Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Делатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а које имају обавезу евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

Делатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а које имају обавезу евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

штампај

04. 01. 2022.

Законом о фискализацији („Сл. гласник РС”, број 135/20 и 96/2021), који је у примени од 01. новембра 2021. године, прописано је да се обвезником фискализације сматра сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности и сваки обвезник пореза на добит правних лица, који врши промет на мало.

Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања, укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.

Прометом на мало сматра се сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата.

Порески обвезници који немају обавезу евидентирања промета добара и услуга на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја су обвезници који се баве делатностима наведеним у Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Сл. гласник РС“ број 32/21, 117/21, у даљем тексту: нова Уредба).

Нова Уредба дефинише мањи број делатности које су ослобођене од евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у односу на Уредбу о  одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“ број 61/10, ... 100/14, у даљем тексту: стара Уредба) која престаје да важи 01.05.2022. године. Делатности за које, сагласно одредбама нове Уредбе, почев од 01.05.2022. године постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, а по старој Уредби су биле ослобођене, су следеће: 

47.91

Трговина на мало посредством поште или интернета

47.99

Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца -  продаја   преко аутомата - самонаплатних уређаја

49.10

Железнички превоз путника, даљински и регионални

49.20

Железнички превоз терета

49.39

Остали превоз путника у копненом саобраћају

49.41

Друмски превоз терета

49.42

Услуге пресељења

50.30

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

50.40

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

51.10

Ваздушни превоз путника, изузев међународног превоза путника

51.21

Ваздушни превоз терета

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају, изузев у делу који се односи на наплату и одржавање:

-          путева, мостова и тунела,

-          паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора

   53

Поштанске активности изузев 53.10 – Поштанске активности јавног

сервиса

55.90

Остали смештај - студентски и ђачки домови

59.14

Делатност приказивања кинематографских дела

81.21

Услуге редовног чишћења зграда

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29

Услуге осталог чишћења

   85.5

Остало образовање

   90

Стваралачке, уметничке и забавне делатности

   91

Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне  делатности

   92

Коцкање и клађење, изузев у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми доставља податке о  извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са прописима

   93

Спортске, забавне и рекреативне делатности

95.23

Поправка обуће и предмета од коже

95.25

Поправка сатова и накита

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности – активност лица за наплату паркирања аутомобила

као и:

  • делатности из Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) које се односе на управљање гробљима и сахрањивање; погребне делатности; управљање јавним паркиралиштима која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора;
  • делатности испоруке хране и пића и пригодних сувенира на културним и спортским манифестацијама, музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, вашарима и сличним манифестацијама код којих се плаћање добара и услуга врши интерним картицама издатим од стране организатора манифестације, под условом да се подаци о врсти добра, количини, малопродајној цени и пореској стопи обезбеђују електронским путем;
  • продаја производа на пијачним тезгама и сличним објектима и другим местима, изузев продаје сопствених пољопривредних производа у складу са посебним прописима којима се уређују мале количине примарних производа животињског порекла, односно хране биљног порекла које служе за снабдевање потрошача, као и другим местима у складу са законом којим се уређује трговина од стране физичког лица - обвезника фискализације који је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које није предузетник - обвезник фискализације.

Имајући у виду да нова Уредба не прави разлику између обвезника који порез од самосталне делатности плаћају на паушално утврђени приход и обвезника који порез плаћају према стварно оствареном приходу, од 01.05.2022. године обавезу евидентирања промета на мало преко фискалног уређаја имају и предузетници паушалци који обављају следеће делатности:

33.11

Поправка металних производа

33.12

Поправка машина

33.13

Поправка електронске и оптичке опреме

33.14

Поправка електричне опреме

33.15

Поправка и одржавање бродова и чамаца

33.17

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

33.19

Поправка остале опреме

          37

Уклањање отпадних вода

38.11

Скупљање отпада који није опасан

43.11

Рушење објеката

43.12

Припрема градилишта

43.13

Испитивање терена бушењем и сондирањем

43.21

Постављање електричних инсталација

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих

система

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству

43.31

Малтерисање

43.32

Уградња столарије

43.33

Постављање подних и зидних облога

43.34

Бојење и застакљивање

43.39

Остали завршни радови

43.91

Кровни радови

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

45.20

Одржавање и поправка моторних возила

74.20

Фотографске услуге

81.10

Услуге одржавања објеката

81.30

Услуге уређења и одржавања околине

95.11

Поправка рачунара и периферне опреме

95.12

Поправка комуникационе опреме

95.21

Поправка електронских апарата за широку употребу

95.22

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

95.24

Одржавање и поправка намештаја

95.29

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

96.01

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

96.02

Делатност фризерских и козметичких салона

96.03

Погребне и сродне делатности

Сви обвезници фискализације су дужни да до 30. априла 2022. године ускладе своје пословање са одредбама Закона о фискализацији и подзаконским актима донетим на основу тог закона.

Подсећамо да је у току пријављивање обвезника фискализације за финансијску подршку која траје до 31. јануара 2022. године.

Право на финансијску подршку имају обвезници фискализације који су основани и уписани код надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО. Пријава ПГЈО се подноси у електронском облику путем портала еПорези, а на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs објављено је корисничко упутство у којем је детаљно објашњен поступак пријаве пословног простора и пословних просторија односно подношења пријаве.  

Обвезник фискализације Пореској управи подноси Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.