Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    еФискализација - Продаја робе преко интернета

еФискализација - Продаја робе преко интернета

штампај

19. 10. 2022.

Продаја робе преко интернета је облик трговине где се пословање обавља исто као и на сваком тржишту. Да ли се онда и за испоруку робе која је наручена путем интернета издаје фискални рачун?

Продаја робе преко интернета је облик трговине где се трговина и пословање генерално обављају исто као и на сваком другом тржишту. Даљинска, електронска или онлајн трговина разликују се само на основу једне ствари - није неопходно лично присуство продавца и купца да би продаја била реализована. Али да би продаја преко интернета била и легална неопходно је испоштовати неколико закона међу којима и Закон о фискализацији са пратећим прописима. У складу са тим прописима, сви они који продају робу преко интернета на мало имају обавезу евидентирања промета преко фискалних уређаја, као и обавезу издавања фискалног рачуна. Наиме, делатност трговине на мало посредством интернета није изузета од обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. То значи да је продавац у обавези приликом продаје робе преко интернета да изда фискални рачун и да уз производ исти пошаље купцу. Рачун се уз сагласност купца може послати и електронским путем.

Да ли ће за испоруку робе наручене путем интернета бити издат посебан фискални рачун зависи од тога да ли је у цену урачунат и трошак испоруке. Уколико је у цену робе коју купац плаћа урачунат и трошак доставе, то ће бити исказано на једном фискалном рачуну. Међутим, уколико се цена коју купац плаћа односи само на робу без трошкова доставе, фирма која врши доставу је дужна да изда посебан фискални рачун за трошкове доставе. У крајњем случају трошкови доставе су увек исказани на самом сајту преко ког се врши продаја робе.

Да би сте могли да остварите своја права као потрошач подједнако је важно да знате и своје обавезе, а једна од њих је и узимање фискалног рачуна. Фискални рачун је доказ да је за одређену куповину обрачунат и плаћен порез. Та средства се враћају у буџет Републике Србије кроз буџетске приходе и користе се даље за изградњу аутопутева, болница, школа и вртића, и грађани имају директну корист од њих. Узимањем фискалног рачуна грађани директно учествују у сузбијању сиве економије и тиме доприносе даљем развоју државе и друштва.