезoр (у даљем тексту: Управа за трезор).

Министарство ће извршити пренос средстава на посебан наменски рачун за подршку раду ноћним баровима и ноћним клубовима отворен код Управе за трезор, са ког ће се извршити пренос средстава корисницима субвенције, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор. Корисници отвaрају посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству Списак привредних субјеката који испуњавају услове, допуњен бројевима наменских динарских рачуна.

Право на коришћење средстава имају привредни субјекти у приватном сектору који испуњавају опште и посебне услове за доделу средстава у складу са Програмом, под условом да нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који на дан објављивања ове уредбе испуњавају следеће oпште услове:

1) да су у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

  • 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, или
  • 5630 – услуге припремања и услуживања пића;

2) да им Пореска управа није привремено одузела ПИБ на основу члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС бр. 80/02, ..., 144/20);

3) да су евидентирани као обвезници пореза на додату вредност, са датумом евидентирања у систем пореза на додату вредност не каснијим од 1. априла 2019. године, као и да у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе (22.05.2021. године) нису брисани из евиденције обвезника пореза на додату вредност;

4) да над њима није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који испуњавају следеће посебне услове:

1) да нису добили помоћ по другом основу секторске помоћи, и то као подршку раду хотелске индустрије;

2) да немају дуговања по свим јавним приходима које администрира Пореска управа, закључно са 29. фебруаром 2020. године. Изузетно, право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти чија дуговања по основу јавних прихода које администрира Пореска управа не прелазе износ од 10.000,00 динара, на дан 29. фебруара 2020. године;

3) да су, у најмање једном објекту врсте ноћни бар или ноћни клуб, у периоду од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године, радили у радном времену које започиње не пре 17 часова и које се завршава не пре 02 часа после поноћи, најмање два дана у недељи, као и да су евидентирали сваки појединачно остварен промет преко фискалне касе;

4) да су у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године у односу на референтни период од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године имали пад промета на који се плаћа порез на додату вредност, од најмање 70%, а што се утврђује на основу података из пријава пореза на додату вредност за одговарајући период;

5) да им у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе (22.05.2021. године) није изречена мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле, на основу члана 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Привредни субјект губи право на коришћење средстава уколико од дана доделе средстава до 30. јуна 2022. године:

1) престане да обавља делатност регистровану у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, под шифром 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, или шифром 5630 – услуге припремања и услуживања пића, у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб;

2) оствари мањи промет од 30% промета, на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године. Изузетно, привредни субјекти неће изгубити право на додељена средстава, ако су актом Владе или наредбом министра, односно актом јединице локалне самоуправе ограничени у обављању делатности у периоду између 02 часа и 05 часова после поноћи, у укупном трајању не мање од 120 дана.

Проверу да ли је привредни субјект изгубио право на коришћење средстава из разлога добијања помоћи по другом основу секторске помоћи - подршка раду хотелске индустрије, престанка обављања делатности у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб и остваривања мањег промета од 30% промета, на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године, вршиће Министарство.

Привредни субјекти су дужни да Министарству квартално, од дана исплате средстава, до петог у месецу за претходни квартал достављају доказ у сврху провере да ли је привредни субјекат изгубио право на коришћење средстава, и то:

  • периодични извештај за квартал којим исказују збирни промет за објекат који послује у врсти ноћни бар, односно ноћни клуб, остварен за тај квартал и
  • копије листова ЕДИ књиге за одговарајући квартал, са припадајућим копијама дневних извештаја.

Привредни субјект који изгуби право на коришћење средстава је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства, изврши повраћај додељених средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му средства исплаћена до дана када врши повраћај.

Повраћај средстава привредни субјект ће извршити на посебан наменски динарски подрачун Министарства, отворен код Управе за трезор.

Јавни позив за подношење захтева за утврђивање права за помоћ (у даљем тексту: захтев) за коришћење средстава објављен је 22. маја текуће године на званичној интернет страници Министарства  www.mtt.gov.rs

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објаве Јавног позива.

Привредни субјекти су Јавним позивом обавештени о документацији потребној за проверу испуњености услова за доделу средстава, критеријумима, начину подношења захтева и др.

Преко портала Пореске управе еПорези, у делу „Изјава о заинтересованости за помоћˮ доставља се захтев ради провере испуњености услова, са потребном документацијом у PDF или JPG формату величине до 10 Mb, и то:

  • Одлука о ноћном раду - одлука о радном времену (Закон о раду „Сл. гласник РС“, број 24/25,...95/2018);
  • Контролне траке – копије исечака о отварању фискалне касе, првог и последњег фискалног исечка за два узастопна радна дана у оквиру једне недеље, по радном времену пореског обвезника, за сваки квартал од 01. априла 2019. године до 31. марта 2020. године (само за по 1 недељу у кварталу) (Закон о фискалним касама „Сл. гласник РС“, број135/2004 и 93/2012;
  • ЕДИ књига (Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалних рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Сл. гласник РС“, број 140/2004) – копије листова ЕДИ књиге за исти временски период, са припадајућим копијама дневних извештаја.

Пореска управа ће, након спроведеног поступка провере за сваког привредног субјекта, сачинити Списак привредних субјеката који испуњавају прописане услове и доставити га Министарству и Управи за трезор.

Списак ће садржати све релевантне податке о привредним субјектима који су остварили право на помоћ.

Списак ће бити објављен на интернет страници Министарства.

Исплата средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката који испуњавају услове, наведених у списку.

Привредни субјекти са списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјекти исплаћена средства могу искористити до истека периода од три месеца након исплате средстава, након чега ће неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.