Порески календар

јун 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Програм финансијске подршке обвезницима фискализације

Програм финансијске подршке обвезницима фискализације

штампај

14. 10. 2021.

Одредбама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021, у даљем тексту: Програм) прописан је поступак остваривања права на финансијску подршку обвезницима фискализације.

Програмом се утврђује право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију, начин остваривања права, поступак реализације Програма, губитак права на коришћење финансијске подршке и праћење реализације Програма.

Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију - преузмите документ

Значење појединих појмова

1) фискализација у смислу закона којим се уређује фискализација је скуп мера и поступака које спроводе обвезници фискализације како би се омогућила ефикасна контрола оствареног промета на мало посредством електронских фискалних уређаја;

2) обвезник фискализације у смислу закона којим се уређује фискализација (у даљем тексту: обвезник фискализације) је сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало;

3) фискална каса у смислу закона којим се уређују фискалне касе је уређај за регистровање података о вредности продатог добра и извршене услуге унетих у њену базу података о добрима и услугама који се на прописани начин саопштавају купцу добара, односно кориснику услуга, уз истовремено евидентирање на контролној траци фискалне касе, њихово периодично евидентирање у фискалној меморији фискалне касе и формирање и штампање фискалних докумената;

4) електронски фискални уређај у смислу закона којим се уређује фискализација је хардверско и/или софтверско решење, које користи обвезник фискализације ради издавања фискалног рачуна и преноса података о фискалним рачунима у Систем за управљање фискализацијом Пореске управе, а који се састоји од једног процесора фискалних рачуна и једног или више електронских система за издавање рачуна, одобрених од стране Пореске управе, као и безбедносног елемента издатог од стране Пореске управе;

5) пословни простор и пословне просторије у смислу закона којим се уређује фискализација су затворени или отворени простор, сваки самонаплатни уређај – аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено.

Пословним простором и пословном просторијом за обвезника фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, сматра се пребивалиште или боравиште, односно седиште обвезника фискализације;

6) постојећи обвезник фискализације – лице које је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе (члан 19. став 1. Закона о фискализацији);

7) нови обвезник фискализације – лице које није у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, а није ослобођено од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Законом о фискализацији (члан 19. став 2. Закона о фискализацији).

Право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију

Право на финансијску подршку имају обвезници фискализације који су основани и уписани код надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Право на финансијску подршку обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је поднео пријаву, а у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Сл. гласник РС“, бр. 31/21, 93/21) и за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије. Пријава се подноси од 1. октобра 2021. године у електронском облику преко портала Пореске управе - еПорези (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије, у даљем тексту: Пријава ПГЈО).

Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем којим је ближе објашњен начин и поступак подношења Пријаве ПГЈО се може преузети са сајта Пореске управе (www.purs.gov.rs).

 Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

У случају да нови обвезник фискализације у изјави за доделу финансијске подршке за фискализацију наведе више пословних простора и просторија, Пореска управа може да одобри финансијску подршку за мањи број пословних простора и просторија и електронских фискалних уређаја од наведеног броја, уколико утврди да наведени подаци у изјави не одговарају чињеничном стању.

Обвезници фискализације који нису евидентирани као обвезници ПДВ на дан подношења Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију (у даљем тексту: Изјава), финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Право на коришћење финансијске подршке немају:

– привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

– обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Имајући у виду да је рок за подношење Изјаве у периоду 15.10.2021-31.01.2022. године, обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ) могу остварити право на коришћење финансијске подршке уколико у наведеном периоду отклоне разлоге због којих је одузет ПИБ и након враћања ПИБ поднесу Изјаву. У случају да је обвезнику фискализације привремено одузет ПИБ након подношења Изјаве, право може остварити уколико буде враћен ПИБ у прописаном року.

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију имају обавезу да, у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, почну да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја у сваком пословном простору и просторији за коју су добили финансијску подршку за фискализацију.

Привредни субјекти који су основани и уписани у регистар након 29.10.2021. године, немају право на коришћење финансијске подршке за фискализацију.

Имајући у виду да је изменама и допунама Закона о фискализацији („Службени гласник РС“, број 96/21) прописан прелазни период (01.11.2021-30.04.2022. године), те обвезници фискализације морају поднети Пријаву ПГЈО и отпочети коришћење електронског фискалног уређаја најкасније до 30.04.2022. године, а обзиром да је рок за подношење Изјаве (31.01.2022. године), као и да обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву, напомињемо да ће привредни субјекти остварити право на финансијску подршку само за оне пословне просторе и пословне просторије, односно активне фискализоване фискалне касе за које су уредно поднели Пријаву ПГЈО и Изјаву до истека рока (31.01.2022. године).

Такође, напомињемо да је обвезник фискализације дужан да пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна у пословном простору и пословној просторији, Пореској управи достави Пријаву ПГЈО, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено.

Пословни простор и пословне просторије су затворени или отворени простор, сваки самонаплатни уређај - аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено.

Пример: Трговински ланац који послује у оквиру трговинског центра:

- у случају када се простор једног обвезника фискализације простире на више спратова, и/или у више просторија на једном нивоу, које су међусобно повезане и купци могу неометано да се крећу између наведених просторија, обвезници фискализације пријављују један пословни простор, без обзира да ли се фискални уређаји налазе у једном или више делова тог пословног простора.

- у случају када се простор једног обвезника фискализације простире на више спратова, и/или у више просторија на једном нивоу, а купци не могу да пређу из једног простора у други пре него што изврше плаћање добра из тог простора, такви простори се сматрају посебним целинама и као такви се одвојено пријављују. Исто важи и у случају привредних субјеката који пружају услуге.

Пример: Обвезник фискализације који има хотел, мотел или слични објекат пријављује један пословни простор, иако обавља више различитих врста делатности у оквиру истог (ноћење, ресторани, кафе барови, спа центар, отворени базен, затворени базен...), и без обзира на број фискалних уређаја. Исто важи и за отворене пословне просторе (нпр. уколико један обвезник фискализације има ауто плац на коме обавља: продају аутомобила, технички преглед, сервис за поправку возила, продају резервних делова ...).

Пример: Уколико у оквиру истог пословног простора више обвезника фискализације обавља делатност (привредни субјекти са различитим ПИБ), свако од њих одвојено пријављује пословни простор.

Обвезник фискализације који је основан и уписан у Агенцији за привредне регистре или код другог надлежног органа за регистрацију дана 29. октобра 2021. године, има обавезу подношења Пријаве ПГЈО у циљу генерисања и добијања јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама. Након добијања Обавештења које садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају, може поднети Изјаву.

Пример: Постојећи обвезник фискализације (трговина на мало) који је основан и уписан у регистар (29.10.2021. године) и пријавио почетак обављања делатности 01.12.2021. године, остварује право на финансијску подршку искључиво ако је фискализовао фискалну касу у складу са одредбама Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12), и поднесе Пријаву ПГЈО и Изјаву у прописаном року (до 31.01.2022. године).

Пример: Обвезник фискализације који је основан и уписан у Агенцији за привредне регистре или код другог надлежног органа за регистрацију дана 5. новембра 2021. године, има обавезу подношења Пријаве ПГЈО у циљу генерисања и добијања јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама, али не може остварити право на финансијску подршку за фискализацију.

Пример: Трговински ланац има 30 фискалних каса распоређених у 10 пословних простора. Дана 01.12.2021. године подноси Изјаву (претходно је обвезник поднео Пријаву ПГЈО). Обвезник фискализације остварује право на финансијску помоћ у износу од 4.000 евра у динарској противвредности. Дана 10.12.2021. године отвара нови пословни простор кога пријављује и добија за исти јединствену ознаку пословног простора и почиње да евидентира промет преко фискалних каса (у складу са Законом о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12) или преко електронских фискалних уређаја у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/20, 96/21). За овај пословни простор обвезник нема право на финансијску подршку.

Пример: Аутопревозник (обвезник ПДВ) подноси Пријаву ПГЈО за 8 аутобуса и два пословна простора (продајна места) у којима ће евидентирати промет преко фискалних уређаја. Пореска управа додељује јединствену ознаку пословних простора (за 8 покретних и 2 стална објекта). Подношењем Изјаве, обвезник фискализације може остварити право на финансијску помоћ у вредности од 2.000 евра.

Начин остваривања права

Обвезник фискализације подноси Изјаву преко портала еПорези, у периоду од 15.10.2021 - 31.01.2022. године, а након што Пореска управа додели јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву.

Изјава садржи податке о називу обвезника фискализације, ПИБ, броју пословних простора и пословних просторија у којима ће користити електронски фискални уређај, броју активних фискализованих фискалних каса, идентификационом броју фискалног модула фискалне касе (ИБФМ), називу банке, односно Управе за трезор за привредне субјекте који су обухваћени Списком корисника јавних средстава, а остварују право на финансијску подршку и броју пословног рачуна на који жели да му се уплати износ новчаних средстава по основу финансијске подршке.

Напомињемо да нови обвезници фискализације не достављају податак о броју активних фискализованих фискалних каса и идентификационом броју фискалног модула фискалне касе (ИБФМ).

Пример: Постојећи обвезник фискализације (обвезник ПДВ) је на порталу Пореске управе (еПорези) извршио подношење Пријаве ПГЈО за два пословна простора у коме има укупно три пријављене активне фискализоване фискалне касе. Значи, након поднете Изјаве у којој је исказао податке за наведене пословне просторе и фискалне касе, обвезник фискализације може остварити право на финансијску подршку за два пословна простора и три фискалне касе (укупно 500 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу Уредбе – 02.10.2021. године).

Пример: Постојећи обвезник фискализације (обвезник ПДВ) има четири пословне просторије, пет активних фискализованих фискалних каса, а три дефискализоване фискалне касе. Значи, обвезник фискализације, након поднете Пријаве ПГЈО подноси Изјаву и може остварити право на финансијску подршку за четири пословне просторије и пет фискалних каса (укупно 900 евра).

Пример: Постојећи обвезник фискализације (није евидентиран обвезник ПДВ) поседује један пословни простор и једну активну фискализовану фискалну касу, извршио је подношење Пријаве ПГЈО и Изјаве и може остварити право на финансијску подршку у износу од 240 евра.

Пример: Постојећи обвезник фискализације (обвезник ПДВ) поседује пет пословних простора и осам активних фискализованих фискалних каса. Дана 23.12.2021. године поднео је Пријаву ПГЈО за три пословна простора и пет фискалних каса. Дана 11.01.2022. године је поднео Изјаву у којој је исказао податке за три пословна простора и пет фискалних каса. Дана 12.01.2022. године обвезник фискализације подноси нову Пријаву ПГЈО за преостала два пословна простора и три фискалне касе. У конкретном случају, обвезник може остварити право на финансијску подршку у износу од 800 евра (за три пословна простора и пет фискалних каса).

Значи, за пословне просторије и фискалне касе који су исказани у Пријави ПГЈО од 12.01.2022. године обвезник не може остварити право јер је Изјава већ поднета 11.01.2022. године у којој наведени пословни простори и пословне просторије нису исказани.

Пример: Нови обвезник фискализације (није евидентиран обвезник ПДВ), нпр. фризер предузетник паушалац успешно је поднео Пријаву ПГЈО (за два пословна простора), и наведеном привредном субјекту је достављено Обавештење у пореско сандуче на порталу Пореске управе. Обвезник подноси Изјаву дана 15.12.2021. године и може остварити право на финансијску подршку у износу од 480 евра по основу пријављена два пословна простора и два електронска фискална уређаја (по један електронски фискални уређај по пријављеном пословном простору).

Пример: Нови обвезник фискализације (обвезник ПДВ), нпр. школа страних језика успешно је поднео Пријаву ПГЈО (за два пословна простора), и наведеном привредном субјекту је достављено Обавештење у пореско сандуче. Обвезник подноси Изјаву дана 18.01.2022. године и остварује право на финансијску подршку у износу од 400 евра по основу пријављена два пословна простора и два електронска фискална уређаја (по један електронски фискални уређај по пријављеном пословном простору).

Пример: Нови обвезник фискализације (није евидентиран обвезник ПДВ), нпр. трговина на мало посредством поште или интернета (шифра делатности 47.91), успешно је поднео Пријаву ПГЈО и Изјаву за један пословни простор (обзиром да за обвезника који обавља промет искључиво преко интернета, пословним простором или пословном просторијом сматра се пребивалиште или боравиште, односно седиште обвезника фискализације). Према томе, наведени обвезник фискализације може остварити право на финансијску подршку искључиво по основу једног пословног простора и једног електронског фискалног уређаја (значи, у наведеном примеру обвезник фискализације има право на финансијску подршку у износу 240 евра).

Пример: Постојећи обвезник фискализације (обвезник ПДВ) је дана 20.10.2021. године пријавио 2 објекта и добио јединствене ознаке пословних простора. Изјаву је поднео тек 25.01.2022. године у којима је исказао 5 каса у та два објекта. Обвезник фискализације може остварити право на финансијску помоћ у износу од 700 евра.

Обвезнику фискализације ће одобрени износ бити уплаћен на рачун који је исказан у Изјави, а у циљу набавке електронског фискалног уређаја.

Поступак реализације програма

Пореска управа проверава испуњеност услова за доделу финансијске подршке и утврђује висину износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели Изјаву.

Пореска управа сачињава спискове корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку са износом додељених средстава и доставља Министарству привреде и Управи за трезор, једном недељно.

Министарство привреде објављује спискове обвезника фискализације који су остварили право на финансијску подршку на својој интернет страници.

Губитак права на коришћење финансијске подршке

Обвезник фискализације губи право на финансијску подршку уколико у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, не почне да евидентира промет на мало преко електронског фискалног уређаја у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију, и то у износу који се односи на финансијску подршку која је добијена у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало.

Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун отворен за ту намену код Управе за трезор у износу који му је додељен по том основу са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку.

Пореска управа врши проверу испуњености услова за губитак права на коришћење финансијске подршке по овом програму, као и принудну наплату у случају губитка права, у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописаним законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Пореска управа