Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Појачане контроле евидентирања промета у спортским удружењима и теретанама

Појачане контроле евидентирања промета у спортским удружењима и теретанама

штампај

14. 11. 2022.

Инспектори Пореске управе, извршили су укупно 294 контроле у спортским удружењима и теретанама од увођења новог модела фискализације.

  • код 53 пореска обвезника изречена је мера привремене забране обављања делатности (40,46%);
  • код 78 пореских обвезника контроле су без неправилности (59,54%);
  • код 11 пореских обвезника контрола је у току (узимање изјаве, преглед документације);
  • код 100 пореских обвезника који у моменту контроле нису затечени на адреси, пријављеној Пореској управи, покренути  су поступци привременог одузимања ПИБ-а;
  • код 52 пореска обвезника који у моменту контроле нису радили, а идентификовани су на адреси пријављеној Пореској управи, биће предмет накнадне контроле.

Пореска управа, захваљујући новом моделу фискализације, располаже са свим неопходним подацима о промету, у реалном времену, на свакој малопродајној локацији у Републици. На тај начин, уз примену анализе ризика и циљаних контрола, у могућности је да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе.

Користећи напредне методе анализе ризика, као и предности савремених решења које доноси нови систем фискализације, тежиште контрола у претходном периоду било је, између осталог, и на контроли пореских обвезника који се баве спортском и рекреативном делатношћу.

Нови модел фискализације доприноси смањењу сиве економије и могућности разних злоупотреба, што јасно резултира повећањем буџета за јавне и друштвене потребе свих грађана Републике Србије. Порез прикупљен на овај начин, посредством буџета улаже се у квалитетно остваривање свих јавних и друштвених потреба грађана. Сваки динар уложен у изградњу болница, дечијих установа, школа, ауто-путева, уложен у културу и спорт, школство и здравство потиче и са исправно издатог фискалног рачуна.

С обзиром на то да нови закон предвиђа постојање QR кода на свим фискалним рачунима, грађани могу скенирањем да провере исправност сваког рачуна и да и на тај начин, успостављајући директну везу са Пореском управом, доприносе борби против сиве економије.

Пореска управа је, од почетка увођења новог модела фискализације, спровела укупно 12.807 провера евидентирања промета преко фискалних уређаја код пореских обвезника у Србији.