Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Примљено 34.753 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину

Примљено 34.753 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину

штампај

08. 08. 2022.

Пореска управа Републике Србије је примила укупно 34.753 пријавe за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину.

Обавезу пријављивања годишњег пореза на доходак, имали су грађани који су у 2021. години остварили доходак већи од 3.268.224 динара, односно већи од троструке просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у тој години, према подацима Републичког завода за статистику. Пореске пријаве се подносе у папирном и у електронском облику. Електронским путем, преко портала Пореске управе, примљено је 43% пријава.

Највише пријава поднето је од физичких лица са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Београд - укупно 22.978 пријавa, затим са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Нови Сад – 7.010 пријава и територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Крагујевац – 2.740 пријава.

Од сто највећих пријављених прихода, 69% припада обвезницима са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Београд (88 лица су домаћи држављани, а 12 су страни држављани).

Најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор, инжeњер, економиста, правник, док је 91% пријављених мушког пола.

Пријављени приходи за првих сто подносилаца пореских пријава са највећим исказаним приходима крећу се у распону од око 100 до око 2.115 милиона динара.

Табеларни приказ општина у којима је поднето највише пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

Одсек за координацију пореске контроле Београд

Број поднетих пријава у 2022. години

Чукарица

1.960

Нови Београд

5.935

Центар

5.574

Вождовац

2.478

Земун

2.137

Звездара

2.431

Одсек за координацију пореске контроле Нови Сад

 

Нови Сад

4.041

Панчево

496

Суботица

433

Сремска Митровица

339

Зрењанин

464

Одсек за координацију пореске контроле Крагујевац

 

Чачак

460

Крагујевац

761

Јагодина

258

Крушевац

421

Ужице

460

Одсек за координацију пореске контроле Ниш

 

Врање

66

Зајечар

330

Лесковац

226

Ниш

1.211

Пирот

96

Осим ових података, Пореска управа Републике Србије неће објављивати друге статистичке податке у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину.