Порески календар

дец 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење за обвезнике фискализације – попуњавање пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО)

Обавештење за обвезнике фискализације – попуњавање пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО)

штампај

Подсећамо пореске обвезнике да је од 1. октобра посредством портала еПорези, почело пријављивање пословног простора и пословних просторија у којима обављају делатност за коју је неопходно поседовање  фискалног уређаја.

Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО.

Анализом података о пријављеним пословним просторима и пословним просторијама обвезника фискализације утврђено је да је у одређеним пријавама, уочен низ недостатака и недоследности код уноса података прописаних Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора.

С тим у вези, а у складу са поменутим Правилником, указујемо пореским обвезницима на следеће:

  • У називу пословног простора и пословне просторије (поље 2.1) потребно је унети ИСКЉУЧИВО НАЗИВ пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и нема потребе понављати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође се у ово поље не уноси адреса, тип објекта или назив делатности.

Податак о називу пословног простора и пословне просторије састоји се од Јединствене ознаке коју додељује Пореска управа и НАЗИВА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ.

Податак о НАЗИВУ пословног простора и пословне просторије ће бити уписан у безбедносни елемент и не може се самостално мењати, без промене безбедносног елемента.

Пример: Oбвезник фискализације Самостална трговинска радња „Супермаркет АБЦ“ , предузетник Петар Петровић има малопродајни објекат под називом  Продавница Миријевски Булевар, на адреси Миријевски Булевар 152.

У том случају у пријави ПГЈО у поље 2.1 уноси: Продавница Миријевски Булевар. ПИБ и назив обвезника фискализиције преузимају се из Регистра, док се подаци о адреси и месту пословног простора и пословне просторије преузимају из поља 2.3 до 2.9 наведене пријаве.

Јединствена ознака пословног простора и пословне просторије ће се уписати у безбедносни елемент након доделе (у овом примеру 10000001:) од стране Пореске управе, у процесу персонализације безбедносног елемента.

  • Као податак о типу пословног простора и пословне просторије (поље 2.2) потребно је унети један од типова пословног простора и пословне просторије прописаног чланом 3. поменутог Правилника, уз стриктно поштовање наведених услова. Тако на пример, немогуће је за обвезника који пружа стоматолошке услуге пријавити тип пословног простора – АУТОМАТ, односно самонаплатни уређај или ДАЉИНСКА ТРГОВИНА за обвезника који пружа услуге у грађевинарству.

Напомињемо да се тип пословног објекта бира из падајућег менија и означава са:

  1. ФИКСНИ – непомични објекат;
  2. ПОКРЕТНИ – на преносивим продајним објектима (возило, аутобус...);
  3. ДАЉИНСКА ТРГОВИНА – трговина путем интернета и
  4. АУТОМАТ – искључиво самонаплатни уређаји (аутоперионице, машине за продају кафе, грицкалица и бензинске пумпе без посаде...).
  • За додатне информације о пословном простору и пословним просторијама можете користити поље ДОДАТНО.

Уколико сте поступили другачије у односу на горе написана правила приликом подношења пријаве са подацима за пословни простор и пословне просторије, потребно је да обришете пословни простор и пословну просторију која је добила јединствену ознаку и да поднесете нову пријаву у којој ћете исказати податке на исправан начин.

Детаље око начина брисања пословног простора и пословне просторије можете пронаћи у Корисничком упутству за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем које се налази на линку.

Напомињемо да је у пољу 2.12 – Датум почетка - омогућено да датум почетка коришћења пословног простора буде у будућности.